Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 9 november 2022.

Aanwezig: Mw. E. van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. W. Tolenaars , dhr. F. Hendrikx, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. P. Joosten en mw. M. van Zantvliet.

Afgemeld: mw. M. Haazelager en Mw. S. Ros.

 1. Opening

Mw. Donkers van Surplus en dhr. Tak van Woonkwartier zijn het eerste halfuur aanwezig om ons te informeren over de resultaten van de pilot ‘Langer Thuis’ in Klundert. Dit project is bedoeld voor het versterken van de sociale cohesie in een wijk, met als doel het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken.

Ook worden diverse concepten en mogelijkheden besproken, zoals een nieuw project gemengd wonen in Zevenbergen. Met beide organisaties worden tenslotte nog afspraken gemaakt over andere projecten.

Woonkwartier wil graag met de Wmo-Raad sparren over het gezamenlijk ‘Kom aan tafel’ project van drie gemeentes. Dit betreft het zoeken naar nieuwe vormen van wonen, zorg en welzijn.

Surplus wil graag contact houden en samen optrekken met de Wmo-Raad omtrent signalen over de voorzieningen die dreigen te verdwijnen in de kleine kernen.                                                                                                    

 1. Vaststelling agenda 
 1. Verslag 12 oktober

Dhr. De Jong was niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst over armoede te gaan.

 1. Actielijst 12 oktober

Deze zal in een nog te plannen overleg met de gemeente worden geactualiseerd.

 1. Postmap,
 1. Rondvraag,
 • Dhr. De Jong gaat naar een voorstelling over dementie en naar het Alzheimer café in Fijnaart

Hij is afgelopen week bij de jaarvergadering van de Koepel geweest en heeft de Hannie van Leeuwen-lezing bijgewoond, die werd gegeven door minister Schouten.  De centrale boodschap was dat de overheid absoluut niet alles kan blijven regelen.

 • Dhr. Klasen tipt de Tv-uitzending over mantelzorgers: Kanaal sociaal op tv2.
 1. Informatie vanuit het DB
  • De vergadering stemt in met het voorstel dat een DB -vergadering voortaan altijd uit drie personen dient te bestaan. Derhalve zal er steeds een lid bijgevraagd worden als een DB-lid afwezig is. Vooralsnog gaat het om 30 januari en 27 februari 2023.
  • Nagekomen informatie van dhr. De Jong n.a.v. de Stadstafel Zevenbergen, 20 september 2022:

De volgende onderwerpen zijn onderdermeer aan de orde geweest: Sportaccommodaties Zevenbergen/Zwembad ‘De Bosselaar’/ sporthal ‘De Borgh’. Verder de  Verkeersafwikkeling en  veiligheidssituatie rond haven en markt en problemen hieromtrent en tot slot een toelichting van Surplus over sociaal werk.

 1. Bespreking thema’s

Onderzoeksbureau Synarchis heeft de onderzoeksresultaten en de contouren van het voorgenomen beleid aan de raad voorgelegd en indien gewenst kunnen wij erop reageren voor 17 november.  We stellen het op prijs dat we vanaf het begin zijn betrokken, onze input hebben kunnen geven en over de participatie bij het tot stand komen van dit contourenbeleid in het algemeen. We zijn positief over het stuk, hoewel het nogal algemeen is en zullen reageren met een aantal tips op abstract niveau uitgaande van inclusiviteit en over het belang van de kwaliteit van de beheerders.

 1. Terugblik en acties Studiedag 14 oktober 2022
  • Verslag

Het verslag wordt vastgesteld, met een paar kleine aanpassingen. Enkele nog niet uitgevoerde acties zijn de inventarisatie van organisaties waar we signalen kunnen ophalen t.b.v. het inwonersperspectief. De lijst wordt vooralsnog als afdoende beschouwd. Verder heeft het DB nog geen inventarisatie van mogelijk te betrekken deskundigen gemaakt. 

 • Voorstel werkgroepverdeling

Na wat discussie wordt de indeling vastgesteld

 • Mogelijke onderwerpen/aandachtsgebieden 2023, gemeente

Deze staan nog niet vast en zullen later aan de orde komen.

 • Voorstel verdeling aandachtsgebieden stadstafels

Dhr. Klasen past de indeling aan n.a.v. opmerkingen en verzoeken van de leden.

Voor elke stadstafel wordt iemand aangewezen, met een reserve. Beide volgen de informatie van ‘hun’ stadstafels via de website gebiedsplannen en de informatiemails. Als de contactpersoon verhinderd is, gaat de reserve. Is deze ook verhinderd, dan regelt de reserve-contactpersoon ad-hoc een ander lid.

Dhr. Klasen informeert de gemeente over onze nieuwe werkwijze m.b.t de stadstafels.

 • Concept- flyer vs. 2.

De flyer wordt besproken en de voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd.  De volgende vergadering zal hij worden vastgesteld.             

