Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag 28 februari 2024

VERSLAG

Verslag  Wmo-adviesraad vergadering   d.d.  28 februari 2024 in het gemeentehuis te Zevenbergen

Aanwezig
Namens Wmo-adviesraad: mw. E. van Adrichem (penm), mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout, mw. G. Molewijk, dhr. E. Bouwsma (vz.), dhr. G. de Vos (secr.)
Namens Gemeente Moerdijk: wethouder mw. P. Joosten, mw. E. de Bouvère,  mw. I. Koster, dhr. M. Bouchekourte.

Afwezig met kennisgeving
Namens Wmo-adviesraad: mw. J. Schreuders, dhr. E. de Vos

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
 2. Door de afwezigheid van dhr. E. de Vos komt agendapunt 24 te vervallen.
 1. Verslag Wmo-adviesraad 17 januari 2024
 2. Dit verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en door voorzitter en secretaris vastgesteld.
 1. Actielijst februari 2024
 2. Op de actielijst van de Wmo-adviesraad zijn momenteel geen op- en aanmerkingen. Voor het tweede deel van de actielijst wordt verwezen naar bespreking van de werkplanning later in deze vergadering (pt. 22.1).
 1. Postlijst februari 2024
 2. Gevraagd wordt wat het aanvangstijdstip is van de vergaderingen van de Deeltaxi op 9 april en 1 oktober. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur in de Baronie te Etten-Leur. Op het secretariaat zijn vanmorgen nog twee uitnodigingen binnengekomen van de Gemeente Moerdijk. De eerste voor het Ondernemingsontbijt en de tweede voor een bijeenkomst voor ondernemers voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Beide vallen buiten onze scope. Wij zullen ons afmelden.
 1. Terugkoppeling van gesprek van DB met wethouder mw. P. Joosten, mw. I. Koster en dhr. M. Bouchekourte.
 2. Het Dagelijks Bestuur heeft het gesprek als waardevol ervaren. Zij hebben de gemeentelijke vertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat er binnen de Wmo-adviesraad veel frustraties zijn ontstaan over het proces rondom de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen. Hoewel de start hoopvol was, was er bij de adviesaanvraag veel te weinig tijd om diepgaand te adviseren. Van de zijde van de gemeente wordt herkend dat het proces niet goed is verlopen. Hoewel de start met de Wmo-adviesraad door “Sociaal” is gedaan, is de beleidsregel en het Collegevoorstel samengesteld door “Fysiek”. Daar is de rol van de Wmo-adviesraad niet goed opgepakt. Door het DB is er nog op gewezen dat de Wmo-adviesraad een (veel) te korte adviesperiode als patroon wordt ervaren.
  Op vraag van het DB over de stand van zaken bij de ontwikkeling van een Adviesraad Sociaal Domein geeft de wethouder aan dat de discussie in   2024 gevoerd zal gaan worden. Hierbij wordt de Wmo-adviesraad zeker betrokken. Het Plan van Aanpak (PvA) zal in maart 2024 worden opgestart, maar de verwachting is dat de discussie en besluitvorming niet voor het eind van dit jaar zal zijn afgerond.
  Met de wethouder is afgesproken dat de Wmo-adviesraad bij haar aan kan kloppen op het moment dat zaken niet lopen zoals gewenst c.q. verwacht.
 1. Financiën
  • Vaststelling Rekening over 2023
  • Opgemerkt wordt dat er in de afgelopen jaren en ook in de begroting 2024 een niet onaanzienlijk bedrag uit de Reserve geput moet worden om de Rekening (en begroting) sluitend te maken. Dit wordt o.a. veroorzaakt dat de subsidie van de gemeente al jaren niet geïndexeerd is. Dit onderwerp zal verder besproken worden bij het opstellen en vaststellen van de begroting 2025. Omdat momenteel nog niet bekend is wat onze rol zal zijn bij de vorming van een Adviesraad Sociaal Domein (ASD), zal de bij de begroting geen rekening gehouden worden met de vorming van een ASD. Door één van de leden wordt opgemerkt dat er een verschil is tussen de leden van het Dagelijks Bestuur voor wat betreft de vergoeding. De vergoeding die voorzitter en secretaris krijgen geldt niet voor de penningmeester.  Wat hier de achtergrond van is, is niet bekend bij de aanwezigen. Het DB zal dit in de komende vergadering bespreken en met een voorstel komen.  De secretaris twijfelt aan het nut van het spamfilter wat in  het afgelopen jaar door YZ Communicatie is geïnstalleerd. Hij zal in de maand maart de doorkomende spam inventariseren en contact met YZ Communicatie opnemen. De Rekening 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  • Vaststelling rapport kascontrolecommissie over uitgaven 2023.
