Toegankelijkheid

Skip to main content

Jaarverslag Wmo-Raad Moerdijk 2022.

 Vastgesteld Zevenbergen, 8 maart 2023

 1. Voorwoord.

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Stichting Wmo-Raad Moerdijk.

Met het lezen van dit jaarverslag krijgt u inzicht in de werkzaamheden van de Wmo-Raad in het afgelopen jaar.

Onze secretaris heeft er weer veel werk aan gehad om dit allemaal op een rijtje te zetten want het is weer een druk jaar geweest.

De eerste maanden van dit jaar stonden nog duidelijk in het teken van Covid met in januari zelfs nog een digitale vergadering. Gelukkig konden we vanaf februari weer op onze oude vertrouwde manier vergaderen en leek het leven weer een beetje zijn normale gang te krijgen.

Helaas was dat te optimistisch gedacht. Covid had zijn sporen achtergelaten. En daar kwam ook nog eens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bovenop. Natuurlijk vooral voor de bevolking daar dramatisch, maar ook hier waren en zijn de gevolgen sterk voelbaar.

Ook onze doelgroep, de mensen die het steuntje (en vaak ook een flinke steun) in de rug zo hard nodig hebben, werd geconfronteerd met stijgende prijzen, een energiecrisis en personeelskrapte bij de zorgaanbieders. Gelukkig heeft de gemeente Moerdijk zich samen met de zorgaanbieders op allerlei terrein ingespannen om de feitelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken, binnen de mogelijkheden die daarvoor voorhanden zijn.

Wat betreft de adviesrol van de raad was het, zoals al eerder gesteld, wederom een druk jaar. Het voorliggende jaarverslag zal dit na lezing duidelijk maken.

Ik wil de leden vanaf deze plaats heel erg bedanken voor het enthousiasme en de energie waarmee ze hun rol binnen de Wmo-Raad hebben vervuld. Maar zeker ook voor de openheid en het vertrouwen naar elkaar toe . Want juist hierin ligt de basis voor de constructieve samenwerking die zo kenmerkend is voor onze Wmo-Raad.

Tenslotte wens ik iedereen veel leesgenoegen.

Met vriendelijke groet, Kees Klasen

Voorzitter Wmo-Raad Gemeente Moerdijk

                        2. Inhoudsopgave.

1. Voorwoord. 1

2. Inhoudsopgave. 2

3. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-Raad. 3

4. Samenstelling van de Wmo-Raad. 4

5. Werkwijze van de Wmo-Raad. 5

5.1. Samenwerking met de Gemeente. 5

5.2. Werkgroepverdeling. 6

5.3. Leren en kennis & ervaring delen. 6

5.4. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR) 8

6. Diverse ontwikkelingen. 8

6.1. De scoop en het proces van de advisering. 8

6.2. Werving. 9

6.3. Jaarlijkse zelf-evaluatie. 9

7. Behandelde onderwerpen. 9

7.1. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 9

7.2. Klachten. 10

7.3. Inclusie. 10

7.4. Beleidsregels en besluit Wmo. 10

7.5. Huishoudelijke Ondersteuning. 11

7.6. Begeleiding. 11

7.7. Scan mens en maatschappij. 11

7.8. Mantelzorg. 12

7.9. Leveringsproblemen. 12

7.10. Mobiliteit. 12

7.11. Diverse onderwerpen in het kort. 12

8. Uitgebrachte adviezen. 13

9. Financiën. 14

3. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-Raad.

Wettelijk kader.

De huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Deze wet beschrijft het begrip maatschappelijke ondersteuning als volgt:

 • Bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van

voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;

 • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met

chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;

 • Bieden beschermd wonen of opvang.

Toelichting op rol en positie Wmo-Raad [1]

De raad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk op het gebied van de Wmo. Onderdeel van de Wmo is namelijk dat de gemeente verplicht is ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wet. Hoe dit is geregeld in de gemeente Moerdijk ligt vast in een convenant, dat u kunt nalezen op de website van de raad.

De raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert. Met de adviezen hoopt de raad te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarnaast is de raad een sparring- en overlegpartner van de gemeente (en meer in het bijzonder de verantwoordelijke beleidsmedewerkers en wethouder), waarbij veel lopende zaken besproken worden.

De raad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen van inwoners op het gebied van de Wmo.

Op de website www.wmoraadmoerdijk.nl is een toelichting te vinden op de activiteiten van de raad, staan foto’s van de leden en zijn de uitgebrachte adviezen en vergader- en jaarverslagen te vinden. Ook wordt vermeld hoe u contact kunt opnemen met de raad.

             4. Samenstelling van de Wmo-Raad.

Op 1 januari 2022 bestond de raad uit negen leden.

