Toegankelijkheid

Skip to main content

verslag 26 oktober 2023

Verslag  Wmo-adviesraad vergadering   d.d. 26 oktober 2023 in het gemeentehuis te Zevenbergen

Aanwezig

Namens Wmo-adviesraad: Mw. M. Eekhout, mw. F. Willeboordse, mw. J. Herrema, mw. G. Molewijk, mw. A. ten Cate, mw M. Haazelager, mw. E. van Adrichem, dhr. E. Bouwsma, dhr. K. Klasen (vz),  dhr. E. de Vos, dhr. P. Kapitein, dhr. P. Lammens, dhr. G. de Vos (not.)

Namens Gemeente Moerdijk: wethouder mw. P. Joosten, mw. M. van Zantvliet, dhr. M. Bouchekourte.

Afwezig met kennisgeving

Namens Wmo-adviesraad: mw. W. Tolenaars, mw. J. Schreuders.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet met name de aspirant  leden van harte welkom. Hij geeft aan dat de aspirant leden zich niet op hoeven te stellen als toehoorder. 

 1. Vaststelling agenda

Afgesproken wordt om de voorstelronde te doen na de pauze als ook de gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig zijn. 

 1. Verslag Wmo-adviesraad 18 september 2023

Ongewijzigd vastgesteld.

 1. Actielijst oktober 2023

Er wordt opgemerkt dat sommige punten al lang op de actielijst staan. Deels is dit te wijten aan een onderbezetting op het gemeentehuis en dat ook door het gemeentebestuur soms andere prioriteiten gesteld (moeten) worden.  Aangegeven wordt dat alleen het eerste deel van de actielijst in de vergadering wordt besproken, dit zijn zaken waar acties staan die zijn afgesproken tussen gemeente en Wmo-adviesraad of alleen de adviesraad betreffen.

 • pt 13. Is een doorlopende actie en zal voor de duidelijkheid een andere kleur krijgen.
 • pt 36. Het convenant is gisteren door voorzitter en secretaris getekend en zal op de website

 worden gepubliceerd.

 • 53 en pt. 56 Beide evenementen zijn geweest. Terugkoppeling volgt later op de agenda.
 • 61 Sociale media is uitgesteld tot de nieuwe raad aan de slag is. Wordt Q1/Q2 2024. 
 1. Postlijst oktober 2023

Nadat de postlijst is gepubliceerd zijn nog 4 nieuwe stukken binnengekomen die hier besproken zullen worden.

 • Uitnodiging GL-PvdA afd. Moerdijk organiseert op 4 november een rondwandeling in Willemstad, waarbij ervaren kan worden hoe mensen met een visuele of andere beperking een stadswandeling ervaren. Gemeente is hier geen medeorganisator, waarbij opgemerkt wordt dat het wel goed zou zijn als medewerkers van de gemeente ook een dergelijke wandeling maken. Inclusie zien wij als taak voor de Wmo-adviesraad. Door steeds weer te agenderen, maken we kleine stapjes.
 • Dag van de mantelzorger, voorstelling “Dames die raken”, vrijdag 10 nov. in de Schuur. Mw. Eekhout en waarschijnlijk mw. Van Adrichem willen gaan, regelen zelf de aanmelding.
 • ALV (algemene ledenvergadering) van de Koepel met Hannie van Leeuwenlezing 4 nov. in Utrecht. ALV wordt schriftelijk afgehandeld door dhr. de Vos.
 • Bijeenkomst Zorgbelang over de toekomst van de zorg in de regio West-Brabant-West. 9 nov. Ankerkuil Moerdijk. 
 1. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid. 

 1. Mededelingen Dagelijks Bestuur.

Dhr. G. de Vos is bezig met het samenstellen van een vergaderrooster voor de komende maanden tot eind 2024. Uit de opgaven van de leden en aspirant-leden blijkt dat er nog geen dagdeel is, waarbij alle leden beschikbaar zijn. Hij zal een aantal leden benaderen om te kijken waar mogelijkheden aanwezig zijn.  Uitgangspunt is dat op voorhand alle leden aanwezig kunnen zijn.  

 1. Bespreking thema’s
  • Vervangend vervoer bij sluiting NS station Zevenbergen. Deze sluiting is achter de rug. Het is niet zinvol hierop te reageren. 
 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  • Pre-mantelzorgwoningen. Dhr. G de Vos geeft uitleg over het gesprek met mevr. I. Koster en mevr. M. van Zantvliet. Zoals gevraagd komt er geen leeftijd in de verordening en hoeft er geen sloop plaats te vinden nadat noodzaak wegvalt, wel mag het geen woonfunctie meer hebben. Uit vraag van gemeente wordt (agendapunt 19a).
  • Verslag reizigersoverleg. Dhr de Jong doet verslag van het provinciaal reizigersoverleg. Dit is nog niet gegund omdat PZN in beroep is gegaan bij de kantonrechter tegen de voorlopige gunning. Uitspraak ergens in november. Het huidige contract (met PZN) wordt vermoedelijk met 3 of 6 maanden verlengd, omdat de overgangsperiode te kort wordt. Door vertrek van dhr. de Jong uit de Wmo-adviesraad, zullen de stukken voorlopig naar zijn plaatsvervanger worden gestuurd mevr. Eekhout. In tussenliggende periode kijken wie er kan, tot definitieve vervanger is aangewezen. 
 1. Ervaringen m.b.t. de deelname aan de Gezondheidsbeurs op 7 oktober j.l.