  • Het rapport van de kascontrolecommissie over de uitgaven 2023 wordt door de Wmo-adviesraad overgenomen. Zowel de penningmeester die de inkomsten en uitgaven tot 1 november beheerde als de huidige penningmeester zijn met dit besluit gedechargeerd.
 1. Vaststellen Jaarverslag 2023
 2. De tekst op blz. 6 waar sprake is van medewerkers van Surplus die bij voorkomende gevallen niet deelnemen aan discussies en besluitvorming als belangen van Surplus aan de orde zijn, zullen de namen uit het Jaarverslag verwijderd worden. Op een aantal plaatsen wordt melding gemaakt van acties die door de gemeente zijn uitgevoerd (o.a. de resultaten van het Cliënt Ervarings Onderzoek). Deze acties en resultaten volgend jaar niet meer vermelden. Het Jaarverslag 2023 wordt verder ongewijzigd vastgesteld en zal aan betrokkenen en de relaties worden toegezonden. Er zal ook een exemplaar naar de leden van de Gemeenteraad worden verzonden.
 1. Stand van zaken werving 2024
 2. Via "Moerdijkvoorelkaar" heeft een kandidaat zich gemeld dat zij interesse heeft in het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad. Na diverse vragen van haar en onze zijde blijkt dat zij vermoedelijk op de vergaderdagen voor 2024 niet aanwezig kan zijn. Besloten wordt om het vergaderschema niet aan te passen, omdat dan andere leden niet aanwezig kunnen zijn. Dit zal aan de kandidaat worden meegedeeld en dan bekijken of er nog iets mogelijk is. Er is een redactionele tekst naar de Moerdijkse Bode gestuurd, maar deze is (tot op heden) nog niet geplaatst. De secretaris heeft gekeken wat een advertentie kost en is van mening dat we, wil het opvallen zeker ¼ pagina nodig hebben. De kosten hiervan zijn tussen € 400,- tot € 500,- gaat kosten. Besloten wordt om toch een dergelijke advertentie te plaatsen. Ook wordt besloten om onze vraag te plaatsen in de plaatselijke krantjes. Voor mogelijke kandidaten zullen we dan een aparte introductieperiode moeten organiseren.
 1. Inwerkperiode op 14 maart 2024.
 2. Het programma zal op  14 maart 2024 om 09.00 uur beginnen met een presentatie van Inge Maas, omdat zij na 10.00 uur andere afspraken heeft waar haar aanwezigheid dringend is gewenst. Verwacht wordt dat de presentaties tot uiterlijk 13.00 uur zullen duren. De bijeenkomst vindt plaats in de Moerdijkzaal, omdat er geen andere ruimte in het gemeentehuis beschikbaar is. Bij de bijeenkomst zullen 5 -6 leden van de Wmo-adviesraad aanwezig zijn.
 1. Mededelingen Dagelijks Bestuur.
 2. De adresgegevens van de Stichting Wmo Raad Moerdijk in de digitale gemeentegids zijn aangepast.
 1. Rondvraag
  • Mw. Molewijk wil bij de bespreking met de gemeente terugkomen op de informatieavond in Willemstad over de nieuwe kantine van de voetbalvereniging. Zij wil hier aandacht vragen voor de toegankelijkheid, omdat er in deze kantine twee verdiepingen zullen zijn.
  • Via diverse Facebook pagina’s van groepen in kernen van de gemeente is een vragenlijst verspreidt met vragen over de werking van de Wmo in de gemeente Moerdijk. Uit het bericht blijkt ook dat diegene die het bericht plaatste binding heeft met een politieke partij in de Gemeenteraad van Moerdijk. Besloten wordt om de resultaten af te wachten en eventuele Raadsvragen en antwoorden of een rapport af te wachten. De Wmo-adviesraad wil in deze zijn neutraliteit benadrukken.
 1. Bespreking thema’s
 2. Plan van Aanpak (PvA) GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Dit PvA is erg ambitieus. De vraag moet gesteld worden of alles wel binnen de planning realiseerbaar is en of er voldoende personeel is om het uit te voeren. Wat is in dat geval de prioriteitstelling. Wat voor de gemeentelijke organisatie geldt, geldt zeker voor de diverse partners die verwacht worden een deel van de plannen uit te voeren. Hebben deze wel voldoende personeel?Ook blijkt dat het toch wat minder concreet is dan verwacht was.  Afgesproken wordt dat de leden ieder naar het PvA gaat kijken en inventariseren wat belangrijk gevonden. Dit via de e-mail onderling verspreiden, bij voorkeur voor het weekend van 9-10 maart.
 1. Bespreking acties uit werkgroepen
 2. Er waren geen acties uit de werkgroepen te bespreken.
 1. Voorbereiding bespreking met gemeente.
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente.
 2. Onlangs heeft de gemeente cliënten aangeschreven die lange tijd geen gebruik hebben gemaakt van de Deeltaxi. Het doel van het schrijven was het opschonen van de lijst van pashouders. Vragen of deze actie aan de verwachtingen heeft voldaan.