Twee leden, Dhr. De Jong en dhr. Kapitein, waren aftredend dit jaar en hebben besloten om nog een termijn van twee jaar te aanvaarden.

In juni is dhr. G. de Vos toegetreden en in juli dhr. F. Hendrikx, beide na een introductieperiode van drie maanden. Dhr. E. Bakker heeft tijdens de introductieperiode besloten om zich voorlopig te richten op zijn sportcarrière. Hij is vooralsnog alleen op de achtergrond actief middels meelezen en het leveren van input maar ambieert op termijn een volledig lidmaatschap. In november heeft dhr. Hendrikx zijn lidmaatschap opgezegd.

De raad is actief op zoek naar meer nieuwe leden. Bij voorkeur uit de diverse kernen, om zo een representatieve vertegenwoordiging te kunnen zijn vanuit de gemeente.

Per 31 december 2022 bestaat de raad uit de volgende tien personen:

Mevrouw M. Haazelager, Mevrouw E. van Adrichem, Mevrouw A. ten Cate, Mevrouw M. Eekhout, Mevrouw S. Ros, De heer B. de Jong, De heer G. de Vos. De heer C. Klasen /  Voorzitter, Mevrouw W. Tolenaars / Secretaris, De heer P. Kapitein / Penningmeester- Vice-voorzitter

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is een nieuwe wethouder voor Wmo aangetreden mevrouw P. Joosten. Zij is samen met de beleidsmedewerkers mevrouw M. van Zantvliet en mevrouw I. Maas het meest of direct bij de raad betrokken.

De kascommissie bestond uit mw. Van Adrichem en mw. Haazelager.

De werkgroepen zijn gelijk gebleven, mw. Ros en dhr. De Vos maken nog geen deel uit van een werkgroep omdat de raad zich momenteel oriënteert op een andere indeling van werkgroepen.

Mw. Eekhout en Mw. Van Adrichem werken beide bij Surplus. Deze organisatie verzorgt ondermeer een deel van de Wmo-werkzaamheden voor de Gemeente Moerdijk. Er zijn afspraken gemaakt dat mocht er in een specifiek geval sprake zijn van mogelijke belangenverstrengeling, de dames zich zullen terugtrekken uit de discussie/vergadering en dit vastgelegd wordt in het verslag. Deze werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. (art. C5-2)

Bij de overige leden zijn geen werkzaamheden die, op dit moment, tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

 5. Werkwijze van de Wmo-Raad.

De raad heeft 12 maal vergaderd, op de tweede woensdagmiddag van de maand. Op 12 januari vond de vergadering digitaal plaats i.v.m. corona en de maart-vergadering is verplaats naar de derde woensdag (23 Maart) als gevolg van een studiedag op 9 maart. Op 12 oktober is vergaderd zonder de gemeente, aangezien er geen urgente zaken op de agenda stonden en de raad aansluitend een studieavond gepland had.

Het Dagelijks bestuur heeft 12 maal regulier vergaderd op de eerste maandag van de maand en op 23 november eenmaal extra.

In de loop van het jaar is besloten dat een DB-vergadering uit minimaal drie personen dient te bestaan. De afspraak is gemaakt dat het DB bij ontstentenis van één van de leden zal worden aangevuld door een lid van de raad. Ook is de aantredingsdatum van de leden gewijzigd in het rooster van aan- en aftreden. Voortaan wordt iedereen geacht op 1 november te beginnen c.q. begonnen te zijn. Dit om verwarring te voorkomen. Deze wijzigingen zullen in 2023 worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Via de website is informatie over doel, werkwijze en samenstelling van de Wmo-Raad te lezen en behalve de vergaderverslagen, worden ook de adviezen gepubliceerd. Er is een contactformulier beschikbaar alsmede overige contactinformatie.

Het afgesloten leden-gedeelte van de website wordt gebruikt voor het publiceren en archiveren van de vergaderstukken.

Het beheer van de website ligt bij een lid van de werkgroep communicatie en de secretaris.

5.1. Samenwerking met de Gemeente.

De basis van de samenwerking is het convenant tussen Burgemeester en Wethouders en de Wmo-Raad dat op 14 april 2020 is vastgesteld. De beoogde evaluatie van het convenant in september heeft op verzoek van de gemeente nog niet plaatsgevonden, het staat op de actielijst maar is nog niet gepland.

In mei is afscheid genomen van wethouder Schoneveld en in juli hebben we mw. Joosten verwelkomd als zijn opvolger. Door het uitstel van de evaluatie van het convenant zijn ook de aspecten Inclusiviteit en de Wmo in het algemeen in het bestuursakkoord 2022-2026, nog niet besproken met de nieuwe wethouder.

