Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 13 april 2022.

Verslag: 13 april 2022.

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, Mw. S. Ros,

mw. W. Tolenaars, dhr. F. Hendrikx, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, dhr. E. Schoneveld.

Afgemeld: mw. M. Eekhout, Dhr. Bakker en dhr. C. Klasen

Aspirant-lid mw. Van Burgh heeft besloten om zich terug te trekken.

Vice-voorzitter dhr. Kapitein leidt de vergadering.

 1. Opening

Welkom aan de aspirant-leden en voorstelrondje

 1. Vaststelling agenda 
 1. Verslagen (zowel inhoudelijk als naar aanleiding van)
  • Conceptverslag Wmo-Raad 9 februari 2022

Vastgesteld.

 • Verslag studiedag 9 maart 2022

Naar aanleiding van het verslag wordt besloten om voor de evaluatie van de studiedag een apart dagdeel uit te trekken.  

 • Conceptverslag Wmo-Raad 23 maart 2021

Vastgesteld.

 1. Actielijst Wmo-Raad 9 februari 2022 (bijlage)

De lijst wordt doorgenomen en zal met de aspirant-leden tijdens hun introductie worden doorgenomen en van context worden voorzien.

De evaluatie van de Wmo-Raad – deel twee (punt 19-2021) zal worden gekoppeld aan het heroriënteren op missie en visie (punt 37-2009) en de evaluatie van de studiedag.

Contact met de achterban is door de werkgroep besproken, maar blijkt complex en vraagt om bespreking met de hele raad. (punt 23-2021) Het zal geagendeerd worden op 11 mei.

 1. Postmap,

Nog niet op de lijst staat de mail van de gemeente van 7 april omtrent leveringsproblemen bij de aanbieders huishoudelijke ondersteuning.

 1. Rondvraag,
 • Het voorstel van mw. Ros om op 11 mei het inzetten van social media te agenderen wordt aangenomen.
 • Ten Cate is in contact met de Koepel over de tegenvallende kwaliteit van de door haar gevolgde seminar jeugdzorg. Zij houdt ons op de hoogte.
 1. Informatie vanuit het DB
  • Overleg gemeente en DB op 4 april jl.

Op verzoek van de gemeente heeft er een overleg plaatsgevonden van het DB met mw. Hiel domeinregisseur sociaal domein en mw. Van Zantvliet, beleidsmedewerker sociaal domein en contactpersoon voor de Wmo-Raad. 

Het was een opmaat naar de geplande evaluatie van het convenant in september. Er is gesproken over zaken waar zij tegenaan lopen en zaken waar wij tegenaan lopen. De Wmo-Raad wordt goed ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente, maar er zijn altijd verschillen van inzicht en het was goed deze met elkaar te bespreken.

 • Begroting 2022

I.v.m. de uitbreiding van de raad zal de begroting niet meer toereikend zijn. Besloten wordt de begroting niet aan te passen, maar de penningmeester zal regulier rapporteren.

 • Nieuw college

Het op 11 mei te verwachten afscheid van dhr. Schoneveld wordt besproken.

 1. Bespreking thema’s
  • Reactie van de gemeente op advies beleidsregels 2022, d.d. 11 februari 2022

De reactie van de gemeente op ons advies beleidsregels is besproken. Dhr. Kapitein zal i.o.v.m. de opstellers van het advies een concept-reactie opstellen.

 1. Evaluatie- en vervolg studiedag

Zie punt 3.2.

 1. Introductie aspirant-leden

Zowel dhr. Hendrikx als dhr.  De Vos stellen een introductie zoals in de bijlage bij de agenda voorgesteld op prijs. Dhr. Bakker zal hierover worden benaderd en ook mw. Ros sluit zich graag aan.

Dhr. Kapitein zal het organiseren.

Mw. Tolenaars zal de informatie voor het registreren bij de Koepel voor de toegang tot de website rondsturen en de nieuwe leden wordt geadviseerd de ‘Introductie-sessie voor aspirant-leden’ te volgen.  

 1. Bespreking acties uit werkgroepen 
 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente 

Mw. Van Zantvliet en dhr. Schoneveld zijn aangeschoven.

 

 1. Reactie op verslag

De overlegverslagen van 9 februari en 23 maart zijn akkoord.  

