Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag 18 september 2023

Verslag van de vergadering van de Wmo-adviesraad 18 september 2023.

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. K. Klasen.
Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas en dhr. M. Bouchekourte.
Afwezig: mw. M. Haazelager en Mw. S. Ros.

Aangezien het de laatste vergadering van mw. Ros zou zijn, neemt dhr. Klasen contact met haar op over haar onverwachte afwezigheid.

1) Opening

2) Vaststelling agenda
Geen wijzigingen

3) Verslag
Ongewijzigd vastgesteld

4) Actielijst
0 - De termijn van het Wmo-Beleidsplan is een vraag voor de gemeente;
13 - De toegankelijkheid van Markt/Doelstraat in Zevenbergen is een continu aandachtspunt. Het gaat van de lijst af;
55 - Omgevingsvisie, dit punt vervalt i.v.m. prioritering van de onderwerpen en beperkte relevantie voor de Wmo-adviesraad;
62 - Resultaten van CEO 2022 zijn besproken en geagendeerd. Het gaat van de lijst af.

5) Post
Geen bijzonderheden.

6) Rondvraag
Dhr. De Jong vraagt of iemand beschikbaar is op 20 september voor de gebiedstafel Noordhoek, met als thema ‘Nieuwe inwoners’. Dit blijkt vooralsnog niet het geval te zijn. De uitnodiging staat op de website, als iemand zich bedenkt.

7) Mededelingen DB
O.l.v. dhr. Kapitein is op 30 augustus overleg geweest met de leden die doorgaan na 1 november om de invulling van de functies te bespreken. Er wordt vooralsnog gezocht naar een interim voorzitter. De functies van penningmeester (mw. Van Adrichem) en secretaris (dhr. De Vos) zullen dan intern worden ingevuld.
De volgende vergadering wordt in overleg vastgesteld op 26 oktober om 13.30 uur. De 16e zal er dan DB zijn, om 10.30 uur. Dhr. De Vos zal de nieuwe aspirant-leden hierover informeren. Dhr. Bouchekourte zal aanwezig zijn, mw. Maas zal mw. Van Zantvliet en mw. Joosten informeren.

8) Bespreking thema’s
a) Schouwresultaten en schouwmethodiek.
Er is een mail verstuurd naar de wethouder betreffende de uitvoering van de resultaten van het onderzoek van studenten in juli 2021 n.a.v. een burgerschouw en de ontwikkeling van een schouwmethodiek. De wethouder heeft contact gehad met de voorzitter, zij herkent zich in de inhoud van de mail en heeft opvolging toegezegd.
Bij agendapunt 19.b van de gemeente, deelt mw. Maas het volgende mee;

<QUOTE>: "Mw. Krijgh en mw. Hiel gaan in oktober de opdracht uitzetten voor inclusief beleid. Daarin wordt opgenomen:

  •  Een inventarisatie van alle onderdelen die in lopend beleid zijn opgenomen;
  •  De focus ligt op bewustwording en fysieke toegankelijkheid. 

o We maken wel expliciet wat allemaal in de andere deelgebieden al is opgenomen in ons dagelijks werk (lopend beleid, zoals bouwbesluit, onderwijs, sociale participatie etc)
o We brengen in kaart waar de grootste problemen liggen op het gebied van fysieke toegankelijkheid, i.s.m. bijv. dorpstafel of andere vertegenwoordigers van een dorp/stad en welke acties daar wel en niet uit voortvloeien.
Voor vragen over de invulling van de opdracht kan contact worden opgenomen met mw. Hiel. "  <EINDE QUOTE> 

De raad vind het een positieve ontwikkeling en hoopt dat de aanbevelingen die vanaf 2017 in de diverse scans en onderzoeken zijn geformuleerd, snel opgepakt zullen worden en dat daar niet aan voorbijgegaan wordt. Zo zijn daar het gebruik maken van de informatie die er al ligt van voorgangers en niet investeren in opnieuw uitvoeren van een scan maar gebruik bijv. de gebiedstafels om informatie op te halen over toegankelijkheid. 

