Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 23 maart 2022

Verslag: 23 maart 20

Aanwezig: Mw. E. van Adrichem, mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, Mw. S. Ros,

dhr. B. de Jong, dhr. C. Klasen

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, mw. C. den Haan

Mw. M. Eekhout, dhr. P. Kapitein en mw. W. Tolenaars hebben zich afgemeld.

  1. Opening en vaststelling agenda

De Koepel, punt van mw. Ten Cate komt bij de rondvraag aan de orde.

  1. Presentatie methode reablement bij HO

De presentatie wordt verzorgd door mw Den Haan en mw. Van Zantvliet.

Reablement: inwoners helpen vaardig te worden voor zichzelf te zorgen.

N.a.v. de presentatie waren er enkele vragen:

Mw. Haazelager: voorlichting aan wie en hoe? Antw.: aan cliënten (wat kunnen ze verwachten), aan de werkers (gespreksvaardigheidstechnieken) en aan de ketenpartners.

Mw. Haazelager: hoe monitoren? Antw.: door nazorg. Wat heeft de cliënt met de adviezen gedaan?

Mw. Haazelager: wat moet ik me voorstellen bij de meedenkcoach? Antw. De basisconsulenten krijgen deze rol, zij doen de huisbezoeken

Dhr. De Jong: is het juiste personeel hiervoor beschikbaar? Antw.: ja, mensen zijn vooraf geselecteerd en hebben een hbo-opleiding

Dhr. Klasen: de meedenkcoach lijkt een uitdaging, maar is dit geen degradatie voor de Wmo-consulent? Antw.: nee, de meedenkcoach en de Wmo-consulent wisselen van rol en de Wmo-consulent komt in actie wanneer de cliënt het niet eens is met het besluit van de meedenkcoach, er komt dan een tweede gesprek met de Wmo-consulent.

Dhr. C. Klasen: in het verleden was het ook de bedoeling dat de cliënt in zijn/haar kracht gezet werd, wat is het verschil? Antw.: nu worden er adviezen gegeven, de ergotherapeut kan ingezet worden, nu andere tools.

Mw. Van Adrichem: de wijkzuster is toch ook bezig op dit terrein? Antw.: Ja, maar de meedenkcoach komt alleen op bezoek als er een aanvraag HO is gedaan.

Mw. Van Zantvliet: We zouden per 01-04-2022 op deze manier gaan werken, maar dit wordt nu 07-06-2022, reden de omikrongolf onder het gemeentepersoneel.

De presentatie wordt als bijlage toegevoegd.

  1. Actielijst – 23 maart 2022

Geen bijzonderheden

  1. Postlijst

Het DB heeft gereageerd op een signaal van een cliëntondersteuner m.b.t. problemen na stopzetten dienstencheques

  1. Rondvraag,

Mw Ten Cate heeft een slechte ervaring betreffende de online workshop m.b.t. de jeugdwet bij De Koepel, er waren technische problemen, daardoor een late start en de presentatie werd voorgelezen, ook werden er nauwelijks tips gegeven. Dhr. De Jong heeft een heel andere ervaring, de workshop participatie was simpel van opzet, leerzaam en positief. Mw. Ten Cate zal haar ervaring melden bij De Koepel.

Dhr. De Jong refereert aan een krantenartikel over mantelzorg, niet alleen Moerdijk beknibbelt op de waardering voor de mantelzorg, meerdere gemeenten doen dit. Wij blijven dit een slechte zaak vinden.

Dhr. C. Klasen: het verslag van 9 februari kan nog niet vastgesteld worden, reden is een onduidelijkheid tussen de Wmo-raad en de gemeente. De Wmo-raad wil graag de uitwerking van de plannen zien bij de implementatie HO en BG, we willen weten of onze aanbevelingen een plekje hebben gekregen in de aanbestedingsdocumenten. Dhr. Schoneveld heeft telefonisch toegezegd dat we deze documenten in kunnen zien, maar dit moet geen extra werk opleveren voor de beleidsmedewerkers.

Op 4 april a.s. vindt er een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en het DB, onderwerp van het gesprek: de verwachtingen van de Wmo-raad en de vertegenwoordigers van de gemeente lopen niet altijd parallel.

  1. Mededelingen van het DB

Sollicitaties: in totaal zes gesprekken gevoerd, vier personen gaan het kennismakingstraject in, zij worden vanaf april aspirant lid. Het betreft dhr. Eelco Bakker, mw Petra van Burgh, dhr. Fer Hendrikx en dhr. Gerrit de Vos

Vaststelling verslag 9 februari geagendeerd 13 april (zie bij rondvraag)

Overige mededelingen, geen.

  1. Kascontrole

De kascontrolecommissie heeft de kas van 2021 gecontroleerd en in orde bevonden

In de kascontrolecommissie van 2022 nemen plaats mw. Haazelager en mw. Ros

  1. Decharge aan het bestuur

Deze wordt verleend.

  1. Vaststellen jaarverslag 2021

Na een kleine toevoeging, het tweede deel van de zelfevaluatie van de Wmo-raad moet nog plaatsvinden,

wordt het jaarverslag vastgesteld.

 

  1. Vaststelling toegankelijkheidsverklaring website

Deze wordt vastgesteld.

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   J.A. ten Cate

(voorzitter)                                                                  (wnd. secretaris)