Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 14 september 2022.

Verslag: 14 september 2022.

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. W. Tolenaars, dhr. F. Hendrikx, dhr. G. De Vos, dhr. B. De Jong,

dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: Mw. P. Joosten en mw. M. Van Zantvliet.

Afgemeld: Mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager en mw. S. Ros.

 1. Opening                                                                            
 1. Vaststelling agenda

Bijgekomen punten:

 • Een verzoek van de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) voor overleg, aangezien zij een aantal vragen hebben. De werkgroep communicatie zal dit op zich nemen, t.w. dhr. De Jong en mw. Haazelager. Mw. Tolenaars regelt het contact.
 • Kapitein is verhinderd bij de stadstafel Zevenbergen op 20 september, terwijl het agendapunt van de verkeersafwikkeling in het centrum van Zevenbergen zeer relevant is voor de Wmo-Raad.

Dhr. De Jong zal hem vervangen.

 • Er is een Raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen betreffende de multifunctionele accommodaties (MFA’s) dhr. De Jong en mw. Tolenaars zijn hier al eerder bij betrokken geweest. Deze RIB staat op 22 (of 29) september op de agenda van de raadscommissie en op 26 september zal hij worden besproken op de stadstafel Klundert. Mw. Tolenaars zal bij deze stadstafel aanwezig zijn.
 • Op 29 september is ook een informatiesessie voor de gemeenteraad gepland betreffende de Scan Mens en Maatschappij.
 • Kapitein heeft contact gehad met twee bestuursleden van de Zevenbergse Voorzitters Sociëteit, over contact met de achterban. Er wordt een overleg gepland met het DB om te bespreken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. 
 1. Verslag 10 augustus

Vastgesteld.

 1. Actielijst 10 augustus

Doorgenomen, De gemeente zal gevraagd worden om de lijst te actualiseren.

 1. Postmap 
 1. Rondvraag
  • Hendrikx heeft een vraag over een nieuwe werkmethodiek van Amarant in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) en de relevantie hiervan voor de Wmo. Het zal worden voorgelegd aan de gemeente.
  • Via social media heeft dhr. Klasen gelezen over een pilot van dhr. Geleijns om de hulpvraag anders in te richten, i.s.m. gemeente, werkplein, zorgaanbieders en andere partijen. Het zal worden voorgelegd aan de gemeente.
  • De Jong heeft in de krant gelezen dat Thebe financiële problemen heeft en vraagt zich af in hoeverre dit onze cliënten gaat raken. Het zal worden voorgelegd aan de gemeente.
  • Kapitein geeft aan in de afgelopen periode regelmatig- en in de komende periode langdurig afwezig te zijn en vraagt de leden hierover na te denken.
  • Tolenaars vraagt in het algemeen aandacht voor de kleine kernen. Dit zal worden meegenomen tijdens de studieavond van 12 oktober.
 1. Informatie vanuit het DB
  • Het DB heeft een vergaderschema opgesteld voor 2023, dat door de raad wordt vastgesteld.
  • De koepel is actief met uitnodigen voor bijeenkomsten.
   1. Als het algemene informatieavonden zijn, kan iedereen inschrijven;
   2. Als het betaalde workshops/seminars zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden, is overleg met het DB gewenst, maar deelname is in principe altijd akkoord;
   3. Als het informatiebijeenkomsten zijn waar maar één lid per raad mag aanschuiven of als het bijeenkomsten zijn waar de mening/input van de raad gevraagd wordt, is vooroverleg met het DB gewenst.

`      Als een uitnodiging direct te linken is aan een werkgroep dan is het in eerste instantie aan de betreffende werkgroep om iemand af te vaardigen.

Hierop aansluitend geeft dhr. De Jong aan graag naar de Hannie van Leeuwenlezing te gaan op 3 november en aldus is besloten.

 • De subsidieaanvraag voor 2023 is verstuurd naar de gemeente en de ontvangst is bevestigd.
 1. Bespreking thema’s
  • De concept-Verordening, met de was/wordt tabel, zijn op 7 september aan de leden gemaild.

