Toegankelijkheid

Skip to main content

Vacatures

Wmo-adviesraad Moerdijk zoekt nieuwe leden.

De Wmo-adviesraad Moerdijk bestaat uit maximaal vijftien inwoners van de gemeente Moerdijk. Wij komen op voor de belangen van de inwoners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geeft de gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het organiseren van passende ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betreft:

  • het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  • het bieden van beschermd wonen en opvang.

Rol en taak van de Wmo-adviesraad.

De onafhankelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies aan het college van B&W over het gemeentelijke beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. (Wmo). Hierdoor kan het beleid beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van inwoners.

De Wmo-adviesraad is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep, maar probeert met de adviezen het algemene belang van de burgers zo goed mogelijk te dienen.

Wij streven naar een constructieve samenwerking met de gemeente en vragen hen om hun plannen tijdig voor te leggen. Ook is er regelmatig overleg met de betreffende beleidsmedewerker en de wethouder.

Inwoners van de gemeente Moerdijk staan centraal.

Bij het advieswerk staan de ervaringen, signalen en het perspectief van inwoners centraal. Op zoek naar zinvol vrijwilligers werk? De Wmo-adviesraad Moerdijk heeft vacatures. Wij zoeken enthousiaste en maatschappelijk betrokken kandidaten, die mee willen denken en inhoud willen geven aan burgerparticipatie. Kennis hebben van de Wmo en eventueel ook van de Participatiewet en of de Jeugdwet is een pré, maar niet noodzakelijk. (Mogelijk zal de Wmo-adviesraad zich verder ontwikkelen naar een brede adviesraad Sociaal Domein.)

In het streven naar een afspiegeling van de gemeente Moerdijk wordt in het bijzonder gezocht naar kandidaten uit de verschillende kernen. Voel jij je aangesproken lees dan de profielschets.