Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 8 maart 2023

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager en mw. W. Tolenaars , dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.   Afgemeld: Mw. S. Ros.

  1. Opening

De gemeente is (in onderling overleg) niet aanwezig, aangezien er geen urgente punten te bespreken zijn en de Wmo-Raad gasten heeft uitgenodigd.                                                                                                                

  1. Vaststelling agenda

Ongewijzigd. 

  1. Verslag 10 augustus

Ongewijzigd vastgesteld

4.     Actielijst 10 augustus

Drie punten zijn afgerond

Punt 47: Stand van zaken navragen over implementatie Wet Inburgering:

   Antwoord van de gemeente: Inburgeraars krijgen specifieke ondersteuning (van het Werkplein en Vluchtelingenwerk) maar zien we verder als reguliere inwoners die van het reguliere aanbod in de gemeente gebruik kunnen maken. Meer in het algemeen is het natuurlijk wel zo dat we altijd zoeken naar manieren om participatie te bevorderen;

Punt 48: Begroting aanpassen is vervallen, komt terug op de agenda;

Punt 49: De Gemeente is akkoord met een het voorstel voor standaard een korte evaluatie na de vergadering.

De (achterhaalde)planning van de acties in tijd ,zal met de gemeente besproken worden bij de evaluatie van het convenant op 13 maart a.s. Aangezien de gemeentelijke werkplanning 2023 nog niet is vastgesteld was eerdere actualisatie niet mogelijk..

5.     Postmap,

Er is geen postlijst, aangezien er alleen een brochure van BravoFlex is ontvangen.

  1. Rondvraag,

- Er wordt afgestemd over de vertegenwoordiging op de komende stadstafels

- De flyer wordt even niet gebruikt aangezien het DB de voorgestelde wijziging van de gemeente nog niet heeft besproken.

- Mw. Eekhout vindt het zorgelijk dat er minder stembureaus zijn op 15 maart a.s. Inwoners van Helwijk moeten bijvoorbeeld in Willemstad gaan stemmen. Zij heeft contact gehad met inwoners die niet gaan stemmen i.v.m. vervoersproblemen.

Het DB stelt een brief op om het belang van toegankelijke stembureaus onder de aandacht te brengen en te vragen of er is nagedacht over oplossingen voor inwoners die nu niet kunnen gaan stemmen of die problemen ervaren om te gaan stemmen.

  1. Informatie vanuit het DB

-        De agendapunten van de Wmo-Raad voor de evaluatie van het convenant worden besproken. Belangrijk voor de raad is duidelijkheid over het standpunt van de gemeente betreffende het doorontwikkelen naar een adviesraad sociaal domein en/of een afspraak over wanneer we hierover verder gaan praten.

-        Op de website is informatie over de positionering van de Wmo-Raad toegevoegd. Dit om inwoners duidelijker te informeren en geen verwachtingen te scheppen die tot mogelijk problemen zouden kunnen leiden.

  1. Bespreking thema’s

8.1.  Afsluiting A29/Haringvlietburg (Punt 46 van de actielijst)

Het DB heeft de gemeente een aantal vragen gesteld over aard en omvang van te verwachtte vervoersproblematiek bij de cliënten Wmo- , mogelijke oplossingen en het contact hierover met PZN.

Er ligt een toezegging van PZN dat zij rond 1 maart met een voorstel komen hieromtrent.

Dhr. De Jong zal het nogmaals inbrengen bij het vervoersoverleg en refereert ook aan de eerder gedane toezegging van de raad om mee te denken over mogelijke oplossingen.

8.2.  Memo ‘Procedure gezamenlijke advisering D6’.

Dit memo is opgesteld door een ambtenaar van de D6 en besproken op het D6-adviesradenoverleg van

7 maart j.l. Discussiepunten waren ondermeer de tijdigheid van de adviesvraag in relatie tot de reactietijd van de adviesraden. Er is immers veel afstemming nodig die tijd vraagt. Verder regionale advisering versus lokale advisering en de te volgen procedure.

Aan de hand van de in het memo opgenomen regionale werklijst met onderwerpen, is een concrete werkwijze afgesproken als pilot. De afspraak is om dit te gaan proberen en t.z.t. eventueel de procedure aan te passen.

Ook is gesproken over het cliëntervaringsonderzoek (CEO). 2023 Is een overgangsjaar, waarbij de werkgroep al eerder is betrokken. De regionale aanbesteding voor een CEO 2024 en verder blijkt echter ingetrokken te zijn. De werkgroep zal informatie vragen hierover bij de gemeente.

9.     Financiën

9.1.  Kascontrole

Mw. Haazelager en dhr. De Jong hebben op 6 maart jl. de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Hiervan hebben zij een schriftelijke verklaring afgegeven. Verder complimenteren zij de penningmeester. Opvallend blijkt zijn vermogen om allerlei extra studieactiviteiten en dergelijke, voor redelijke en bescheiden prijzen te kunnen organiseren.

9.2.  Decharge aan het bestuur

Het bestuur is decharge verleend. De penningmeester is bedankt.

9.3.  Begroting 2023

I.v.m. extra kosten voor de website en de contributie van de koepel overschrijden we deze twee geraamde posten. De overschrijding is niet verontrustend, er is een toelichting ontvangen en aangezien we binnen de begroting blijven wordt deze niet aangepast.

10.  Jaarverslag

10.1.               Vaststelling Jaarverslag 2022

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.

10.2.               Jaarverslag als PR-instrument

Het voorstel van dhr. De Jong, om de activiteiten van de Wmo-Raad onder de aandacht te brengen middels het breder verspreiden van het jaarverslag, wordt aangenomen. Het geeft een goed beeld van de werkzaamheden van de raad.

Er worden een aantal voorstellen gedaan voor verspreiding en het DB gaat ermee aan de slag. 

Deel twee, 14.30 uur - 16.30 uur.

  1. Overleg met gasten

Mw. M. Rijnen, adviesraad Etten-Leur, mw. R. Hersbach, Adviesraad Roosendaal en

dhr. H. Schouwenaars Adviesraden Loon op Zand en Altena, waren te gast. Er is aan de hand van door raad opgestelde vragenlijst gesproken over hun ervaringen met een Adviesraad Sociaal domein (ASD).

  1. Nabespreking

Er is veel besproken met de collega’s en het DB zal de belangrijkste bevindingen globaal uitwerken.

Een volgende stap is het uitnodigen van dhr. Doodkorte (adviseur via VNG en Koepel Adviesraden sociaal domein) Dhr. Kapitein heeft hem eerder gesproken over mogelijke ondersteuning in het proces om te komen tot een adviesraad sociaal domein. Voorkeursdatum is 12 april, waar al een extra avond-overleg gepland gaat. 

  1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)