b) Toegankelijkheid openbaar vervoer.
Er is een mail verstuurd naar de wethouder op 25 augustus j.l. betreffende de sluiting van het NS-station Zevenbergen voor zes weken en de toegankelijkheid van het vervangend vervoer.
Er is nog geen reactie ontvangen.
Bij agendapunt 21 vertelt mw. Maas dat er geen beleidsadviseur mobiliteit is op dit moment.
Wmo-cliënten gaan met de deeltaxi naar de stations in Roosendaal en Breda, want dit zijn puntbestemmingen. De raad Is van mening dat dit het probleem niet oplost voor mensen met beperkingen die geen
Wmo-voorziening hebben.
• Het is onduidelijk of er overleg is geweest- en hoe de verantwoordelijkheden liggen tussen gemeente en NS.
• De NS heeft niets gecommuniceerd over toegankelijkheid richting de inwoners.
Mw. Maas komt hierop terug.

9) Bespreking acties uit werkgroepen
a) Pre-Mantelzorgwoningen
De notitie van de werkgroep ( Mw. Van Adrichem en dhr. De Vos) voor het bespreken van de door de gemeente gestelde vragen over pre- Mantelzorgwoningen, met mw. Koster op 19 september is ongewijzigd aangenomen.

b) Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2022
De werkgroep (mw. Haazelager en dhr. De Jong) hebben op 21 augustus overleg gehad over de resultaten en aandachtspunten met mw. Maas. Een probleem is het tekort aan medewerkers en de termijn van 4 weken voor het verstrekken van HO. Dit is ongewenst, maar blijkbaar onontkoombaar. Wel gaat de gemeente ervanuit dat men per cliënt afstemt en prioriteert. De gemiddelde wachtlijst voor de eerste hulp is na de indicatiestelling, 2 tot 3 maanden.

De raad ziet een risico is een lagere kwaliteit van de medewerkers, aangezien men minder strikt op kwaliteitsniveau kan selecteren. Beide punten mogen niet vanzelfsprekend worden.

Betalen van vrijwilligers (dus PGB, eventueel tijdelijk ) wordt niet gezien als optie door de gemeente, aangezien het tegen de uitgangspunten van de Wmo is. Het is nog een discussiepunt of er meer bekendheid gegeven kan worden aan de mogelijkheid dat betrokkenen zelf gaan werven in hun sociaal netwerk voor PGB.
Een boetebeding voor de leveranciers, zoals in het contract is afgesproken, wordt niet als oplossing voor de problemen gezien. De arbeidsmarkt is de oorzaak, dus er wordt extra ingezet op werving.
(Deze discussie zal mogelijk worden voortgezet op een ander moment, met de eigenaar van het onderwerp mw. Van Zantvliet, evt. samen met de werkgroep)


10) Gezondheidsmarkt 7 oktober
De voorbereidingsgroep heeft geregeld dat er 500 flyers zijn geprint en er wordt gewerkt aan een spandoek. Het logo moet worden aangepast i.v.m. de juiste resolutie om te drukken. Het zal dan gelijk Wmo Adviesraad Moerdijk worden. Dit i.v.m. de al eerder geconstateerde behoefte om de Wmo-Raad in de beeldvorming verder los te trekken van de gemeente. Mw. Ten Cate en mw. Van Adrichem en de heren Klasen en De Vos zullen de stand bemensen.
11)
Bijeenkomst Vz. Sociëteit Zevenbergen 25 oktober.
Het programma is definitief, locatie en catering (deels) geregeld en de uitnodigingen verstuurd.
Aanwezig namens de raad: mw. Van Adrichem, mw. Tolenaars, dhr. De Jong, dhr. Klasen, dhr. Kapitein en dhr. De Vos. Mw. Willebroordse en mw. Eekhout laten nog aan dhr. Kapitein weten of zij aanwezig kunnen zijn. Er zullen flyers zijn en brochures van Ieder(In) over het VN-verdrag Handicap. Dhr. Klasen regelt badges voor de leden van de raad.

