Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 12 januari 2022.

Verslag: 12 januari 2022.   

Als gevolg van de Coronamaatregelen is deze vergadering digitaal via Teams. 

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. E. Van Adrichem, Mw. S. Ros, mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen,

dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein.

Gemeente Moerdijk: mw. M. Van Zantvliet, mw. L. Meijers, dhr. E. Schoneveld.

Afwezig: mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager.

 1.  Opening
 2.  Plan van aanpak Ouderenmishandeling,

Informatie van mw. L. Meijers van de gemeente, dhr. Schoneveld luistert ook mee.

De gemeente wil de aanpak van oudermishandeling versterken en heeft daarvoor mw. Meijers aantrokken om een Plan van Aanpak op te stellen. Na een eerste inventarisatieronde is zij van mening dat

bewustwording en communicatie hierin de kernpunten zullen gaan vormen. Dit betreft zowel de inwoners als de professionals. De vraag aan de Wmo-Raad is 1- onze input en ideeën en 2- onze rol (dus het proces). Eind februari krijgen wij het conceptplan ter inzage, waarna onze feedback gevraagd zal worden.

Mw. Meijers en dhr. Schoneveld verlaten de vergadering.

Nadat zij de vergadering heeft verlaten blijken er nog een aantal vragen voor mw. Meijers te zijn, zowel inhoudelijk als procesmatig. Wij zullen die via mail aan haar voorleggen.

 1. Vaststelling agenda 
 1. Verslag 8 december 2021

Het verslag is vastgesteld

 1. Actielijst 8 december 2021

De actielijst is doorgenomen.

 1. Postlijst (Bijlage 3)

- Er zijn twee relatiegeschenkjes ontvangen in december. Het receptenboekje zal de eerstvolgende fysieke vergadering verloot worden, het high-tea pakketje is naar mw. Haazelager gegaan voor haar inzet voor de website.

- Naar aanleiding van de reactie van de gemeente op ons advies Scan mens en Maatschappij, is het volgende punt aan de actielijst toegevoegd: ‘Afstemming over betrokkenheid van de Wmo-Raad bij het herijken van het mantelzorgbeleid’.

 1. Mededelingen DB
  • Werving – dhr. Schoneveld, dhr. Klasen en mw. Tolenaars hebben vrijdag 14 januari a.s. een gesprek met een journalist van de Moerdijkse bode, voor een artikel met een doel om nieuwe leden te werven.
 • Voortgang website

De domeinnaam is overgedragen aan YZCommunicatie, die daarmee direct de nieuwe site live heeft gezet. De site is nog niet klaar, maar er zijn al wel een aantal aanpassingen gedaan. Het ledendeel is nog niet beschikbaar en ook de pagina met de links is nog rommelig. Op 20 januari hebben mw. Haazelager en mw. Tolenaars overleg met de ontwikkelaars over de laatste punten. De leden wordt gevraagd alvast op de site rond te kijken en evt. punten aan te geven.

 1. Rondvraag

- Mw. Van Adrichem heeft van Wmo-cliënten gehoord dat zij verrast waren door het stopzetten van de dienstencheques per 1 januari. Het zal straks met de gemeente worden besproken.

- Dhr. De Jong meldt dat hij zich heeft ingeschreven voor een seminar van regionale projectgroep over de

Wet inburgering op 25 januari a.s..

 1. Bespreking thema’s
  • Beleidsregels- en Besluit Wmo 2022.

- Dhr. Klasen vraagt zich af of onze opmerkingen van de advisering, een plekje hebben gekregen in de aanbestedingsdocumenten. Destijds was er geheimhouding op de aanbestedingsdocumenten. Deze vraag is echter niet meer aan de orde geweest tijdens het latere overleg met de gemeente.

- Mw. Ros vraagt zich af of de leeftijdsgrens van 23 jaar terecht is bij thuiswonende, studerende jongeren. Onder de 23 jaar kunnen zij worden vrijgesteld van het leveren van ‘gebruikelijke zorg’, als dit een negatieve invloed heeft op de studieprestaties. Ook boven deze leeftijdsgrens kan dit een belemmering zijn, zeker gezien de huidige krapte op de woningmarkt.

- Verder is er nog wat discussie over wat er precies wordt bedoeld met sommige alinea’s.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen

- De werkgroep (mw. Haazelager en dhr. De Jong) gaat op korte termijn een overleg plannen met dhr. Kapitein om mogelijkheden te bedenken om meer in contact te komen met onze doelgroep en om input te organiseren. 

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente

- Mw. Van Zantvliet is voor 2022 het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor de

Wmo-Raad.

- Dhr. Kapitein stelt voor om de opvolging van ons advies betreffende gebouw Synchroon in Zevenbergen te bespreken. We zullen dit voorleggen aan dhr. Schoneveld.

 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente
 2.  Voorbereiding van vragen aan de gemeente

(zie ook agendapunt 17.1)

Mw. Van Zantvliet en dhr. Schoneveld zijn intussen ook ingelogd.

 1. Reactie op verslag

Geen reactie op het verslag.

