Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 12 april 2023.

Verslag: 12 april 2023

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. M. Haazelager, Mw. S. Ros, mw. W. Tolenaars , dhr. G. de Vos, dhr. P. Kapitein en dhr. C. Klasen. Gemeente Moerdijk:, mw. M. Van Zantvliet, Mevr. Krijgh.

Afgemeld: mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, dhr. B. de Jong en van de gemeente mw. P. Joosten

 1. Opening                                                                                                    
 1. Mededelingen DB

Aangezien vier leden besloten hebben om per 1 november de Wmo-Raad te verlaten (mw. Haazelager, mw. Tolenaars, dhr. Kapitein en dhr. Klasen) en dhr. De Jong in november 2024 niet meer herkiesbaar is, is er een continuïteitsprobleem ontstaan dat dient te worden opgelost.

Aangezien de activiteiten voor de doorontwikkeling van de Wmo-Raad zijn stopgezet, wordt besloten dat nu de continuïteit van de participatie Wmo prioriteit krijgt. Hiervoor zal op korte termijn een extra vergadering worden gepland waarbij zo mogelijk alle leden aanwezig zijn.  

 1. Vaststelling agenda

Gisteravond is een uitnodiging ontvangen voor advies op de regionale aanbesteding sociaal medische toetsing. Dit wordt als punt 8.4. toegevoegd.  

 1. Verslag 8 maart

Ongewijzigd vastgesteld

 1. Actielijst 8 maart

Deze lijst is opgesteld voordat wij de planning van de gemeente is ontvangen. Deze planning zal bij punt 16 worden besproken en voor de volgende vergadering zal de lijst worden geactualiseerd.

 1. Postmap,

Besloten wordt om in de  te gaan op de uitnodiging voor deelname aan een gezondheidsmarkt in Fijnaart op 7 oktober. Uitwerking volgt later, mw. Tolenaars meldt aan en de leden houden (indien mogelijk) de dag vrij in hun agenda.

 1. Rondvraag,

Dhr. De Vos informeert ons over de sluiting van de nacht huisartsenpost In Roosendaal. Hij zal ook de informatiebijeenkomst voor inwoners bijwonen.

 1. Bespreking thema’s

De gemeente heeft ons geïnformeerd over de ontstane onrust over de wijze van het verstrekken van de mantelzorgwaardering en de maatregelen die de gemeente heeft genomen om deze onrust weg te nemen. De Wmo-Raad is van mening dat de wijze van verstrekken drempelverhogend zou kunnen werken en meent dat er weinig sfeer van waardering uit blijkt. Ook zou de raad graag meer lokaliteit zien en het meedoen van meer lokale ondernemers (die voor de mantelzorger aansprekende producten verkopen) en om in iedere kern ondernemers te laten participeren. Tot slot is € 35,- per mantelzorger erg sober, zeker gezien de huidige inflatie. Het bedrag is al jaren niet aangepast terwijl de druk op de mantelzorgers alleen maar groter wordt.

 • Resultaatsgericht werken

Aangezien in februari het wetsvoorstel resultaatsgericht werken is ingetrokken zal de gemeente worden gevraagd hoe zij hun beleid gaan aanpassen.

 • Ervaringen met de toegankelijkheid bij de verkiezingen

Diverse leden zijn bij de onlangs gehouden verkiezingen actief geweest op een stembureau en de toegankelijkheid van de stembureaus was niet altijd in orde. De wachtrijen waren zo lang dat mensen zijn weggegaan en in een aantal gevallen niet hebben gestemd. Verder zijn er verschillende incidenten geweest zoals met betrekking tot smalle, onlogische routes en het niet kunnen stemmen in een scootmobiel. De gemeente zal hierover middels een brief in kennis worden gesteld en wordt gevraagd bij volgende verkiezingen meer oog te hebben voor de toegankelijkheid. 

 • Advies op de regionale aanbesteding sociaal medische toetsing.

Dhr. Klasen gaat ermee aan de slag, we kunnen input geven via mail en het zal in de volgende vergadering worden geagendeerd. Uiterste datum van advisering is 26 mei.

 1. Bespreking acties uit werkgroepen

Geen punten ter bespreking.  

 1. Evaluatie van het convenant

De raad gaat akkoord met het de aanpassingen uit het voorstel van de gemeente.

 1. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement

De raad gaat akkoord met de aanpassingen uit het voorstel van het DB.  

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente
 2. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Deel 2 met gemeente

 1. Reactie op verslag

Geen opmerkingen

 1. Reactie op actiepuntenlijst

Geen opmerkingen 

 1. Mededelingen van de gemeente
  • Planning 2023 van onderwerpen die door de gemeente bij de Wmo-Raad worden ingebracht.

Mw. Krijgh Teamleider Jeugd en advies sociaal domein is aanwezig om uitleg te geven over het proces van totstandkoming van deze planning (onderdeel van de ingekomen brief van mw. Joosten) en de vragen van de raad te beantwoorden.

