Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 14 juni 2023

Aanwezig: Mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong  en dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet en mw. Maas.

Afwezig: Mw. E. Van Adrichem, Mw. S. Ros. mw. M. Haazelager en dhr. P. Kapitein.

 1. Opening                                                                                                    
 1. Vaststelling agenda

Uit de lokale media blijkt dat er op korte termijn een nota inclusiviteit wordt gepresenteerd door de gemeente. Tot nu toe is de Wmo-Raad hier nog niet bij betrokken geweest. Een vraag hierover aan de gemeente wordt toegevoegd.  

Dhr. De Jong heeft in de landelijke media een bericht gelezen over de uitvoering van het VN-verdrag gehandicapten en het ontbreken van de verplichtte Lokale Inclusie Agenda bij veel gemeenten.

Ook deze vraag wordt toegevoegd aangezien de gemeente Moerdijk geen Lokale Inclusie Agenda hanteert. 

 1. Verslag 12 april 2023.

Ongewijzigd vastgesteld.

4. Afspraken overleg 10 mei Wmo-Raad met mw. Joosten en mw. Hiel.

 • Er zal een vervolggesprek worden gevoerd met mw. Van Zantvliet en mw. Maas met (een delegatie) van de Wmo-Raad;
 • Er zal een andere wijze van evalueren worden afgesproken ter vervanging van de korte evaluatie aan het eind van elke vergadering;
 • De leden gaan zich oriënteren op mogelijk nieuwe leden voor de Wmo-Raad uit hun persoonlijk netwerk;
 • Doordat dhr. Kapitein in de komende periode vaak afwezig zal zijn, wordt dhr. De Vos benoemd als vice-voorzitter, waardoor het DB tot december uit vier personen bestaat.
 1. Actielijst

De Actielijst van 8 maart 2023 is geactualiseerd en er zijn punten toegevoegd vanuit:

 1. Lokaal, Brief van mw. Joosten 6 april 2023
 2. Regionaal, Memo ‘Gezamenlijke werkwijze adviesraden De6’, ongedateerd/februari 2023

De lijst is in tweeën gedeeld, het bovenste deel zijn de acties, het onderste deel is de planning van de gemeente.

PT. 29 – Er is in Q-1 geen informatie ontvangen over de Adviesnota Ouderenmishandeling. Het onderwerp is juist weer actueel door publicaties over vaak voorkomend financieel misbruik door mantelzorgers. De vraag wordt toegevoegd aan de agenda.

PT 36 – We hebben de indruk dat we nog niet echt worden betrokken door de projectleiders bij grote projecten. Dit is een aandachtspunt.

Toegevoegd aan de actielijst: We spreken af nog terug te komen op de relevantie van de omgevingsvisie voor de Wmo-Raad raad, aangezien deze weinig Wmo-Raad gerelateerd is.

 1. Postlijst juni 2023

Er zijn tussentijds twee poststukken toegevoegd:

6 juni - De Wmo-Raad is door beleidsadviseur Kees-Jan Langenbergh gevraagd om mee te praten over de ontwikkeling van een Mobiliteits- en Verkeersplan gemeente Moerdijk, door projectbureau APPM.

10 juni – Via de D6 is een verzoek voor een afspraak m.b.t. een online (vervolg-) meeting aanbesteding

Implementatie hulpmiddelen ontvangen

Beide komen terug op de agenda/het verslag.

 1. Mobiliteits- en Verkeersplan gemeente Moerdijk.

De werkgroep (mw. Eekhout en dhr. De Jong) is met aanvulling van dhr. De Vos op voorgestelde datums beschikbaar en zal het gesprek aangaan. (19 juni in de middag of 29 juni in de ochtend). 

 1. Voorbereiding gesprek met mw. Van Zantvliet en mw. Maas.
 2. Gesprek met mw. Van Zantvliet en mw. Maas over de samenwerking in de toekomst.

Met mw. Van Zantvliet en mw. Maas zijn afspraken gemaakt over de samenwerking in de toekomst en een aanvulling op het convenant over een reguliere evaluatie hieromtrent.

 1. Mededelingen van de gemeente:
  • Kick off overeenkomst hulpmiddelen voor de adviesraden;

Er zijn twee leveranciers gecontracteerd, Welzorg en Medipoint en op 5 juli worden de adviesraden online geïnformeerd over de implementatie. De werkgroep bestaande uit mw. Ten Cate en mw. Van Adrichem zijn hierbij betrokken, maar op 5 juli zal dhr. De Vos mw. Ten Cate vervangen.

 • Bestuursopdracht WOZOVI West-Brabant-West.

We worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de WoonZorgVisie die in 2026 klaar moet zijn. Het is een regionaal project en de grote uitdaging is dat a.g.v. nieuwe wetgeving iedereen een woonplek moet hebben in 2030. Eerst actie is onderzoek naar de bewonersgroepen aangezien onze woningen niet aansluiten op de behoeften.

 1. Vragen aan de gemeente.
  • Naar aan leiding van het memo op regionaal niveau m.b.t de wijze van samenwerking, vraagt de raad of het Is het mogelijk is om een soortgelijke lokale notitie op te stellen? O.a. over de vroegtijdige wijze van informeren van de Wmo-Raad. Mw. Van Zantvliet zal een werkprocesbeschrijving toe voegen aan het concept-convenant.

In relatie hiermee blijkt dat er onduidelijkheid is over de door de wethouder aan de politiek toegezegde Nota inclusiviteit en over de ontwikkeling van een Lokale Inclusie Agenda.

Mw. Van Zantvliet komt hierop terug.

 • De terugkoppeling over het woonproject gemengd wonen in Zevenbergen ‘De Boezem’, volgt in het najaar.
 • Het PvA ouderenmishandeling kan nog niet breed worden uitgerold i.v.m. personeelsproblematiek bij de gemeente. Financieel misbruik is echter niet als kritisch punt uit het onderzoek gekomen en er is vooral ingezet op bewustwording. Waarbij bewustwording van de risico’s op financiële mishandeling wel een aandachtspunt zou kunnen worden.
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen

Eerste doorkijk op het concept rapport Cliënt-ervaringsonderzoek 2022. (CEO)

De globale resultaten worden doorgesproken en op korte termijn ontvangt de raad het rapport. Na de vakantie van mw. Maas zal de werkgroep ( mw. Haazelager en dhr. De Jong) zich door haar nader laten informeren en indien gewenst kan het CEO eventueel nog een keer geagendeerd worden.

- Er is nog onduidelijkheid over de vormgeving van het CEO in de toekomst. Het zal geen onderzoek in regionaal verband meer zijn. Ook het gewenst niveau van tevredenheid is een moeilijk punt in relatie tot de investeringen. Belangrijker vind de gemeente om zoveel mogelijk uit de resultaten te halen.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

Er worden diverse onderwerpen nabesproken.

Er is afgesproken dat de voorgelegde enquête over de gebiedstafels persoonlijk ingevuld kan worden. Er zal geen enquête namens de Wmo-Raad worden ingevuld.

C. Klasen                                                             W. Tolenaars

(voorzitter)                                                            (secretaris)