Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 14 december 2022.

Verslag 14 december 2022.

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. P. Joosten en mw. M. Van Zantvliet.

Afgemeld: Mw. S. Ros

 1. Opening
 • Ros heeft besloten de komende periode een stapje terug te doen en zal minder aanwezig zijn.
 • Hendrikx heeft om zijn moverende reden het lidmaatschap beëindigd 
 • De Jong vraagt zich af of onze begeleiding in een eerste periode van een nieuw lid wel afdoende is. Het is een aandachtspunt voor een volgende keer.
 1. Vervolg zelfevaluatie.

Dhr. Kapitein begint met een korte stand van zaken betreffende de voortgang van de zelfevaluatie. Naar het zich laat aanzien zullen we deze verspreid over enkele vergaderingen uitvoeren, zodat we de tijd kunnen nemen. De achterliggende weken hebben ook enkele evaluatieve gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. Het geheel zal een in separaat verslag worden vastgelegd. 

Het punt van mogelijke risico’s zal in de volgende vergadering worden geagendeerd.

 1. Advies beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Moerdijk, januari 2023.

Het conceptadvies wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Flyer Wmo-Raad

Deze zal nogmaals worden aangepast op advies van mw. Ten Cate en via mail worden voorgelegd aan de leden.

 1. Rondvraag
 • De Vos stelt voor om de rapportage over de contactmomenten voortaan als aparte bijlage bij de agenda te doen. Afgesproken wordt dat de leden zelf een kleine samenvatting maken, die door de secr. een-op-een overgenomen kan worden.
 • De jong heeft tweemaal een compliment over de Wmo ontvangen in de afgelopen periode, dit is aan de gemeente doorgegeven. 
 1. Mededelingen van het DB
  • Werving nieuwe leden

Is niet behandeld.

 • Indeling stadstafels.

Het DB zal de verdeling actualiseren.

 1. Voorbereiding bespreking met de gemeente en vragen aan de gemeente
 1. Verslag 10 augustus

Is vastgesteld

 1. Actielijst 10 augustus

Is in afwachting van actualisering door de gemeente niet behandeld.

 1. Postlijst

Geen bijzonderheden

Deel 2 met de gemeente

 1. Reactie op verslag

Geen reactie.

 1. Reactie op actiepuntenlijst

Deze is doorgenomen en geactualiseerd 

 1. Mededelingen van de gemeente
  • Omgevingsvisie 2040

Voor het formuleren van een nieuwe omgevingsvisie hebben 1000 inwoners gereageerd op een enquête en 600 inwoners zijn betrokken bij de verdere uitwerking. Projectleider is mw. Zegeren en er zijn globaal drie aandachtspunten vastgesteld:

 1. >Versterken van leefomgeving
 2. >Gezonde economie
 3. >Een duurzame omgeving

De raad geeft aan als participant betrokken te willen zijn en we zullen geïnformeerd worden en toegang krijgen tot de betreffende website. De opmerking om ook de participanten van de vier jaar geleden infoverzameling op dit onderwerp opnieuw te betrekken, blijkt niet zinvol aangezien de scoop van dit project breder is.

 • Wet Passende eigen bijdrage Huishoudelijke ondersteuning.

In D6-verband is via internetconsultatie negatief gereageerd op het voorstel voor de Wet ‘Passende eigen bijdrage Huishoudelijke ondersteuning’, die de negatieve effecten van de aanzuigende werking van het abonnementstarief zou moeten dempen. Hoewel het doel wordt onderschreven, verwacht men bij de uitvoering dat de resultaten niet in verhouding zullen zijn met de organisatorische inzet en de administratieve- en personele kosten. Bovendien is sprake van leeftijdsdiscriminatie. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de vraag gesteld of deze wet wel uitvoerbaar is.

De internetconsultatie is gesloten maar de Wmo-Raad zou evt. via De Koepel of via belangenvereniging Ieder(in) kunnen lobbyen. Het DB bespreekt het en het komt terug op de agenda in januari.

