Toegankelijkheid

Skip to main content

Werkwijze en positionering Wmo-Raad

De Wmo-Raad bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Moerdijk. Wij zetten onze ervaring, kennis of deskundigheid in om op te komen voor de belangen van burgers die een beroep moeten doen op de Wmo.. 

De Wmo-Raad vergadert één keer per maand onder leiding van een voorzitter. De voorzitter is lid van het dagelijk bestuur dat verder bestaat uit een secretaris en een penningmeester. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen dat alle randvoorwaarden in orde zijn. 

Positionering van de Wmo-Raad.

o          De Wmo-Raad heeft als doel om de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente.

o          De Wmo-Raad is een onafhankelijk adviesorgaan. De gemeente mag zich niet bemoeien met de (totstandkoming van de) inhoud van het advies.

o          Leden van de Wmo-Raad zijn gewone inwoners uit de gemeente die de gemeente onbetaald en onafhankelijk adviseren over de manier waarop het inwonersperspectief een plek krijgt in het gemeentelijk beleid.

o          De Wmo-Raad werft, selecteert en benoemt zelf haar leden

o          Wmo-Raadsleden mogen geen commerciële, zakelijke of politieke belangen hebben bij het uitbrengen van adviezen.

o          De Wmo-Raad staat los van de politiek; adviesraadsleden kunnen geen politiek bedrijven in de adviesraad.

o          Leden van de Wmo-Raad hebben een vrije positie en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een organisatie of achterban. Ze hebben een morele verantwoordelijkheid om de samenleving in te gaan en signalen op te halen.

o          De Wmo-Raad vertegenwoordigt het inwonerperspectief en vertaalt dat perspectief naar advies over Wmo-beleid.

o          Adviezen die zijn afgehandeld zijn openbaar en terug te lezen op de website van de Wmo-Raad.

Werkgroepen.

Om te zorgen dat alle taken zo goed mogelijk beheerd en uitgevoerd worden zijn er werkgroepen gevormd. Elk lid van de Wmo-Raad zit in één of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen zijn ingedeeld in lijn met de wettelijke (deel)gebieden van de Wmo wet- en regelgeving.

Werkgroep 1. Vervoer en Toegankelijkheid stad en dorp

Mevrouw Eekhout en de heer De Jong.

- Alles op het gebied van vervoer en toegankelijkheid dat wil zeggen: Deeltaxivervoer, Valys - Parkeerbeleid en parkeervergunningen. Loophulpmiddelen zoals scootmobielen en driewielfietsen.

- Alles wat te maken heeft met de inclusiemaatschappij dat wil zeggen toegankelijkheid voor iedere inwoner in openbare gebouwen, straten, trottoirs en alles binnen de gemeente wat maar met toegankelijkheid te maken heeft, zowel fysiek als niet fysiek.

Werkgroep 2. Hulpmiddelen

Mevrouw Van Adrichem en Mevrouw Ten Cate
- Hulpmiddelen en (aanpassingen) in en om de woning , waardoor de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig in zijn woning kan wonen zoals een rolstoel, traplift, aangepast toilet, drempelhulpen of een elektrische deuropener.

Werkgroep 3. Week op orde en Mantelzorg mogelijk maken

Mevrouw Haazelager en Mevrouw Eekhout
- Alles wat een dagstructuur en een zo optimaal mogelijke invulling van het dagelijks bestaan mogelijk kan maken.  Dit betreft een breed scala aan onderwerpen zoals Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf - Begeleiding - Wijkzuster - Beschermd wonen en Mantelzorg.

Werkgroep 4. Huishoudelijke hulp

Mevrouw Van Adrichem en Mevrouw Ten Cate
Huishoudelijke ondersteuning (hulp). Dit kan via zorg in natura of doormiddel van een persoonsgebonden budget gerealiseerd worden. 

Werkgroep 5. Cliëntondersteuning en Communicatie

Mevrouw Haazelager en de heer De Jong
- Wmo-loket -Voorlichting, - Communicatie - (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

Bestuursfuncties

- Voorzitter is de heer C. Klasen, voorbereiden en  leiden van de vergaderingen, coördineren van de activiteiten en het vertegenwoordigen van de Wmo-Raad. 

- Secretaris is Mevrouw W. Tolenaars, (leden-)administratie, website, secretariaat,  PR.

- Penningmeester is de heer P. Kapitein, financiën en regionale ontwikkelingen

Zij vormen met elkaar het dagelijks bestuur.