Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag 17 januari 2024

Verslag  Wmo-adviesraad vergadering   d.d.  17 januari 2024 in het gemeentehuis te Zevenbergen

Aanwezig
Namens Wmo-adviesraad: mw. E. van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. G. Molewijk, dhr. E. de Vos, dhr. E. Bouwsma (vz), dhr. G. de Vos (sec).
Namens Gemeente Moerdijk: mw. I. Maas

Afwezig met kennisgeving
Namens Wmo-adviesraad: mw. J. Schreuders
Namens Gemeente Moerdijk: wethouder P. Joosten, dhr. M. Bouchekourte

 1. Opening
 2. De voorzitter bedankt voor de bloemen ter gelegenheid van zijn 40 jarig huwelijksjubileum. Er zijn bloemen gestuurd naar mw. J. Schreuders die enkele maanden is uitgeschakeld door een ongeval.
 1. Vaststelling agenda
 2. Agendapunt 6 en 9 zijn beide rondvraag. Agendapunt 9 komt daarom te vervallen.
 1. Verslag Wmo-adviesraad 6 december 2023
  Bij agendapunt 18.1 moet de naam “Veerman” vervangen worden door “Veenstra”. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
  Naar aanleiding van de instelling van de kascontrolecommissie vraagt mw. Molewijk, wanneer deze kan plaats vinden. Penningmeester mw. Van Adrichem antwoordt dat het wachten is op het laatste bankafschrift over 2023. Er zijn nog enkele betalingen, waarvan nog geen bankafschrift aanwezig is.
 1. Actielijst januari 2024
  Pt 21 heeft betrekking op een nieuwe vorm van het Client Ervaringsonderzoek (CEO) en pt. 80 op  het CEO voor 2024. Pt. 80 kan afgevoerd worden. Nog navragen bij gemeente of en hoe het verwerkt is.
  Pt 85. zie ook agendapunt 10.1. Blijft staan omdat nog verder contact wenselijk is, voordat rapport gepresenteerd wordt.
 1. Postlijst januari 2024
  Pt 71. Er is navraag gedaan over de reden van de stijging van de kosten voor webhosting etc. De reden is dat enkele jaren geen verhoging heeft plaats gevonden, waardoor nu een relatief grote verhoging nodig is.
 1. Rondvraag
  Er zijn geen punten voor de rondvraag.
 1. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  De voorzitter geeft een korte toelichting over de beweegredenen waarom twee aspirant leden hebben besloten om zich  terug te trekken.
  Het DB zal een gesprek inplannen met wethouder Joosten  en  dhr. Bouchekourte om de gang van zaken te bespreken rondom de advisering pré-mantelzorgwoningen. Terugkoppeling volgt als het gesprek is geweest.
 1. Indeling van de werkgroepen en vertegenwoordigingen bij de gebiedstafels.
  8.1  Werkgroepen
  Na enige discussie zijn de werkgroepen als volgt samengesteld.
  • Vervoer, Toegankelijkheid, Inclusiemaatschappij: mw. Eekhout, mw. Molewijk, mw. Van Adrichem.
  • Hulpmiddelen: mw. Ten Cate, mw. Van Adrichem
  • Week op orde, Mantelzorg mogelijk maken: mw. Eekhout, dhr. E. de Vos
  • Huishoudelijke hulp: mw. Van Adrichem, mw. Ten Cate
  • Cliëntondersteuning, Communicatie: mw. Eekhout, dhr G. de Vos