 

Deel 2 overleg van de Wmo-adviesraad Moerdijk met de gemeente Moerdijk.

 1. Reactie op verslag d.d. 17 januari 2024
 2. Er zijn van de zijde van de gemeente geen opmerkingen op het verslag.
 1. Reactie op de actiepuntenlijst
 2. Er zijn van de zijde van de gemeente geen opmerkingen op de actiepuntenlijst . Het tweede deel van de actiepuntenlijst zal bijgewerkt worden door de gemeente aan de hand van de nog te bespreken werkplanning (agendapunt 22.1)
 1. Mededelingen van de gemeente
  • Medtadvies, de partij die in Moerdijk de Sociaal Medische Advisering verzorgt, zal om de week in Moerdijk zitting nemen en de andere week in de gemeente Rucphen.
  • De indexering van de eigen bijdrage Wmo (naar € 20,60) is vertraagd omdat het CAK de tarieven niet tijdig kon doorvoeren. Invoering nu per 1 april 2024.
  • Er wordt in 2025 een plafond ingevoerd voor de Deeltaxi (aantal km.) Als iemand het plafond wordt bereikt zal er een gesprek plaats vinden om uit te zoeken wat de oorzaak is. Het betekent niet dat er dan geen Deeltaxi vervoer meer verstrekt wordt, maar het is een middel om te proberen oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dhr Bouchekourte zoekt nog uit wat het budget is. Het contract met PZN is met een jaar verlengd. Eind december heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de betwiste voorlopige gunning. De uitspraak stelt de aanbesteder Deeltaxi in het gelijk, maar de eiser (PZN) gaat hiertegen in hoger beroep.
  • De door de Wmo-adviesraad ingebrachte vragen bij het Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO) zijn opgenomen. Momenteel loopt de aanbesteding om het onderzoek plaats te laten vinden.
  • Het ligt in de bedoeling om in 2025 een apart CEO uit te laten voeren voor de Huishoudelijke Ondersteuning (HO). De gemeente wil hierbij de Wmo-adviesraad betrekken. Voor de zomerperiode moet er een ruwe schets liggen voor dit onderzoek.
  • De beleidsregels Wmo 2024 zijn aangepast aan de verordening. Deze wijzigingen zijn van hoger hand opgelegd. Er is daarom geen advies aan de Wmo-adviesraad gevraagd.
 1. Vragen van de gemeente
 2. Er zijn geen vragen van de zijde van de gemeente aan de Wmo-adviesraad.
 1. Vragen aan de gemeente
  • De opschoning van de lijst van Deeltaxi deelnemers is naar tevredenheid verlopen. Op een vraag hoe omgegaan wordt bij het overlijden van deelnemers, wordt aangegeven dat er een koppeling is met de Basisadministratie, zodat ongewenste correspondentie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Toelichting op werkplanning Sociaal Domein
  • Mw. Maas geeft een toelichting op de planning van het Sociaal Domein voor zover dat betrekking heeft op de Wmo.  In 2023 was het nodig, vanwege o.a. personeelsgebrek of andere prioriteitstelling, om een aantal onderwerpen niet op te pakken en op de zogenaamde “parkeerplaats” te plaatsen.  Door diverse oorzaken is deze parkeerplaats in 2024 minder vol en is er ruimte on de Scan Mens en Maatschappij verder uit te werken. De belangrijkste onderwerpen die in 2024 aan de orde zullen komen:
   • Plan van Aanpak GALA/IZA (Gezond en Actief Leven Akkoord en Integraal Zorg Akkoord);
   • Inclusiebeleid;
   • Adviesorgaan Sociaal Domein;
   • Beleidsplan Wmo;
   • Klant Tevredenheids Onderzoek Huishoudelijke Ondersteuning.