Bij een deel van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om de raad te informeren, vragen te beantwoorden en zaken te bespreken.

In april is de samenwerking besproken omdat de verwachtingen van de Wmo-Raad en de vertegenwoordigers van de gemeente niet altijd parallel blijken te lopen. In november hebben er twee evaluatieve gesprekken plaatsgevonden, die nog een vervolg gaan krijgen. Deze gesprekken gingen nadrukkelijk over de vergadersfeer zoals die door vertegenwoordigers van de gemeente werd ervaren/gevoeld.

Een meermalen terugkomend onderwerp van gesprek was in hoeverre de raad geïnformeerd dient te zijn over de uitwerkingen van de adviezen.

Ook waren op diverse onderwerpen andere medewerkers van de gemeente, van Surplus en van Woonkwartier in de vergadering om zaken toe te lichten.

De raads- en commissievergaderingen worden (digitaal) gevolgd en relevante documenten, zoals raadsinformatiebrieven worden gedeeld.

 5.2. Werkgroepverdeling.

Om alle gebieden van de Wmo voldoende te kunnen volgen is een verdeling van producten en diensten gemaakt over de leden. De aldus ontstane werkgroepen specialiseren zich op enkele onderwerpen van de Wmo en behandelen deze binnen hun werkgroep, waarna zij conceptvoorstellen inbrengen in de vergadering. Onderstaand een schema van de samenstelling van de werkgroepen per 31 december 2022.

Product of Dienst Inhoud
Mevr. Eekhout & Dhr. De Jong
1- Vervoer - Parkeerbeleid en vergunningen
 - Toegankelijkheid stad en dorp - Alle openbare gebouwen en terreinen, maar ook een beleid voor alle andere gebouwen zoals winkels, restaurants etc.
 - Inclusiemaatschappij  
   
Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate
2- Hulpmiddelen - Traplift en overige woningaanpassingen
  - Loophulpmiddelen - Rolstoelen - Scootmobielen - Driewielfietsen
   
Mevr. Eekhout & Mevr. Haazelager
3 - Week op orde - Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf – Begeleiding -Wijkzuster - Beschermd wonen
 - Mantelzorg mogelijk maken - Mantelzorg
   
Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate
 4 - Huishoudelijke hulp - Schoonmaak in huis, in natura of met PGB
   
Mevr. Haazelager & Dhr. De Jong
5 - Cliëntondersteuning - Wmo-loket- (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning
 - Communicatie - Voorlichting
   

            De werkgroepen zijn volledig bemenst en weten elkaar te vinden en de werkgroepen streven er naar om zelf zoveel mogelijk de adviezen te schrijven en woordvoering te verzorgen.

In het kader van de plannen als gevolg van de studiedagen is een concept gemaakt van een andere structurering en indeling die meer gericht is op het Sociaal Domein. In 2023 zal dit verder uitgewerkt worden.

Omdat de raad zich dus momenteel oriënteert op een andere indeling van werkgroepen zijn mw. Ros en dhr. de Vos nog niet ingedeeld in een werkgroep.

           5.3. Leren en kennis & ervaring delen.

De raad is aangesloten bij de Koepel adviesraden Sociaal domein[2] en ontvangt diverse nieuwsbrieven van deze Koepel en van andere relevante brancheorganisaties. Afgelopen jaar zijn diverse cursussen en webinars gevolgd door de leden van de raad. Ieder lid heeft toegang tot de website en de bibliotheek/ladekast van De Koepel, dit is een bron van informatie die voor het advieswerk veel nut heeft.

Ook heeft de raad contact met de collega-raden van de D-6 gemeenten[3]. Dit contact wordt als prettig en nuttig ervaren. Men is betrokken en gericht op verbinding en het leren van elkaar.

Een aspect dat al langere tijd de aandacht van de raad heeft is dat in deze regionale samenwerking vaker een gezamenlijk advies van de D-6 -raden gevraagd wordt. Het plannen van gezamenlijke overleggen kan problemen geven, zeker als er korte termijnen van advisering zijn. Een ander gevolg is dat er weinig tijd is voor afstemming met de eigen raad en dat het gevaar dreigt dat het eigen advies niet of beperkt terug te zien is in het uiteindelijke advies. Ook het inbrengen van de zogenoemde ‘Couleur Locale’ wordt daarmee lastiger.

Dit onderwerp is besproken zowel binnen de D-6 adviesraden, als door de beleidsmedewerkers van de D-6 gemeenten en er wordt gewerkt aan een eenduidige werkwijze waarin de belangen van zowel gemeenten als adviesraden tot hun recht komen. Bij sommige onderwerpen bestrijkt de regionale samenwerking echter meerdere gemeenten of werkt men in een andere samenstelling.

