Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Beleidsregels-en Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk - 26 augustus 2022.

College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. mw. P. Joosten

Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 26 augustus 2022

Onderwerp: Advies Beleidsregels-en Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk.

Kenmerk: AD20220826-6WmoR                                                                                

Geacht college,

Op 14 juli 2022 ontvingen wij uw adviesaanvraag aanpassing beleidsregels-en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk. De aanpassing van de op 22 maart 2022 vastgestelde beleidsregels-en besluit maatschappelijke ondersteuning betreft de wijzigingen als gevolg van de nieuwe overeenkomst/aanbesteding van de huishoudelijke ondersteuning (HO).

Wij ontvingen van u onderstaande documenten, met het voorbehoud op een nog uit te voeren juridische toetsing:

  • De oorspronkelijke beleidsregels incl. wijzigingen;
  • De was-wordt tabel van de beleidsregels;
  • Het onderdeel HO beleidsregels zonder correcties; (omwille van de leesbaarheid)
  • Het oorspronkelijke besluit incl. wijzigingen;
  • De was-wordt tabel van het besluit.

De wijzingen zijn aangekondigd in onze vergaderingen van juni en juli en onze schriftelijke vragen zijn door mw. Van Zantvliet beantwoord op 15 augustus jl.

Wij vragen uw aandacht voor de toegevoegde regels voor de inzet van het PGB. Het PGB is bij uitstek een instrument waarmee de cliënt ruimte krijgt voor de eigen invulling van de oplossing van de zorgvraag. Dit is ook volgens het gemeentelijk beleid van het stimuleren van de eigen regie en de eigen kracht. Daarmee in tegenspraak is de volgende bepaling: ‘Er wordt geen pgb ingezet wanneer de huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd door een gecontracteerde aanbieder HO zin’.

(Het document ‘Beleidsregels MO-okt 2022 met correcties’, blz. 13 / 3e streepje van onder).

 Wij zien dit als een beperkende maatregel voor de cliënt die de vrijheid dient te hebben om zelf te bepalen door wie de zorg wordt geleverd. Dit uiteraard binnen de gestelde regels en kwaliteitseisen. Derhalve adviseren wij u om deze bepaling te laten vervallen. 

De gewijzigde beleidsregels- en het gewijzigde besluit maatschappelijke ondersteuning zijn het gevolg van de nieuwe overeenkomst /aanbesteding HO en zij zijn daarop aangepast en wij hebben verder geen bezwaren tegen de voorgenomen wijzigingen.

Ook tegen eventuele aanpassingen die het gevolg zijn van een nog uit te voeren juridische toetsing hebben wij geen bezwaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.