Toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene informatie over de Wmo

 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo)  Dit betekent dat de gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Onder maatschappelijke ondersteuning verstaan we:

 • het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk,  toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
 • het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
 • het bieden van beschermd wonen en opvang.

Wmo is er voor iedereen

De Wmo is er voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders van kinderen met opvoedproblemen. Ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld vallen onder de Wmo.

Het doel van de Wmo is om iedereen zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij. Soms lukt dit niet vanwege ouderdom, handicap of psychische problemen. Er zijn inwoners die niet zelfstandig of met behulp van hun omgeving zelfredzaam zijn of zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Wmo is er om deze groep inwoners hierbij te ondersteunen.

De gemeente voert de Wmo uit. Hierbij is de gedachte dat de hulp van de gemeente een aanvulling is op wat u en de mensen om u heen zelf kunnen doen. Denk hierbij aan uw familie, buren en vrijwilligers. Als deze hulp niet voldoende is, kunt u een aanvraag voor ondersteuning indienen bij het Wmo-loket van de gemeente.

Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:

 • Aanpassingen in een woning 
 • Hulpmiddelen zoals rolstoel, scootmobiel
 • Gehandicaptenparkeerplaats of gehandicaptenparkeerkaart
 • Vervoer in eigen regio
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning om de mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten
 • Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
 • Opvang in het geval van huiselijk geweld.
 • Hulp bij het huishouden

Algemene voorzieningen

De gemeente biedt ondersteuning door middel van algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn meestal vrij toegankelijk, in sommige gevallen is de toegang tot een algemene voorziening beperkt tot een specifieke doelgroep. Bij een algemene voorziening kunt u denken aan sociaal vervoer, maaltijdvoorziening, klussendienst, sociaal-culturele voorzieningen, etc. Deze voorziening is dus niet speciaal afgestemd op de behoefte van één persoon. Wanneer u gebruik maakt van een algemene voorziening, kan hier een eigen bijdrage voor gevraagd worden.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn speciaal afgestemd op uw behoeften. Voor u gebruik kunt maken van een maatwerk- voorziening, moet u hier eerst voor in aanmerking komen. Dit wordt onderzocht tijdens een keukentafelgesprek. U krijgt alleen een toekenning voor een maatwerkvoorziening als u niet zelf of met hulp van uw omgeving tot een oplossing kunt komen. Bij het gesprek mag ook een vertrouwenspersoon (familielid of cliëntondersteuner) aanwezig zijn.

Wanneer u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, geeft de gemeente hiervoor een zogenaamde beschikking af. Dit kan bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, vervoers voorzieningen, een fysiek hulpmiddel, een woonvoorziening of een woonaanpassing. Wanneer u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hier een bijdrage voor betalen.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening? Of wilt u meer weten over de hoogte van de eigen bijdrage? Daar kunt u hier meer over lezen.