Uiteraard is een lokaal (ongevraagd) advies altijd mogelijk, maar het is onduidelijk hoe dit gewogen zal worden in een regionaal traject.

In incidentele gevallen is er overleg met andere raden en/of wordt er met de raad contact gezocht om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Zo heeft stichting BUS contact gezocht voor een overleg. BUS is een Brabantse belangenorganisatie voor burgers en organisaties die met de uitkeringswereld te maken hebben. Zij informeerden naar specifieke problemen en hoe dingen geregeld zijn in de gemeente Moerdijk.

Het overleg met enkele vertegenwoordigers van de PvdA was ook op verzoek. Het was een informatief overleg en het is duidelijk dat zij bepaalde aandachtspunten hebben die de raad herkent. Verder is gesproken over de beschikbaarheid en de openbaarheid van onze adviezen. Bijzonder was ook het werkbezoek van de raad aan de Voedselbank. Niet direct Wmo-gerelateerd maar indirect wel, aangezien kwetsbare inwoners door de stapeling van problemen ook vaak armoedeproblematiek hebben. Armoede is daarom ook regelmatig onderwerp van gesprek.

Om meer contact te krijgen met de inwoners van onze gemeente en hun perspectief beter te kunnen inbrengen bij de gemeente is een brede oriëntatie gedaan op de mogelijkheden.

Een eerste stap is een nieuwe werkwijze omtrent de (stads-)gebiedstafels. Alle leden hebben één of meerdere gebiedstafels als hun aandachtsgebied, met een reserve-lid als invaller. Er is contact met de gebiedscoördinatoren en de vertegenwoordiger van de Wmo-Raad presenteert zich eenmalig op een bijeenkomst van de gebiedstafel en stelt zich proactief op om contacten te onderhouden en informatie te verzamelen. Vooralsnog zijn de ervaringen positief maar betreurt de raad het dat er weinig onderwerpen betreffende het sociaal domein worden geagendeerd.

Ook is contact gelegd met de Zevenbergse Voorzitters Sociëteit en is een gezamenlijk overleg in voorbereiding.

Om dit proces te ondersteunen is er een flyer ontwikkeld, die kan worden verspreid onder de bezoekers van de gebiedstafels en ook bij andere gelegenheden.

De voor- en nadelen van het gebruik van social media zijn onderzocht, maar besloten is om dit vooralsnog niet te gaan inzetten.

 Verder hebben verschillende leden van de raad een aantal (digitale) bijeenkomsten en scholingen bijgewoond zoals:

 • Ledenontmoetingen van de Koepel
 • De ledenvergaderingen van de Koepel;
 • De Hannie van Leeuwenlezing;
 • Seminar regionale projectgroep Wet inburgering;
 • Alzheimer café;
 • Seminars van De Koepel betreffende de Wmo, de jeugdwet, de participatiewet en regionale samenwerking;
 • Bijeenkomsten van de gemeente betreffende de toekomstvisie 2024;
 • Brainstormavond Mantelzorg.

            5.4. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR)

In 2021 heeft de raad een traject doorlopen om te inventariseren of zij voldoet aan de vereisten van WBTR. De eigen werkwijze is aangepast en gedocumenteerd.

Wat nog rest is bepalen wie bij ‘belet en ontstentenis’ van alle leden de verantwoordelijkheid heeft over de stichting.

De raad is bij een aantal instanties en deskundigen te rade gegaan, maar hebben ook in 2022 nog geen oplossing gevonden. Dit laatste onderwerp en enkele alinea’s over tegenstrijdig belang dienen te worden aangepast in de statuten. Hiervoor staat een termijn van 5 jaar dus deze twee punten staan genoteerd voor het moment dat een statutenwijziging aan de orde is. (uiterlijk 1 juli 2026)

            6. Diverse ontwikkelingen

            6.1. De scoop en het proces van de advisering.

Een punt dat in drie studiebijeenkomsten uitputtend is behandeld is de oriëntatie op een brede Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in relatie tot onze missie en visie. Een ASD is een raad waarbij de advisering zich ook uitstrekt over de Jeugdwet en de Participatiewet. Eén van de studiebijeenkomsten vond plaats onder leiding van een deskundige van de Koepel Adviesraden Sociaal domein.

Er blijkt regelmatig overlap tussen de drie wetten van het Sociaal domein, waardoor de scoop van de Wmo-Raad dus eigenlijk te smal is. Bovendien zijn in het regionaal verband van D-6 meerdere ASD’s actief wat een compliceerde factor is bij gezamenlijke advisering. Er is bovendien in onze gemeente geen cliëntenraad meer en de SAM is niet zo zichtbaar actief.

