Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 en diverse andere aangelegenheden, 11 februari 2022..

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. de heer E. Schoneveld

Pastoor van Kessellaan 15

4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 11 februari 2022

Onderwerp: Advies beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning en verzoek om aandacht diverse andere aangelegenheden.

Kenmerk: AD20220211-1WmoR

Geacht College,

Op 21 december 2021 hebben wij van u via de mail een voorzet ontvangen van de voorgenomen gewijzigde beleidsregels en het besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit vooruitlopende op het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2022 tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Moerdijk.

Met betrekking tot de wijziging van die Verordening hebben wij u bij schrijven van 13 december 2021 al een positief advies toegestuurd.

In onze vergadering van 12 januari 2022 hebben wij antwoord gekregen op de vragen die wij hadden over de nu voorgestelde wijzigingen van de beleidsregels en het besluit en hebben wij nog enkele tekstuele onjuistheden aangegeven.

Omdat de gewijzigde beleidsregels en het gewijzigde besluit maatschappelijke ondersteuning grotendeels het gevolg zijn van de gewijzigde verordening en ze daarop zijn aangepast hebben wij ook geen bezwaren tegen de voorgenomen wijzigingen op zich. Ook tegen de aanpassingen die het gevolg zijn van recente jurisprudentie hebben wij uiteraard geen bezwaar.

Ook tegen de tussentijdse wijziging van het PGB-tarief voor informele zorg, zoals beschreven in de mail van mw. Van Zantvliet van donderdag 27 januari, hebben wij geen bezwaar.

Wel maken wij van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor de volgende punten.

Vervallen van de dienstencheques

Al eerder is door uw college het besluit genomen de verstrekking van zogenoemde dienstencheques te beëindigen. Bij ons schrijven van 20 augustus 2020 hebben wij hierover een negatief advies uitgebracht.

Voor onze argumenten daarvoor verwijzen wij kortheidshalve naar dit advies.

Nu de dienstencheques niet langer worden verstrekt ontvangen wij signalen dat mensen daardoor in de problemen komen en dat de afbouw van de dienstencheques toch minder zorgvuldig is verlopen dan door u (ook in de beantwoording van technische raadsvragen) wordt gesteld. In de vergadering van 12 januari 2022 hebben wij dat ook al aangegeven bij wethouder Schoneveld en mevr. Van Zantvliet.

Mevr. Van Zantvliet merkte daarbij op dat deze cliënten alsnog hulp kunnen aanvragen.

Vervolgens is met de betreffende cliënten contact opgenomen en hen geadviseerd dit te doen.

Bij terugkoppeling kregen wij van deze cliënten de volgende reactie:           

Cliënt 1: “De Wmo gebeld, het is gestopt en er is niets voor in de plaats”

Cliënt 2: “De Wmo trekt zich terug achter de schermen, corona en bezuiniging”

Van “maatwerk”, een vaak genoemd woord, is hier geen sprake, dit lijkt meer op afwimpelen. Of mogelijk is de (voor de client begrijpelijke) communicatie hier tekort geschoten.

Het bovenstaande betreft de ervaring van één lid van onze Wmo-Raad, die beroepshalve achter de voordeur ervaart wat de impact is van het vervallen van de dienstencheques en meer nog van het doorlopen proces.

Wij vrezen dat er nog meer vergelijkbare situaties zijn.

Daarom zouden wij graag zien dat er op zeer korte termijn opnieuw contact opgenomen wordt met de cliënten die eerder gebruik gemaakt hebben van de dienstencheques en dat in duidelijke samenspraak met deze cliënten naar een passende oplossing gezocht wordt.

Met betrekking tot de beantwoording van eerder bedoelde technische raadsvragen merken wij bovendien op dat het proces niet in overleg met de Wmo-Raad is gelopen maar dat wij slechts zijn geïnformeerd over die aanpak. Wij komen hier later in deze brief op terug.

Aanpassing Wegingskader Huishoudelijke Ondersteuning m.b.t. bijdrage van kinderen aan het huishouden

In het wegingskader wordt bepaald welke bijdrage kinderen tot 23 jaar, afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal functioneren, kunnen leveren aan huishoudelijke taken. Een uitzondering kan worden gemaakt als de 18-23 jarige zelf beperkingen heeft en/of er sprake is van (mogelijke) overbelasting en/of een negatieve invloed op schoolprestaties.

Het zal ook uw college bekend zijn dat, onder andere vanwege de situatie op de huizenmarkt, jongeren zeer moeilijk aan eigen woonruimte kunnen geraken. Daardoor worden ook 23-plussers gedwongen langer thuis te blijven wonen. Vaak gaat het dan om personen die nog een opleiding op HBO- of universitair niveau volgen. Een dergelijke opleiding vergt veel (zelf-)studie waarbij ook nog meerdere dagen per week stage moet worden gelopen.

Door de leeftijd van het afwegingskader “af te toppen” bij 23 jaar worden inwonende studerende kinderen van 23 jaar of ouder nu gedwongen ook alle huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren, horende bij een meerpersoonshuishouden. Wij zijn van mening, en wij krijgen daar ook signalen over, dat deze huishoudelijke taken als zeer belastend (kunnen) worden ervaren met studievertraging en mentale uitputting als gevolg.

Wij adviseren dan ook in het afwegingskader het onderscheid tussen inwonende kinderen jonger dan 23 jaar en inwonende kinderen ouder dan 23 jaar te laten vervallen zodat in voorkomend geval ook inwonende kinderen ouder dan 23 jaar ontheven kunnen worden van het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Omdat het hier gaat om een redelijk eenvoudige aanpassing adviseren wij u om deze aanpassing nog mee te nemen met de wijzigingen zoals die nu voorliggen.

 Het door het college verwoorden van de standpunten en de rol van de Wmo-Raad

In het verlengde van het eerder gestelde over de beantwoording van technische raadsvragen over het proces van afbouw van de dienstencheques, zijn wij de afgelopen tijd met enige regelmaat tegen onjuiste informatie aangelopen waar het gaat om het door uw college betrekken van de Wmo-Raad in verschillende zaken.

Zo lezen wij in de Moerdijkse Bode van week 4 in de rubriek “De Raad aan de slag”, dat de dienstencheques in overleg met de Wmo-Raad zijn afgeschaft. De nietsvermoedende lezer zou hieruit kunnen afleiden dat de Wmo-Raad ingestemd heeft met dat besluit, terwijl dat niet het geval is. Wij hebben daar negatief op geadviseerd. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de burger met deze informatie op het verkeerde been is gezet.

Datzelfde geldt zoals hierboven al gesteld, de beantwoording van technische vragen van de PvdA waarin u stelt dat de afbouw van de dienstencheques via een zorgvuldig proces is verlopen, dit in overleg met de Wmo-Raad. Ook deze informatie klopt niet. De Wmo-Raad is slechts geïnformeerd over het proces door middel van de bekende factsheet over de uitkomsten van het onderzoek.

Wij verzoeken uw college dan ook in het vervolg zorgvuldiger te zijn in dit soort informatievoorziening omdat de doelgroep van de Wmo, recht heeft op een juiste weergave van de standpunten die wij innemen.

Datzelfde geldt uiteraard voor de informatieverstrekking naar commissie/gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk.

W. Tolenaars. Secretaris.