Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning en verzoek om aandacht diverse andere aangelegenheden.“ n.a.v. Brief 23 maart 2022.

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. de mw. P. Joosten Pastoor van Kessellaan 15 - 4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 17 mei 2022

Uw kenmerk 362684 / Uw brief van 23 maart 2022

Onderwerp: reactie op “Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning en verzoek om aandacht diverse andere aangelegenheden.“

Kenmerk: BR20220517-4WmoR

Geacht college,

Wij hebben uw reactie op ons advies in goede orde ontvangen.

Het besluit vervallen van de dienstencheques was naar ons idee in onze raad voldoende toegelicht. Onze reactie was met name gericht op de signalen die wij ontvingen van zowel gebruikers alsook cliëntondersteuners over de wijze waarop u uw voorstel om maatwerk te leveren heeft uitgevoerd.

Met name de communicatie naar en met de doelgroep leek ons voor verbetering vatbaar.

Wij nemen uw schriftelijke reactie in dit verband voor kennisgeving aan, temeer omdat tijdens onze vergadering van 13 april jl. een toelichting werd gegeven hoe het communicatieproces richting cliënten, naasten en mantelzorgers wordt ingericht.

Wij vertrouwen erop dat door de toegezegde uitvoering van het communicatietraject de noodzakelijk duidelijkheid wordt verstrekt.

Met uw voorstel, om bij raadsvragen en aan u gerichte adviesnota’s geen samenvatting meer te maken voor het college en de gemeenteraad maar te verwijzen naar ons integrale advies, kunnen wij niet instemmen.

Wij verwachten dat uw ambtelijke ondersteuning in staat is om in haar correspondentie of nota’s een juiste weergave te verzorgen van onze adviezen, waardoor deze nadrukkelijk onder de aandacht komen van het college en de gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat onze adviezen, zoals gebruikelijk, wel integraal onderdeel zijn van het voor het college en de raad beschikbare dossier.  
 
Met vriendelijke groet,
namens de Wmo-Raad gemeente Moerdijk,
secretaris W. Tolenaars.