 1. Bespreking acties uit werkgroepen
 1. Zelfevaluatie

Het eerste deel van de zelfevaluatie is uitgevoerd onder leiding van dhr. Kapitein, die i.s.m. dhr. Klasen ook het verslag verzorgt. De volgende punten zijn besproken:

a. de aanwezigheid en bijdrage van elk bestuurslid;

b. de frequentie, organisatie en voorbereiding van de vergaderingen;

De overige punten worden in de volgende vergadering behandeld. 

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Pauze, 14.45 uur tot 15.00 uur.

Deel 2 met gemeente, 15.00 uur - 15.45 uur.

 1. Reactie op verslag

P.7. De inlog op het bedrijfsinternet van de gemeente is geregeld.

P.8. Het advies op het besluit en de beleidsregels 2023 is door de gemeente gevolgd en dus is er geen nieuwe adviesvraag van toepassing volgens mw. Van Zantvliet.

P.9. I.t.t. het vermelde in het verslag, is er alleen nog een intentie voor een verhuisconvenant in de regio en is er geen landelijke regeling in de maak. 

 1. Reactie op actiepuntenlijst
  • Tijdens een nog te plannen overleg met de gemeente zal de tijdsplanning van de actiepunten worden besproken.
 • 21.Er is een nota van uitgangspunten vastgesteld voor een regionale aanbesteding van het cliëntervaringsonderzoek over 2022 en verder. De werkgroep zal betrokken worden bij de inhoud van het onderzoek.  
 1. Mededelingen van de gemeente.

In de wijk Bosselaar in Zevenbergen gaat de komende maanden de inschrijving open voor een bijzonder woonconcept i.s.m. Woonkwartier. Er is een mix van bewoners voorzien zonder- en met een zorgvraag die vanuit een intrinsieke behoefte de toezegging dienen te doen om elkaar te helpen.  Dit onder leiding van een nog aan te stellen community-bouwer.  

 1. Vragen aan de gemeente
  • Op 11 februari 2022 heeft de Wmo-Raad advies uitgebracht aangaande de omgeving van “Gebouw Synchroon”. Op enkele adviespunten is een begin van uitvoering gegeven en mw. Joosten vertelt dat begin 2023 de omgeving van het gebouw verder zal worden aangepakt. Eerst volgt het traject van begroting vaststellen, projecten vaststellen en projecten plannen. Deels heeft de problematische situatie ook te maken met het tekort aan Boa’s, waardoor het gewenste niveau van handhaving nu niet mogelijk is.
  • Op korte termijn zal de Wmo-Raad een brief ontvangen als reactie op het advies aangaande een aantal voorgenomen maatregelen uit “Scan Mens en Maatschappij” van 26 augustus jl. De maatregelen zullen niet uitgevoerd worden, o.a. conform het advies van de raad.
  • Uit de media en a.g.v. andere signalen horen wij dat er problemen zijn met de verkeersveiligheid in het centrum van Zevenbergen en dat een waterspeelvoorziening is voorzien. Aangezien het doel van de Wmo-Raad toegankelijkheid en inclusie is, vragen wij ons af of er geen conflicterende zaken zijn hieromtrent. Ook hechten wij eraan dat de adviezen uit het onderzoek[1] van de studenten van

30 juni 2021 worden meegenomen in de besluitvorming.  De contacten tussen de betrokken medewerkers van de gemeente en de Wmo-Raad worden als goed ervaren, maar er is niet altijd informatie over het grotere geheel.” Mw. Joosten komt hierop terug. 

De geplande vraag over wanneer we het door, het college vastgestelde, concept- stappenplan m.b.t. participatie kunnen verwachten is niet meer aan de orde gekomen.  

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Beleidsregels die gewijzigd moeten worden door het nieuwe contract begeleiding.

Maandag ontvangen we de stukken ter advisering. Voor 14 december wordt ons advies verwacht. Het gevraagd advies betreft alleen de kwaliteitseisen PGB, verder ligt alles vast in de contracten. De tarieven worden niet veel verhoogd aangezien de aanbieders de CAO volgen en dus stijgt de personele component niet zo hard als elders in de maatschappij.  

 • Stand van zaken leveringsproblemen HO.

De leveringsproblemen HO zijn opgelost doordat Surplus nu HO gaat verlenen. Er zijn geen wachtlijsten meer en naar verwachting zal per 1 januari het systeem van de meldingsformulieren worden gestopt.

Wel is men met de leveranciers in gesprek over preventie van de situatie van de afgelopen periode. Communicatie speelt hierin een grote rol zowel voor inzicht voor de verschillende belanghebbenden, als communicatie met de cliënt.

Deel 3 met leden Wmo-Raad, 15.45 uur tot 16.00.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.
 2. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)

 

[1] Adviesrapportage Gemeente Moerdijk Inclusief  In samenwerking met de opleiding Ergotherapie, Hogeschool Rotterdam