Er zijn in 2022 stappen gemaakt in dit proces en er zijn concrete vervolgstappen voor 2023 geformuleerd. Bij de evaluatie van het convenant met de gemeente zal dit ondermeer onderwerp zijn van gesprek. Ook ligt er een mogelijke relatie met het actieplan Samenwerken en Participatie  dat door de gemeente in voorbereiding is.

Het zoeken is ook naar een werkwijze waarbij de Wmo-Raad meer vooraan in het proces is betrokken en proactief adviseert. Dit heeft zowel voor de gemeente als voor de raad het voordeel dat meer op grote lijnen kan worden gewerkt en er niet na uitwerking door de gemeente nog allerlei details ter tafel komen. Gewerkt wordt in dit verband aan een planning van onderwerpen die in het komende jaar op de agenda van de gemeente komen, zodat de raad zich vroegtijdig kan oriënteren en de belangrijkste uitgangspunten van/voor de adviezen tijdig kan formuleren. Begin 2023 was deze planning nog niet beschikbaar.

6.2. Werving

De raad bestaat momenteel uit tien personen en het is de wens om te groeien. Zeker als er besluiten genomen moeten gaan worden over de ontwikkeling tot een ASD zijn mogelijk meer leden en/of leden met andere deskundigheden nodig. Tijdens de werving is daarom de mogelijke overgang naar ASD onderwerp van gesprek, maar er is niet specifiek op geworven. Wel zou het nuttig zijn als meer leden uit het oostelijk deel van onze gemeente zouden aansluiten, aangezien dit deel momenteel niet is vertegenwoordigd.

In februari is een wervings-artikel in De Moerdijks Bode gepubliceerd. Het DB (voorzitter en secretaris) is hiervoor samen met wethouder Schoneveld geïnterviewd en het artikel heeft negen reacties opgeleverd. Er zijn zes gesprekken geweest en drie kandidaten hebben een introductieperiode doorlopen.

Twee kandidaten zijn lid geworden, waarvan één toch besloten heeft dat de raad niet bij hem past. De derde introducee heeft tijdelijk andere prioriteiten, maar leest en leeft op de achtergrond mee en heeft de ambitie om lid te worden.

6.3. Jaarlijkse zelf-evaluatie.

Verspreid over diverse vergaderingen heeft de raad tijd ingeruimd om haar functioneren te evalueren. Dhr. Kapitein en dhr. De Vos hebben de evaluatie geleid omdat ook het functioneren van de voorzitter en de secretaris besproken dienden te worden. De verslaglegging is uitsluitend bestemd voor de leden. De volgende onderwerpen zijn besproken en er zijn aandachtspunten geformuleerd:

a. de aanwezigheid en bijdrage van elk bestuurslid;

b. de frequentie, organisatie en voorbereiding van de vergaderingen;

c. de relatie met en het functioneren van het dagelijks bestuur;

d. de naleving door de bestuursleden van de statuten, huishoudelijk reglement,

convenant, missie en verdere werkafspraken;

e. mogelijke risico’s, zowel financieel als niet- financieel.

7. Behandelde onderwerpen.

Onderstaand treft u een opsomming aan van de meest relevante onderwerpen die in 2022 zijn behandeld. Dit overzicht is niet volledig. Daarvoor verwijst de raad naar de vergaderverslagen op de website.

Een aandachtspunt is dat de looptijd van het gemeentelijk beleidsplan Wmo reeds geruime tijd is verlopen. Omdat het (kader)Beleidsplan Maatschappij van de gemeente Moerdijk is uitgesteld door prioritering van andere onderwerpen, kan er ook niet aan het beleidsplan Wmo gewerkt worden.

Dit punt staat sinds december 2017 op de actielijst van de Wmo-Raad. 

7.1. Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

In maart is het jaarlijkse CEO uitgevoerd. De respons was met 503 cliënten/61% goed en de resultaten ruim voldoende en vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De gemeente doet onderzoek naar hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van de resultaten.

Terugkerend punt is de onbekendheid van de inwoners van de mogelijkheid voor de onafhankelijke clientondersteuning, ondanks de informatie hierover. In 2022 zal een zelfde CEO onderzoek worden uitgevoerd, voor de periode daarna wordt gezocht naar een nieuwe vorm, dit in regionale samenwerking.

In dit kader zijn ook de toezichtskaders Wmo besproken. De GGD is toezichthouder, rapportage geeft aan of de dingen geregeld zijn en het is vooral de cliënttevredenheid die het zwaarst weegt. 

7.2. Klachten

Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag zijn er nog geen gegevens van klachten 2022 beschikbaar.

