Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 12 oktober 2022.

 

Verslag van de vergadering van de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk van 12 oktober 2022.

Aanwezig: Mw. Van Adrichem, mw. Ten Cate, mw. Haazelager, mw. Tolenaars, dhr. Hendrikx, dhr. De Vos, dhr. Kapitein en dhr. Klasen.

Afgemeld: Mw. Ros, mw. Eekhout en dhr. De Jong. 

De aanvangstijd van de vergadering was om 14.30 uur, om dat er ook een studieavond was gepland.

 1. Opening
 • De gemeente is afwezig, omdat er van beide kanten geen dringende zaken te bespreken waren.

Evt. vragen kunnen ook later gesteld worden.

 • De agenda zal voortaan in PDF worden opgenomen op de website. Dit vergroot het gebruiksgemak.
 1. Vaststelling agenda. 
 1. Verslag 14 september.

Ongewijzigd vastgesteld.

 1. Actielijst 10 augustus.
 • zaken van de gemeente zullen doorgeschoven worden i.v.m. met de grote werkdruk.
 • Verder meldt dhr. Kapitein n.a.v. punt 13 ( Advies toegankelijkheid Markt/Doelstraat - Uitvoering opvolgen ) dat er veel publiciteit is rondom de verkeersonveiligheid in het centrum van Zevenbergen. Hij zal contact zoeken met de projectleider voor nadere informatie.
 1. Postmap,
 1. Rondvraag,

Dhr. De Vos heeft contact gehad met het Wmo-Platform Drimmelen over een verzoek tot overleg.

Dhr. Klasen neemt contact op met dhr. Van der Linden van het platform.  

 1. Informatie vanuit het DB
 • De evaluatie van het convenant is uitgesteld door de gemeente, men komt met een nieuw datumvoorstel.
 • Er wordt gewerkt aan toegang voor de Wmo-Raad op het bedrijfs-internet van de gemeente. Hiervoor zijn de mailadressen van de leden doorgegeven aan de ICT-afdeling. Dit omdat het gasten- internet niet zo sterk is en dit tijdens vergadering verbindingsproblemen veroorzaakt.
 1. Bespreking thema’s

Er is  op 28 september een reactie van de gemeente op het advies van de Wmo-Raad m.b.t. aanpassing Wmo-Besluit en Beleidsregels 2023 ontvangen. Er wordt in de brief een toelichting gegeven door de gemeente op een foute formulering en aangegeven hoe de beleidsregels zullen worden aangepast.

Ons advies tegen het beperken van de PGB-houder om een leverancier in te zetten voor HO plus, als

deze leverancier is gecontracteerd voor HO zin[1], wordt niet gevolgd.

Hierna rijst de vraag of de gemeente formeel een nieuw advies op de gewijzigde beleidsregels zou

moeten vragen.

Het DB bespreekt het met mw. Van Zantvliet, gelijk met evaluatie van het convenant en de nadere, inhoudelijke  informatie over de onderwerpen van de gemeente voor 2023. Dit laatste is al voorgelegd, maar blijkt door de grote onzekerheden wat volgend jaar wel of niet kan worden opgepakt nu nog niet mogelijk.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen

De werkgroep Hulpmiddelen doet verslag van de verdiepingssessie op 10 oktober jl. over de aanbesteding hulpmiddelen van juli 2023. Dit na een gezamenlijk door de leden van de raad ingevulde vragenlijst, die door mw. Van Adrichem en dhr. De Vos is samengevoegd, geredigeerd en ingestuurd op 27 september aan de regionale werkgroep.

Het is een gezamenlijk traject van 13 gemeenten, er waren 5 adviesraden bij deze eerste sessie betrokken. (Er is een tweede sessie op 11 oktober geweest.)

De vragenlijst is tijdens deze sessie op hoofdlijnen doorgenomen en er zijn een aantal items besproken.

Men is bang om teveel eisen te stellen aan leveranciers, aangezien er maar vier partijen zijn. Een aantal voorstellen is overgenomen en de indruk is dat onze inbreng is meegenomen hierbij.  We krijgen nog een bundel met antwoorden en voorstellen van de gemeenten.

Een heikel punt is het handhaven/behouden van een hulpmiddel bij verhuizing naar een andere gemeente. De maatregelen van Moerdijk zijn vooralsnog: 

 • Er is een verhuisconvenant binnen de 13 gemeenten, dus onderling zijn er afspraken om het behouden van een hulpmiddel mogelijk te maken;
 • Moerdijk probeert altijd de nieuwe gemeente het hulpmiddel te laten overnemen;
 • Er zijn afspraken m.b.t. grensgemeenten, want ook 25 km. over de grens wordt hulp bij pechgevallen verleend.

