Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 11 mei 2022.

Verslag: 11 mei 2022.

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. M. Haazelager, mw. E. Van Adrichem, Mw. S. Ros, dhr. F. Hendrikx, dhr. G. de Vos, dhr. B. de Jong, mw. M. Eekhout, dhr. C. Klasen en dhr. P. Kapitein.

Gemeente Moerdijk: Mw. J. Hiel, mw. M. Van Zantvliet en dhr. E. Schoneveld.

Afgemeld: Dhr. Bakker en mw. W. Tolenaars

 1. Opening

Dhr. Klasen staat stil bij de afwezigheid van dhr. Bakker en vanuit de raad wordt hem beterschap gewenst.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

 1. Verslagen (zowel inhoudelijk als naar aanleiding van)
  • Conceptverslag Wmo-Raad 13 april 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 1. Actielijst Wmo-Raad 13 april 2022 (bijlage)

De lijst wordt doorgenomen.

 1. Postmap,

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 1. Rondvraag,
 • Hendrikx geeft aan dat hij een individueel signaal van een klantondersteuner heeft ontvangen en daarvan wordt afgesproken dat dit signaal wordt meegenomen in een al gepland staand overleg met de gemeente.
 1. Informatie vanuit het DB
  • Seminars van de Koepel waar maar één lid kan inschrijven. In beginsel gaan dergelijk uitnodigingen naar de verantwoordelijke werkgroep, die besluit wie dan deelneemt aan zo’n seminar. Voor bijeenkomsten die niet te koppelen zijn aan een werkgroep neemt het DB een standpunt in.
  • Afscheid van dhr. Schoneveld. Leden / bewoners van de gemeente zijn uitgenodigd op zijn afscheid en zij kunnen zich op persoonlijke titel aanmelden. De Wmo-Raad neemt aan het einde van deze vergadering afscheid, en heeft een financiële bijdrage gestort op de rekening van stichting Wensdroom.
  • Bij afwezigheid van dhr. v/d Putten heeft een gesprek plaatsgevonden met dhr. Voermans van de gemeente. Doel van het gesprek is om elkaar te blijven vinden als het gaat om de uitvoering van aan WMO gerelateerde vraagstukken, zoals toegankelijkheid, alsmede de bewustwording van het inclusief beleid. Het was een constructief gesprek en de uitnodiging is gedaan om tijdens een regulier beheerdersoverleg het thema WMO en inclusief beleid te bespreken. (Deze staat inmiddels gepland op donderdag 30 juni en mw. Tolenaars en dhr. Kapitein zullen in dat overleg presentatie verzorgen).
 1. Bespreking acties thema’s
  • De leden gaan akkoord met de voorgestelde reactie aan de gemeente op haar brief van 23 maart 2022. Wel wordt in de reactie nog opgenomen dat behalve de samenvatting van onze adviezen ook de adviezen in het dossier beschikbaar zijn. Er zijn nog enkele incidenten ter ore gekomen, maar die worden in een afzonderlijk overleg met mw. van Zantvliet aan de orde gesteld.
 1. Bespreking acties uit werkgroepen

      Worden behandeld in de agendapunten 10.2 en 10.3

10.1 Introductie aspirant-leden

            Wordt conform voorstel uitgevoerd. 

10.2 Inzet social media.

            De bij de agenda gevoegde analyse wordt toegelicht door mw. Ros. We trekken de conclusie dat dit

 onderwerp veel raakvlakken heeft met het thema contact met achterban/doelgroep. Dit omdat beide onderwerpen afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag “Wat willen we bereiken?”.  Besloten wordt om dit onderwerp in de studiedag heroriëntatie op missie en visie aan de orde zal komen.

10.3 Contact met de achterban/doelgroep

            Dhr. de Jong geeft samen met mw. Haazelager terugkoppeling van hun werkzaamheden rond dit

thema. Dit is een onderwerp dat smal maar ook erg breed opgepakt kan worden. De notitie die zij hiervoor hebben gemaakt wordt separaat alleen aan de leden beschikbaar gesteld. Zoals hierboven is gemeld zal dit onderwerp in de studiedag aan de orde komen.

