Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag 6 december 2023

Verslag  Wmo-adviesraad vergadering   d.d. 6 december 2023 in het gemeentehuis te Zevenbergen

Aanwezig
Namens Wmo-adviesraad: mw. M Eekhout, mw J. Herrema, mw. A. ten Cate, mw. G. Molewijk, mw. E. van Adrichem, dhr E. Bouwsma (vz), dhr G. de Vos (sec).
Namens Gemeente Moerdijk: wethouder mw. P. Joosten, dhr. M. Bouchekourte, mw. I. Koster, dhr. M. Veenstra, mw. E. de Boevère,

Afwezig met kennisgeving
Namens Wmo-adviesraad: mw. F. Willeboordse, mw. J. Schreuders, dhr. E. de Vos.

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
  Deze wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
 1. Verslag Wmo-adviesraad 26 oktober 2023
  Naar aanleiding van punt 5, 2e aandachtspunt geeft mw. Eekhout aan dat de bijeenkomt voor mantelzorgers “dames die raken” druk bezocht was. De voorstelling raakte de aanwezigen zeker. Zij hoopt dat de organisatoren een aantal zaken die daar ter sprake kwamen met de betrokkenen zal oppakken om de zorgen van de mantelzorgers, zoveel als mogelijk, weg te nemen. Een punt wat regelmatig van de mantelzorgers was te horen dat zij stuk lopen op de bureaucratie van de overheid. O.a. regelmatig zaken moeten bewijzen waarvan zeker is dat het niet beter wordt, maar eerder slechter. Kost veel tijd en moeite van de mantelzorger, waarvan het nut niet gezien wordt.
  De bijeenkomst van Zorgbelang punt 5, 3e aandachtspunt in Moerdijk is niet doorgegaan, vanwege gebrek aan belangstelling. (alleen Wmo-adviesraad Moerdijk). Bijeenkomst in Roosendaal bijgewoond.
 1. Actielijst december 2023
  Deze is wat aangepast en voorzien van een prioriteitstelling (Hoog, middel en laag).  Er zijn geen opmerkingen op deze lijst.
  Aan de gemeente zal gevraagd worden om de actielijst voor de komende vergadering te upgraden naar aanleiding van de werkplanningen 2024 (gemeente en D6/D9). 
 1. Postlijst december 2023
  Pt. 59 Mantelzorgtest.  Deze website geeft naast een vragenlijst over onderwerp en tijdbesteding van de mantelzorgers ook informatie en tips over de onderwerpen die de mantelzorger uitvoert. Ook wordt informatie gegeven waar hulp gevonden kan worden.
 1. Rondvraag
  Mw. Molewijk is aanwezig geweest bij de rondwandeling in Willemstad voor mensen met een visuele beperking. Door de organisatoren is een verslagje gemaakt, wat zij zal doorsturen om op te nemen in de komende agenda. Aan de gemeente zal gevraagd worden wat zij met de uitkomsten van deze wandeling. Vraag voor nieuwe ambtenaar inclusie. 
 1. Mededelingen Dagelijks Bestuur.
  • Leden wordt gevraagd zichzelf aan te melden bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein om te voorkomen dat het secretariaat de nieuwsbrieven moet doorsturen.
  • De vergadering gaat akkoord dat voormalig voorzitter dhr. K. Klasen meeleest met de stukken van de Wmo-adviesraad, om de continuïteit te waarborgen en om gebruik te kunnen maken van zijn expertise. 
 1. Interne organisatie.
  • Afgesproken wordt dat de leden in de komende periode gaan nadenken in welke werkgroep zij zitting willen nemen. (geldt zowel voor de leden die al langer in de Wmo-adviesraad zitten als voor de nieuwe leden). Gaarne vóór de volgende DB vergadering (uiterlijk 7 januari 2024) de voorkeuren door geven aan de secretaris, zodat het DB met een voorstel kan komen in de vergadering van 17 januari 2024.
  • De vergadering gaat akkoord met de afvaardiging van dhr. G. de Vos naar de vergaderingen van de D6/D9 Adviesraden Sociaal Domein.
  • Ook voor de stads-/dorpstafels wordt de afspraak gemaakt om hier de komende tijd over na te denken en de voorkeuren kenbaar te maken voor 7 januari 2024 aan de secretaris. Ook wordt afgesproken om te zorgen voor naamkaartjes, zodat de vertegenwoordigers kenbaar zijn bij de vergaderingen van de stads-/dorpstafels. Opgemerkt wordt nog dat de stadstafel Zevenbergen momenteel geen bestuur meer heeft door het opstappen van het huidige bestuur. De gebiedstafel Buitengebied heeft sinds kort een nieuw bestuur.