Ook bij de raad komen signalen binnen. Deze signalen worden meegenomen in de gesprekken met de beleidsmedewerkers en verantwoordelijk wethouder en in de advisering. De feitelijke afhandeling van meldingen en signalen is voorbehouden aan de gemeente. 

7.3. Inclusie

In juli 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag beoogt de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Inclusie, mee kunnen doen, is voor iedereen en voor ons samen van wezenlijk belang. Inclusie is vooral toegankelijkheid en de mogelijkheid om met een beperking ook volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij. Vaak wordt dit versmald tot fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen.

Inclusie is de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en van de beoogde resultaten van de Wmo-Raad. De raad heeft het onderwerp inclusie in elke vergadering op de agenda gehad.

Veel aandacht was er voor de toegankelijkheid en veiligheid van het centrumplan Zevenbergen, waarvan bij aanvang steeds beide punten duidelijk als doelstelling zijn benoemd. Bij de gemeente is de uitvoering hiervan ook een aandachtspunt en vooral bewustwording en bewustzijn van het inclusie-gedachtengoed bij medewerkers is voor verbetering vatbaar. De raad trekt hierin samen op met de gemeente door ondermeer contacten met de projectleiders, het geven van informatie over de Wmo-Raad en het VN-verdrag aan het team beheer openbare ruimte en in februari een ongevraagd advies aan het college.

De afspraak van het voorgaande jaar dat inclusiebeleid wordt meegenomen in projectplannen en startnotities is nog niet geheel uit de verf gekomen en ook de voorgenomen ontwikkeling van een integraal inzetbaar instrument voor een innovatieve burgerschouw in de gehele gemeente, is niet gerealiseerd. In februari heeft de raad een ongevraagd advies Inclusieve samenleving aangeboden aan het college, met vier concrete aandachtspunten.

Gezien de activiteiten, beraadslagingen met de diverse betrokkenen en de gesprekken met de wethouder betreffende de bewustwording van de term inclusie en de implicaties hiervan bij de ambtelijke organisatie, is nog geen duidelijke verbetering waarneembaar. Toch is de raad voorzichtig positief gestemd over de ontwikkelingen ondanks het feit dat bovenstaande concrete voornemens nog niet gerealiseerd zijn. 

7.4. Beleidsregels en besluit Wmo

De raad heeft in 2022 tweemaal een advies gegeven op de beleidsregels en het besluit 2022 en in december regulier voor beleidsregels en het besluit 2023.

In februari is advies gegevens als gevolg van reguliere wijzigingen in de verordening. De raad is daarbij nogmaals teruggekomen op het punt van het afschaffen van de dienstencheques en de overgang van de cliënten naar een lichte vorm van Huishoudelijke ondersteuning. Een ander punt betrof de leeftijdsgrens van inwonende studerende kinderen die geacht worden een meerpersoonshuishouden te voeren. Helaas is ons advies om geen onderscheid te maken tussen inwonende studerende kinderen jonger dan 23 en ouder dan 23 niet overgenomen. Verder heeft de raad opmerkingen gemaakt over het gelopen proces en de communicatie met cliënten hieromtrent.

In augustus als gevolg van wijzigingen door de aanbesteding en nieuwe afspraken voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding (BG). Onderwerp in dit advies was ondermeer de keuzevrijheid voor de cliënten met een PGB.  Dit heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van de beleidsregels.

De overgang naar andere aanbieders en andere producten voor HO en BG is een terugkerend onderwerp geweest op de agenda. 

7.5. Huishoudelijke Ondersteuning

De raad heeft een presentatie gehad over reablement, een methode om cliënten HO te activeren en ondersteunen in het zelf uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, voor zover mogelijk. Verder zijn we geïnformeerd over het verloop van de overgang naar nieuwe zorgaanbieder(s), de wijze van communicatie hierover met de cliënten en de verlengde bezwaartermijn.

De werkgroep heeft over specifieke zaken overleg gehad met de beleidsmedewerker en we zijn geïnformeerd over de aankomende Wet Passende eigen bijdrage Huishoudelijke ondersteuning.

Een terugkerend punt is de juridische status van taakgericht werken.  

Ook zijn er in de loop van het jaar leveringsproblemen en wachtlijsten ontstaan voor HO, waarover de raad is geïnformeerd, evenals over de wijze waarop de gemeente hiermee is omgegaan en de genomen maatregelen.

Behalve personeelsproblemen is er ook een toename van cliënten HO en de prognose is dat dit laatste niet op korte termijn zal veranderen. 

7.6. Begeleiding.

Ook het nieuwe contract voor begeleiding is in de loop van het jaar meermalen onderwerp van gesprek geweest en in december is een advies gegevens betreffende wijzigingen in de kwaliteitseisen PGB. 

