Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen Moerdijk 2023 - 13 december 2023

Fijnaart, 13 december 2023

Aan:       College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk
                t.a.v. wethouder mevr. P. Joosten
                Postbus 4
                4760 AA ZEVENBERGEN.

Betreft:  advies beleidsregel pré-mantelzorgwoningen
Kenmerk: BR20231212-2WmoAr.

Geacht College,

Op 23 november hebben wij de “Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen 2023 van de gemeente Moerdijk” ontvangen, met het verzoek om hier feedback op te leveren. Dit nadat een tijdelijke werkgroep van onze adviesraad in september een gesprek over dit onderwerp heeft gehad met een aantal beleidsambtenaren. Een eerste feedback op de inhoud van de beleidsregel is mondeling gegeven in de vergadering van de Wmo-adviesraad van 6 december 2023.

Op 7 december 2023 hebben wij een nieuwe versie van de beleidsregel ontvangen, waarin de opmerkingen van 6 december nog niet verwerkt zijn. Onderstaande opmerkingen op de beleidsregel zijn gebaseerd op de versie die op 7 december is ontvangen. Volgens de filenaam van het digitale bestand zou dit de versie van 27 november zijn.

Als Wmo-adviesraad juichen wij het toe dat ook de gemeente Moerdijk op dit punt beleid ontwikkelt, zeker omdat wij begrepen hebben dat tot op heden aanvragen geweigerd werden omdat beleid op dit punt ontbrak.

Wij adviseren dan ook om de “Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen 2023 van de gemeente Moerdijk” aan te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande opmerkingen:

  • De Wmo-adviesraad is principieel tegen het noemen van een leeftijdsgrens in de beleidsregel. Wij zijn van mening dat elke schijn van leeftijdsdiscriminatie voorkomen dient te worden. Dit kan volgens ons simpel bereikt worden door bij elke aanvraag, ongeacht leeftijd aanvrager, een motivatie te vragen waarom een pré-mantelzorgwoning nodig is. Uit de feedback van 6 december is gebleken dat verklaringen van geneeskundigen of andere specialisten niet nodig zijn om de noodzaak aan te tonen, dit zou met een eigen verklaring kunnen.
  • In de versie van 27 november is nog steeds een sociale relatie vereist tussen de eigenaar van het perceel en de aanvrager. De perceeleigenaar is niet noodzakelijkerwijs de bewoner van de hoofdwoning op het perceel. Deze bewoner zal naar verwachting gaan optreden als de toekomstig mantelzorger.
  • De voorwaarde dat er een extra parkeerplaats op eigen terrein moet zijn, kan belemmerend werken voor inwoners in kernen, waar wel plaats is voor een pré-mantelzorgwoning in een achtertuin, maar waar geen toegang is vanaf de openbare weg.
  • In de beleidsregel is sprake van een periode van 10 jaar, waarin de pré-mantelwoning omgezet moet worden naar een mantelzorgwoning, of het gebruik wordt beëindigd. Uit de media hebben wij begrepen dat de gemeente Rucphen (lid van de D-6) zeer onlangs heeft gekozen voor een periode van 15 jaar.
  • Wij willen aandacht vragen voor de situatie waarin partners of toekomstige mantelzorgers kunnen komen, die in de pré-mantelzorgwoning wonen op het moment dat de aanvrager naar een verpleegtehuis verhuist of komt te overlijden. Door de huidige krapte op de woningmarkt, zal verhuizen op korte tijd een onmogelijke opgave zijn.

Naast de hierboven genoemde punten die betrekking hebben op inhoudelijke punten uit de beleidsregel, willen wij het College nog het volgende meegeven:

  • Belangrijk is in onze ogen de communicatie rondom deze beleidsregel, dit om de inwoners te informeren over het bestaan hiervan. Er zou hier gebruik gemaakt kunnen worden van zowel de gemeentelijke website als de Moerdijkse Bode.
  • Daarnaast verwachten wij dat de beleidsregel binnen afzienbare tijd (en een redelijk aantal aanvragen) zal worden geëvalueerd en dat ook de Wmo-adviesraad bij deze evaluatie betrokken zal worden.

Wij vertrouwen erop dat wij met dit advies een positieve bijdrage hebben geleverd aan de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen en zijn uiteraard bereid om dit advies mondeling toe te lichten.

Graag ontvangen wij een kopie van de beleidsregel, zoals deze door het College zal worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens de Wmo-adviesraad Moerdijk.

Gerrit de Vos
Secretaris.