Toegankelijkheid

Skip to main content

Ongevraagd advies Inclusieve samenleving, 11 februari 2022.

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. de heer E. Schoneveld

Pastoor van Kessellaan 15

4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 11 februari 2022

Onderwerp: Ongevraagd advies Inclusieve samenleving.

Kenmerk: AD20220211-2WmoR

 

Geacht College,

In aansluiting op ons advies aangaande “Gebouw Synchroon” met ons kenmerk: AD202106215WmoR en uw schriftelijke reactie van 6 augustus 2021, alsmede de gesprekken die aangaande dit onderwerp hebben plaatsgevonden met wethouder Schoneveld en uw ambtenaren, adviseren wij u binnen de gemeentelijke organisatie extra te investeren in een brede/integrale bewustwording van het belang van een inclusieve samenleving.

De directe aanleiding voor dit advies is de wijze waarop tot op dit moment invulling wordt gegeven aan uw toezegging van 6 augustus 2021 en de wijze waarop de raadsvragen over de ontstane situatie in de Molenstraat[1] zijn beantwoord.

Toezeggingen uit uw brief van 6 augustus 2021

U onderschrijft het belang van een duidelijke looprichting, maar dit valt voor u buiten de scoop van het project en de breedte van het nieuwe trottoir zou breder zijn dan 2 meter. Wij maken u er op attent dat u, alsook de medewerker die inclusief bewust is, mede onder invloed van het VN verdrag een integrale verantwoordelijkheid heeft opdat een ieder veilig gebruik kan maken van de voorzieningen en de openbare ruimte.

Overigens blijkt in de uitwerking dat het trottoir minder breed is dan de door u genoemde twee meter. Als de door u thans toegestane barrières blijven staan is de breedte op veel plekken zelfs minder dan een meter en dan is de belemmering van de thans daar geplaatste fietsen nog niet meegerekend.

U geeft aan dat het gewenst is om de Doelstraat en de inrichting daarvan integraal tegen het licht te houden en dat dit een project op zich dient te worden. Uiteraard hebben wij daar begrip voor maar we vinden het opmerkelijk dat tijdens de bouwperiode van het gebouw Synchroon enkele malen de openbare weg, alsook de verkeersremmende maatregel waarover wij in ons advies spraken, zijn opengebroken om de aansluiting op de markt/kerkterrein en de nutsvoorzieningen te verwezenlijken. Als de verantwoordelijke voor die aanpassing kennis zou dragen van de wens om de verkeersremmende maatregel enkele meters te verleggen opdat de bewoners van “De Zeven Schakels” veilig van en naar het dorp zouden kunnen lopen, zou dit mogelijk kostenneutraal uitgevoerd hebben kunnen worden.

 

Op ons advies de eigenaar van het gebouw expliciet te verbieden om aan het gebouw kasten of andere uitstekende voorzieningen aan te brengen waaraan mensen en in het bijzonder rolstoelrijders hun handen kunnen bezeren, heeft u toegezegd hierover in overleg te gaan. Wij hebben de onwenselijkheid hiervan aangegeven met als voorbeeld de metalen kastjes in de Oude Kerkstraat. Wat schetst onze verbazing in de uitwerking blijkt een aanzienlijk grotere metalen kast tegen de gevel gemonteerd te zijn, welk obstakel als gevaarlijk is te kwalificeren.

Beantwoording raadsvragen

Nadat wij daar in meerdere overleggen al aandacht voor hebben gevraagd werden er al snel na opening van het Kruidvat ook raadsvragen gesteld over de hinderlijke opstelling van de banners, losse reclameborden en overige uitgestalde goederen.

De manier waarop de banners zijn geplaatst, in combinatie met de uitstulping/foto-brievenbus aan de gevel, zorgt er voor dat er sprake is van een hinderlijke en gevaarlijke situatie, zeker voor mensen met een beperking. De overlast en gevaarlijke situaties door het plaatsen van banners en dergelijke zien wij overigens in meerdere winkelgebieden in onze gemeente.

