Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 8 juni 2022

Verslag: 8 juni 2022.

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong,

dhr. P. Kapitein, dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet.

Afgemeld: mw. Ros, mw. Van Andrichem, Dhr. Bakker en dhr. Hendrikx,

 

1.     Opening

Naast de eerdere gedane afmelding van dhr. Hendrikx, hebben ook mw. Ros,

mw. Van Adrichem en dhr. Bakker zich afgemeld.

 

2.     Vaststelling agenda

Dhr. De Jong heeft het reizigersoverleg bijgewoond en verslagen aangeleverd. Hij zal hierop een toelichting geven. 

3.     Verslag - 11 mei 2022

Het verslag is vastgesteld, met dank aan notulist dhr. Kapitein. 

4.     Actielijst – 11 mei 2022

·     Punt 21,  De gemeente zal gevraagd worden of al bekend is wanneer het onderzoek naar een nieuwe vorm van cliëntervaringsonderzoek zal plaatsvinden;

·     Punt 24, De gemeente zal gevraagd worden of al bekend is wanneer het mantelzorgbeleid wordt herijkt;

·     Punt 25, De sessie missie/visie op 13 juli zal geleid worden door hr. Kapitein.

In vervolg op punten 21 en 24 zal de gemeente worden gevraagd om de tijdsplanning van de actielijst te actualiseren. 

5.     Postlijst – april/mei 2022

Dhr. De Jong vraagt naar het doel van het overleg met Stichting BUS.[1] Dit overleg is op uitnodiging en het zal een oriënterend gesprek zijn van een delegatie van het DB over diverse zaken die ouderen raken in relatie tot voorzieningen Wmo. 

6.     Rondvraag

Dhr. De Jong heeft zich op persoonlijke titel aangemeld voor deelname aan het Atelier Moerdijk op 27 juni a.s., waarin de gemeente met de inwoners werkt aan een toekomstvisie. 

Verder brengt hij het punt van de eenzaamheid in als een vraag of dit een onderwerp is voor de Wmo-Raad. Dit zal op onze missie/visieavond op 13 juli worden meegenomen. 

7.     Van het DB

7.1.  Op 30 juni a.s. geven dhr. Kapitein en mw. Tolenaars een toelichting op Wmo-Raad en VN-verdrag aan het gemeentelijk team ‘Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Dit is een vervolg op het contact van dhr. Kapitein met de teamleider openbare ruimte en de doelstelling is bewustwording van inclusie bij de medewerkers. 

7.2.  Op 4 juli heeft het DB (op zijn verzoek) overleg met dhr. J. Dalderop, burgerraadslid PvdA. 

8.     Bespreking thema’s

8.1.  Op Facebook is informatie opgevangen over ontevredenheid betreffende de levering van hulpmiddelen. (zie verder 16.1)

8.2.  Inzet meldingsformulieren en reactietijd i.v.m. capaciteitstekort Wmo-medewerkers.

Er is informatie ontvangen over een aangepaste werkwijze i.v.m. capaciteitstekort van Wmo-medewerkers, met in tweede termijn nog een toelichting op de doorlooptijd van aanvragen.

Het onderwerp is besproken, we zijn afdoende geïnformeerd en hebben begrip voor de niet ideale, maar op basis van de wet correcte werkwijze. 

9.     Evaluatie diverse bijeenkomsten

9.1.  Dhr. Kapitein heeft een korte evaluatienotitie gemaakt van de Introductie bijeenkomsten voor de nieuwe leden op 18 en 23 mei jl.; Samenvattend blijkt dat de ervaringen goed zijn, maar dat twee sessies op één dag wel veel is. Ook is wat meer informatie gewenst over de werkgroepen, zodat nieuwe leden meer inzicht krijgen in de inhoud en werkwijze van de activiteiten. Wel is het complex en veel, omdat het werkterrein van de Wmo zo breed is. Tot slot wordt de suggestie gedaan om ook bestaande leden in de gelegenheid te stellen deel te laten nemen aan de bijeenkomsten. 

