Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 8 februari 2023.

 Aanwezig: mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, dhr. B. de Jong,

dhr. P. Kapitein en dhr. G. de Vos

Namens Gemeente Moerdijk: wethouder mw. P. Joosten en mw. M. van Zandvliet.

Afgemeld: mw. W. Tolenaars, mw. E. van Adrichem, mw. S. Ros en dhr. K. Klasen.

Deel 1 Wmo-Raad

 1. Opening

Bij afwezigheid van de voorzitter zal deze vergadering worden geleid door dhr. P. Kapitein.

De verslaglegging zal, bij afwezigheid van de secretaris, worden verzorgd door dhr. G. de Vos.

 

 1. Vaststelling agenda

De concept-agenda wordt overgenomen.

 1. Verslag 11 januari 2023.

Bij agendapunt 6. Tweede aandachtspunt: zin laten beginnen met “Verder gaat Surplus ook het project….”

Zonder verdere opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.

 1. Actielijst 11 januari 2023
 • Pt 36 (evaluatie convenant) navragen bij gemeente, agendapunt (19);
 • Pt 44 (studiebijeenkomsten) komt terug bij agendapunt 12;
 • Pt 45 er is actiepunt toegevoegd door DB, uitnodigen bestuur BUS in Q2-2023.
 • Pt 46 toevoegen: uitkomsten van overleg van gemeente over gevolgen van langdurige afsluiting A29 (Haringvlietbrug en/of Heinenoordtunnel) voor mensen die gebruik maken van vervoersvoorziening.
 1. Postlijst januari 2023

Geen opmerkingen.

 • Haazelager en mw. Eekhout zijn bij de bijeenkomst voor Mantelzorgers geweest. Het blijkt dat de mantelzorgwaardering in de vorm van bijeenkomsten en uitjes positief ontvangen worden. Er is aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers, die wellicht een meer op de leeftijdsgroep gebaseerde waardering zouden willen ontvangen. Bij de bijeenkomst opvallend weinig jongeren aanwezig;
 • Eekhout geeft aan dat er vanavond dorpstafel vergadering is in Zevenbergschen Hoek, zij kan niet. Dhr. Kapitein zal gaan in haar plaats. (Opm. bijeenkomst zal in teken staan van overlijden secr. Dorpstafel. Wmo-Raad heeft hier geen rol in);
 • de Jong vraagt naar de begeleiding door de gemeente van leerroutes in het kader van de nieuwe wet Inburgering. Dit zal worden besproken met de gemeente;
 • de Vos wil aan gemeente vragen wat de stand van zaken is rondom de Blomhof in Standdaarbuiten, dit naar aanleiding van de terugkoppeling van de dorpstafel in die kern.
 1. Van het DB
 • ten Cate doet kort verslag van wat besproken is met gebiedscoördinator dhr. Leijdens. Groot verschil in werkwijze tussen de diverse kernen. Belangrijk punt van de gebiedscoördinatoren is de vraag hoe punten vanuit het sociaal domein op deze gebiedstafels te krijgen. Men wil hier ook met de Wmo-Raad over spreken in een overleg tussen de drie coördinatoren;
 • Tijdens de evaluatie is de fysieke veiligheid van de leden aan de orde geweest nu we meer naar buiten optreden. Hiervan dient melding gemaakt worden. Melding doen bij het DB (secretariaat) de dit dan doorgeeft aan de gemeente. Met melding niet wachten tot volgende vergadering maar zo spoedig mogelijk;
 • Overzicht gebiedstafels wordt aangevuld met Buitengebied (mw. Van Adrichem met dhr. de Vos als plaatsvervanger).

Bespreking thema’s 

 1. Omgevingsvisie.

Momenteel geen actie nodig. Een aantal leden zullen naar het atelier van 28 februari en/of 6 maart gaan.

 1. Beleidsplan aanpak mensenhandel.

Momenteel geen actie nodig.

 1. Verslag Zelfevaluatie.

Het conceptverslag van de zelfevaluatie wordt goedgekeurd met aanvulling op punt e. laatste alinea, 1e regel. “Agressie/geweld wordt in geen enkele vorm geaccepteerd en er zal altijd melding van worden gedaan. Een mogelijke eerste stap zou kunnen zijn om te melden bij DB”.