Er zijn geen vragen en er zal een positief advies worden uitgebracht.

 • Advies contract hulpmiddelen (regionaal, loopt af 30 juni 2023)

We hebben op 12 september een vragenlijst ontvangen van de gemeente, met het verzoek om input te leveren op het programma van Eisen (PvE) en deze voor 28 september aan te leveren. De reacties van de 11 deelnemende adviesraden zullen op 10 en 11 oktober worden besproken met de raden in verdiepende consultatiesessies. Hoewel wij dit in tegenspraak achten met de eerder gemaakte afspraken over een pilot betreffende proactief werken, is besloten dat de reacties van de leden gebundeld zullen worden door mw. Van Adrichem (werkgroep) en dhr. De Vos ( door afwezigheid van werkgroep lid mw. Ten Cate).

Aanleveren van de reacties van de leden voor de 21e, zodat een globale reactie voor 28 september bij de gemeente kan worden aangeleverd. Deelname aan de consultatiesessies in principe door de werkgroepleden, maar dhr. De Vos is ook beschikbaar.

 • Evaluatie convenant

Een eerste bespreking voor de evaluatie van het convenant (beleidsmedewerkers en DB) is gepland op 6 oktober a.s. maar, gezien het ontwikkeltraject van de raad, komt deze evaluatie eigenlijk te vroeg. Wel stelt het DB voor om de datum voor het aanleveren van het jaarverslag bij de gemeente van 1 april naar 1 juni te verzetten. Dit is meer in lijn met andere vastgelegde datums in Statuten en Huishoudelijk reglement.

De leden gaan akkoord en aldus zal worden voorgesteld aan de gemeente.

 • Voorbereiding studieavond 12 oktober a.s.

Dhr. Kapitein zal de tweede studieavond over onze missie en visie leiden en zal (inhoudelijk) aansluiten op de vorige sessie en werkwijze. Dhr. De Jong is ’s middags bij de reguliere vergadering afwezig, maar verwacht wel op de avondsessie te kunnen zijn.

 • Het financieel beleid op de langere termijn.

Door uitbreiding van de raad en door uitbreiding van de activiteiten, zullen de reserves aangesproken gaan worden. Bespreking leert dat er vooralsnog geen problemen te verwachten zijn en we de ontwikkelingen met elkaar monitoren.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen

9.1. Werkgroep 1. Vervoer en Toegankelijkheid stad en dorp

Dhr. De Jong is op 4 oktober a.s. verhinderd voor het overleg Vervoer. Mw. Eekhout is eerste vervangster maar als zij verhinderd is, is dhr. Kapitein is beschikbaar. 

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Deel 2 met gemeente, 15.00 uur - 15.45 uur.

 1. Reactie op verslag
 • b.t. punt 7 merkt mw. Van Zantvliet op dat het voor de gemeente nog te vroeg is voor een gesprek met de Wmo-Raad over een mogelijke brede Raad op het Sociale Domein. In het gesprek over het convenant op 6 oktober zal vooral de huidige werkwijze worden besproken, een diepgaande evaluatie zal volgen als de Wmo-Raad verder is in haar ontwikkelproces. 
 1. Reactie op actiepuntenlijst

De termijnen zullen ook op 6 oktober worden besproken. (zie punt 12)

 1. Mededelingen van de gemeente
  • De gemeente kampt met grote personeelstekorten, waaronder ook beleidsadviseurs en consulenten en de werving verloopt moeizaam.
  • Van Zantvliet legt uit waarom is gekozen voor de procedure zoals voorgelegd voor de advisering op de aanbesteding hulpmiddelen. De Wmo-Raad had andere verwachtingen naar aanleiding van het vorige overleg. De interpretatie van wat proactief betekent blijkt verschillend. Hierop volgt een discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van proactief werken (o.a. bij het regionaal adviseren) en de effecten van de adviezen van de Wmo-Raad.

- Mw. Joosten zegt toe om met haar collega-wethouders te overleggen over de afspraak dat de projectleiders bij grote projecten contact zoeken met de Wmo-Raad voor overleg over inclusiviteit ( o.a. toegankelijkheid).