  8.2 Vertegenwoordigingen bij gebiedstafels.
 2. Op dit moment worden alleen de eerste vertegenwoordigers aangewezen, in geval deze niet bij een bijeenkomst zou kunnen zijn, wordt verzocht om via de WhatsApp groep een vervanger te zoeken.
  • Buitengebied: mw. Van Adrichem
  • Fijnaart: dhr. G. de Vos
  • Heijningen: mw. Ten Cate
  • Helwijk: mw. Molewijk
  • Klundert: mw. Schreuders
  • Langeweg: mw. Eekhout
  • Moerdijk (dorp): dhr. E. de Vos
  • Noordhoek: mw. van Adrichem
  • Standdaarbuiten: mw. Eekhout
  • Willemstad: mw. Ten Cate
  • Zevenbergen: dhr. E. de Vos
  • Zevenbergschen Hoek: G. de Vos.
  Opgemerkt wordt dat er in de Moerdijkse Bode van afgelopen week, op de gemeentepagina, een overzicht stond met vergaderdata voor een aantal gebiedstafels.
 1. Rondvraag
 2. Dit agendapunt is vervallen (zie pt. 6)
 1. Bespreking thema’s
  10.1. Terugkoppeling gesprek van mw. Eekhout met mw. De Boevère over het onderwerp inclusiviteit.
   Mw. Eekhout geeft aan dat zij een prettig gesprek heeft gehad met mw. de Boevère over het onderwerp inclusiviteit. Mw De Boevère heeft aangegeven dat zij van plan is om de Wmo-adviesraad te betrekken bij de totstandkoming van haar rapport, wat vóór de zomer van 2024 wordt verwacht. Bewustwording van alle ambtenaren van de gemeente is nodig om te komen tot een zinvol inclusiviteitsbeleid binnen de gemeente Moerdijk. Als voorbeeld wordt genoemd het aanleggen van dikke schelpenlagen op paden, die het gebruik van rollators en rolstoelen bemoeilijken.
   Aangegeven is dat ook laaggeletterdheid onderdeel moet uitmaken van het beleid omdat mensen hierdoor ook buiten de maatschappij vallen. Opgemerkt wordt dat dit ook geldt voor mensen die digitaal niet vaardig zijn. Mw. Eekhout stelt dat dit (digitale minder vaardigheid) onderdeel is van laaggeletterdheid.
   Geadviseerd is ook om mensen uit de diverse doelgroepen te betrekken bij de uitvoering om te zien of het beleid werkt op de wijze waarop het is bedoeld.
   De Wmo-adviesraad maakt zich zorgen over het vervolg van het beleid op het moment dat de tijdelijke opdracht aan mw. De Boevère komend voorjaar is afgelopen. Er zou nu al gekeken moeten worden hoe dit vervolg kan worden ingevuld, om te voorkomen dat er gaten vallen en de urgentie verdwijnt. De Wmo-adviesraad denkt hierbij aan een overkoepelende functie die los staat van de organisatie, zodat onafhankelijk advies kan worden gegeven op alle beleidsterreinen.
 1. Bespreking acties uit werkgroepen.
  11.1. Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO) vragen voor de periode 2024.
   In de vorige vergadering is besloten dat mw. Eekhout en mw. Herrema naar de vragen zouden kijken voor het CEO voor het jaar 2024. Na het terugtrekken van mw. Herrema heeft dhr. G. de Vos haar plaats ingenomen. Door de gemeente is aangegeven dat een drietal vragen minder relevant zouden zijn omdat ze waren opgevoerd n.a.v. de meldingsformulieren. Omdat deze vragen ook zonder de meldingsformulieren volgens de Wmo-adviesraad relevant zijn, is geadviseerd deze te handhaven. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen (vraag aan gemeente).
   De vragen waren:
  • Heeft u in 2023 een hulpvraag gemeld bij de gemeente?
  • Hoe moeilijk of makkelijk vond u het uw hulpvraag te melden bij de gemeente?
  • Kunt u uitleggen waarom u het moeilijk of makkelijk vond om uw hulpvraag te melden bij de gemeente?
 1. Interne zaken
 2. Dhr. G. de Vos zal in overleg met mw. Maas het introductieprogramma op gaan stellen, waarbij de voorkeur uitgaat van een start in maart van dit jaar.  Dhr. E. de Vos zal een overzicht geven van de data waarop hij in maart beschikbaar is in verband met zijn werkrooster.
 1. Voorbereiding bespreking met gemeente
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente.
  Tijdens deze vergadering zijn de volgende vragen toegevoegd, welke aan de gemeente zullen worden gesteld.
  • Wmo-adviesraad maakt zich zorgen over het vervolg van het inclusiviteitsbeleid na afronding opdracht van mw. De Boevère.
  • Wat is de stand van zaken rondom de Brede Adviesraad, dit ook in verband met werving nieuwe leden?
  • Zijn de vragen die de Wmo-adviesraad toegevoegd wilde zien aan het CEO ook daadwerkelijk meegenomen?