7.7. Scan mens en maatschappij.

Eind 2020 zijn er bij de bespreking van dreigende tekorten afspraken gemaakt over een breed en diep onderzoek om grip te krijgen op het maatschappelijk domein, om beter te sturen op resultaat en samenhang van de ondersteuning vanuit de gemeente. Bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024 heeft de gemeenteraad bovendien de opdracht gegeven aan het college tot een structurele taakstelling voor het domein Mens en Maatschappij van in totaal 1.7 miljoen euro tot en met 2024. Deze financiële opdracht is inhoudelijk benaderd door het opzetten van de Scan Mens en Maatschappij. Opgenomen in deze scan zijn een aantal maatregelen om aan de taakstelling te voldoen.

In mei is de raad geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen en op 1 september heeft de raad een negatief uitgebracht op de voorgenomen maatregelen 2022. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de maatregelen indruisen tegen het inclusie-gedachtengoed en dat de financiële voordelen niet opwegen tegen de geprognosticeerde kosten. Bovendien is in een financieel onzekere tijd zoals nu voor een financieel zwakke doelgroep elke achteruitgang al snel een probleem.

De voorgestelde maatregelen zijn door de gemeenteraad niet doorgevoerd. 

7.8. Mantelzorg

De raad is van mening dat mantelzorgers niet alleen ondersteund, maar zeker ook gepast gewaardeerd dienen te worden. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele. Het mantelzorgcompliment en de ondersteuning van mantelzorgers is dan ook regelmatig besproken. De geplande herijking van het mantelzorgbeleid is niet gerealiseerd omdat het beleidsplan Wmo niet is geactualiseerd, waarvan het mantelzorgbeleid een onderdeel is.

In regionaal verband is geadviseerd op een aanbesteding van logeerzorg voor dementerenden en inwoners met geheugenproblemen. In het door de gezamenlijke D-6 raden gegeven advies wordt aandacht gevraagd voor voldoende communicatie, informatie en keuzevrijheid. Tevens wordt bepleit dat deze zorgverlening niet beperkt wordt voor dementerenden en inwoners met geheugenproblemen.

7.9. Leveringsproblemen.

Zowel bij de gemeente, als bij de zorgaanbieders, als in het Vervoer zijn in de loop van het jaar problemen ontstaan als gevolg van personeelstekorten. Bij de gemeente kwamen daar ook extra werkzaamheden bij voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De raad is hierover steeds geïnformeerd en door de gemeente genomen maatregelen zijn besproken. Mede door deze personeelstekorten zijn onderwerpen doorgeschoven op de actielijst naar 2023. 

7.10. Mobiliteit.

De raad participeert in het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant. Ook hier zijn zorgen over de personeelscapaciteit besproken. Verder is in dit verband geadviseerd op de Nota van uitgangspunten Bravoflex West-Brabant 2024-2027, waarop in 2024 een nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden. (16 gemeenten)

Een ander vrij recent aandachtpunt is de zorg om de mogelijke implicaties voor het Wmo-vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen bij de aangekondigde langdurige afsluiting van de Haringvlietbrug.

7.11. Diverse onderwerpen in het kort.

Aanpak Ouderenmishandeling

De raad heeft informatie ontvangen over de versterking van de aanpak van ouderenmishandeling. Een adviesnota is in ontwikkeling en de raad zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Beschermd wonen / Wijk GGZ.

Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen overeengekomen in de regio Breda. De gemeente zal de werkwijze gaan aanpassen. In 2020 heeft de raad al geadviseerd op zowel het beleidskader als op de lokale aanpak. Ook is gesproken over de rol en taak van de in juni begonnen Wijk-GGZer.

Hulpmiddelen

Dit betrof aansprakelijkheid voor schade en de procedure van overleg tussen client, gemeente en leverancier.

Ook is gesproken over de tevredenheid rondom levering van hulpmiddelen en hoe de gemeente dit monitort.

Verder zijn (in regionaal verband) aandachtspunten geformuleerd voor het programma van eisen in de komende regionale aanbesteding van hulpmiddelen. Heikel punt is het meenemen van een hulpmiddel bij verhuizing naar een andere gemeente. 

Multi functionele accommodaties (MFA’s)

De raad is betrokken geweest bij het onderzoek naar MFA’s in de gemeente. Dit vooral met betrekking tot de behoeften van de doelgroep Wmo en meer specifiek ook met betrekking tot de toegankelijkheid van ‘de Nieuwe Niervaert’. In het laatste kwartaal is een reactie gegeven op de contouren van het accommodatiebeleid.

Wonen.