 • Voor 1 november moet het college besluiten over een nieuwe aanbesteding voor het flex-vervoer per

1 januari 2024. Aangezien de Wmo-Raad participeert in het regionaal vervoersoverleg, ziet de Wmo-Raad hier geen aparte rol voor zichzelf in. Waarna dhr. De Jong opmerkt dat ook hier problemen zijn door personeelskrapte onder chauffeurs, die de Wmo-Raad zorgen baren.

 • Er is een raads-informatieavond gepland op 29 september over de Scan Mens en Maatschappij, na behandeling in het college zal er een reactie komen van de gemeente op het advies van de Wmo-Raad.
 1. Vragen aan de gemeente.
  • Wat zijn de thema’s/ onderwerpen voor de komende 18 maanden?

In 2022 zijn het de twee grote aanbestedingen in 2023: hulpmiddelen (sept/okt/nov) en deeltaxi/flexvervoer (sept/okt).                                                                                                                

Voor 2023 is een concrete planning moeilijk aan te geven, omdat het jaarlijks werkplan van de regio voor 2023 nog niet gereed is. Een probleem is hier ondermeer de te maken keuzes als gevolg van het tekort aan medewerkers. Onderwerpen zijn:

 • De doorgeschoven activiteiten 2022,
 1. Herijking mantelzorgbeleid binnen het te actualiseren beleidsplan (dit leent zich mogelijke voor de pilot proactief werken)
 2. Gemeentelijke visievorming op cliëntparticipatie sociaal domein
 3. Aanpak ouderenmishandeling
 4. Actieplan beschermd wonen
 • Daarnaast wordt daar aan toegevoegd:
 1. Beleidskader Maatschappelijke opvang
 2. Voorbereiding inkoop beschermd wonen met de regio Breda
 3. Woonzorg visie
 • Voortdurend aandachtspunten zijn de personele krapte intern, maar ook extern die met name HO en Deeltaxi raken.
 • Het advies logeerzorg is niet langer vertrouwelijk en kan op de website worden gezet.
 • agendapunt 6.1. betreffende het werkproces van Amarant, hier zal mw. Van Zantvliet later op terugkomen.
 • agendapunt 6.2. geeft mw. Joosten aan dat dit een particulier initiatief is waarbij de gemeente niet is betrokken. Zij gaat het wel onderzoeken.
 • agendapunt 6.3. geeft mw. Van Zantvliet aan dat er geen signalen zijn van problemen en dat zij denkt dat dit mede komt omdat er 11 wijkzusters in de gemeente actief zijn die veel problemen opvangen. Thebe is wel actief bij de gemeente Moerdijk, maar als onderaannemer van Surplus.
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Wijziging verordening vanwege de nieuwe overeenkomsten BG. De Wmo-Raad heeft geen vragen en zal positief adviseren.
  • Wachtlijsten HO

Dit is een probleem dat door de gemeente streng wordt gemonitord en gecontroleerd.

Momenteel zitten tien voormalige cliënten van Impegno vanwege de overname door Tzorg zonder HO.

Bij meer cliënten is de ondersteuning (nog) niet gestart en er waren signalen dat bij enkele cliënten de ondersteuning was gestopt. Er is een deadline gesteld aan de aanbieder tot 1 oktober.

Hierdoor is er ook een probleem met de start-stopberichten en daardoor met de eigen bijdrage van de cliënten.

Mw. Joosten wil eerlijk zijn over de problematiek en er zal snel een regionaal bericht uitgaan naar de media hierover.

 • De meldingsformulieren blijven voorlopig gehandhaafd.

Ondanks de te grote caseload door gebrek aan medewerkers kan er echter nog efficiënter worden gewerkt. Op dit moment blijft de gemeente binnen de afspraken en wettelijke termijnen, maar het aantal cliënten HO neemt nog steeds toe. De prognose is dat het huidige bestand van 838 cliënten zal groeien tot boven de 1000 eind 2024.

Deel 3 met leden Wmo-Raad, 15.45 uur tot 16.00.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

 Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)