 1. Reactie op actiepuntenlijst

De lijst is aangepast/aangevuld, o.a.:

13  Een aantal  beleidsmedewerkers van de gemeente is ingezet voor de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne waardoor reguliere zaken vertraging op lopen. Dit betreft ook punt 13 van de actielijst.

21  Er loopt een aanbesteding van een nieuwe wijze van cliëntervaringsonderzoek. De werkgroep

(mw. Haazelager en dhr. De Jong) zal benaderd worden voor input als het PvA verder is uitwerkt.

24 De herijking van het mantelzorgbeleid zal in de 2e helft van 2022 plaatsvinden, maar mogelijk zal al eerder gestart kunnen worden. De werkgroep (mw. Haazelager en mw. Eekhout) zal betrokken worden voor input.  

 1. Mededelingen van de gemeente
 • In de mei-vergadering zal mw. Hiel de stand van zaken omtrent de ‘Scan Mens en Maatschappij’ toelichten.
 • De coalitievorming verloopt voorspoedig en dhr. Schoneveld zal op 11 mei voor het laatst de

Wmo-Raad vergadering bijwonen. Er wordt gesproken over één wethouder voor het sociaal domein maar dit is een heel groot domein, dus waarschijnlijk worden het er toch twee. Wel zal er veel aandacht zijn voor integraliteit en verbinding. Vandaar ook de toelichting op de stand van zaken van de scan in de volgende vergadering.

 1. Vragen aan de gemeente

Op 25 maart ontvingen wij een afscheidsmail van mw. Meijers waarin zij aangaf dat haar project Plan van Aanpak (PvA) Ouderenmishandeling is afgerond en het dossier is overgedragen aan mw. Maas.

Wat is de status van het PvA en wat is het vervolg?

Mw. Maas gaat het PvA omzetten in een adviesnota en voor de uitvoering zal extern geworven worden. De raad wordt geïnformeerd over het vervolg.

In de besluitenlijst van het college hebben wij gelezen dat de subsidie-relatie met de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM)  is stopgezet. Wat zijn de consequenties voor de raad, aangezien wij nu de enige adviesraad zijn. Dhr. Schoneveld heeft een toelichting  op het besluit gegeven, maar ziet geen consequenties voor de raad.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Van Zantvliet praat ons bij over de communicatie richting cliënten m.b.t. de nieuwe overeenkomsten. Uitgangspunt is dat zowel cliënten/naasten/mantelzorgers en cliëntondersteuners het moeten begrijpen. Hiervoor is het van belang dat de aanbieders en hun medewerkers op de juiste wijze, de juiste informatie (kunnen) geven. Zij licht toe hoe dit praktisch in zijn werk gaat.
  • Afgelopen week hebben wij een bericht ontvangen van mw. Van Zantvliet over leveringsproblemen bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning en de klachten en signalen hierover.  Ook zijn hierin de acties beschreven die de gemeente neemt om de problemen op te lossen.

De aanpak is tweeledig:

 • Op clientniveau wordt zo snel mogelijk een oplossing/alternatief gezocht en de klacht opgevolgd;
 • Op contractniveau wordt beleidsmatig ingezet door de leverancier(s) onder druk te zetten.

Er wordt hard gewerkt om excessen te voorkomen, maar de problematiek is landelijk en niet eenvoudig op te lossen. Mw. Van Zantvliet geeft bijvoorbeeld aan dat er in 2021, 114 indicaties zijn bijgekomen en

 1. Van Adrichem merkt op dat er vaak nieuwe/andere medewerkers worden ingezet en vreest voor de vergrijzing en dus pensionering van de huidige medewerkers.

De gemeente neemt een stevige en zakelijke houding aan t.o.v. de leveranciers omdat men aan de contracten is gehouden en niet alle problemen van de leveranciers externe oorzaken hebben.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

De heren Hendrikx en De  Vos hebben de  vergadering als prettig ervaren. ‘Je moet er even inkomen’ en ‘het voelt wel goed’ is de tendens.

Er zijn lopende de vergadering al diverse afspraken gemaakt en taken verdeeld, zodat de voorzitter kan afsluiten.

 

 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

P. Kapitein (vice-voorzitter)                                       W. Tolenaars (secretaris)