  • De vertegenwoordiging naar het Provinciaal Vervoersoverleg hangt samen met de samenstelling van de werkgroep Vervoer (zie punt 8.1).
  • De kascontrolecommissie zal de komende periode bestaan uit mw. Ten Cate en mw. Molewijk. De penningmeester neemt op korte termijn contact op met de kascontrolecommissie voor controle van de kas en de boeken.
  • Het voorstel van het DB over het vergaderschema voor 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld en gepubliceerd op de website. https://wmoraadmoerdijk.nl/leden/overige-documenten/vergaderplanning-2024 
 1. Bespreking thema’s
  • De notitie die is gemaakt met de ervaringen van de bijeenkomsten waar de Wmo-adviesraad bij aanwezig was, (Gezondheidsmarkt Fijnaart en Voorzitterssociëteit Zevenbergen) zal worden doorgestuurd naar de gemeente. Zodat zij kennis kunnen nemen van de opgedane ervaringen en waar nodig actie op te ondernemen. 
 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  De tijdelijke werkgroep pré-mantelzorgwoningen (mw. Van Adrichem en dhr G. de Vos) heeft in september een eerste overleg gehad met enkele ambtenaren ter voorbereiding op de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen. Deze beleidsregel is op 23 november in concept ontvangen met de vraag om feedback. De dag voor deze vergadering heeft de gemeente bij monde van dhr. Bouchekourte laten weten, dat eigenlijk verwacht wordt dat wij vandaag een formeel advies zouden uitbrengen.
  De vergadering reageert verbaasd op dit verzoek, want in het onlangs afgesloten convenant zijn duidelijke afspraken gemaakt en de onduidelijke vraagstelling in eerste instantie.  De voorkeur van de vergadering is om het formele advies uit te brengen in de vergadering van januari 2024 en nu te volstaan met een korte mondelinge feedback. Dit zal in het overleg met de gemeente, later in de vergadering worden besproken.
  Dhr G. de Vos heeft het concept doorgenomen en heeft de volgende opmerkingen:
  • In tegenstelling tot de verwachting uit het eerste overleg is er toch een leeftijdsgrens opgenomen. De Wmo-adviesraad is van mening dat elke schijn van leeftijdsdiscriminatie voorkomen dient te worden.
  • Aanvragers jonger dan 67 jaar, moeten aantonen dat zij in de periode van 10 jaar een mantelzorgwoning nodig hebben. Er is nergens aangegeven hoe zij dit aan moeten geven. Artsen kunnen dat niet op grond van de richtlijnen van de KNMG.
  • Er wordt een voorwaarde gesteld aan de sociale verwantschap tussen de gebruiker en de eigenaar van het perceel. Deze laatste is niet noodzakelijker wijze de toekomstig mantelzorger. Dat is de hoofdbewoner van de (huur-)woning.
  • De eis van een eigen parkeerplaats zal, zeker in kernen, niet altijd mogelijk vanwege bereikbaarheid van een (achter-)tuin. Dus een beperking voor een groot aantal inwoners.
  • Een hardheidsclausule wordt gemist om onwenselijke en onbillijke situaties wordt gemiste.
  • Tekst wat er moet gebeuren bij beëindiging is niet duidelijk en zou aan moeten sluiten bij die van mantelzorgwoningen.
  • Er worden in de beleidsregel diverse definities gebruikt voor de aanvrager, soms is de toekomstig mantelzorg behoevende bedoeld, maar soms ook de mantelzorger. Ook is sprake van “gebruikers” of “verzoekers”.
 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente.
 • De gemeente heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan overleg over het jaarlijkse Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO). Mw. Eekhout en mw. Herrema geven aan dat zij het overleg willen voeren. Hun namen zullen doorgegeven worden aan de gemeente.
 • De opmerkingen op de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen zullen worden gedeeld met de gemeente en aangegeven dat het formele advies in de januarivergadering zal worden gegeven.