In eerste instantie waren wij verheugd (als je daar van mag spreken in deze situatie) toen wij hoorden dat meerdere collegeleden, na het lopen van een rondje door de Molenstraat, aangaven geschrokken te zijn van de gevaarlijke en hinderlijke situatie die ze daar aantroffen.

Het kon toch niet anders dan dat aan die situatie (eventueel door handhaving) op korte termijn een einde zou worden gemaakt.  Ook voor de vele negatieve reacties op straat en de sociale media konden toch niet langer de ogen en oren gesloten blijven.

Onaangenaam verrast waren wij daarom toen wij de antwoorden lazen op de door dhr. Stehouwer gestelde vragen over de situatie in de Molenstraat. De reactie van uw college was dat de situatie niet eerder bekend was (terwijl de situatie bij de oude winkel aan de Zuidhaven exact hetzelfde was), de uitstallingen er niet permanent staan maar alleen tijdens de openingstijden van de winkel, er geen omgevingsvergunning voor nodig is en alles is opgelost als er straks zogenoemde fietsbeugels zijn geplaatst.

Regelmatig hebben wij gesproken over de wenselijkheid van bewustwording binnen het ambtelijk apparaat, maar ook binnen het gemeentebestuur, in die zin dat men zich van hoog tot laag bewust moet zijn van het feit dat er altijd sprake moet zijn van een zo inclusief mogelijke samenleving.

De manier waarop de antwoorden op de gestelde vragen door het ambtelijk apparaat zijn opgesteld en door uw college zijn ondertekend maakt ons duidelijk dat er op dat gebied nog vorderingen zijn te maken.

Inderdaad staan de banners, reclame borden en de containers met te koop aangeboden goederen er niet permanent, maar alleen tijdens de openingstijden van de winkel. Maar die zijn van 09.00 uur tot 19.00 uur. Laat dat nou net de uren zijn waarop in zijn algemeenheid onze doelgroep zich op straat begeeft. Daarmee staan de banners er voor onze doelgroep in feite wel de hele dag/permanent.

 

Bovendien is de situatie in de Molenstraat niet uniek. Ook in andere winkelgebieden zien wij gelijksoortige situaties zoals bijvoorbeeld aan de Noord- en Zuidhaven, de Markt en de Voorstraat in Klundert.

De aanwezigheid van hinderlijke en gevaarlijke banners, reclameborden en dergelijke zijn ook hier meer regel dan uitzondering.

Vóór 09.00 uur en na 19.00 uur zal er daar ongetwijfeld sprake zijn van een onbelemmerde doorgang, maar onze doelgroep is daar niet mee geholpen.

Al met al een teleurstellende reactie voor ons, gelet op de pogingen die wij (maar ook uw college) hebben gedaan om inclusie “onder de pet te krijgen”.

Concreet adviseren wij u:

1. Binnen de gemeentelijke organisatie extra te investeren in een brede/integrale bewustwording van het belang van een inclusieve samenleving;

2.  Direct stappen te ondernemen opdat in ieder geval de verkeersonveilige situatie in de Molenstraat ophoudt te bestaan;

3. Voorzieningen te treffen opdat het voetpad in de Molenstraat feitelijk voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het VN-verdrag gehandicapten, ook al zou dat ten kosten gaan van de aldaar gesitueerde parkeerplaatsen;

4. De lokale regelgeving zodanig aan te passen door in de gehele gemeente obstakels op trottoirs, zoals reclameborden, banners en voor verkoop uitgestalde goederen te verbieden, danwel zo te reguleren dat een ongehinderd doorgang mogelijk is/wordt. 

Met vriendelijke groet,

 Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.

 

[1] Met ‘Molenstraat’ bedoelen wij de Molenstraat in Zevenbergen.