Toegankelijkheid

Skip to main content

Reactie op contouren accommodatiebeleid, 21 oktober 2022.

Klundert, 15 november 2022

T.a.v.   Mw. K. Willunat, Synarchis.

In CC. Mw. P Joosten, Mw. M Van Zantvliet en mw. I. Maas.

Onderwerp: contouren accommodatiebeleid gemeenschapshuizen / MFA’s Moerdijk.

 

Geachte mevrouw Willunat,

In antwoord op uw verzoek om te reageren op het contouren accommodatiebeleid betreffende de gemeenschapshuizen / MFA’s in de gemeente Moerdijk van 21 oktober jongstleden, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Ten eerste willen wij u complimenteren met het participatietraject wat is doorlopen en nog loopt.

Wij hebben de indruk dat alle relevante stemmen zijn gehoord en dat de input van de inwoners en de organisaties een plek heeft gekregen in dit beleid. Wij hopen dat deze werkwijze geprolongeerd wordt in het verder ontwikkelen en uitrollen van het beleid, dat immers nog vrij algemeen is. 

Wij onderschrijven en herkennen de doelstellingen en het beoogde implementatietraject. De genoemde toetsingscriteria geven hiervan de essentie aan. In de onderzoeksvraag wordt echter wel gerefereerd aan financiële criteria maar dit komt niet terug in de toetsingscriteria, terwijl dit toch een belangrijk criterium is voor het bereiken van de doelstellingen.     

Als Wmo-Raad pleiten wij vooral voor een inclusieve samenleving, mensen met een beperking moeten hierin volwaardig mee kunnen doen. Dit betekent ook bereikbaarheid van de gemeenschapshuizen en MFA’s. Niet alleen in de zin van fysieke toegankelijkheid, maar ook financieel en voor anders- en minder taalvaardige inwoners. Hieronder vallen ook de niet digitaal vaardigen.

Als specifieke doelgroep willen wij nog graag de jeugd onder de aandacht brengen, zeker gezien de alarmerende landelijke signalen van eenzaamheid en depressieve gevoelens onder de jeugd. 

Het beheer van de accommodaties vinden wij een heel belangrijk punt. De kwaliteit van de beheerders/ medewerkers zoals vakbekwaamheid, deskundigheid en sociale sensitiviteit voor alle doelgroepen is van groot belang en bepaalt mede het succes in relatie tot het verbeteren van de sociale cohesie in een gemeenschap als basis van zelfredzaamheid. Het bereiken en vooral vasthouden van bezoekers, zodat zij in hun behoeften kunnen worden voorzien om te kunnen participeren in de maatschappij, is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers.

Wij wensen u succes met het verder invullen van deze contouren en vertrouwen erop geïnformeerd te blijven over voortgang en resultaten.

Met vriendelijke groet, namens de Wmo-Raad gemeente Moerdijk

W. Tolenaars, Secretaris.