 1. Reactie op actiepuntenlijst

Naar aanleiding van de reactie van de gemeente op het advies ‘Scan mens en maatschappij’, is een punt toegevoegd op de lijst betreffende afstemming van gemeente en Wmo-Raad over betrokkenheid van de Wmo-Raad bij het herijken van het mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid is ook een onderdeel van het actualiseren van het beleidsplan. Deze acties worden in overleg met de gemeente apart benoemd. De herijking  zal in de loop van 2022 worden opgestart.  

M.b.t. de opvolging van het advies voor de toegankelijkheid van de Markt/Doelstraat in Zevenbergen, is dhr. Schoneveld het eens met de Wmo-Raad dat dit project op dit onderdeel niet volgens wens verloopt. Hij heeft dit zelf ook geconstateerd en zal de teamleider ruimtelijke ordening contact laten opnemen met dhr. Kapitein, om te bespreken wat er nog aangepast kan worden voor de oplevering.

Ook deelt hij de mening van de WmoRaad dat met name in het nieuwe centrumplan nabij de haven een aantal verkeersituaties zijn die snel geëvalueerd moeten worden, in de verwachting dat daardoor de veiligheid en toegankelijkheid naar een hoger niveau gaat.

 1. Mededelingen van de gemeente
 • Schoneveld vertelt dat de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen regio Breda, door alle gemeenten is geaccordeerd. Hierdoor moeten een aantal wijzigingen in de werkwijze worden gemaakt. De gemeente is nu bezig met de inrichting van de lokale voorselectie en regionaal komt er een gezamenlijk toegangsteam wat de aanvragen beschermd wonen op zal pakken. Voor 2021 en 2022 blijkt het financiële aspect erg gunstig. Er is een aanmerkelijk bedrag ontvangen van de gemeente Breda en ook voor 2022 blijkt minder nodig dan gereserveerd is.
 • Ook is er extra ( niet geoormerkt) budget beschikbaar gekomen om de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren, waarmee de tarieven voor begeleiding zorg in natura extra worden geïndexeerd.
 • Laatste informatiepunt is de melding dat er een pilot is gestart voor logeerzorg, dit in het kader van respijtzorg. De doelgroep zijn dementerenden en inwoners met geheugenproblemen. De gemeente had de mogelijkheid om aan te sluiten bij een regionale pilot, die een jaar duurt en waarbij ondermeer de Fendertshof als logeerlocatie is bestemd.
 1. Vragen aan de gemeente ( zie punt 17.1.)
  • Beleidsregels- en Besluit Wmo

Vragen m.b.t. Was/Wordt tabel Beleidsregels:

> Artikel: 2.3.1 Afwegingskader voor een schoon en leefbaar huis

V. Wat verstaan we onder inkomen: is dat besteedbaar inkomen (rekening houdende met schulden e.d.)?

A. Het gaat hier om een norm Financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau. Het gaat dus niet om feitelijk besteedbaar inkomen voor een individu. De norm maakt dat we geen inkomenstoets meer toepassen. 

> Artikel 2.8.1. Afwegingskader, hoogte pgb begeleiding

V. De verhouding tussen de tarieven is steeds verschillend. Is het niet beter een vast percentage te nemen?

A. De grondslag voor beide groepen is een andere. De tarieven niet-professionals per maand vinden hun grondslag in de Wlz tarieven informele zorg en de tarieven professionals zijn gekoppeld aan de tarieven maatwerkvoorzieningen BG Zorg in Natura.

Vraag Was/wordt tabel Besluit:

> Artikel 4.1 Tarieven diensten (niet zijnde beschermd wonen en huishoudelijke ondersteuning)

V. Is het tarief waakvlambegeleiding ook per maand?

A. Dit is inderdaad het geval en zal worden gecorrigeerd.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen
  • Beleidsregels- en Besluit Wmo

Na een algemene toelichting van mw. Van Zantvliet worden nog enkele vragen voorgelegd.

- Op de vraag van mw. Van Adrichem dat zij signaleert dat cliënten problemen ervaren door het stopzetten van de dienstencheques komt mw. Van Zantvliet terug op de eerder gegeven informatie hoe dit proces is gelopen. Mogelijk zijn dit cliënten die in september niet aan het onderzoek hebben deelgenomen en alleen via brieven zijn geïnformeerd. Zij kunnen alsnog een melding doen bij het Wmo loket en daar wordt beoordeeld of een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning aan de orde is. In het onderzoek is eerder gebleken dat HO-light vaak een passend aanbod is, maar het is altijd maatwerk.

Op de vraag van Mw. Ros over de leeftijdsgrens van 23 jaar (9.1), geeft mw. Van Zantvliet aan dat sommige situaties, als deze vaker voorkomen, om een actualisatie van de beleidsregels kunnen vragen. Een actualisatie  is onderdeel van een integrale aanpassing van de verordening en de beleidsregels.

Bij een incidenteel probleem zal hier ook altijd maatwerk geleverd worden. 

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2.
 1. Sluiting

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)