Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 9 februari 2022

Verslag: 9 februari 2022

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, Mw. S. Ros,

mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, dhr. E. Schoneveld.

Mw. M. Eekhout heeft zich afgemeld.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda

De opmerking over de aanpassing van het PGB-tarief bij 8.1 hoort bij 8.2.

 1. Verslag - 12 januari 2022

- Mw. Haazelager vraagt zich af wat de termijn is van de advisering op het plan Ouderenmishandeling.

Het punt wordt geagendeerd op de volgende vergadering.

- Het verslag  is vastgesteld.

 1. Actielijst - 9 februari 2022

De lijst is doorgenomen en de termijn van medewerking aan het onderzoek naar MFA’s wordt van Q4 naar Q2 gezet. ( zie punt 15.2)

 1. Postlijst

Geen bijzonderheden

 1. Rondvraag,

Dhr. De Jong heeft een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond over de toekomstvisie. Hij zal informatie toesturen en blijft hierbij betrokken.

 

Diverse leden van de raad gaan online workshop volgen bij de koepel, mw. Ros m.b.t Wmo, mw. Ten Cate m.b.t de jeugdwet en dhr. De Jong houdt het nog in beraad.

 1. Mededelingen van het DB

- Dhr. Kapitein heeft zich ingeschreven voor een online sessie van de Koepel m.b.t. regionale samenwerking. Ook heeft hij geprobeerd om de collega’s van de D6 hiervoor te enthousiasmeren.

- Dhr. Kapitein heeft het exploitatieoverzicht van 2021 rondgemaild. Hij licht de betalingen aan Cherry-digital toe en er zijn verder geen vragen over.

- Er wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole.

-Het concept-jaarverslag met de financiële verantwoording zal worden rondgemaild en vastgesteld op de ingelaste vergadering van 23 maart a.s.  

 1. Bespreking thema’s
  • Reactie op advies implementatie HO en PB

Aangezien we een aantal adviezen opgenomen zien ter realisatie kunnen we spreken van een goed resultaat. We zouden alleen graag de uitwerking in de plannen kunnen inzien. Dit is een vraag aan de gemeente.

 • Concept Advies Beleidsregels en besluit Wmo 2022

Inclusief aanpassing van het PGB tarief informele zorg, zoals aangegeven in de mail van mw. Van Zantvliet d.d. 27 januari jl.

Het conceptadvies is positief, met twee aandachtspunten en vastgesteld door de leden.

Wel bevat het een kritische noot over de wijze waarop de samenwerking tussen gemeente en Wmo-Raad in de publiciteit is gebracht, aangezien deze voor meerdere uitleg mogelijk is.

 

 • Concept Advies Inclusieve samenleving

Dit ongevraagd advies is eigenlijk een vervolg op de advisering op het gebouw Synchroon van

21 juni 2021.Het blijkt n.l. dat ondanks de inzet van dhr. Schoneveld, het bewustzijn van Inclusie bij de gemeentelijk organisatie nog verbetering behoeft. Het advies is vastgesteld door de leden.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  • Communicatie - mw. Haazelager en dhr. De Jong

De werkgroep en dhr. Kapitein gaan op korte termijn in overleg over mogelijkheden om meer in contact te komen met onze doelgroep

 • Mantelzorg - mw. Haazelager en mw. Eekhout

De brainstormavond mantelzorgwaardering op 8-2-2022 was vooral waardevol voor het leggen van contacten, die ook gecontinueerd zullen worden. Het blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan het uitwisselen van ervaringen en aan ontspanning. Een probleem is dat mantelzorgers zich vaak niet melden en zeker mannen zijn moeilijk te bereiken

 • Hulpmiddelen - Mw. Ten Cate en mw. Van Adrichem

Naar aanleiding van het Tv-programma ‘Kassa’ is er een mailwisseling geweest over de verantwoordelijkheid voor herstel van hulpmiddelen. Dit is met de gemeente besproken (zie punt 16)

 1. De raad zelf
  • Studiedag –9 maart a.s.

Deze is gepland in De Borgh, het programma van december is ongewijzigd.

De vergadering van 9 maart is vervallen.

 • Werving

- In week 5 heeft een artikel in de Moerdijkse Bode gestaan dat in eerste instantie negen reacties heeft

opgeleverd. Er zijn drie kandidaten afgevallen en met de overige zes zal een kennismakingsgesprek

worden gepland met het DB.

- Mw. Ros is gevraagd een voorstel te maken voor het gebruik van Social Media om meer zichtbaar te

 worden/zijn.

 • Website

Als laatste is ook het ledengedeelte van de website in gebruik genomen. Mw. Haazelager en

mw. Tolenaars hebben nog een lijstje met ‘opleverpunten’ die de komende weken zullen worden

aangepast, evenals de vanuit de gemeente ontvangen input betreffende verbetering van de inhoud van de

informatie en het vervangen van de foto’s van de leden. De ervaringen van de leden zijn overwegend

positief.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente

 Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Mw. Van Zantvliet en dhr. Schoneveld sluiten aan bij de vergadering.

 1. Reactie op verslag

Geen opmerkingen.  

 1. Reactie op actiepuntenlijst

De termijn van participatie in het onderzoek betreffende MFA’s wordt naar voren getrokken.

 1. Mededelingen van de gemeente
  • Het clienttevredenheidsonderzoek vindt plaats vanaf 11 maart en het rapport wordt 20 mei verwacht.
  • De Wmo-Raad zal eerder worden betrokken bij het onderzoek naar de MFA’s. Er is intussen een toelichting op het proces ontvangen en een planning op details volgt nog. De Wmo-Raad zal al in Q2 uitgenodigd worden voor het geven van input.
  • In de maart-vergadering zullen wij geïnformeerd worden over het invoeren van de methode van reablement bij de huishoudelijke ondersteuning. Aangezien wij op de geplande vergadatum van 9 maart een studiedag hebben, zal er een extra vergadering worden gepland.
  • Schoneveld vertelt dat de casus van de toegankelijkheid van de Molenstraat in het college is besproken.
 1. Vragen aan de gemeente
  • In de reactie op het advies implementatie HO en PB wordt verwezen naar implementatieplannen. Deze zijn niet beschikbaar voor externen, dus ook niet voor de Wmo-Raad. Aangezien de plannen op werkinstructie-niveau zijn meent de gemeente bovendien dat het de raad niet de gewenste informatie zal verschaffen. Dhr. Schoneveld heeft een overzicht toegezegd, van de onderdelen uit het D6-Advies die een plaats hebben gekregen in het implementatieplan en die name de ‘cliënt direct raken’. Verder zal de raad regelmatig worden bijgepraat over de implementatie. De aanbestedingsdocumenten zijn wel inzichtelijk via Aankondigingen (tenderned.nl)

.

 • Naar aanleiding van het Tv-programma Radar is er een vraag over het verhalen van schade aan hulpmiddelen op de cliënt, bij herhaaldelijk oneigenlijk gebruik. Er is in de gemeente Moerdijk geen ervaring mee. Mw. Van Zantvliet heeft een uitleg van Medipoint toegestuurd en de procedure blijkt een overleg tussen cliënt, leverancier en gemeente, waarbij altijd een maatwerkoplossing gezocht zal worden. Medipoint heeft wel besloten de bruikleenovereenkomst aan te passen om de paragraaf van verzekeringen te verduidelijken.
 • In Q4 is een aanpassing gepland van de beleidsregels als gevolg van de aanbesteding HO en BG. Er zal advies gevraagd worden aan de Wmo-Raad, maar aangezien het contract al voor een deel op 1 oktober in werking treedt, rijst de vraag of advisering achteraf zin heeft. Hoewel de volgorde niet juist is, ziet de gemeente geen problemen en ziet zij geen nadelen voor de cliënten.

De raad heeft echter signalen ontvangen dat er veel HO-light wordt geïndiceerd en cliënten het idee hebben dat de ondersteuning gehalveerd wordt. Volgens mw.  Van Zantvliet vragen de aanbieders juist om een product als HO-light zodat zij flexibeler zijn en meer maatwerk kunnen leveren. Het heeft ook te maken met de vernieuwde wijze van huishoudelijke ondersteuning,, waarover we in de volgende vergadering nader geïnformeerd worden.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Concept Advies Beleidsregels en besluit Wmo 2022

 De raad gaat positief adviseren, maar heeft wel een opmerking over het afschaffen van de dienstencheques, met een verwijzing naar een eerder advies hieromtrent en een verzoek over het loslaten van de leeftijdsgrens van inwonende studerende kinderen die geacht worden een meerpersoonshuishouden te voeren.

Verder wordt de gemeente verzocht zorgvuldiger te communiceren over de Wmo-Raad. Dit omdat de woordkeus zowel in de Moerdijkse bode als in de beantwoording van raadsvragen, het beeld van instemming van de  Wmo-Raad geeft, terwijl er wel overleg is geweest, maar het advies negatief was.

 

 • Ongevraagd Advies Inclusieve samenleving

Dhr. Schoneveld heeft het onderwerp zelf al eerder ingebracht. Wij zijn het eens over het feit dat uit het proces rondom het project Molenstraat/ Doelstraat/Markt in Zevenbergen weinig kennis van het inclusieve gedachtengoed blijkt bij de uitvoering en de ambtenaren die daarop zijn aangesproken.

Ook concreet geformuleerde adviezen, (20210621 Advies Synchroon Hoogteverschil Zevenbergen) die zijn onderschreven door dhr. Schoneveld, blijken niet gerealiseerd. De Wmo-Raad heeft een ongevraagd advies geformuleerd met vier concrete adviespunten.

 Mw. Van Zantvliet en dhr. Schoneveld verlaten de vergadering.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

Er wordt besloten om een extra vergadering in maart te plannen voor vaststelling van de jaardocumenten en voor de presentatie van de gemeente over de nieuwe  werkwijze van huishoudelijke ondersteuning. 

 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)