Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 11 januari 2023.

Verslag 11 januari 2023.

Aanwezig: Mw. E. Van Adrichem, mw. M. Eekhout, mw. A. ten Cate, mw. W. Tolenaars, dhr. G. de Vos,

dhr. B. de Jong en dhr. C. Klasen. Afgemeld:  mw. M. Haazelager, Mw. S. Ros en dhr. P. Kapitein.

 1. Opening

In verband met vakanties en te bespreken onderwerpen is in onderling overleg besloten dat er geen vertegenwoordiging van de gemeente bij de vergadering aanwezig is. Vragen kunnen via mail worden voorgelegd.                                                                                                                

 1. Vaststelling agenda

Deze is aangepast i.v.m. de afwezigheid van de gemeente.

 1. Verslag 10 augustus

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

 1. Actielijst 10 augustus

Mw. Van Zantvliet heeft aangegeven dat pt. 37 de implementatie van de HO is afgerond.

De vergadering vraagt zich af of er alsnog bezwaren zijn ingediend en of die zijn afgehandeld.

Deze vraag zal via mail worden voorgelegd.

 1. Postmap,

Geen bijzonderheden

 1. Rondvraag,

MW. Eekhout heeft een aantal punten:

 • Zij deelt mee dat zij het boekje dat de leden als oudejaarsgeschenk hebben ontvangen over de eigen regie van inwoners/cliënten ook aan haar teamleden heeft gegeven. Zij vindt het een goed boekje dat ook relevant is voor welzijnsmedewerkers.
 • Verder gaat Surplus ook het project ‘Langer thuis’ begeleiden in Fijnaart en Willemstad, met een voorbereidingsfase in Klundert.
 • Zij is reserve voor de stadstafel Zevenbergen, maar weet niet hoe de uitnodiging voor ‘de ledenvergadering van de stadstafel’ geïnterpreteerd moet worden. Het blijkt dat de verschillende organisatievormen van de stadstafels bij iedereen vraagtekens oproepen, Dhr. Klasen zal navraag doen hieromtrent. Aangezien de raad verwacht dat deze avond niet relevant is voor de Wmo-Raad zal mw. Eekhout niet naar de bijeenkomst gaan.
 1. Informatie vanuit het DB
  • De heren Klasen en Kapitein gaan op 20 april naar een bijeenkomst van de Zevenbergschen voorzitters sociëteit om zich voor te stellen. In oktober volgt een bezoek van de voorzitters aan de Wmo-Raad. Dit om meer contact te generen met de inwoners. In de andere kernen zijn er geen soortgelijke organisaties.
  • Correspondentie rondom instellings-parkeervergunning. Mw. Tolenaars vertelt over een vraag die is voorgelegd over een instellingsparkeerkaart. Het is een incidentele situatie en er is verwezen naar de gemeente.
  • Vanmorgen is informatie ontvangen (en rondgemaild) over de omgevingsvisie 2040. Deze zal op de volgende vergadering geagendeerd worden.
  • De raad krijgt op korte termijn via mail informatie over het beleidsplan tegengaan mensenhandel.
 1. Bespreking thema’s
  • Informatieverzoeken kaderen

Besloten wordt om gerelateerd aan de afspraken van de studiedag, informatieverzameling en ook   werkwijze rondom eventuele acties (zoals betreffende de Wet passende bijdrage HHO) met elkaar te bespreken gedurende het lopende studietraject.

De raad wil graag terughoudend zijn met het uitnodigen van inhoudelijke experts van de gemeente en zich richten op het verzamelen van kennis over mogelijk wijzen van uitwerken van haar toekomstgerichte  afspraken: proactief werken, advisering in regionaal verband, participatie en de scoop van de raad. Verder alleen gevraagde advisering.

De komende periode zullen er drie extra bijeenkomsten worden georganiseerd, met externe (ervarings-) deskundigen. Ter voorbereiding zullen de leden de vragen die zij beantwoord willen hebben tijdens deze bijeenkomsten mailen aan de secretaris. Het DB zal het verder uitwerken.          

 Dhr. De Jong geeft aan dat de raad ook moet nadenken over wat hiervoor nodig is.

Gerelateerd hieraan rijst de vraag of de raad nu nog werkt met oude werkgroepindeling of met de nieuwe en hoe deze overgang verloopt. De indeling dient ook nog verder te worden uitgewerkt d.m.v. het formuleren van de onderliggende onderwerpen. Het DB komt hierop terug.

 • Indeling stadstafels

De indeling uit de bijlage wordt vastgesteld, met daarbij de afspraak als iemand is verhinderd of er anderszins problemen zijn met de vertegenwoordiging, altijd de reserve kan worden ingeschakeld.

Indien nodig kan ook de een beroep worden gedaan op de andere leden.

 1. Afronding Zelfevaluatie

Onder leiding van dhr. De Vos zijn de openstaande punten van de zelfevaluatie besproken.

Dhr. Klasen vult het verslag van de zelfevaluatie aan.

 1. Contacten

Het overzicht van contacten en bezoeken is doorgenomen.  

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat mw. Ten Cate en dhr. De Vos zullen deelnemen aan het DB voor de februari-vergadering, als gevolg van de afwezigheid van dhr. Kapitein.  

----------------------------------------                                   ------------------------------------

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)