Verder is er een landelijke regeling in de maak.  

Het uiterste redmiddel is een pgb, als het bijvoorbeeld een hulpmiddel betreft waar slecht aan te komen is.

Vervolgplanning van de aanbesteding: eind nov. besluiten de colleges, na publicatie op Tendernet en 2 rondes nota van inlichtingen, sluit de inschrijvingstermijn in februari.

In april is de definitieve gunning en april, mei en juni is de implementatieperiode van de nieuwe leverancier(s).

Dhr. Kapitein deelt nog mede dat Regionale advisering onderwerp van gesprek is bij zowel de adviesraden, als beleidsmedewerkers. De D6-adviesraden gaan hiermee verder en zoeken naar mogelijkheden om zich te laten adviseren door De Koepel. 

 1. Bijeenkomsten en contacten
  • Op 20 september heeft dhr. De Jong deelgenomen aan de stadstafel Zevenbergen.
  • 26 September bezochten dhr. De Jong en mw. Tolenaars de Stadstafel Klundert

Er is ondermeer gesproken over de Nieuwe Niervaert en de inclusie-eisen hiervoor en over de Pilot ‘Langer Thuis’ van Woonkwartier i.s.m. met Gemeente, Surplus Welzijn & Thuiszorg en Thebe.

Mw. Tolenaars vraagt de sociaal werker van Klundert of zij de resultaten van deze pilot wil komen toelichten in een komende vergadering.

 • Dhr. Kapitein nam deel aan het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant op 4 oktober. Hij heeft een terugkoppeling rondgemaild. Er zijn een aantal knelpunten die worden geëvalueerd en er worden oplossingen bedacht, waarna de Nota van Uitgangspunten in relatie tot een nieuwe aanbesteding in 2024 mogelijk zal worden aangepast. In februari wordt een ingelast reizigersoverleg gepland voor inspraak.
 • De Jong gaat op 13 oktober naar een themabijeenkomst van de gemeente over armoede.
 • Het DB. is bezig met het plannen van een oriënterend overleg met de Zevenbergse voorzitters-sociëteit.
 1. Rooster aan-/aftreden
  • De datum van aantreden van dhr. Kapitein stond verkeerd in het rooster. Aangezien hij in december 2016 is aangetreden, zal het jaar van aantreden van 2017 naar 2016 worden gecorrigeerd. Dit wordt vastgesteld.
 • De heren De Jong en Kapitein zijn aftredend en stellen zich beide herkiesbaar.

Dhr. Kapitein zal in de komende periode langdurig afwezig zijn, dhr. Klasen is vervangend penningmeester. Mw. Ten Cate stelt voor om in die periode leden mee te laten rouleren in het dagelijks bestuur, zodat dat altijd uit drie leden bestaat. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Aangezien er verder geen bezwaren zijn, zullen beide heren de komende twee jaar hun laatste termijn vervullen.  

 • Verder stelt het DB voor om de datum van aantreden aan te passen naar 1 november, in plaats

van een specifieke maand van aantreden.

In de mei vergadering wordt het rooster geagendeerd, er is dan voldoende tijd om te werven en voor een introductieperiode, zodat een nieuw lid op 1 november kan worden aangesteld.

Dit betekent dat de maanden van aantreden gaan vervallen en wij allen geacht zijn op 1 november te zijn begonnen. De leden gaan hiermee akkoord en op de volgende vergadering zal een voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement worden geagendeerd.

 • Mw. Haazelager deelt mee dat zij de komende periode minder aanwezig en betrokken zal zijn. Specifieke zaken kunnen we wel concreet voorleggen.
 • dhr. Klasen heeft contact gehad met dhr. Bakker die we als een soort mee-lees-lid zien. Hij is betrokken en leest mee en ook bij hem kunnen specifieke zaken worden voorgelegd.
 • dhr. Kapitein heeft contact gehad met mw. Ros, die ook even minder inzetbaar is.
 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties.

Mw. Ten Cate merkt op dat, gezien het bovenstaande, het wenselijk is om nieuwe leden te gaan werven.

De vergadering sluit zich hierbij aan. Gezien de ontwikkelingen van de visie en een eventueel bredere scoop van de raad, zullen we mogelijk moeten gaan werven gericht op het verkrijgen van specifieke kennis en ervaring in de raad. Hier zal tijdens de studie-avond nader op ingegaan worden.   

 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)

 

[1] Zorg In Natura