   Bij al deze onderwerpen zal de participatie een onderdeel zijn. Hierbij zal de Wmo-adviesraad een rol gaan spelen. Op regionaal vlak zullen de volgende onderwerpen een belangrijke plaats innemen in 2024:
     • Dakloosheid;
     • Beschermd wonen;
     • Toezicht Wmo met name de rechtmatigheid.
   De secretaris zal de digitale actielijst naar dhr. Bouchekourte sturen, zodat deze hem voor het gemeentelijk/regionaal deel kan aanpassen.
  • Stand van zaken rondom inclusiviteit in Moerdijk.
  • Mw de Boevère heeft al veel gesprekken gevoerd over het onderwerp inclusiviteit. Ook is er op 5 februari een bijeenkomst georganiseerd in de Niervaert in Klundert. Het ligt in de bedoeling om in 5 andere kernen een kleinschaliger bijeenkomst te organiseren tussen 11 en 20 maart. Ook zijn er gesprekken intern op het gemeentehuis geweest om blinde vlekken op te sporen. Ook is er afstemming geweest met de communicatieadviseur. Het resultaat van deze gesprekken en bijeenkomsten zal worden opgenomen in het eindrapport wat voor de zomerperiode wordt verwacht. Mw. Molewijk vraagt aandacht voor het project voetbalkantine Willemstad. Tijdens de informatieavond had zij de indruk dat de noodzaak van toegankelijkheid nog een betere bewustwording binnen de organisatie vraagt. Er wordt naast fysieke inclusiviteit ook aandacht gevraagd voor digitale inclusie en laaggeletterdheid die ook de toegankelijkheid beperken. Hierdoor is de kans dat grote groepen inwoners kans hebben om af te haken. In Willemstad is er een pilot gestart in samenwerking met Seniorenweb om mensen vertrouwd te maken met computers en andere digitale hulpmiddelen.
  • Facebook berichten.
  • De Wmo-adviesraad wijst de gemeente op de onlangs verschenen berichten met betrekking tot de Wmo en vermeende zaken die niet goed lopen. Deze berichten zijn verschenen op diverse podia van kernen (in ieder geval Zevenbergen, Klundert en Fijnaart). De afdeling Communicatie scant Facebook en ander social media. Dit zal aan deze afdeling doorgeven worden.
  • Er wordt nog gevraagd naar de wachtlijsten rondom de Huishoudelijke Ondersteuning. De gemeente geeft aan dat de indruk is dat deze kleiner zijn, maar exacte getallen kunnen momenteel niet gegeven worden. Dhr Bouchekourte zal dit nagaan.

Deel 3 met leden Wmo-adviesraad Moerdijk.

 1. Nabespreking overleg en verdelen acties die voortvloeien uit deel 2.
  • Onlangs heeft mw. Maas aangegeven dat zij een andere functie krijgt binnen de gemeente Moerdijk en dat zij in de vergadering van 27 maart in vergadering van de Wmo-adviesraad hier aandacht aan wil schenken. Besloten wordt om mw. van Zantvliet ook voor deze vergadering uit te nodigen, zij is jarenlang de contactpersoon naar onze raad geweest.
  • Gevraagd wordt om ook volgende keer, indien mogelijk, de voortgang rondom het Plan van Aanpak Inclusiviteit opnieuw te bespreken. Ook zou de Wmo-adviesraad graag het concept Plan van Aanpak als het gereed is ontvangen en bespreken.
 1. Besluitvorming toelating nieuwe leden.
 2. Dit agendapunt is afgevoerd. (zie agendapunt 2).

_____________________________                                                      __________________________

E. Bouwsma                                                                                                   G. de Vos

(interim voorzitter)                                                                                       (secretaris)