Informatie ontving de raad ook over de resultaten van de pilot ‘Langer Thuis’ in Klundert, het project gemengd wonen in de Bosselaar in Zevenbergen, de Buurtkamers en het regionale project ‘Kom aan tafel’. Allen betreffen het zoeken naar nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg, ten bate van het versterken van de sociale cohesie en de bestrijding van eenzaamheid. De raad maakt zich in dit kader zorgen om het verdwijnen van de voorzieningen in de kleine kernen. Verder is de raad als participant betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040.

           Laaggeletterdheid / Digitale communicatie.

De raad is voor het eenvoudig maken en houden van (digitale) procedures voor bijvoorbeeld aanvragen bij de gemeente. Het werkplan ter bestrijding van laaggeletterdheid heeft geleid tot het centraliseren van de informatie en activiteiten in de bibliotheek in Zevenbergen. Besproken is of deze aangeboden algemene ondersteuning in de bibliotheek afdoende is en of deze locatie laagdrempelig bereikbaar is voor alle inwoners.

Cliëntondersteuning.

De raad is geïnformeerd over de regionale aanbesteding van onafhankelijke clientondersteuning. Nut en noodzaak van cliëntondersteuning door vrijwilligers is als aandachtspunt gedefinieerd door de raad, maar nog niet geagendeerd. 

8. Uitgebrachte adviezen[4].

 1. Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 en diverse andere aangelegenheden, 11 februari 2022..
 2. Ongevraagd advies Inclusieve samenleving, 11 februari 2022.
 3. Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning en verzoek om aandacht diverse andere aangelegenheden.“ n.a.v. Brief 23 maart 2022.
 4. Advies inkoop logeerzorg 2023 e.v. - juli 2022 ( regionaal )
 5. Advies Beleidsregels-en Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk - 26 augustus 2022.
 6. Advies Maatregelen Wmo in Scan Mens en Maatschappij, 22 juli 2022 - 26 augustus 2022.
 7. Advies Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2023. - 19 september 2022.
 8. Reactie op contouren accommodatiebeleid, 21 oktober 2022.
 9. Advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023 - 15 december 2022.

Verder heeft de raad meegewerkt aan het in gezamenlijk formuleren van onderstaande adviezen:

 1. De aanbestedingen van Hulpmiddelen
 2. Nota van Uitgangspunten Bravo-flex
 3. Logeervoorzieningen
 4. Huishoudelijke Ondersteuning.

                        9.      Financiën.

 • Overzicht inkomsten en uitgaven 2022
Overzicht inkomsten en uitgaven 2022
           
Uitgaven Werkelijk Begroot Inkomsten Werkelijk Begroot
Uitgaven tbv leden              
Reiskosten € 429,38 € 350,00 Subsidie gemeente  € 4.960,00 € 4.960,00
Bureaukosten € 1.425,00 € 1.500,00                 
Cursussen € 2.409,30 € 1.200,00      
Organisatiekosten            
Lid Koepel WMO € 520,00 € 500,00      
Secretariaat € 400,00 € 400,00      
Bankkosten € 119,40 € 150,00      
Huur/catering   pm      
Abonnementen   pm      
PR en marketing          
Drukwerk en advertenties   pm      
Website  € 1.815,00 € 2.720,00      
Representatie € 998,58 € 500,00      
Projecten          
Reservering onvoorzien € 0,00 € 140,00      
saldo -€ 656,66          
TOTAAL  € 8.116,66 € 7.460,00 inclusief reserve €2.500   € 7.460,00
 • Toelichting op de jaarrekening.

De jaarrekening 2022 laat ten opzichte van de begroting van 2022 een ietwat negatief resultaat zien van

€ 656,66. Voor dit negatieve resultaat zijn de volgende verklaringen te geven:

 1. De inkomstenkant laat het gangbare beeld zien.

Het subsidiebedrag is ondanks prijsstijgingen hetzelfde gebleven. Afgesproken is om zonodig reserves aan te spreken.

B.    Aan de kant van de uitgaven:                                                   

       - Er is aanzienlijk meer uitgegeven aan cursussen, representatie en reiskosten.

       De verklaringen zijn legitiem gelet op de noodzaak om te investeren in training en ontwikkeling van de raad,

      alsmede de uitbreiding van de raad.                                                       

       - Er is minder uitgegeven aan de ontwikkeling van de website hetgeen verklaard wordt door meevallers bij

      de ontwikkeling.                                                  

 

[1] Voor de leesbaarheid van dit verslag wordt de benaming ‘raad’  gebruikt als de Wmo-Raad wordt bedoeld.

[2] https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

[3] Samenwerkingsverband op het terrein van het sociaal domein van de gemeenten Halderberge, Rucphen, Zundert, Etten-Leur,

Roosendaal en Moerdijk.

[4] (De adviezen zijn in te zien op www.wmoraadmoerdijk.nl / publicaties.)