Deel 2 overleg van de Wmo-adviesraad Moerdijk met de gemeente Moerdijk.

 1. Reactie op verslag d.d. 26 oktober 2023
  Op het concept verslag zijn geen opmerkingen van de zijde van de gemeente.
 1. Reactie op de actiepuntenlijst 
  Aan de gemeente wordt gevraagd om de actiepuntenlijst voor de gedeelte waar de gemeente de acties uitvoert de actiepuntenlijst te actualiseren. Mw. Koster geeft aan dat momenteel gewerkt wordt aan de werkplanning voor 2024 en dat verwacht wordt dat deze bij de vergadering van januari gedeeld kan worden met de Wmo-adviesraad.
 1. Mededelingen van de gemeente
 • Meldingsformulieren Huishoudelijke Ondersteuning.
  De enige tijd geleden gebruikte meldingsformulieren voor aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning worden opnieuw ingevoerd, ondanks dat er momenteel minder druk staat op de beschikbaarheid van personeel. De reden is dat door de informatie op de formulieren een beter inzicht kan worden gekregen en prioriteiten beter bepaald kunnen worden.
 • De coördinator voor het Wmo-loket zal tot april 2024 worden vervangen door een tijdelijk ingehuurde medewerker. In de tussenliggende periode zal een procedure opgestart worden om een nieuwe coördinator te werven.
 1. Vragen van de gemeente

 • Mw Eekhout en mw Herrema zullen met de desbetreffende ambtenaren in gesprek gaan over de aanvullende vragen van het Cliënt Ervaringsonderzoek. Dhr Bouchekourte zal hierover contact met hen opnemen.
 • De in pt 10 van dit verslag genoemde feedback wordt mondeling overgebracht naar de gemeente. Mw. Koster geeft hierop het volgende commentaar.
  • Gemeente is van mening dat met het noemen van een leeftijdsgrens en een aantoonbare progressieve beperking voldoende ruimte te geven voor dit type woningen.
  • Aantoonbaar maken kan via een eigen verklaring op het aanvraagformulier. Een van een geneeskundig of andere deskundigeis hiervoor niet nodig.
  • De term verwantschap is uit de definitielijst gehaald.
  • Een parkeerplaats is vereist omdat een pré-mantelzorgwoning als woning gezien wordt binnen het parkeerbeleid.
  • Een hardheidsclausule is niet gebruikelijk in een beleidsregel om te voorkomen dat aanvragers daar gebruik van kunnen maken om aan te dringen op uitzonderingen. Nagegaan wordt of in de toelichting iets kan worden opgenomen hoe omgegaan kan worden voor schrijnende gevallen.