11. Voorbereiding bespreking met gemeente

Dhr. Klasen bespreekt de onduidelijkheid over hoe binnen de gemeente de participatieverordening ingevuld gaat worden. 

12. Voorbereiding van vragen aan de gemeente 

Mw Hiel, mw Van Zantvliet en dhr Schoneveld worden welkom geheten in de vergadering

13. De stand van zaken omtrent de “scan mens en maatschappij”.

Mw. Hiel geeft aan de hand van enkele overzichten de voortgang. (Deze overzichten worden separaat aan de leden beschikbaar gesteld) De essentie is dat de planning redelijk op schema ligt en er dit jaar ook weer een aantal maatregelen aan de orde komen die passen in de actielijn om tot de gewenste taakstelling te komen. De Wmo-Raad wordt gevraagd genoegen te nemen met een kortere adviestijd omdat de doorlooptijd een behoorlijk kritiek pad heeft.

14. Reactie op verslag

 Kleine tekstuele aanpassing. 

15. Reactie op actiepunten

Geen aanpassingen

 16. Mededelingen van de gemeente

 17. Vragen aan de gemeente

 Op de vraag van dhr. Klasen meldt de gemeente dat zodra er beleidsmatig iets meer duidelijkheid is m.b.t. de invulling van de nieuwe participatieregelgeving het gesprek met de WMO zal worden gevoerd.

18. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen 

18.1. Start Wijk GGZ-er.  

Mw. Sommer gaat per 1 juni beginnen als Wijk GGZer in samenwerking met GGZ Breburg. De gemeenteraad heeft hier budget voor beschikbaar gesteld en er is aanvullende subsidie ontvangen van ZON MW. Mw. Sommer gaat de eerste ingang worden voor personen met verward gedrag in Moerdijk en hiervoor gaat zij samenwerken met politie, woonkwartier, de veiligheidsstaf van de gemeente, Wmo-Raad Gemeente Moerdijk-medewerkers (die zitten in haar projectgroep) en daarnaast met nog meer partners, zoals de sociaal werkers, wijkzusters.

Het is vooral de bedoeling dat zij de triage doet als er meldingen zijn van verward gedrag, overlast van mensen met psychische kwetsbaarheid en ervoor zorgt dat zij de juiste ondersteuning krijgen.

Mw. Sommers staat alle hiervoor genoemde partijen daar ook in bij en daarnaast heeft ze tot taak om meer kennis en info te verspreiden over psychiatrische ziektebeelden zodat inwoners en organisaties beter weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Mw. Sommers heeft een klinische GGZ achtergrond en al heel wat jaren ervaring. Ze is erg enthousiast en heeft er echt zin in om in Moerdijk te gaan bouwen aan de praktijk van de wijk GGZer.

18.2 Eerste doorkijk uitkomsten cliëntervaringsonderzoek (CEO) WMO van dit jaar.

Mw. van Zantvliet meldt dat de respons (61%) goed te noemen is. Ook de uitkomsten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van vorig jaar. Het onderwerp zal binnenkort worden geagendeerd.

18.3 Stand van zaken implementatie HO

Mw. van Zantvliet meldt dat e.e.a. voortvarend verloopt. Het aantal cliënten dat andere huishoudelijke ondersteuner krijgt is aanzienlijk lager dan aanvankelijk ingeschat. Veel medewerkers gaan over naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit is voor de uitvoering een aanzienlijke vereenvoudiging.

Mw. Van Zantvliet geeft aan dat in de juni-vergadering de nieuwe beleidsregels voorgelegd krijgen met het doel het advies daarop in de juli-vergadering kunnen vaststellen.

19. Nabespreking overleg en verdelen van acties

Niet aan de orde omdat acties zijn belegd. 

20. Sluiting

De vergadering wordt gesloten nadat de dhr. Klasen een dankwoord heeft uitgesproken aan het adres van wethouder Schoneveld.

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   P. Kapitein

(voorzitter)                                                                  (notulist)