Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 12 juli 2023.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Raad 12 juli 2023.

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. A. ten Cate, en Mw. S. Ros. mw. W. Tolenaars , dhr. G. de Vos,

dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen.

Gemeente Moerdijk: mw. P. Joosten, mw. M. Van Zantvliet, dhr. M. Bouchekourte.

Afwezig: mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een felicitatie aan Mw. Ros i.v.m. haar nieuwe baan, waarbij hij gelijk aangeeft het te betreuren dat dit betekent dat zij de raad gaat verlaten.                                                                                                    

 1. Vaststelling agenda

11.2 Wordt toegevoegd, Reizigersoverleg van 11 juli en 18.2 is gewijzigd. Mw. Koster zal niet aansluiten maar er is een memo ontvangen dat zal worden besproken. 

 1. Verslag 14 juni 2023.

Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Actielijst 14 juni 2023

Er zijn in de agenda een aantal vragen geformuleerd voor de gemeente nav. de acties.  

 1. Post

Het memo met betrekking tot mantelzorg-woningen is toegevoegd.

 1. Rondvraag
 • Ros deelt mee dat zij nog tot september de vergaderingen zal bijwonen. Zij geeft aan zich zeker nog te willen inzetten op de continuïteit van de raad en zij beraadt zich op blijvende ondersteuning aan de raad middels social media.
 • Kapitein stelt voor om de geplande bijeenkomst met de Zevenbergse Voorzitters Sociëteit op

11 oktober a.s. te laten doorgaan, maar dan alleen betreffende het thema Inclusiviteit. Dhr. De Vos en dhr.  Kapitein gaan het verder uitwerken.

 • De Vos gaat op 6 september een seminar volgen bij de koepel betreffende het landelijke programma Wonen Zorg en Ondersteuning Ouderen, WOZO.
 • De Jong maakt zich grote zorgen over de plannen van de regering voor de toekomst van de zorg en de verschraling van zorg en dienstverlening. De leden van de raad delen deze zorg.
 1. Mededelingen DB
  • Contact met stichting BUS (actielijst punt 45)

Besloten wordt  om het geplande overleg vooralsnog te laten vervallen, aangezien de ontwikkeling van een ASD stop  is gezet door de gemeente. Gevraagd zal worden om ons wel te blijven informeren via mail.

 1. Continuïteit van de Wmo-Raad en werving
  • Er is een kandidaat die heeft aangegeven interesse te hebben voor een functie in de Wmo-Raad.

Mw. Ten Cate en dhr. De Vos zullen met haar een kennismakinggesprek arrangeren.

 • Overige potentiële kandidaten

Er is nog een kandidaat die overweegt of zij zich beschikbaar  wil  stellen, zij  komt erop terug.

Verder zijn diverse mensen gevraagd en is het voorgelegd in diverse  stadstafels, zonder resultaat.

Overwogen wordt om een systeem van ‘meeleesleden’ te gaan organiseren die gerichte vraagstukken voorgelegd gaan krijgen. Dit is een optie voor de Wmo-Raad na de wisseling van leden in november en wordt op de actielijst geplaatst.  

 • Wervingsacties

De tekst van de flyer wordt gezien als  basis voor  wervingsacties.

Dhr.  De Vos zal de  tekst  bespreken  met  de communicatieadviseur van de gemeente, aangezien er vanuit de gemeente een alternatief voorstel  ligt;

Mw. Tolenaars zal oproepen regelen in de diverse blaadjes in de kernen;

Mw. Tolenaars zal de mogelijkheid onderzoeken voor een prominente oproep op de website;

Mw. Ros zal een voorstel maken voor het gebruik van Facebook voor de werving;

Mw. Tolenaars zal de vacature melden op de vrijwilligerswebsite van Surplus (www.vrijwilligerswerkmoerdijk.nl );

Alle leden wordt verzocht actief te zoeken in hun netwerk naar kandidaten.  

 1. Vaststellen van de begroting 2024.

De begroting wordt  ongewijzigd vastgesteld, met daarbij de  opmerking dat mocht hier aanleiding toe zijn, het DB de vergadering altijd kan vragen om de begroting bij  te stellen.

Mw. Tolenaars zal de subsidieaanvraag 2024 naar de gemeente regelen.

 1. Bespreking thema’s
  • Cliëntervaringsonderzoek

De werkgroep (Dhr.  De Jong en mw. Haazelager) heeft nog enkele vragen voor mw.  Maas. Zij zullen deze  na haar vakantie bespreken. Het overall resultaat is positief en ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De vraag ‘Wanneer ben je tevreden’ is een lastige en wordt besproken. Dit heeft vooral te  maken met het saldo van de investeringen ten opzichte van de opbrengsten.