  Op de opmerkingen over tekstuele zaken, zoals een niet eenduidige terminologie wordt het antwoord gegeven dat de Wmo-adviesraad niet beschikt over de laatste versie van de beleidsregel. (Wmo-adviesraad heeft deze pas op 23 november ontvangen).
  Omdat de Wmo-adviesraad het voorstel doet om de formele advisering te besluiten in de vergadering van januari 2024, geeft de gemeente de reactie dat het niet past in de planning van de gemeente. De beleidsregel zou in moeten gaan op 1 januari 2024 in verband met de invoering van de Omgevingswet. Het college van B&W zou dan in de laatste vergadering van 2023 (19 december) een besluit over moeten nemen. Het verzoek is dan om een advies in te sturen in het begin van de komende week (week van 11 december).
  Een evaluatie zal gehouden worden op het moment dat er voldoende aanvragen zijn ingediend. Verwacht wordt op ca 3 aanvragen per jaar en dat is wellicht te weinig om al te evalueren.
  De beleidsregel zal in ieder geval gepubliceerd worden op de site van de regelgeving lokale overheid. Gevraagd wordt om het ook lokaal te publiceren.
 • Op de vraag over de werkplannen Wmo is al antwoord gegeven bij de actielijst (zie 14).
 1. Vragen aan de gemeente
 • Het verslag van de rondwandeling in Willemstad voor mensen met een beperking (visueel en met o.a. rolstoel) waarbij weth. Joosten ook gedeeltelijk aan deelnam zal doorgestuurd worden naar mw. De Boevère (ambtenaar inclusiebeleid).
 • Naar aanleiding van de bijeenkomst voor mantelzorgers (zie pt. 3.) zal weth. Joosten aan Surplus (als organisator) vragen hoe zij omgaan met de geuite zorgen van de mantelzorgers. De wethouder geeft aan dat er geen overleg is tussen gemeente(n) en zorgverzekeraars.
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Dhr. Veenstra geeft een korte presentatie over de werkzaamheden die tot op heden zijn verricht op het gebied van GALA ( het Gezond en Actief Leven Akkoord). Het plan wat onlangs is ingediend is door het Ministerie van VWS goedgekeurd en is voorzien van een budget van ca € 600.000 per jaar tot 2026.  De gemeente kan nu aan de slag om de plannen, in overleg met de inwoners, uit te gaan voeren. In het plan zijn een aantal aandachtspunten benoemd, waarbij ook aandacht is voor jongeren.  Bij deze uitvoering wordt geen rol gezien op het gebied van advisering voor de Wmo-adviesraad. Wel is voorzien om de Wmo-adviesraad op de hoogte te houden van de vorderingen.
  • Mw. de Boèvere stelt zich voor als de ambtenaar, die het inclusiebeleid verder gaat ontwikkelen en ook de organisatie bewust te maken op dit gebied.  De participatie van de inwoners zal daarbij een belangrijke rol innemen. Mw. de Boèvere geeft aan dat zij niet van plan is om zaken over te doen die in het verleden zijn uitgedacht en/of uitgevoerd. De stip op de horizon is dat er eind april (eind van haar inhuurperiode) een rapport ligt met voorstellen.  Mw. de Boèvere vraagt of er vanuit de Wmo-adviesraad een contactpersoon kan zijn, waar zij contact mee op kan nemen om een afspraak te maken voor nader overleg. Mw. Eekhout geeft aan dat zij deze contactpersoon wel wil zijn.
   Omdat haar functie tijdelijk is, wordt aan dhr. Bouchekourte gevraagd hoe de gemeente aankijkt tegen het vervolg. Hij komt hier op terug.
   Direct na de vergadering is het volgende antwoord op deze vraag ontvangen:
   Ik heb ook even nagevraagd of de adviseur inclusiviteit een tijdelijke opdracht betreft. Dit is inderdaad zo, na april zal gekeken worden wat er daarna nodig is aan inzet. (e-mail van dhr Bouchekourte van 6 december 2023).
 1. Nabespreking overleg en verdelen acties die voortvloeien uit deel 2. 
  Diverse leden uitten hun ongenoegen over de gang van zaken rondom de advisering voor pré-mantelzorgwoningen. Gedacht werd dat de procedures in het nieuwe convenant met de daarbij behorende bijlage duidelijk was afgesproken hoe de procedures zouden zijn en dat wij als Wmo-adviesraad ook de tijd zouden hebben om een gedegen advies te geven. Het begin van dit onderwerp begon goed, met het betrekken van de Wmo-adviesraad aan het begin van het traject, maar daarna werd het stil en korte tijd voor dat het stuk naar het College moet krijgt de Wmo-adviesraad een stuk wat nog niet af is om feedback te geven. De dag er voor blijkt dat het gaat om een formeel advies.Dit punt zal in de volgende vergadering besproken moeten worden om herhaling in de toekomst te voorkomen.

_____________________________                                                      __________________________

E. Bouwsma                                                                                                   G. de Vos

(interim voorzitter)                                                                                       (secretaris)

Vastgesteld in de Wmo-adviesraad vergadering van 17 januari 2024