Deel 2 overleg van de Wmo-adviesraad Moerdijk met de gemeente Moerdijk.

 1. Reactie op verslag d.d. 6 december 2023.
 2. Behoudens de opmerking die ook is gemaakt bij pt 3 van deze vergadering, zijn er van de zijde van de gemeente geen op- en/of aanmerkingen op dit verslag.
 1. Reactie op de actiepuntenlijst januari 2024
 2. Zie opmerkingen over de jaarplanning bij agendapunt 19.1.
 1. Mededelingen van de gemeente
 1. Vragen van de gemeente
  18.1. Wethouder Joosten heeft aangegeven dat zij een kennismakingsgesprek wil met het nieuwe dagelijks bestuur van de Wmo-adviesraad. De secretaris zal een afspraak inplannen in overleg met het bestuurssecretariaat. Mw. Maas zal bij de wethouder nagaan of ook dhr. Bouchekourte hierbij aanwezig dient te zijn. (deze is tot eind januari afwezig i.v.m. huwelijksreis).
 1. Vragen aan de gemeente
  19.1. Stand van zaken rondom de werkplanning voor 2024.
   Er wordt momenteel nog gewerkt aan zowel de lokale (Moerdijk) werkplanning als die van de D-6 gemeenten. Verwacht wordt dat mw. C. Krijgh in de vergadering van februari de nieuwe planning kan komen toelichten.  Op dit moment is al duidelijk dat er externe inzet nodig zal zijn om de planning rond te krijgen en ook het aantal onderwerpen die momenteel nog “op de parkeerplaats staan”, te verminderen.
  19.2. Hoe kan de Wmo-adviesraad worden betrokken bij de verdere beleidsontwikkeling bij GALA
   (Gezond en Actief Leven Akkoord)? Geconstateerd wordt dat, tot op heden, de presentatie die tijdens de vergadering van 6 december 2023 is gehouden door dhr. Veenstra nog niet is ontvangen. mw. Maas zal dit nagaan en deze alsnog laten toesturen. Mw. Maas zal ook het GALA-plan doorsturen naar de Wmo-adviesraad, zodat wij kunnen aangeven bij welke onderwerpen wij betrokken willen worden.
  19.3. In de besluitenlijst van B&W van 19 december en in de RaadsInformatieBrief (RIB) van dezelfde
   datum wordt niet aangegeven dat de Wmo-adviesraad is gevraagd over de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen en dat het advies ook is uitgebracht. In het verleden was dit altijd wel het geval, waarom niet bij deze adviesaanvraag? Op deze vraag heeft wethouder Joosten, na het publiceren van de agenda, op 13 januari 2024 via de e-mail gereageerd:
   Ik zal dit donderdagavond de commissie nog wel even mondeling mededelen. Het college heeft het advies inderdaad wel meegenomen
  19.4. Wmo-adviesraad maakt zich zorgen over het vervolg van het inclusiviteitsbeleid na afronding
   van de opdracht van mw. de Boevère. Mw. Maas geeft aan dat mw. de Boevère door persoonlijke omstandigheden even buiten beeld is geweest. Aangegeven wordt dat continuïteit belangrijk is, zodat het beleid niet stopt. Mw Maas verwacht dat het vervolg op het beleid, onderdeel van het plan zal zijn wat mw de Boevère aan het maken is. Vermoedelijk wordt tijdens het opstellen al duidelijk hoe het vervolg vorm gaat geven. Mw. Maas zal aan mw. de Boevère vragen of zij in de februari vergadering de stand van zaken kan toelichten.
  19.5. Wat is de stand van zaken rondom de Brede Adviesraad, dit in verband met werving nieuwe
   leden? Door personeelsgebrek wordt er momenteel nog steeds niet gewerkt aan een visie over de wijze waarop de gemeente vorm gaan geven aan advisering over de diverse onderwerpen binnen het Sociaal Domein. Geadviseerd wordt om bij de werving van nieuwe leden te baseren op de huidige situatie.