9.2.  Zes leden van de raad hebben op 19 mei een bezoek gebracht aan de voedselbank, waar zij uitgebreid zijn geïnformeerd door twee bestuursleden en een rondleiding hebben gehad. Het was een indrukwekkende ervaring, waarbij vooral het lage gebruikerscijfer in relatie tot de landelijke armoedecijfers opmerkelijk is. 

9.3.  Een aantal leden is op 23 mei door de gemeente gedetailleerd geïnformeerd over de

wijze van informatieverstrekking door cliëntondersteuners aan cliënten i.v.m. de overgang naar andere zorgverleners. 

10.  Bespreking acties uit werkgroepen

10.1. Op 16 mei jl. heeft de werkgroep HO (mw. Ten Cate en mw. Van Andrichem) overleg gehad met mw. Van Zantvliet over ontvangen signalen betreffende HO en de niet altijd adequate reactie van de medewerkers hierop. Mw. Van Zantvliet geeft aan dat het wenselijk is dat cliënten hiervoor het Wmo-loket bellen. Het was een prettig overleg en er is afgesproken dat de werkgroep en mw. Van Zantvliet hierover in contact blijven.

10.2. Dhr. De Jong ( werkgroep Vervoer) informeert de raad over de inhoud van het reizigersoverleg van

31 mei jl. en de komende internationale aanbesteding. Deze bestrijkt een groot gebied, er zijn veel gemeentes betrokken en de provincie. Er worden prijsstijgingen verwacht en het is nog onduidelijk hoe de gemeentes hierop zullen reageren. Ook de dienstverlening staat onder druk vanwege een tekort aan chauffeurs. Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. 

11.  Voorbereiding bespreking met gemeente 

12.  Voorbereiding van vragen aan de gemeente 

Deel 2 met gemeente.

Mw. Van Zantvliet sluit aan. De nieuwe wethouder met de Wmo in haar portefeuille, Mw. Joosten is afwezig i.v.m. een ander overleg. Het blijkt dat zij nog in een intern introductietraject zit en mw. Van Zantvliet zal laten weten of zij in juli wel aansluit. Gezien de kennis van de wederzijdse verwachtingen en de bespreking van visie en missie op 13 juli zou haar aanwezigheid goed passen. 

13.  Reactie op verslag

Geen aanvullingen. 

14.  Reactie op actiepuntenlijst

Geen aanvullingen en toezegging op het verzoek aan de gemeente tot het actualiseren van de termijnen. 

15.  Mededelingen van de gemeente

15.1.  I.v.m. met vacatures bij de gemeente zullen een aantal actiepunten doorgeschoven moeten worden.

15.2.  Er staan twee aanbestedingen op de rol, waarvoor in september advisering zal worden gevraagd:

-      De clientondersteuning door MEE loopt af 2022. Dit is een aanbesteding in D6-verband.

-      Het contract voor hulpmiddelen loopt in juli 2023 af. Ook dit is een regionale aanbesteding van tien of twaalf gemeentes. 

16.  Vragen aan de gemeente

16.1.    De Wmo-Raad heeft in de social media signalen over ontevredenheid van leveranciers voor hulpmiddelen gelezen. Hoe monitort de gemeente dit?

Alles wordt gemonitord door het contactcentrum, o.a. #moerdijk, dit in samenwerking met de communicatieadviseur. Ook wordt alle informatie bewaard.

Als het herleidbaar is tot een client, zal een Wmo-consulent het dossier checken en dan wordt bepaald of er wordt gereageerd.

16.2.    Op de vraag of de punten die wij als belangrijk hebben aangegeven in het verleden ook meegenomen bij nieuwe aanbestedingen, blijkt dat dit niet zo is. Aangezien elke aanbesteding uniek is en er veel variatie is, worden deze punten niet meegenomen.

16.3.  Zijn er bijzonderheden rondom de gunning voor de begeleiding a.g.v. de aanbesteding? Vanwege het feit dat de voorlopige gunning nog plaats moet vinden (op 16 juni)  kan hierover geen informatie worden gedeeld. Op 16 juni wordt de uitslag van de aanbesteding openbaar en is ook bekend met welke partijen we te maken hebben.

