Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 13 juli 2022.

Verslag: 13 juli 2022.

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, mw. W. Tolenaars , dhr. F. Hendrikx, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein, dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, mw. P. Joosten.

Afgemeld: mw. M. Eekhout en Mw. S. Ros.

Aspirant-lid Dhr. Bakker heeft besloten om zich voorlopig terug te trekken om zich op zijn sportcarrière te richten. Hij blijft vooralsnog aspirant-lid.

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda 
 1. Verslag

Conceptverslag Wmo-Raad 8 juni 2022 is  vastgesteld.

 1. Actielijst Wmo-Raad 8 juni 2022
 1. Postlijst,
 1. Rondvraag,
  • De Jong heeft in de pers gelezen over een samenwerking tussen een aantal welzijns- en zorgorganisaties plus enkele wooncorporaties, maar mist de rol van de gemeente hierin.
  • De Vos heeft vragen over de toekomst van De Blomhof in Standdaarbuiten n.a.v. zijn informatie over het afbouwen van de WLZ-zorg en het plan alleen Wmo-producten te gaan leveren.

Beide vragen zullen voorgelegd worden aan de gemeente.

 1. Informatie vanuit het DB

Het DB informeert over drie overleggen die gevoerd zijn:

 • Overleg medewerkers openbare ruimte gemeente, 30 juni jl.

Tijdens dat overleg, dat vooral stond in het teken van kennismaking, is een toelichting gegeven over het doel en de rol van de Wmo-Raad. Meer in het bijzonder is er ingezoomd op en gediscussieerd over de aspecten die met de inclusieve samenleving te maken hebben.

 • Overleg met Stichting BUS, 4 juli jl.

Dit is een Brabantse belangenorganisatie voor burgers en organisaties die met de uitkeringswereld te maken hebben. Zij hadden om dit overleg  gevraagd en informeerden naar specifieke problemen en hoe dingen geregeld zijn in de gemeente Moerdijk. Als zij een vervolggesprek willen zullen ze contact opnemen.

 • Overleg met vertegenwoordigers van PvdA Moerdijk, 4 juli jl.

Ook dit overleg was op verzoek van de gasten, mw. Pas gemeenteraadslid en de heren Dalderop en Van Walsum, burgerraadsleden. Het was een informatief overleg en het is duidelijk dat zij bepaalde aandachtspunten hebben die wij herkennen. Verder is gesproken over de beschikbaarheid en de openbaarheid van onze adviezen.

Dhr. De jong vraagt zich af of het benaderen van de raadsfracties een meerwaarde heeft. We nemen het mee op onze studie-avond, met de kanttekening dat wij een adviesorgaan zijn voor het College van B&W.

 1. Bespreking thema’s
  • Proces advisering Scan mens en maatschappij.

We hebben van mw. Hiel een inkijkje gekregen in de op 22 juli te verwachten adviesvraag. Zodra deze is ontvangen gaan er twee werkgroepen mee aan de slag, zodat in de augustusvergadering het

conceptadvies besproken kan worden. Deadline is 5 september.

 • Adviesvraag aanbesteding logeerzorg 2023 e.v.

De raad is op 6 juli gevraagd een bijdrage te leveren aan een regionaal advies, dat 1 augustus wordt verwacht. Mw. Ten Cate en Dhr. De Vos zullen op 20 juli deelnemen aan een teams-vergadering met de andere adviesraden om onze input te geven. De leden wordt verzocht hun inbreng aan te leveren. De planning is erg krap en niet volgens afspraak, maar we proberen onze bijdrage te leveren. Is dit problematisch dan kan er altijd nog een lokaal advies gegeven worden voor 7 september.

 1. De raad zelf
  • Aspirant-leden.

Dhr. Hendrikx heeft drie vergaderingen meegemaakt en op de vraag van de voorzitter of hij lid wenst te worden antwoordt hij positief. In zijn afwezigheid wordt unaniem besloten dat dhr. Hendrikx kan toetreden als lid, waarna hij wordt gefeliciteerd met zijn lidmaatschap.

 • Werving nieuwe leden

Door het tijdelijk terugtrekken van dhr. Bakker heeft de wervingsactie vooralsnog twee nieuwe leden opgeleverd. In de avond-sessie zullen we verder dit onderwerp verder bespreken.

 • Vakantie- en vergaderplanning.

Mw. Haazelager is in de augustusvergadering afwezig, dhr. De Jong in oktober.

In augustus zijn zowel dhr. Klasen als dhr. Kapitein afwezig. Mw. Tolenaars zal voorzitten, dhr. De Vos biedt zich aan voor de verslaglegging.

 1. Bespreking acties uit de werkgroepen.

Mw. Eekhout en dhr. De Jong hebben op 28 juni een gesprek gehad met Synarchis over de Multi Functionele Accommodaties (MFA). Het betrof een open gesprek over de beleidsontwikkeling van de gemeente. De grote lijn is meer aandacht voor jongeren, een beter gastheerschap in de accommodaties en meer diversiteit in de huizen van de wijk. We kunnen op de rapportage reageren, na bespreking hiervan door het college.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Pauze, 14.45 uur tot 15.00 uur.