De prioritering komt tot stand op basis van 1-wettelijke verplichtingen, 2-regionale afspraken en verder 3-lokale keuzes. Er is geconstateerd dat de planning te vol zit en dat de capaciteit af is genomen, zodat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij een aantal zaken ‘op de parkeerplaats’ blijft staan.

De knip tussen het betrekken van de Wmo-Raad adviserend en of informerend ligt bij het feit of het een collegebesluit is. Zo niet dan is het alleen informerend, maar het loopt ook weleens door elkaar.

Zo is er voor de ontwikkeling van een Adviesraad sociaal domein tot alleen informerend overleg besloten en voor het besluit  t.a.v. borging van de Wmo participatie wordt t.z.t. een advies gevraagd. Er is altijd de mogelijkheid tot ongevraagd advies.

 • De pilot WoonZorgVisie gaat niet door want start regionaal. Ook is heel recent de wet uitgesteld tot 2026. Dat betekent dat de Wmo-Raad hier niet proactief betrokken kan zijn bij de beleidsontwikkeling, zoals afgesproken. Er zal dus voor een andere pilot moeten worden gekozen gelet op de afspraken dat de Wmo-Raad eerder in nieuwe ontwikkelingen zal worden meegenomen.
 • Het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda is ook weer geparkeerd, maar besloten is wel dat het nu dus weer onder het sociaal domein valt.
 • We gaan de actielijst aanpassen en krijgen nog informatie over de parkeerplaats en welke opdrachten daar staan geparkeerd vanwege capaciteitstekort.
 • Voortgang van het CEO

      Zowel het actuele onderzoek als de aanbesteding van het onderzoek voor de komende jaren loopt.

Mw. Haazelager geeft aan dat de werkgroep betrokken was bij de lokale vragen en dat hun punten zijn meegenomen in het overleg met de D-6 en in de vragenlijst. Ondermeer over de ervaringen met de tijdelijke aanpassing van de aanmeldprocedure / het gebruik van meldingsformulieren en de keukentafelgesprekken.

 1. Vragen aan de gemeente
  • Mogelijke consequenties voor de cliënten Wmo betreffende de afsluiting van de Haringvlietbrug. De gemeente is afhankelijk van de (nog niet ontvangen) informatie van KCV (Deeltaxi West-Brabant) over het overleg dat heeft plaatsgevonden met PZN. Onze vijf vragen zijn aan hun voorgelegd want de gemeente heeft geen inzage in de vervoersvoorzieningen van de individuele cliënten.

Er zijn nog geen signalen binnengekomen bij de gemeente van cliënten die ongerust zijn of concrete problemen verwachten.

 • Nieuwe beleidskader maatschappelijke opvang.

Aangezien de Wmo-Raad niet in de gelegenheid is om vanavond /12 april de regionale, digitale bijeenkomst hierover bij te wonen, wordt geprobeerd om deze op te nemen zodat we het kunnen terugkijken.

 • Resultaatgericht werken.

Onlangs heeft staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in een bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) laten weten voornemens te zijn het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat gemeenten die resultaatgericht werken op grond van de Wmo 2015 hun beleid zullen moeten aanpassen.

De gemeente handhaaft deze werkwijze vooralsnog en wacht de handleiding van de VGN af.

Wel is men begonnen met de onderzoek naar de mogelijkheid van het omzetten naar ureninzet. Naar verwachting zal dit weinig problemen opleveren. De nadelen zijn dat de aanbieder niet meer kan ‘middelen’ tussen inzet bij cliënten en dat cliënten uren kunnen eisen wat mogelijk ook invloed heeft op de werkwijze van reablement. Communicatie met de client i.v.m. een nieuwe beschikking is het grootste probleem is de verwachting.

 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen

Om de administratieve druk te verlagen bij Surplus en zij zich met name dienen in te zetten op mantelzorgondersteuning, is een nieuwe, deels digitale methodiek gekozen voor het verstrekken van de mantelzorgwaardering. Daarover is onrust ontstaan en de gemeente praat de raad bij over de ondernomen acties. Er zijn 1370 aanvragen ontvangen en er zijn 36 bedrijven waar de bon van € 35,- besteed kan worden. De raad vindt het positief dat de bonnen besteed kunnen worden in de eigen gemeente, maar meent ook dat de aanpak minder laagdrempelig en zakelijk is en niet direct de sfeer van ‘waardering’ oproept. Dit ondanks dat er intussen in iedere kern ondersteuning wordt geboden voor mantelzorgers die minder digitaal vaardig zijn om de bon te verzilveren.  

 • Aanpassing van het convenant.

De raad is akkoord met de voorgestelde aanpassing van het convenant. Mw. Van Zantvliet gaat het proces verder afronden.  

Tot slot geeft mw. Krijgh aan dat ze het een prima vergadering vond en in december terugkomt met de planning voor 2024 en mw. Van Zantvliet constateert dat we wat meer tijd nodig hadden dan gepland. Waarna ook de Wmo-Raad de hand in eigen boezem steekt wat betreft de realisatie van de tijdsplanning.

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voortvloeien uit deel 2. 
 1. Sluiting

 C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)