  19.6. Zijn de vragen die de Wmo-adviesraad toegevoegd wilde zien aan het CEO ook daadwerkelijk
   meegenomen? Mw. Maas bevestigt dat het advies van de Wmo-adviesraad is opgevolgd en dat de vragen voor het jaar 2024 zijn gehandhaafd.
  19.7. Op de vraag wie benaderd kan worden voor de introductie van de nieuwe leden geeft mw. Maas
   aan dat zij dit samen met mw. Van Zantvliet zal verzorgen. 
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  20.1. Update ontwikkeling inclusief beleid.
   Zie agendapunt 19.4
  20.2.Bijpraten over aantal onderwerpen uit Maatschappelijke Opvang, met name actuele
   ontwikkelingen bij de Ethos daklozen telling, preventiescanner en het uitvoeringsprogramma Een (t)huis is een zorg minder. Mw. Maas geeft een kort overzicht van een aantal onderwerpen uit dit beleidsterrein.  Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Hierbij is de centrumgemeente Breda verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang en zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor preventie en nazorg.  Opzet is dat daklozen na de opvang weer terug gaan naar de oorspronkelijke gemeente om te voorkomen dat ze bij de centrumgemeente blijven hangen.
   De opvang moet vanwege rijksbeleid zo klein mogelijk zijn en zou in 2030 niet meer nodig moeten zijn. Dit is vermoedelijk niet haalbaar, zodat langer opvang nodig is.
   Opgemerkt wordt het Loket Centraal Onthaal alleen geopend is tijdens kantooruren, waardoor opvang buiten de kantooruren niet mogelijk is.
   In de gemeente Moerdijk zijn gemiddeld 2 tot 3 daklozen. Er zijn afspraken met Woonkwartier om dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen.. Ook speelt een schuldenproblematiek een grote rol.
   Op 11 april 2024 houdt de Hogeschool Utrecht weer de z.g Ethos daklozen telling, waarbij zoveel mogelijk instanties (overheid maar ook daarbuiten) mensen tellen  waarvan zij weten dat zij geen thuis hebben.

Deel 3 met leden Wmo-adviesraad Moerdijk.

 1. Nabespreking overleg en verdelen acties die voortvloeien uit deel 2.
 2. Naar aanleiding van het terugtrekken van een tweetal aspirant-leden wordt besloten om de werving op te starten voor nieuwe leden.  Zoals ook de vorige keer is gebeurd zullen hiervoor een aantal middelen worden gebruikt.
  • advertentie in o.a. Moerdijkse Bode
  • Vrijwilligerscentrale Moerdijk (deze is niet meer actief en inmiddels vervangen door Moerdijk voor Elkaar).
  • Moerdijk voor Elkaar.
  • sociale contacten van de diverse leden.
 1. Besluitvorming toelating nieuwe leden.
 2. Conform het Huishoudelijk Reglement art B1.4 besluit de vergadering om mw. G. Molewijk toe te laten tot het bestuur van de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk. Dit besluit wordt unaniem en zonder discussie genomen.
 1. Sluiting

_________________________Getekend  28 februari 2024                     __________________________

E. Bouwsma                                                                                                   G. de Vos

(interim voorzitter)                                                                                       (secretaris)