12) Continuïteit Wmo-adviesraad
a) Functieverdeling na 1 november
Dit is al besproken bij de mededelingen DB. (punt 7)
Als aanvulling nog de opmerking dat een ambtelijk secretaris als niet gewenst wordt gezien, i.v.m. de onafhankelijkheid van de Wmo-adviesraad.

13) Kandidaten voor het lidmaatschap
(Uit privacy overwegingen zijn de kandidaat leden in dit openbare verslag alleen aangeduid met de beginletter van hun achternaam).

a) Kandidaat-lid mw. S.
Mw. Ten Cate en dhr. De Vos hebben een gesprek met haar gehad met als resultaat dat zij vanaf oktober als aspirant-lid aanwezig zal zijn. ( zij is nu met vakantie) Dhr. De Vos stemt de vergaderdatum met haar af.

b) Kandidaat-lid dhr. V.
Mw. Ten Cate en dhr. De Vos hebben op 12e september een gesprek met hem gehad, maar hij heeft zich zojuist teruggetrokken.

c) Kandidaat-lid mw. H. 
Mw. Ten Cate en dhr. De Vos hebben op 12e september een gesprek met haar gehad en zij zal worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering op 26 oktober, door mw. Ten Cate.

d) Mw. Van Adrichem heeft een mogelijke kandidaat benaderd.
Het wachten is op een telefoontje van de kandidaat voor verdere stappen.

e) Er heeft een kandidaat contact opgenomen via het Wmo-loket.
Mw. Ten Cate en dhr. De Vos hebben op 19 september een afspraak met haar. 

f) Mogelijke kandidaat.
Mw. Tolenaars heeft een kort gesprekje gehad met een mogelijke kandidaat. Dhr. De Vos volgt het contact op.

14) Planning van vergaderingen.
Er is een voorlopige inventarisatie gemaakt van onmogelijkheden om te vergaderen van de vertegenwoordigers van de gemeente en de leden van de raad. Op basis hiervan wordt duidelijk wat de ruimte is om de vergaderingen in de toekomst te plannen. Hierin zijn de potentiële kandidaten uiteraard nog niet opgenomen, vooralsnog zal, in overleg, per maand gepland worden.

15) Voorbereiding bespreking met de gemeente
16) Voorbereiding van vragen aan de gemeente

a) Dit voorjaar is een regionaal advies gegeven m.b.t. de aanbesteding van sociaal medische advisering. De aanbesteding is onlangs uitgezet en de raad wil graag inzage in de resultaten van haar adviespunten hierin.
b) Het beleidsplan Wmo al sinds 2017 op de actielijst. Is er zicht op realisatie?
c) Wat zijn de mogelijkheden van (tijdelijk) PGB voor het sociaal netwerk i.v.m. de leveringsproblemen HO? ( dit antwoord is al genoteerd bij agendapunt 9.b)


Deel 2 met gemeente.

17) Reactie op verslag
Er zijn geen opmerkingen.

18) Reactie op actiepuntenlijst
Het beleidsplan Wmo staat al sinds 2017 op de actielijst. Momenteel is er geen medewerker om zich hiermee bezig te houden. Bovendien zit er veel overlap in het actuele SPUK/GALA project en de onderwerpen die daarin een plek moeten krijgen in de werkplanning van de gemeente. Het is nog niet duidelijk hoe zich dit gaat ontwikkelen en of én wanneer er aandacht komt voor de beleidsontwikkeling Wmo en hoe zich dit verhoudt tot het beleidsplan Wmo wat geactualiseerd moet worden. Bij de bespreking van de werkplannen voor 2024 komt hierin meer inzicht en wordt duidelijk of en op welke manier het Wmo beleidsplan opgepakt kan worden. De huidige werkplanning 2023 is niet actueel meer. Er komt een nieuwe werkplanning 2024 die in januari zal worden besproken met de Wmo-adviesraad.