Deel 2 met gemeente, 15.00 uur - 15.45 uur.

De nieuwe wethouder op het sociaal domein, mw. Joosten wordt welkom geheten.

 1. Reactie op verslag
  • Bij agendapunt 15.2 is gesproken over twee aanbestedingen en er staat dat in september om een advies wordt gevraagd. Voor de aanbesteding van onafhankelijke cliëntondersteuning zal dit niet het geval zijn, omdat er nauwelijks aanpassingen zijn op het bestaande PvE. Via een brief is de Wmo raad geïnformeerd over de uitgangspunten en dit staat opnieuw op de agenda. Een tweede reden om geen adviestraject in te gaan is dat er voor het zomerreces al een besluit door het college moet zijn genomen om opnieuw gezamenlijk aan te besteden.

Binnen de WMO-Raad wordt wel de vraag gesteld of een bezinning op nut en noodzaak van cliëntondersteuners door vrijwilligers op enig moment aan de orde kan zijn.

 • Hoe de adviesraden worden meegenomen in de aanbesteding van de hulpmiddelen is nog een vraagstuk in het kernteam. Waarna de vraag gesteld wordt of de Wmo-Raad zelf een voorkeur heeft voor een bepaalde aanpak. 
 1. Reactie op actiepuntenlijst
  • Punt 32- De termijn voor het advies gewijzigde beleidsregels is aangepast
  • Punt 34- Adviesvraag cliëntondersteuning door MEE vervalt (zie 13.1)
 1. Mededelingen van de gemeente
  • Stand van zaken implementatie nieuwe overeenkomst HO.

We zijn meegenomen is de wijze van communicatie naar de cliënten. 

De omzettingsbeschikkingen zijn naar de cliënten verzonden. Cliënten met een maatwerkvoorziening op offertebasis worden nog omgezet. Dit heeft niet geleid tot meer telefoontjes en er is nog geen bezwaar ingediend. Mogelijk verandert dit als na 1 oktober de cliënten zich realiseren wat de omzetting voor ze betekent. Daarom is nog tot half november bezwaar mogelijk. Bestaande cliënten zijn allemaal in het cliëntperspectief stabilisatie geplaatst. Alleen nieuwe cliënten worden mogelijk in het ontwikkelperspectief geplaatst.

 • Aanbesteding van onafhankelijke cliëntondersteuning

I.t.t. eerdere afspraken vraagt de gemeente geen advies op dit punt ( zie 13.1) 

Wel is er een informatiebrief ontvangen en besproken in de vergadering.  

 • Nieuwe planning m.b.t. aanpassen beleidsregels (HO)

De beleidsregels worden gewijzigd voor betere aansluiting bij het contract  HO per 1-10 a.s. door aanpassingen in de regels rondom PGB. Het concept zal in de augustusvergadering worden besproken

(vragen vooraf graag schriftelijk bij mw. Van Zantvliet) advies voor 12 september. 

 1. Vragen aan de gemeente 
 • a.v. het verslag en van publicaties rijst de vraag hoe het staat met de capaciteitsproblemen bij het Wmo -loket, alsook bij het vervoer. De gemeente komt hierop terug.
 • b.t. tot de situatie van de Blomhof geeft mw. Van Zantvliet aan dat de gemeente hiervan op de hoogte is en in afwachting is van een gesprek met Stichting Groenhuysen. Ook de gemeentes Halderberge en Rucphen zijn hierbij betrokken, maar aangezien het WLZ-zorg betreft staat men aan de zijlijn.

De rol van Stichting Groenhuysen wordt besproken, aangezien zij partij is in de aanbesteding begeleiding.

 • Stichting buurtzorg is niet actief in onze gemeente, dus de vraag hieromtrent is niet van toepassing. 
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen

Er ontstaat een discussie over regionale advisering, de planning, het tijdig meenemen van de Wmo-Raad  en de wijze en beschikbare tijd van/voor advisering door de Wmo-Raad. Uitvoering, signalen en ‘colour local’ is Moerdijks, maar er zullen nog meer regionale aanbestedingen komen, i.v.m. volume en capaciteit aldus mw. Van Zantvliet. De Wmo-Raad wil graag, in lijn met de afspraken in het convenant, meer aan de voorkant van het proces zitten en niet alleen op uitvoeringsdetails advies geven. Ook voor de gemeente heeft dit voordelen.

Dit dilemma van de schaalgrootte waarop wordt gewerkt en de vertegenwoordiging van de lokale belangen is iets dat wordt onderkend door gemeente en waarvoor men in gezamenlijkheid met de Wmo-Raad een oplossing wil zoeken. Er is een relatie met de visie op een adviesraad sociaal domein, omdat de uitwerking van de jeugdwet en de participatiewet ook regionaal zijn vormgegeven. 

Deel 3 met leden Wmo-Raad, 15.45 uur tot 16.00.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2. 
 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)