De algemene indruk is dat de communicatie met het Wmo-loket verbetering behoeft. Er zijn door aanwezigen diverse voorbeelden genoemd. Afgesproken wordt dat de ervaringen in het algemeen in een notitie worden opgenomen, die met de gemeente besproken zullen worden. 

 1. Verslag/bespreking van de bijeenkomt met Zevenbergse Voorzitters Sociëteit 25 oktober j.l.

Uit deze bijeenkomst is af te leiden dat het Zevenbergse (maar wellicht het gehele Moerdijkse) verenigings/ondernemingsleven zeker bereid is om de toegankelijkheid voor iedereen te vergroten. Het ontbreekt vaak aan de nodige ondersteuning zowel in kennis als aan financiën. Hier ligt een taak voor de gemeente. Ook dit verwoorden in een notitie. 

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente. 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente.

Naast de vragen die al op de agenda staan, zijn er nog enkele actuele vragen die aan de gemeente zullen worden voorgelegd:

 • Stand van zake rondom de invulling van de vacature ambtenaar inclusie
 • Wat zijn de gevolgen van de salarisverhoging van de medewerkers van zorgaanbieders op de tariefstelling van deze aanbieders?
 • Vooraankondiging dat de Wmo-adviesraad met een notitie zal komen naar aanleiding van de ervaringen op de Gezondheidsmarkt en de bijeenkomst van de Voorzitterssociëteit. 

Deel 2 overleg van de Wmo-adviesraad Moerdijk met de gemeente Moerdijk. 

Aan het begin van het tweede deel van de bijeenkomst is er een voorstelronde, waarbij de aanwezigen zich aan elkaar kort voorstellen. 

 1. Reactie op verslag d.d. 18 september 2023

Er zijn van de gemeente geen opmerkingen op het verslag, waardoor het definitief is vastgesteld. 

 1. Reactie op de actiepuntenlijst

Geen opmerkingen op de actiepuntenlijst van de zijde van de gemeente. 

 1. Mededelingen van de gemeente
  • Cliëntparticipatie binnen het IZA.

Deze participatie gaat in feite over twee akkoorden die nauw verbonden zijn, IZA (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). De gemeente heeft de afgelopen tijd een plan, op door het Rijk vastgestelde thema’s, ingediend, wat inmiddels is goedgekeurd. De gemeente vraagt of de Wmo-adviesraad bij de verdere uitwerking betrokken wil worden. De adviesraad stemt hiermee in. Er is overigens vanmorgen een uitnodiging binnengekomen van Zorgbelang Brabant Zeeland die ook over dit onderwerp gaat. Dhr G. de Vos zal hier namens de Wmo-adviesraad heen gaan.

 • Indicatie eigen bijdrage

Het Rijk heeft bepaald dat de eigenbijdrage in de Wmo per 1 januari 2024 wordt verhoogd van € 19,00 tot € 20,60.  Mensen jonger dan 65 met een partner zijn hiervoor vrijgesteld. Hiervoor zal de verordening worden aangepast. Deze zal overigens zodanig worden aangepast dat bij wettelijke verhogingen een aanpassing niet meer nodig is.  Wmo-adviesraad geeft aan dat formele advisering bij wettelijke aanpassingen niet nodig is. Informeren is voldoende.. Met ingang van 2026 wordt er weer een inkomensafhankelijke tariefstelling ingevoerd.

 1. Vragen van de gemeente
  • Nieuwe verdeling van werkgroepen.

Er is nog geen nieuwe samenstelling van werkgroepen bekend. Dit komt vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2024. Indien er vragen zijn voor diverse werkgroepen, graag contact opnemen met de secretaris dhr. G. de Vos.

 • Ondertekening moment herziend convenant.

Het convenant is door de voorzitter en secretaris van de Wmo-adviesraad op 25 oktober ondertekend. Er komt geen formeel ondertekening moment.

 1. Vragen aan de gemeente
  • Hoe is de leverantie van hulpmiddelen door Medipoint momenteel en is er een boete

of sanctie opgelegd?