In overleg met gemeente aan de orde stellen, dat wij het op prijs stellen om na elke vergadering deze na afloop kort te evalueren.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen.

11,1 Vervoer.

De heer de Jong heeft van het door hem bijgewoonde Reizigersoverleg een kort verslagje gemaakt. In het Reizigersoverleg is ook aangegeven dat PZN en Provincie Noord-Brabant binnenkort met een oplossing komen voor mensen die gebruik maken van een vervoersvoorziening op het moment dat de A29 langdurig is afgesloten.

11.2 Cliënt Ervaringsonderzoek. (CEO)

Mw. Haazelager en dhr. de Jong hebben over die onderwerp overleg gehad met de gemeente. Omdat er nu een aanbesteding loopt voor een nieuwe partij zitten we voor 2023 in een tussenjaar. Er zijn een vijftal thema’s aangegeven waartussen gekozen kan worden. Dit wordt dan doorgegeven aan het huidige bureau.

Vraag over de ervaringen met het Meldingsformulier hebben voor de Wmo-Raad prioriteit. Bij de bepaling van de prioriteiten zal de werkgroep namens de raad adviseren.

 1. Vervolgacties Studiedagen.

DB heeft al contacten gelegd met diverse ervaringsdeskundigen met de vraag of zij hun ervaringen met ons willen delen. Momenteel hebben vijf personen positief gereageerd. Afgesproken wordt om de overleggen in principe in te plannen in de avond na afloop van de reguliere vergaderingen van maart en april. Hierbij zijn alle Wmo-Raadsleden uitgenodigd.  Bij de overleggen zullen meerdere deskundigen tegelijk aanwezig zijn. Actie DB.

De vragenlijst voor dit overleg is gereed en rondgestuurd.

Bij de studiedagen is een nieuwe werkgroepindeling besproken, maar deze is gebaseerd op een brede Adviesraad Sociaal Domein. Voorlopig houden wij de oude indeling aan. Als er nieuwe onderwerpen aan de orde komen, zal in de vergadering besproken worden wie dit oppakt. De heer de Vos geeft aan dat hij bereidt is om bij een werkgroep aan te sluiten, als dat gewenst is.

 1. Concept jaarverslag 2022.

Over concept jaarverslag 2022 wordt de procedurele afspraak gemaakt dat de leden tot 22 februari opmerkingen kunnen sturen aan het secretariaat.

De financiële paragraaf moet nog afgemaakt worden. Dit heeft enige vertraging door ziekte van de secretaris, waar nog stukken liggen. Wordt zo snel als mogelijk afgerond en rondgestuurd. 

Om te zorgen dat de kascontrole door twee leden kan worden uitgevoerd, wordt besloten om mw. ten Cate aan te wijzen als reserve-lid van de kascontrolecommissie.

De penningmeester geeft aan dat er in de al goedgekeurde begroting 2023 een omissie zit op het punt van de website. Voorgesteld wordt om een nieuwe begroting aan de raad voor te leggen. Dit voorstel is akkoord.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente.

Zie bovenstaande agendapunten.

 1. Voorbereiding van vragen aan gemeente.

De op de agenda vermelde punten aangevuld met punten uit de bespreking van vandaag.

19.3 Stand van zaken Blomhof Standdaarbuiten.

19.4 Vraag over Wet Inburgering.

19.5 Evaluatie aan eind van vergadering.

Deel 2 met gemeente. 

 1. Reactie op verslag

Geen opmerkingen van de zijde van de gemeente.

 1. Reactie op actiepuntenlijst.

Geen opmerkingen van de zijde van de gemeente.

 1. Mededelingen van de gemeente.

18.1

Er loopt momenteel een pilot logeerzorg dementie die voor 2023 is verlengd. Vier aanbieders hebben hiervoor een kamer ter beschikking gesteld (w.o. de Fendertshof in Fijnaart) Cliënten van de Wmo kunnen hiervan maximaal 15 etmalen gebruik van maken. In de vier kamers hebben in 2022 in totaal 536 overnachtingen plaats gevonden. Er is meer bekendheid nodig. Deze pilot staat los van de aanbesteding logeerzorg die in 2022 heeft plaats gevonden, deze was breder dan alleen dementie.