 1. Vragen aan de gemeente
  • Wat is de status van het door het college vastgestelde, concept- stappenplan m.b.t. participatie en op welk moment zal het besproken worden met de Wmo-Raad ?

Het concept-stappenplan is nog niet door het college vastgesteld en zal eerst met de medewerkers van de gemeente en met allerlei maatschappelijke partners nog worden besproken. Ook de Wmo-Raad zal hierbij betrokken worden.

 • Er zijn signalen over onduidelijkheden van de planning van het mantelzorgcompliment.

Het mantelzorgcompliment zal voortaan per kalenderjaar worden georganiseerd en dit jaar is een overgangsjaar. De nu aan te vragen bon kan vanaf maart 2023 tot het eind van het jaar besteed worden. Dit betreft het mantelzorgcompliment over 2022. Het voorgaande systeem was complex, deels handmatig en administratief minder overzichtelijk. Gelijktijdig gaat Surplus de mantelzorgers ook op andere manieren ondersteunen. Zo zijn door de maandactiviteiten meer unieke mantelzorgers bereikt.

De gemeente verzoekt om signalen over de communicatie en evt. vragen aan hen door te geven.

 • Zijn er consequenties voor de cliënten van de Wmo ten gevolge van de komende langdurige afsluiting van de Haringvlietbrug? De gemeente is in beeld aan het brengen hoeveel cliënten het betreft en welke consequenties het heeft. Verder heeft zij de vraag voorgelegd aan PZN welke oplossingen er zijn. Op basis van deze gegevens kan de gemeente alternatieven gaan ontwikkelen. De Wmo-Raad zal geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.
 • Dhr. De Jong zal het punt ook inbrengen in het Vervoersoverleg.
 • Als gevolg van publicaties over de beperkte openbaarheid in de toezichtskaders Wmo, is de

vraag gerezen hoe dit is geregeld in onze gemeente en hoe de informatie openbaar wordt.

De GGD is de toezichthouder en moet de zaken gaan inregelen. Het kader wordt momenteel aangepast i.v.m. de nieuwe aanbieders en zoomt in op ondermeer de gemeente, maar ook op de organisatie(s) en de diverse belangen zoals in de D6. Toetsing vind plaats op plannen en papieren en men kijkt niet achter de voordeur bij de cliënt. De norm is vooral of de client tevreden is en een rapport geeft aan of de dingen geregeld zijn.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Advisering m.b.t. de gewijzigde beleidsregels.

Er wordt een positief advies gegeven.

 • Vraag naar de ervaringen van de Wmo-Raadsleden met de deelname aan de stads- en dorpsraden.

Mw. Joosten vertelt dat de tafels heel verschillend zijn en dat zij blij is dat wij als Wmo-Raad ook participeren. Zij geeft aan dat zij met de voorzitters van de tafels in een gezamenlijk overleg is om overlap te voorkomen en om van elkaar te leren.

De Wmo-Raad is positief over haar ervaringen tot op heden en hoopt dat er meer sociale onderwerpen worden geagendeerd.

 • Vraag met betrekking tot informatieverstrekking o.a. over het armoedebeleid.

Mw. Drijver. (medewerker gemeente) heeft bij een politieke partij in de gemeente informatie gegeven over het armoedebeleid en zo is er contact gelegd met een lid van de Wmo-Raad om evt. ook de raad nader te informeren. Mw. Van Zantvliet geeft aan dat het, door de hoge werkdruk bij de gemeente, belangrijk is dit soort zaken te kaderen. Zij vraagt ons aan te geven welke informatie wij zouden willen ontvangen in 2023.

Agendapunt voor de volgende vergadering.

Vervolgens spreekt de voorzitter een dankwoord uit aan alle aanwezigen en overhandigt een klein

eindejaarspresentje.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2. 
 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)