Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies inkoop logeerzorg 2023 e.v. - juli 2022 ( regionaal )

ADVIESRADEN D6 GEMEENTEN

Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk, Zundert

 Aan: College’s van de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk en Zundert.

Onderwerp: Inkoop logeerzorg 2023 e.v.

Datum: juli 2022

Geachte colleges,

Op 5 juli 2022 is de heer Koetsenruijter, voorzitter Advies- WMOraden van de D-6 gemeenten benaderd door de heer Schijvenaars, beleidsambtenaar Sociaal Domein Zundert.

Door de heer Schijvenaars werd de vraag gesteld of er een mogelijkheid is, om als Adviesraden van de D-6 met een advies te komen op het gebied van de inkoop logeerzorg 2023 e.v.

Hij vroeg of het mogelijk is, om dit advies vóór 1 augustus 2022 kan worden aangeleverd.

De heer Koetsenruijter heeft beloofd hieraan mee te werken, maar voelt weer de tijdsdruk van de gemeenten om weer snel een advies aan te leveren.

Alle adviesraden willen wel meewerken, met de aantekening dat we graag eerder in het proces waren betrokken. Op woensdag 20 juli 2022 is via teams overleg gevoerd en waren de beleidsambtenaren mevrouw Hendrickx [Gemeente Halderberge] en de heer Schijvenaars aangeschoven om de notitie toe te lichten. Adviesraad gemeente Halderberge ontbrak bij dit overleg.

Op de vraag van eerder erbij betrokken te willen worden, gaf de heer Schijvenaars aan, dat gemeenten met hun adviesraden verschillende afspraken hebben gemaakt en het daarom lastig is om te komen tot een adviesaanvraag binnen de samenwerking in D-6 verband.  De heer Koetsenruijter gaf aan, dat dit bij HHO goed is gegaan en hier nog meer aandacht aan wil geven na de zomervakantie. Hij heeft daartoe contact met het VNG.

 De volgende opmerkingen werden in dit overleg gemaakt met de beleidsmedewerkers van de gemeenten erbij. Er waren namelijk nog diverse verhelderingsvragen, voordat tot advisering werd gekomen.

De gemeenten hebben via de WMO een wettelijke taak om mantelzorgers te ondersteunen.  

Er moet nu een aparte inkoopprocedure komen, omdat een aantal aanbieders in het huidige contract maatwerkvoorzieningen begeleiding geen logeerzorg kunnen aanbieden. Op deze aanbieding van logeerzorg mag iedereen inschrijven, die aan de voorwaarden voldoet, welke zijn toegevoegd bij de aanbesteding. Ook later (tussentijds) inschrijven als zorgaanbieder is nu een mogelijkheid.

Het budget is niet beperkt en dat heeft alles te maken met maatwerkvoorziening. Een eigen bijdrage vanuit WMO wordt verlangd. Deze eigen bijdrage valt binnen de al geldende maximale eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. (dus geen aparte eigen bijdrage!).

Als alternatief of aanvullend op deze inkoopprocedure wordt ook eventueel gedacht aan ondersteuning in huis.

Is het wel verstandig om diverse losse aanbestedingen te hebben in het Maatschappelijk Domein, is één van de vragen. Het is voor cliënten nu al lastig om bij het juiste loket te zijn. In de gemeente Zundert is daarom het loket “Vraagwijzer” ingevoerd waar alle vragen over het sociaal domein gesteld kunnen worden.

Vele raden maken zich zorgen over de personele bezetting in de dienstverlening van dit project. Kan dit wel zonder ondersteuning worden uitgevoerd, daar er al veel vacatures zijn in de gezondheidszorg.

Is over het tijdvak van 15 etmalen te onderhandelen, was een van de andere vragen. Dat is mogelijk in het kader van het leveren van maatwerk.

Er is gekozen voor een open house inkoopprocedure om zoveel mogelijk aanbieders binnen te halen.

Er wordt door de heer Schijvenaars gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met de verkregen documenten en de informatie van deze avond, omdat de inkoopprocedure nog moet komen.  

Advies van de gezamenlijke Adviesraden:

  • Er moet goede communicatie en informatie komen op lokaal niveau over de mogelijkheid van logeerzorg via onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, bij keukentafelgesprekken en dit het liefst in de Dorpskernen (zo direct mogelijk aan de betrokkenen). Regionaal kan meer publiciteit en bekendheid worden gegeven aan deze vorm van logeerzorg.
  • In de informatie moet komen te staan, dat 15 etmalen logeerzorg aaneengesloten kan worden gegeven.
  • In het document staat dat de 15 etmalen wel erg strikt zijn opgenomen. Dit is in strijd met maatwerk voorziening. Er wordt geadviseerd om erbij te vermelden, dat incidenteel op verzoek van deze termijn kan worden afgeweken, wederom in het kader van maatwerk.
  • Hierin tevens mee te nemen, dat partner/mantelzorger mogelijk ook op het logeeradres aanwezig kan zijn, als dit nodig of wenselijk is.
  • In de aanbiedingsnotitie staat dat de cliënt de keuze heeft voor welke aanbieder men kiest. Er wordt geadviseerd om hiervoor het woord “voorkeur” uit te spreken.
  • De Adviesraden zijn van mening dat de logeerzorg open moet staan voor alle cliënten die afhankelijk zijn van hulp door mantelzorgers. Dit moet worden meegenomen in de informatieverstrekking.
  • De keuze c.q. het uitspreken van een voorkeur van de Zorgaanbieder ligt bij de cliënt/mantelzorger. Er wordt geadviseerd om de Zorgaanbieders te verplichten duidelijke informatie te geven over de te leveren zorg en de invulling hiervan. Daarbij wordt geadviseerd om de mogelijkheid te openen dat cliënten en/of de mantelzorger ondersteuning kunnen krijgen in het maken van deze keuze of in het uitspreken van de gewenste voorkeur.
  • Nogmaals willen de Adviesraden erop aandringen om eerder bij dergelijke processen betrokken te willen worden. Een goed voorbeeld hiervan was het proces rond de nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning.

Wij hopen met deze adviezen een bijdrage te hebben geleverd, aan het volledig maken van het beleidsdocument voor Logeerzorg 2023.

Met vriendelijke groet, Namens de leden van de D6 adviesraden binnen het Sociaal Domein

J.M.L.M. Koetsenruijter  Voorzitter/ gespreksleider D-6 Adviesraden.                                                                                                                                                      

[w.g. in verband met digitale versturing geen handtekening]