16.4.    Hoe zal het bestuursakkoord 2022-2026 ingevuld gaan worden m.b.t. de aspecten van Inclusiviteit en Wmo? Wat betekent het concreet en wanneer kunnen we de uitwerking tegemoet zien? We zullen dit op een later tijdstip met mw. Joosten bespreken, maar de ‘Scan mens en maatschappij’ is leidend en bij het evalueren van het convenant in september, zal de concrete uitwerking in relatie tot de activiteiten van de Wmo-Raad besproken worden.

16.5.    Wat is de planning betreffende de Scan mens en maatschappij i.r.t. de Wmo-Raad en de (termijn van) advisering? In augustus worden de voorstellen voor 1,2 miljoen aan maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente heeft het plan om het op korte termijn voor te leggen aan de Wmo-Raad voor advies, maar kan niet concreet aangeven wanneer.

16.6.    Wat is de status van drie openstaande punten uit 2021? 

16.6.1. Er is wat onduidelijk over de in februari 2021 gemaakte afspraken betreffende de betrokkenheid

van de Wmo-Raad bij de problematiek van de digitale communicatie. Aandacht voor digitale vaardigheden is een onderdeel van de aanpak laaggeletterdheid en zal daar terugkomen. 

16.6.2. Dhr. De Jong geeft als voorbeeld dat hij in dit kader de procedure voor de aanvraag energie-

tegemoetkoming bij het werkplein erg complex vindt. Dit is geen Wmo procedure, maar hij meent dat het wel exemplarisch is voor de algemene werkwijze vanuit de overheid. Hij pleit voor eenvoudig maken en houden van dergelijke procedures en evt. ondersteuning voor mensen die hiermee problemen ervaren. De in de bibliotheek aangeboden algemene ondersteuning op digitaal gebied wordt door de leden als niet afdoende gezien, i.v.m. de grote afstanden in de gemeente naar Zevenbergen en het gebrek aan privacy in de bibliotheek. 

16.6.3. De regionale website waarop het aanbod van de voorzieningen ter bestrijding van laaggeletterdheid overzichtelijk wordt weergegeven, komt waarschijnlijk in september beschikbaar.  ( toezegging van 14 april 2021.) 

16.6.4. Het blijkt dat er iets is misgegaan met een onlangs verstuurde mail voor het betrekken van de Wmo-Raad bij het onderzoek naar Multifunctionele Accommodaties (MFA). Deze mail van Synargis is verdwenen/niet ontvangen op het secretariaat en zal opnieuw verstuurd worden. 

17.  Bespreking van inhoudelijke onderwerpen

17.1. Beleidsregels

Er is een eerste opzet van de gewijzigde beleidsregels ontvangen. Dit is een eerste uitleg over de komende wijzigingen. Er komt een uitgewerkte versie ter advisering in augustus, met een was/wordt tabel, hoewel de beleidsregels al eerder geïmplementeerd gaan worden. 

17. 2 - Cliëntervaringsonderzoek 2021

De resultaten wijken weinig af van 2020. Enkel items scoren wat lager, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis, waardoor bijvoorbeeld keukentafelgesprekken niet op locatie konden plaats vinden.

Terugkerend punt is het feit dat weinig cliënten bekend zijn met onafhankelijke cliënt- ondersteuning. Mw. Van Zantvliet geeft echter aan dat dit landelijk zelfs nog lager is en er wordt wel aandacht besteed aan het informeren van cliënten. Het CEO over 2022 zal een andere vorm krijgen, de werkgroep zal hierbij betrokken worden in het derde kwartaal. 

Mw. Van Zantvliet verlaat de vergadering. 

18.  Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2. 

Toegevoegd punt.

Dhr. De Vos heeft drie vergaderingen meegemaakt en op de vraag van de voorzitter of hij lid wenst te worden antwoordt hij positief.

In afwezigheid van dhr. De Vos wordt unaniem besloten dat dhr. De Vos kan toetreden als lid, waarna hij wordt gefeliciteerd met zijn lidmaatschap. 

19.  Sluiting

 

 

 

 

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)

 


[1] BUS = Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen