Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 9 augustus 2023.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Raad, 9 augustus 2023

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. F. Willeboordse (aspirant-lid), mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager,

mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.

- Mw. Eekhout, mw. Ros  Dhr. De Jong zijn afwezig;

- De gemeente is niet vertegenwoordigd en er zijn geen onderwerpen ter bespreking van de gemeente.

- Dhr. De Vos leidt de vergadering, aangezien dhr. Klasen niet bij het DB-overleg, ter voorbereiding aan de vergadering, aanwezig was;

 1. Opening

De voorzitter opent met een welkomstwoord en een voorstelrondje voor mw. Willeboordse die voor de eerste keer aanwezig is.           

 1. Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld. 

 1. Verslag

Ongewijzigd vastgesteld.

 1. Actielijst

AP. 18: Er is een teleurstellend antwoord ontvangen op de vraag naar de resultaten van de verbeterpunten uit de scan van de studenten van 30 juni 2021, en het ontwikkelen van een breed toepasbare schouwmethodiek. Dit zal nader worden toegelicht in een mail aan de gemeente          

AP. 62: De werkgroep heeft een afspraak met de gemeente op 21 augustus, ter bespreking van het CEO.

AP: 65: Er is antwoord  ontvangen op de vraag naar de criteria voor het verstrekken van een gehandicapten-parkeerkaart/parkeerplaats, maar er zijn signalen ontvangen dat het aanvragen van een parkeerkaart/parkeerplaats in de praktijk voor de aanvrager niet altijd duidelijk is. Afgesproken is om deze signalen te blijven monitoren.

 1. Post
 • De offerte van Yorick Zandee communicatie voor het pop-upscherm op de website voor de werving is goedgekeurd.
 • Ook zal gevraagd worden naar oplossing voor de hoeveelheid spam die dagelijks wordt ontvangen. 
 1. Rondvraag

Mw. Haazelager is verhinderd voor de Stadstafel Moerdijk op 7 september, dhr. Klasen zal waarnemen.

 1. Mededelingen DB.

Doordat de woensdagmiddag een lastige middag is om te vergaderen voor mw. Willeboordse zal voorlopig per vergadering een datum/tijdstip worden gepland. Het plan vooralsnog is dat het DB zal wordt doorgeschoven naar 11 september en de volgende vergadering op 18 september om 9.30 te plannen.

Mw. Tolenaars zal dit bespreken met de afwezige leden en met de gemeente.

8.         Continuïteit van de Wmo-Raad

 1. Aspirant-lid mw. Willeboordse.

Mw. Willeboordse zal drie vergaderingen als aspirant-lid meelopen..

 1. Er is contact met nog een belangstellende. Mw. Ten Cate en De Vos zullen een overleg met haar plannen en eventueel informeren of zij op de geplande septembervergadering aanwezig kan zijn.
 1. Werving nieuwe leden.

Er is evt. nog een kandidaat, mw. Van Adrichem neemt contact met haar op.

 • Verder zijn er wervingsacties middels een advertentie op de vrijwilligerswebsite, een vacatureplaatsing in de diverse lokale bladen en een pop-upscherm op de website in ontwikkeling. Er zijn afspraken gemaakt over de teksten en de uitvoering.

De tekst voor de lokale bladen zal nog worden rondgemaild ter goedkeuring bij de leden.

 • De tekst op de flyer zal worden aangepast, dhr. De Vos heeft hierover overleg gehad met de communicatiemedewerker van de gemeente.

Overigens zal ook de algemene tekst op de site van de gemeente over de Wmo-Raad worden aangepast/gecorrigeerd. Mw. Tolenaars regelt dit.

 1. Samenstelling en functieverdeling DB.

Op 30 augustus om 19.30 uur is een overleg gepland met de leden die blijven ter bespreking van de functieverdeling en aanverwant zaken voor de toekomst. Dit onder leiding van dhr. Kapitein.

Mw. Tolenaars regelt een locatie, bij voorkeur in het gemeentehuis.

 1. Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK/GALA).

Gezien de beperkte bezetting van de Wmo-Raad stemmen we in met de door de gemeente voorgestelde werkwijze. De gemeente ontwikkelt een plan dat richting en focus gaat geven en zal de Wmo-Raad op latere termijn betrekken. Hiermee is de Wmo-Raad dus niet volgens afspraak in de beginfase betrokken, maar de omstandigheden beperken de Wmo-Raad momenteel. De Wmo-Raad gaat ervanuit dat in de toekomst volgens de afgesproken werkwijze kan worden geacteerd.

10. De lokale vertaling van het betrekken van de Wmo raad aan de voorkant.

Het memo ‘Betrekken adviesraad aan de voorkant, concept juli 2023’, wordt goedgekeurd. Dit zal als bijlage toegevoegd worden aan het convenant.

11. Gezondheidsmarkt 7 oktober in De Parel in Fijnaart

Op 13 september om 14.00 uur zullen mw. Van Adrichem, mw. Ten Cate, dhr. Klasen en dhr. De Vos overleggen over voorbereiding en uitvoering van de presentatie van de Wmo-Raad op deze gezondheidsmarkt. Mw. Tolenaars regelt een locatie.

12. Bijeenkomst Wmo-Raad op 25 oktober met de Zevenbergse VZ. Sociëteit.

Het conceptprogramma met begroting is goedgekeurd en in principe zullen alle leden van  de Wmo-Raad hieraan meewerken. Als dat een probleem is, graag tijdig afmelden.  Dhr. Kapitein en dhr. De Vos regelen de uitvoering, reservering en dergelijke.

13. Bespreking acties uit werkgroepen

Mw. Van Adrichem en dhr. De Vos hebben een afspraak, voor het bespreken van de door de gemeente gestelde vragen over pre- Mantelzorgwoningen, met mw. Koster op 19 september.

Mw. Tolenaars mailt de vragen nog een keer rond zodat de leden input kunnen geven. Het onderwerp zal op de volgende vergadering worden geagendeerd. Vanuit de werkgroep zal een voorstel worden gedaan over te bespreken punten en standpunten.

14. Sluiting

Dhr. De Vos is afwezig van 12 tot 26 augustus, mw. Tolenaars is afwezig van 19 t/m 26 augustus.

----------------------------------------                                         ------------------------------------

G. De Vos                                                                        W. Tolenaars

(vice-voorzitter)                                                                (secretaris)