Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 13 oktober 2021.

Verslag: 13 oktober 2021

Aanwezig: Mw. M. Haazelager, Mw. S. Ros, Mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong,

dhr. P. Kapitein.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, dhr. E. Schoneveld.

Afwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Eekhout mw. E. Van Adrichem

 1. Opening
 1. Inclusie

Dhr. S. Van der Putten Teamleider Openbare Ruimte heeft de Wmo-Raad nader geïnformeerd over de wijze waarop het team Inclusie interpreteert. Het uitgangspunt is een ‘functionele openbare ruimte voor iedereen’, dit impliceert dus ook toegankelijkheid. De werkwijze van het inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt toegelicht, met de kanttekening dat nog niet alle medewerkers op de hoogte zijn van het VN-verdrag, de term inclusie en de implicaties hiervan. De bewustwording en het gedrag van de medewerkers betreffende het grote geheel en niet alleen de afgebakende taak is besproken. Dhr. Van der Putten geeft aan dit overleg als een start te zien van meer overleg en contact met de Wmo-Raad. Dit krijgt vorm in het informeren van de Wmo-Raad en het vragen van input indien gewenst.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld zij het dat de volgorde van de agendapunten om agendatechnische reden wordt aangepast. Dit verslag is opgesteld op basis van de oorspronkelijke agenda.

 1. Verslag - 15 september 2021

Vastgesteld.

 1. Actielijst - 15 september 2021

Vastgesteld.

 1. Postlijst

Aanvulling: Vanmorgen is de agenda voor het reizigersoverleg van 19 oktober ontvangen.

 1. Mededelingen DB
  • Voortgang website

Mw. Haazelager gaat samen met mw. Tolenaars de ontwikkeling begeleiden.

 • Werving

- Er zijn geen leden beschikbaar voor de Workshop leden werven van de Koepel.

- dhr. Klasen is bezig met de organisatie van een artikel in De Moerdijkse Bode. Op voorstel van

Mw. Ros zullen we vervolgens de social media ( o.a.) van de gemeente) in gaan zetten.

 • In de november-vergadering zullen zowel de evaluatie van de Wmo-Raad als de voorbereiding op de

studiedag worden geagendeerd.

 • Vergaderschema 2022

Er wordt nog een wijziging aangebracht ( 8 juni i.p.v. 15) waarna het schema wordt vastgesteld.

 • In de decembervergadering zal mw. Lara Meijers ( extern adviseur) ons informeren over het te

ontwikkelen Plan van aanpak tegen ouderenmishandeling.

 1. Rondvraag,

- Mw. Tolenaars zal navraag doen bij mw. Maas of er nog wijzigingen in te verwachten zijn in de verordening en/of het financieel besluit.

 

 1. Bespreking thema’s
  • Project voel je goed.

- T.g.v. de afwezigheid van mw. Eekhout wordt dit punt doorgeschoven.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  • Factsheet mantelzorgers die gebruik maken van dienstencheques HO

De dames Ten Cate en Van Adrichem hebben dit onderwerp voorbereid ter bespreking met de gemeente en t.g.v. hun afwezigheid, de informatie gemaild.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente

11.1 Scan mens en maatschappij is voorbesproken. De kern is: .

- De Wmo-Raad is niet in het proces meegenomen en - wij wilden graag een advies geven over de voorgestelde maatregelen met name betreffende de mantelzorgers.

 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Deel 2 met gemeente,14.30 uur tot 15.15 uur.

 1. Reactie op verslag

Geen wijzigingen

 1. Reactie op actiepuntenlijst

Input via mail ontvangen

 1. Mededelingen van de gemeente

Geen mededelingen

 1. Vragen aan de gemeente

Dhr. De jong vraagt naar aanleiding van een krantenartikel over de druk op de thuiszorg, naar de situatie in de gemeente Moerdijk. Dit blijkt in Moerdijk geen probleem. Ook de vakantieperiode is zonder problemen verlopen. Wel heeft de gemeente aandacht voor het stellen van reële eisen bij de aanbesteding en voor differentiatie in niveau van de zorgverleners, passend bij de uit te voeren werkzaamheden.

 

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Factsheet mantelzorgers die gebruik maken van dienstencheques HO

Mw. Van Zantvliet licht de Factsheet toe, waarna diverse vragen door haar worden beantwoord zoals naar de gestelde criteria voor het toekennen van HO-light. Dit gebeurt op de gebruikelijke Wmo-werkwijze gebaseerd op ondermeer de belastbaarheid en de medische situatie van de aanvrager.

 • Scan mens en maatschappij en begroting 2022.

Dhr. Schoneveld licht de scan en haar ontstaansgeschiedenis toe. De scan is een definitief, inventariserend document en onderdeel van gemeentebegroting en zal vanavond in de commissie sociale infrastructuur worden besproken. De Wmo-Raad had verwacht (naar aanleiding van de ontvangen college-reactie op de bijdrage van de Wmo-Raad bij het keuzedocument ‘Naar een sluitende begroting 2020-2024’/30 oktober 2020) -betrokken te worden bij de ontwikkeling van dit document en - in de gelegenheid te worden gesteld om tijdig inhoudelijk te reageren.

Dhr. Schoneveld betreurt het dat er verwachtingen zijn gewekt en geeft aan dat een ongevraagd advies nog mogelijk is voor de vaststelling van de begroting in de gemeenteraadsvergadering in november.

Mw. Van Zantvliet en dhr. Schoneveld verlaten de vergadering.

 

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

Besloten wordt een ongevraagd advies uit te brengen, tegen de betreffende voorgestelde versobering van de waardering van mantelzorgers.  

 

 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)