18.2

De coördinator Wmo is voor langere tijd uitgevallen. Wordt momenteel ingevuld door een tijdelijke coördinator, er wordt nog gekeken naar een structurelere oplossing.

18.3

De wethouder vraagt aandacht voor een voorstelling over ouderenmishandeling op 3 maart om 09.30 uur in de Moerdijkzaal. Het streven is om het huidige taboe van dit onderwerp te halen. Alle leden van de Wmo-Raad zijn hiervoor uitgenodigd. Graag zelf opgeven via de website.

(Zie e-mail over dit onderwerp).

18.4

Mw. Van Zantvliet heeft de flyer gezien die wij gebruiken bij de gebiedstafels. Zij wijst erop dat de flyer op een enkel punt afwijkt van de website van de gemeente, met name de tekst “WMO is er voor iedereen”. Voorstel is om de afdeling communicatie nog even naar de tekst te laten kijken.

 

 1. Vragen aan de gemeente.

19.1

Evaluatie van het bestaande convenant kan op korte termijn, voorstel is om dit in maart te doen. Dit loskoppelen van discussies over een brede Adviesraad Sociaal Domein. De gemeente is zich bewust dat de Wmo-Raad zich nog aan het voorbereiden is op deze discussie.

19.2

Binnen de ambtelijke organisatie is er een nieuwe Cluster Advies gevormd waaronder ook de Wmo is ondergebracht. Ambtelijk loopt er een inventarisatie over de onderwerpen die op de agenda staan. Momenteel is al de conclusie getrokken dat “dit te veel is voor de huidige bezetting”.

19.3

Er is in de zomer van 2022 contact geweest tussen Stichting Groenhuysen en de gemeente Moerdijk over de toekomst van de Blomhof in Standdaarbuiten. Voor zover bekend is er daarna geen contact meer geweest. Mw. Van Zantvliet zal navraag doen.

19.4

De stand van zaken en mogelijke rol van Wmo-Raad bij de Wet Inburgering moet nagevraagd worden.

19.5

De Wmo-Raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Hierbij hebben wij onszelf de opdracht gegeven om ook met de gemeente te evalueren. In de komende periode wordt voorgesteld om na afloop van het deel met de gemeente, kort terug te kijken op het verloop van dit deel van de vergadering. Gemeente wil hierover nadenken en zal dit terugkoppelen.

 • Bespreking van inhoudelijke onderwerpen.

20.1

Voor het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) is 2023 een tussenjaar. De werkgroep heeft hier onlangs overleg met de gemeente over gehad. Afgesproken wordt om in ieder geval een vraag over de ervaringen met het Meldingsformulier op te nemen. Daarnaast een vraag over de Huishoudelijke Ondersteuning nu er nieuwe contracten zijn afgesloten. Bij de thema’s de volgende prioriteit aanhouden:

-        Passende ondersteuning;

-        Zorg continuïteit;

-        Bereikbaarheid. .

 

Deel 3 met leden Wmo-Raad

 20. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2

 • De voorstelling over ouderenmishandeling van 3 maart (09.30-11.30) zal worden bijgewoond door mw. Eekhout, mw. Ten Cate, dhr. de Jong en dhr. de Vos. Zij geven zichzelf op bij het adres vermeld in de e-mail over dit onderwerp;
 • In de lijst met contacten staat ten onrechte dat het overleg met de SAM was afgezegd. Het was een week verzet en heeft inmiddels plaats gevonden.
 • Klasen zal de webinar van de Koepel m.b.t. Burger(be)raden bijwonen;
 • Indien bij de komende DB-vergaderingen één of meer DB-leden verhinderd zijn, zullen volgens afspraak leden van de raad aansluiten. Dit ook om voor eventuele komende bestuurswisselingen al ervaring op te doen. Mw. Ten Cate en dhr. De Vos zijn eventueel beschikbaar om aan te sluiten bij een DB-vergadering.

 

21. Sluiting

De vergadering wordt om 16.05 u gesloten.

---------------------------------                                                            ----------------------------------

Dhr. P. Kapitein                                                                                   Dhr. G. de Vos

Vice-voorzitter                                                                                    Notulist