 • Inclusiviteit

Er zijn een aantal vragen voorgelegd aan de gemeente:

 • De ontwikkeling van een Nota inclusiviteit door de gemeente.

Dit is onjuist geciteerd in een persbericht. Aangekondigd is dat in de tweede helft van 2023 er een scan naar inclusiviteit in de buitenruimte plaatsvindt. In 2023 komt er nog een medewerker inclusiviteit om deze scan uit te voeren. De Wmo raad zal bij deze scan betrokken worden.

 • De raad heeft de indruk dat zij niet wordt betrokken bij grote projecten door de projectleiders, zoals afgesproken ( actielijst 36)

Er blijkt nog te weinig aandacht gegeven te zijn aan de bewustwording bij  de medewerkers van de  gemeente, ondanks dat dit wel als speerpunt is aangemerkt. De gemeente hoopt daar verandering in  te brengen door  het  aantrekken van een medewerker  inclusiviteit.

De volgende vragen zullen later schriftelijk beantwoord worden:

 Vraag aan gemeente: Hebben de adviezen uit de scan door de studenten van 30 juni 2021 geleid tot  

concrete acties/verbeteringen?

 Vraag aan de gemeente: Is er een standaard onderzoek/schouw methodiek ontwikkeld of in ontwikkeling om uit te rollen in alle kernen, a.g.v. de scan door de studenten?

 1. Bespreking acties uit werkgroepen

Op 29 juni was er een bespreking m.b.t. de ontwikkeling van een Mobiliteits- en Verkeersplan gemeente Moerdijk. Mw. Eekhout en dhr. De Jong hebben hier het perspectief van bewoners  met een beperking kunnen inbrengen in een sessie met diverse stakeholders. Zo zijn er meerdere sessies geweest en de Wmo-Raad krijgt het voorstel tzt. voorgelegd. I.v.m. personeelsmutaties zal dit niet op korte termijn zijn.

 • Op de vraag aan de gemeente waarom dit onderwerp niet op de door de gemeente aangeboden lijst met onderwerpen staat geeft men aan dat dit een onderwerp is dat niet onder het sociaal domein valt. In de toekomst hoopt men dit te voorkomen door de onderwerpen meer integraal te bekijken en dus ook vanuit participatie van andere domeinen.

Dhr. De jong heeft zich afgemeld bij het reizigersoverleg i.v.m. zijn a.s. vertrek. Mw. Eekhout is nu de  vertegenwoordiger van de Wmo-Raad. (Het verslag van 11 juli wordt toegevoegd aan de agenda van de volgende vergadering.)

 • Hulpmiddelen

Op 5 juli was er een digitale bijeenkomst m.b.t kennismaking met de twee leveranciers Wmo hulpmiddelen per 01-07-2023. Uitleg was er over het implementatietraject, kennismaking en informatie over hun werkwijze.  Mw. Van Adrichem en mw. Tolenaars hebben deze bijeenkomst bijgewoond en het was duidelijk en positief. Er zijn geen bijzonder problemen ontstaan en vooral de samenwerking tussen de twee gecontracteerde leveranciers is een sterk punt. De PowerPoint van deze bijeenkomst zal worden rondgestuurd.

 • Acties uit overige werkgroepen.

Er zijn verder geen acties geen

 1. Sociaal medische Advisering

Er is een duidelijke en overzichtelijke terugkoppeling ontvangen op het D6 advies aanbesteding soc. med. Advisering. De adviezen zijn grotendeels overgenomen en het was een prettig proces.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente 
 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Pauze, 14.45 uur tot 15.00 uur.

Deel 2 met gemeente, 15.00 uur - 15.45 uur.

Mw. Van Zantvliet stelt ons voor aan een nieuwe collega: Mohammed Bouchekourte. Hij zal de vergaderingen ook regelmatig gaan bijwonen, dit is afhankelijk van de komende taakverdeling tussen de beleidsmedewerkers en dus de te bespreken onderwerpen.

 1. Reactie op verslag

Geen opmerkingen. 

 1. Reactie op actiepuntenlijst

Geen opmerkingen. 

 1. Mededelingen van de gemeente
  • De lokale vertaling van het betrekken van de Wmo raad aan de voorkant.

Mw. Van Zantvliet heeft het uitgewerkt in een memo als bijlage bij het convenant. Het memo wordt besproken en waar nodig toegelicht. Aangezien de raad het onderling nog niet afdoende  heeft besproken, komt het terug op de agenda van augustus..

