Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Maatregelen Wmo in Scan Mens en Maatschappij, 22 juli 2022 - 26 augustus 2022.

College van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. mw. P. Joosten

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 26 augustus 2022

Onderwerp: Advies Maatregelen Wmo in Scan Mens en Maatschappij, 22 juli 2022.

Kenmerk: AD20220826-5WmoR

                                                                                

Geacht college,

Op 22 juli 2022 ontvingen wij uw adviesaanvraag Maatregelen Wmo in Scan Mens en Maatschappij.

In paragraaf 2, het derde bolletje somt u zes onderwerpen op, die u voornemens bent om aan te passen of de omvang te begrenzen. Hiermee verwacht u vanaf 2024 een besparing van € 60.000,- te realiseren.

De Wmo-Raad adviseert u om de voorgestelde maatregelen niet uit te voeren.

Dit met uitzondering van nader onderzoek naar de mogelijkheden voor (goedkopere) alternatieven bij de huidige gebruikers van scootmobielen. Maar dit alleen als de gebruiker hierdoor niet wordt beperkt in de door hem of haar gewenste mobiliteitsbehoefte. Dus een maatwerkoplossing en geen generieke maatregel.

Wij zien als positief aspect in onderzoek naar niet-gebruik van scootmobielen bovendien het mogelijk blootleggen van onderliggende problematiek, zoals gevoelens van onveiligheid, een niet juist afgestelde scootmobiel of onvoldoende rijvaardigheid.

De overige voorstellen vinden wij dermate ingrijpend dat het niet in verhouding staat tot de opbrengsten.

Wij hebben voorts de indruk dat de kosten die gepaard gaan met deze wijziging erg positief zijn ingeschat. Hierdoor wordt de indruk gewekt, dat de besparing zonder problemen kan worden gerealiseerd, maar wij vragen ons af of dat in de praktijk haalbaar is.

Het is echter bovenal een voornemen dat indruist tegen de algemene inclusiegedachte.

Ook missen wij de onderbouwing van de noodzaak tot deze besparing en vinden we bovendien het moment zeer ongelukkig. Elke inwoner wordt momenteel met hogere kosten voor het levensonderhoud geconfronteerd, die voor de gemiddelde gebruiker van de Wmo-voorzieningen nog harder aankomen. Naar verwachting zal deze situatie op korte termijn niet verbeteren.

De Wmo-Raad is bereid om mee te denken over alternatieve mogelijkheden om de beoogde besparing te realiseren. In dat geval is meer informatie over de noodzaak tot deze besparing gewenst.

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.