19) Mededelingen van de gemeente
a) Het aanschrijven van niet-gebruikers van de Deeltaxi in de afgelopen twee jaar.
A.g.v. een nieuwe aanbieder van de deeltaxi is besloten om het cliëntbestand op te schonen. Dit is een regionale actie die is afgesproken in het vervoersoverleg, aldus dhr. De Jong.
Als men twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van Wmo-vervoer dan wordt de cliënt uit het systeem verwijderd. Deze wordt hierover geïnformeerd en als men aangeeft het er niet mee eens te zijn, volgt een nieuw gesprek met een consulent. De raad wordt nog geïnformeerd over de aantallen die het betreft.
b) Het thema inclusiviteit is al beschreven bij punt 8.a.

20) Vragen van de gemeente.
a) De mantelzorgtest zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht dit najaar. Heeft de adviesraad in de volgende vergadering behoefte aan een toelichting op de test ?
- Afgesproken wordt dat dit een onderwerp zal zijn in het introductieprogramma van de nieuwe leden.

b) In juni zijn een aantal zaken misgegaan bij de leverantie van hulpmiddelen door Medipoint. Dit vanwege verhuizing en uitval van personeel. De regio beraamt zich nog op een boete of een andere sanctie. Op de vraag van de gemeente geeft de raad aan dat er geen signalen hierover zijn ontvangen door de raad. Mw. Van Adrichem geeft vanuit de praktijk wel aan, aan dat er wel veel verouderde middelen zijn geleverd afgelopen zomer.
Vooral de gebrekkige communicatie over de problemen vanuit Medipoint naar de gemeente(n) en naar de cliënten is een probleem. Klachten komen bij de leverancier zelf binnen en de gemeente heeft daarin geen directe inzage. De cliënttevredenheid wordt gemeten in een onafhankelijk KTO. Eventuele inzage in cliënttevredenheid is te realiseren via een regionale KTO-hulpmiddelen meting.

c) In de vorige vergadering hebben we summier gesproken over het GALA en IZA akkoord. Heeft de adviesraad al bepaald op welke onderdelen zij actief willen worden meegenomen?
In verband met de huidige wisseling van samenstelling van de raad is besloten om dit even te ‘parkeren’ en volstaat globale informatie over de ontwikkelingen.

21) Vragen aan de gemeente
Dit voorjaar is een regionaal advies gegeven m.b.t. de aanbesteding van sociaal medische advisering.
De aanbesteding is onlangs uitgezet en de gemeente geeft aan dat de adviespunten van de (regionale) adviesraden hierin zijn verwerkt zoals eerder gecommuniceerd.

22) Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
Tussentijdse evaluatie van de wijk GGz-er (via GGZ Breburg).
De pilot van een jaar was een succes en is verlengd met nog een jaar. Ook is al besloten dat het een structurele functie wordt. Er zijn 59 personen met onbegrepen gedrag geholpen, waardoor mogelijke escalatie is voorkomen. Ook de andere hulpverleners en het sociaal netwerk zijn zeer tevreden. Men weet elkaar goed te vinden, er is structurele samenwerking en de wijk-GGZer geeft ook trainingen en andere ondersteuning. Het aantal meldingen bij de politie is licht afgenomen.
Er komt verder een kennisnetwerk onbegrepen gedrag in de regio. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de cliënten die uit de crisisopvang zijn, maar nog niet bekwaam om naar huis te gaan. Dit zou in het kennisnetwerk ingebracht kunnen worden zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een voorziening hiervoor.

Deel 3 met leden Wmo-adviesraad

23. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.
De Wmo-adviesraad zal niet vertegenwoordigd zijn bij de bijeenkomsten Mantelzorg Moerdijk 'On Tour'

24.  De voorzitter sluit de vergadering.


C. Klasen (voorzitter)                                                                                                               W. Tolenaars (secretaris)