Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 8 december 2021.

Verslag: 8 december 2021.

Deze vergadering heeft digitaal plaatsgevonden via Teams.

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Andrichem, Mw. S. Ros,

mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein.

Er is in overleg besloten dat er geen vertegenwoordiging van de gemeente is, omdat we een compacte agenda hebben i.v.m. de beperkingen van het vergaderen via Teams.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda

Er zijn twee minder urgente onderwerpen doorgeschoven naar een volgende vergadering. Dit betreft informatie over het Project  Voel je goed’ door mw. Eekhout en het PvA Ouderenmishandeling, door mw. Meijers (gemeente).

 In de aanloop naar deze vergadering hebben alle leden aangegeven positief te zijn en/of geen bezwaar te hebben tegen de aanstelling van mw. Ros in onze raad. Mede op basis hiervan en van de afspraken tijdens het  evaluatiegesprek met het DB, verzoekt de voorzitter of zij lid wil worden van de Wmo-Raad.

Waarna zij positief reageert en aldus voortaan volwaardig lid is.

 1. Verslagen
  • De verslagen van de vergadering van de Wmo-Raad van 10 november 2021 en van de Evaluatie van de Wmo-Raad op 10 november 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
 1. Actielijst

De actielijst is bijgesteld.

17 - De werkgroep m.b.t communicatie  mw.  Haazelager en dhr. De Jong gaan met dhr. Kapitein in overleg betreffende mogelijkheden voor meer contact met onze doelgroep. Verder ligt het initiatief voor contact met de SAM bij deze organisatie zelf.

18 - Het contact met de teamleider beheer openbare ruimte wordt dermate belangrijk geacht dat we het als apart aandachtspunt op de lijst noteren.

 1. Postlijst (bijlage 3)

Geen bijz.

 Rondvraag,

  • Haazelager vertelt over twee jaar te gaan verhuizen naar Alkmaar. Op dit moment is nog niet te overzien wanneer zij werkelijk Zevenbergen verlaat, maar zij blijft voorlopig nog lid van de raad.
  • De Jong is bezorgd over het uitstel van de studiedag waardoor het bespreken van de toekomst van de Wmo-Raad weer is uitgesteld. Zodra het mogelijk is om fysiek een studiedag te organiseren, zullen we dat zeker doen. We hopen op dit voorjaar.
 1. Van het DB
 • Samenstelling Wmo-Raad

De benoeming van mw. Ros heeft al plaatsgevonden, waarmee de Wmo-Raad voortaan uit negen leden bestaat.

Er blijkt een mogelijkheid te zijn om een zittingstermijn met een jaar verlengen, indien dit de disbalans in het rooster van aan/aftreden opheft. Hierdoor is nu geen urgentie om het rooster aan te passen.

 • Tijdstip van de vergaderingen

In vervolg op de uitgesproken wens tijdens de evaluatie van de raad, wordt een aanvangstijd van de vergadering van 13.30 uur besproken. De leden zijn allen voor en mw. Tolenaars zal het bespreken met de gemeente.

 • Werving

Het plannen van een interview met de Moerdijkse Bode is problematisch, i.v.m. de gewenste aanwezigen. Mogelijk zullen er leden worden benaderd om mee te doen, als er leden van het DB verhinderd zijn.

 • Website

Er is een eerste testversie opgeleverd, waar mw. Haazelager en mw. Tolenaars mee aan de slag zijn, i.o.m. de ontwikkelaar.

Er zijn momenteel enkele vragen m.b.t. de voorkeuren van de leden, die via mail zullen worden toegestuurd. Er zijn nog moeilijkheden met het terugkrijgen van onze domeinnaam, maar daar wordt aan gewerkt. Waarschijnlijk in januari zal de eerste versie besproken kunnen worden in de raad.

 • Declaraties

Tot slot verzoekt de penningmeester om de declaraties van het laatste kwartaal op korte termijn aan te leveren, zodat hij het jaar financieel kan afsluiten.  

 1. Bespreking thema’s
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk, 2022.

We hebben de verordening en de was/wordt tabel ter inzage gekregen en zullen positief adviseren op de wijzigingen, onder voorbehoud van het recht op advisering op de totale verordening. 

 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  • Implementatie-advies HO en BG a.g.v. aanbesteding

Dit advies is in D6-verband tot stand gekomen en de werkgroep (mw. Mw. Ten Cate en mw. Van Adrichem) heeft hierin het voortouw genomen. Hierdoor zijn alle punten van de raad overgenomen in het definitief advies. Dhr. Kapitein heeft overleg met de vz. D6-adviesraden over het gelopen proces en de ervaring van het tot stand komen van dit advies met de D6-adviesraden. Ook de tijdsplanning van regionale advisering in het algemeen is een onderwerp in dit gesprek, aangezien besluitvorming in de vergadering van de raad dient plaats te vinden. Voor een regioadvies is meer tijd nodig, die wel beschikbaar moet worden gesteld.

 • Client-ervaringsonderzoek.

De werkgroep (mw.  Haazelager en dhr. De Jong) hebben overleg gehad met mw. Maas. Het onderzoek is gelijk aan het van het voorgaande jaar en er worden geen extra vragen toegevoegd. Dit omdat de vragen nog relevant zijn en het een overgangsjaar is naar een andere wijze van onderzoek. Zowel vorm als inhoud hiervan zal in de loop van volgend jaar met ons worden besproken. 

 • Toegankelijkheid Niervaert.

Op 29 november was er informatieavond via Teams voor stadstafel Klundert en de gebruikers  waarbij ook mw. Tolenaars aanwezig was namens de Wmo-Raad. Hier bleek veel aandacht voor toegankelijkheid, ook bij de gebruikers.

 1. Mededelingen van de gemeente.

       Door de afwezigheid van de gemeente zijn twee onderwerpen doorgeschoven naar januari:

 • Doorkijk naar beleidsregels en besluit Wmo (die na vaststelling door de Raad van de verordening door het College vastgesteld moeten worden)
 • Informatie over de gemeenschappelijke regeling voor beschermd wonen die in

december op de agenda van de Raad staat.

 1. Vragen aan de gemeente

Dhr. Schoneveld heeft ons via app geïnformeerd over het gemeenteraadsbesluit, conform het advies van de Wmo-Raad. De vraag is wanneer we de formele reactie op het advies Scan Mens en Maatschappij kunnen verwachten.

 1. Sluiting

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)