Toegankelijkheid

Skip to main content

Werkwijze en positionering Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Moerdijk. Wij zetten onze ervaring, kennis of deskundigheid in om op te komen voor de belangen van burgers die een beroep moeten doen op de Wmo.

De Wmo-adviesraad vergadert één keer per maand onder leiding van een voorzitter. De voorzitter is lid van het dagelijk bestuur dat verder bestaat uit een secretaris en een penningmeester. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen dat alle randvoorwaarden in orde zijn. 

Positionering van de Wmo-adviesraad.

o          De Wmo-adviesraad heeft als doel om de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente.

o          De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. De gemeente mag zich niet bemoeien met de (totstandkoming van de) inhoud van het advies.

o          Leden van de Wmo-adviesraad zijn gewone inwoners uit de gemeente die de gemeente onbetaald en onafhankelijk adviseren over de manier waarop het inwonersperspectief een plek krijgt in het gemeentelijk beleid.

o          De Wmo-adviesraad werft, selecteert en benoemt zelf haar leden

o          Wmo-adviesraadsleden mogen geen commerciële, zakelijke of politieke belangen hebben bij het uitbrengen van adviezen.

o          De Wmo-adviesraad staat los van de politiek; adviesraadsleden kunnen geen politiek bedrijven in de adviesraad.

o          Leden van de Wmo-adviesraad hebben een vrije positie en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een organisatie of achterban. Ze hebben een morele verantwoordelijkheid om de samenleving in te gaan en signalen op te halen.

o          De Wmo-adviesraad vertegenwoordigt het inwonerperspectief en vertaalt dat perspectief naar advies over Wmo-beleid.

o          Adviezen die zijn afgehandeld zijn openbaar en terug te lezen op de website van de Wmo-adviesraad. (https://wmoraadmoerdijk.nl

Werkgroepen.

Om te zorgen dat alle taken zo goed mogelijk beheerd en uitgevoerd worden zijn er werkgroepen gevormd. Elk lid van de Wmo-adviesraad zit in één of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen zijn ingedeeld in lijn met de wettelijke (deel)gebieden van de Wmo wet- en regelgeving.

In oktober 2023 hebben een aantal leden van de Wmo-adviesraad afscheid genomen, binnenkort zullen de werkgroepen opnieuw worden samengesteld. Om die reden zijn de namen van de leden van de werkgroepen verwijderd. 

Werkgroep 1. Vervoer en Toegankelijkheid stad en dorp

- Alles op het gebied van vervoer en toegankelijkheid dat wil zeggen: Deeltaxivervoer, Valys - Parkeerbeleid en parkeervergunningen. Loophulpmiddelen zoals scootmobielen en driewielfietsen.

- Alles wat te maken heeft met de inclusiemaatschappij dat wil zeggen toegankelijkheid voor iedere inwoner in openbare gebouwen, straten, trottoirs en alles binnen de gemeente wat maar met toegankelijkheid te maken heeft, zowel fysiek als niet fysiek.

Werkgroep 2. Hulpmiddelen

Hulpmiddelen en (aanpassingen) in en om de woning , waardoor de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig in zijn woning kan wonen zoals een rolstoel, traplift, aangepast toilet, drempelhulpen of een elektrische deuropener.

Werkgroep 3. Week op orde en Mantelzorg mogelijk maken

Alles wat een dagstructuur en een zo optimaal mogelijke invulling van het dagelijks bestaan mogelijk kan maken.  Dit betreft een breed scala aan onderwerpen zoals Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf - Begeleiding - Wijkzuster - Beschermd wonen en Mantelzorg.

Werkgroep 4. Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke ondersteuning (hulp). Dit kan via zorg in natura of doormiddel van een persoonsgebonden budget gerealiseerd worden. 

Werkgroep 5. Cliëntondersteuning en Communicatie

Wmo-loket -Voorlichting, - Communicatie - (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

Bestuursfuncties

- Interim-voorzitter is de heer E. Bouwsma, voorbereiden en  leiden van de vergaderingen, coördineren van de activiteiten.

- Secretaris (en vice-voorzitter) is de heer G. de Vos, (leden-)administratie, website, secretariaat,  PR.

- Penningmeester is mevr. E. van Adrichem, financiën 

Zij vormen met elkaar het dagelijks bestuur.