 • Vraagstukken rondom het mogelijk maken van pre mantelzorgwoningen

Er is een notitie betreffende dit onderwerp ontvangen en wij willen hierop adviseren. Vooralsnog zullen mw. Van Adrichem en dhr. De Vos hierover in gesprek gaan met mw. Koster (de behandelend ambtenaar van gemeente).

 1. Vragen aan de gemeente

- Is het advies m.b.t. de toegankelijkheid van de stembureaus van 24 april jl. ontvangen en wat is ermee gedaan?

Het advies is ontvangen en doorgegeven aan de betreffende afdeling. De gemeente komt hierop terug en zal ons informeren over wat er met het advies is gedaan. 

Wordt de Wmo-Raad betrokken bij het Beleidsplan armoede?

- Dit is al eerder aan de orde geweest en hoewel we in regionaal verband wel betrokken zijn geweest,  is afgesproken dat de Wmo-Raad alleen op aanvraag betrokken zou worden bij het lokaal armoedebeleid. Dit i.v.m. beperkte capaciteit bij de gemeente.

 Kan de gemeente ons de criteria aangeven voor de verschillende parkeervoorzieningen?

- Mw. Van Zantvliet zal deze aan ons mailen.

Wat zijn de elementen m.b.t. ‘SPUK/GALA’ waarop advies gevraagd zal gaan worden?

- Vooralsnog zal er geen advies gevraagd worden. De datum op de lijst kan aangepast worden, want de gemeente is zelf bezig met een inventarisatie. Het plan zal dan ook meer gericht zijn op de focus op onderwerpen en de verbindingen, aangezien er veel overlap is in de materie en de lopende zaken.

Wel kan de raad zich vast gaan inlezen en prioriteiten stellen. We krijgen informatie gemaild, kunnen zoeken via websites zoals https://www.loketgezondleven.nl/uitgelicht-gala-spu en mogelijk gaat de gemeente nog een informatiebijeenkomst organiseren waarbij we uitgenodigd zullen worden. Dit laatste waarschijnlijk als het plan verder ontwikkeld is.

 Toelichting:

 In het kader van de regionale analyse is vorige week het regiobeeld West-Brabant ( Regiobeelden (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)  gepresenteerd met de volgende aandachtsgebieden voor het regionaal plan:

1.         Kwetsbare ouderen nu en in de toekomst

2.         Tekort aan zorgprofessionals en mantelzorg

3.         Mentale gezondheid

4.         Kansengelijkheid en kansrijke start

5.         Leefstijl en leefomgeving gerelateerde ziekten

6.         Druk op de eerste lijn

Er is veel overlap met de GALA doelen

(a.        Terugdringen gezondheidsachterstanden

(b.        Een gezonde en fysieke omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten

(c.        Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis

(d.        Een gezonde leefstijl

(e.        Versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid

(f.         Vitaal ouder worden

(g.        Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur)

Het regioplan moet voor 1 januari gereed zijn omwille van verdeling van de IZA middelen. Voor de SPUK GALA moet er 30 september een plan ingediend worden. Echter dit is een plan dat alleen om richting en focus gaat. Bijvoorbeeld de beleidsvisie sociale basis hoeft pas in 2024 gereed te zijn. In het plan beschrijven we hoe we tot een beleidsvisie gaan komen.

 Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over opvolging door de raad.  

- Is er al informatie beschikbaar over de doorontwikkeling van de buurtkamers, zodat de Wmo-Raad zich er alvast in kan verdiepen, ter voorbereiding op advisering?

Dit betreft de evaluatie van de huidige twee buurtkamers en of zij worden behouden en of er meerdere moeten komen. (Dit zou een onderdeel van GALA kunnen zijn)

- Telefoontjes voor het Wmo-loket.

Deze komen regelmatig terecht bij het secretariaat van de Wmo-Raad en mw. Van Zantvliet heeft enkele concrete adviezen voor aanpassing van onze website. Dit om het onderscheid wat duidelijker te maken.

De raad gaat ermee aan de slag.

Dhr. Kapitein geeft de gemeente nog de tip mee om voor een betere bereikbaarheid een ‘meterkast-kaart’ voor Wmo-cliënten te ontwikkelen.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen 
 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.

De acties zijn al toebedeeld.

In verband met de afwezigheid van mw. Tolenaars en dhr. Klasen bij DB van 31 juli zal mw. Ten Cate aanwezig zijn.

Dhr. De Vos zal (a.g.v. de afwezigheid van dhr. Klasen bij de DB vergadering van 31 juli), de vergadering van 9 augustus voorzitten.

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)