Dhr. Bouchekourte geeft uitleg over de afgelopen tijd. Medipoint heeft zijn vestiging verhuisd, waardoor er problemen zijn ontstaan in de levering en de klachtenafhandeling. Dit is niet uit zichzelf gemeld bij de gemeenten  in de regio. Contractueel zou er een forse boete opgelegd kunnen worden, maar de gezamenlijke gemeenten hebben besloten om de boete te beperken om de continuïteit van het bedrijf en de dienstverlening aan de cliënten niet in gevaar te brengen.  In de huidige situatie is er nog steeds een langzame levering. De gemeente Moerdijk heeft nu zelf een klachtenregistratie ingesteld, welke zal worden vergeleken met de klachtenregistratie van het bedrijf. Er wordt kort gediscussieerd over het nut van boetes in een contract als deze niet opgelegd kunnen worden.

 • Kan de gemeente aangeven welke acties er zijn ondernomen on de toegankelijkheid

van de stembureaus te verbeteren? (actiepunt 64,  ongevraagd advies 24 april j.l).

Er zijn diverse zaken ondernomen, zowel in het aantal stembureaus als een veranderde locatie in de gebouwen, waardoor de toegankelijkheid wordt verhoogd. Aandachtspunt is nog de instructie van de voorzitters van de bureaus om te letten op toegankelijkheid van bureaus en stemhokjes.

 • Tariefsverhogingen van zorgaanbieders ten gevolge van verhoging de salarissen.

In de groep van de D6 gemeenten geeft het afgesloten contract ruimte om een onderbouwing te geven van een hogere verhoging dan de inflatiecorrectie. De gegeven onderbouwing is gecheckt door een onafhankelijk bureau. Het rapport ligt er en gaat het bestuurlijk traject in om de tarieven voor 2023 aan te passen. Voor 2024 komt er een aangepaste systematiek voor de indexatie.

Mw van Zantvliet geeft aan dat er dit jaar tot nu toe ca 50% minder aanvragen zijn dan in het vorige jaar. Er wordt nu gebruik gemaakt van een ergotherapeut die de situatie van aanvragers beoordeelt en voorstellen doet voor bijvoorbeeld inzet hulpmiddelen, andere werkwijze in het huishouden (door werkzaamheden over meerdere dagen spreiden). Tot nu toe zijn er in 2023  ca 35 aanvragen voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) tegen over gemiddeld 100 in andere jaren.

 • Gezondheidsmarkt en de bijeenkomst met de Voorzitterssociëteit.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal overeenkomsten gevonden door de Wmo-adviesraad die we met de gemeente willen delen. Hier zal in de komende weken een notitie worden gemaakt, die op de agenda komt van een volgende vergadering.

 • Vacature ambtenaar inclusie.

Wethouder mw Joosten geeft aan dat de vacature is gepubliceerd en dat, met enig geluk, de kandidaat op 1 januari 2024 kan beginnen, anders iets later.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Adviesaanvraag Pre-mantelzorgwoningen.09

Mw van Zantvliet geeft aan dat zij verwacht had, vanmiddag de adviesaanvraag te kunnen aankondigen. Er is echter besloten dat in een tussenstap de beleidsregels nog afgerond moeten worden. Zij zal aan de Wmo-adviesraad laten weten wanneer de adviesaanvraag komt.

Mw Van Zantvliet geeft aan dat de gemeente bereidis om weer een inwerktraject te starten voor de nieuwe leden. Afgesproken wordt dat de secretaris dhr. G. de Vos hierover binnenkort contact zal opnemen.

Aan het eind van het overleg met de gemeente vraagt wethouder mw Joosten nog even het woord, waarbij zij begint met een citaat uit de profielschets voor leden van de Wmo-adviesraad.

Hierna bedankt zij namens de gemeente de vertrekkende leden met een kort persoonlijk woord en overhandig deze leden een attentie namens de gemeente. 

 1. Nabespreking overleg en verdelen acties die voortvloeien uit deel 2.

Er worden geen andere acties afgesproken, anders dan hierboven is aangegeven. 

 1. Benoeming DB leden met ingang van 1 november.

Conform het voorstel van het DB, zoals verwoord in de agenda worden de volgende personen benoemd als leden van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk.

 • Als penningmeester mw. Elian van Adrichem.
 • Als secretaris dhr. Gerrit de Vos
 • Als interim voorzitter dhr. Eric Bouwsma.

Deze personen zullen worden ingeschreven als leden van het Dagelijks Bestuur in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op de vraag of dat voor een interim voorzitter, die optreedt als technisch voorzitter ook nodig is, wordt geantwoord dat dit vanuit een continuïteit van het bestuur wenselijk is in het geval één van de DB leden mocht uitvallen.

Voorzitter dhr Klasen draagt symbolisch het voorzitterschap van de Wmo-adviesraad Moerdijk over aan dhr. Bouwsma door het overhandigen van een kunststof hamer.

Mw Molewijk geeft aan dat zij vanaf 5 november de gehele maand november met vakantie is.

_____________________________                                                      __________________________

K. Klasen                                                                                                     G. de Vos

(voorzitter)                                                                                                   (notulist )