Toegankelijkheid

Skip to main content

Convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Wmo-Raad gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk,

Ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer J.P.M. Klijs, in zijn hoedanigheid van burgemeester,

en

de heer E. Schoneveld, wethouder,

handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, hierna te noemen de gemeente

en

de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk, statutair gevestigd te Moerdijk, vertegenwoordigd door de heer K. Klasen en mevrouw W. Tolenaars, handelend in de hoedanigheid van voorzitter en secretaris , hierna te noemen “de Wmo-Raad”,

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2.1.3 van de Wet  maatschappelijke ondersteuning (WMO) alsmede artikel 8.4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Moerdijk,

overwegende dat de Wmo-Raad de belangen van de Moerdijkse burgers en cliënten behartigt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hiertoe gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het college van de gemeente Moerdijk waarbij het college bij de uitvoering van deze wet een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de voorzieningen nastreeft;

Verklaren de bovengenoemde partijen als volgt te zijn overeengekomen:

  1. Het college hoort in gangbare gevallen de Wmo-Raad over die voorstellen van het college of voorstellen aan de gemeenteraad, die specifiek betrekking hebben op hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid naar inhoud en uitvoeringsbeleid, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In spoedeisende gevallen wordt de reden van het spoedeisende karakter door het college toegelicht en zullen college en Wmo-Raad, in ieder geval vertegenwoordigd door hun voorzitter en secretaris, overleg plegen.
  2. Het college betrekt de Wmo-Raad zo vroeg mogelijk bij beleidsontwikkeling, ook bij ontwikkeling binnen de D-6 en andere regionale samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op de Wmo, om de participatie van de Wmo-Raad te ondersteunen.
  3. Het college informeert de Wmo-Raad aan het begin van het jaar over de beleidsagenda  van het lopende jaar voor zover deze bekend is.
  4. De Wmo-Raad heeft een signaalfunctie, waarbij individuele signalen in overleg met de Wmo-cliënt worden doorgegeven aan de coördinator Wmo. Zijn er trends waarneembaar aan de hand van deze individuele signalen dan worden deze in de vergadering van de Wmo raad besproken.  
  5. Het college is gehouden om de Wmo-Raad advies te vragen over:

- nieuwe of gewijzigde documenten die direct van invloed zijn op de Wmo rechten- en aanspraken van de inwoners van Moerdijk  (verordeningen, besluiten, beleidsdocumenten);

- beleidsvoornemens met betrekking tot de wet maatschappelijke ondersteuning die worden opgenomen in het meerjaren beleidsplan;

- voorgenomen besluiten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wmo en die aanwijsbare gevolgen hebben voor inwoners van Moerdijk;

- voorgenomen evaluaties van het Wmo-beleid.

6. De Wmo-Raad is gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college over alle (actuele) onderwerpen die betrekking hebben op de maatschappelijke ondersteuning.

7. De Wmo-Raad brengt zijn advies uit binnen zes weken na een desbetreffend verzoek van het college. Indien de Wmo-Raad voor het uitbrengen van het advies meer tijd nodig heeft, wordt door het college in overleg met de Wmo-Raad een afwijkende tijdsduur vastgesteld.

8. Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de aanbieding van het advies overleg van de Wmo-Raad met het college plaats.

9. In het geval dat het college afwijkt van het advies van de Wmo-Raad, wordt aan de Wmo-Raad aangegeven op welke gronden van het advies van de Wmo-Raad is afgeweken.

10. Het college draagt er zorg voor dat aan de Wmo-Raad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren functioneren van de Wmo-Raad. Het college wijst daartoe een ambtelijk coördinator aan die tevens het overleg voert met de Wmo-Raad. Tevens neemt de verantwoordelijk portefeuillehouder, op verzoek van de Wmo-Raad, deel aan het overleg.

11. Indien de Wmo-Raad besluit een door het college gevraagd advies niet uit te brengen, dan geeft de Wmo-Raad van dat besluit onverwijld kennis aan het college onder de mededeling van zijn beweegredenen.

12. Het college kan de Wmo-Raad verzoeken geheimhouding te betrachten over uit te brengen adviezen. In voorkomende gevallen draagt de Wmo-Raad zorg voor het dienovereenkomstig behandelen van de adviesaanvraag, de desbetreffende schriftelijke stukken en verdere informatie daaronder begrepen.

13. De Wmo-Raad bestaat uit maximaal vijftien personen.

14. Bij de samenstelling van de Wmo-Raad wordt rekening gehouden met een zo breed mogelijke afspiegeling van burgers uit de gemeente Moerdijk en/of deskundigheid op het gebied van de Wmo.

15. De Wmo-Raad brengt over zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar vóór 1 april verslag uit aan het college.

16. Het college stelt jaarlijks, aan de hand van de voor 1 juni van het lopende jaar ingediende subsidieaanvraag, aan de Wmo-Raad een bedrag ter beschikking ten behoeve van de uitvoering van haar taakstelling. Ook stelt het college jaarlijks een aantal uren ambtelijke ondersteuning beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van de taakstelling van de Wmo-Raad.

17. Dit convenant wordt afgesloten voor een periode van vier jaren en zal – behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de periode- telkens voor een gelijke periode worden verlengd.

18. De eerstvolgende evaluatie van dit convenant vindt plaats in september 2022. Daarna wordt het convenant eenmaal per twee jaar geëvalueerd.

19. Dit convenant treedt in werking op 1 juni 2020. Het voorgaande convenant wordt hierbij ingetrokken.

 

Ondertekening:  14 april 2020

 

namens de gemeente Moerdijk                                                    namens de Wmo-Raad

Burgemeester                                                                               Voorzitter                                 Secretaris                         

J.P.M. Klijs                                                                                        K. Klasen                                  W. Tolenaars