Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 10 november 2021.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk d.d. 10 november 2021

Aanwezig: mw. A. ten Cate, mw. E. Van Andrichem, Mw. S. Ros, mw. W. Tolenaars , dhr. C. Klasen,

dhr. B. de Jong, dhr. P. Kapitein.

Afwezig: mw. M. Eekhout, mw. M. Haazelager

Aangezien de evaluatie van de Wmo-Raad op de agenda staat, is in overleg met de gemeente, besloten om onderling te vergaderen, zonder vertegenwoordiging van de gemeente.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda

I.v.m. de afwezigheid van mw. Eekhout vervalt de punt 8.1. informatie over het project ‘’Voel je goed’.

 1. Verslag 13 oktober 2021

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld

 1. Actielijst 13 oktober 2021

De actielijst is bijgewerkt.

Mw. Tolenaars vraagt bij de gemeente naar de status van het contact met de SAM, de werkgroep kan het contact vervolgens overnemen.

 1. Postlijst
 2. Mededelingen DB
  • Startbijeenkomst Gezond Moerdijk

Dhr. Kapitein doet verslag en geeft aan dat vooral actielijnen en prioriteiten voor een gezonder Moerdijk

zijn besproken. De opkomst (buiten de gemeenteambtenaren) was laag. Er komt een vervolgsessie waarbij dhr. Kapitein ook aanwezig zal zijn. 

 • Evaluatiegesprek met mw. Ros

Het DB heeft een positief evaluatiegesprek gehad met mw. Ros, waarbij wederzijds aandachtspunten zijn aangedragen.

 • Werving

Er is nog geen interview met de Moerdijkse bode geweest door agendaproblemen. Dhr. Klasen gaat  proberen dit in december te plannen.

 • Zittingstermijn Wmo-Raad

Aangezien de zittingstermijn statutair is vastgelegd, is deze pas aan te passen na een statutenwijziging.

In het kader van de vereisten WBTR zal dit uiterlijk in 2026 zijn.

 • Voortgang website.

Er is contact met de YZcommunicatie over de website en het overnemen van de domeinnaam..

 • In de decembervergadering zal mw. Lara Meijers aanwezig zijn.

Zij is extern adviseur van de gemeente om te komen tot een Plan van aanpak tegen ouderenmishandeling en wil graag met de Wmo-Raad hierover van gedachte wisselen. 

 1. Rondvraag,

- Dhr. De Jong is waarschijnlijk afwezig in de decembervergadering. 

- Op verzoek van dhr. Kapitein wordt het vergaderschema 2022 nogmaals rondgemaild.

 1. Vervalt. 
 1. Bespreking acties uit werkgroepen
  • Implementatie-advies HO en BG a.g.v. aanbesteding

De werkgroep (mw. Van Adrichem en mw. Ten Cate) heeft input ontvangen van de leden en gaat in overleg met de collega’s van de D6 om in november een gezamenlijk advies te presenteren.

 • Overleg met dhr. Hulsteijn (bureau Synarchis) m.b.t De Niervaert.

Dhr. De Jong en mw. Tolenaars hebben op uitnodiging van de projectmedewerker dhr. Hulsteijn, de gewenste toegankelijkheid van de ‘Nieuwe Niervaert’ besproken. Hierbij is vooral aandacht gegeven aan de diversiteit van toegankelijkheidsproblematiek en de eisen die het VN-Verdrag aan de gemeente stelt.

Op 29 november komt het onderwerp aan de orde in de Stadstafel van Klundert, waarbij dhr. De Jong en mw. Tolenaars ook aanwezig zullen zijn.

 1. Voorbereiding studiedag

De bijlagen 4-5-6-7-8 bij deze vergadering zijn ook de agenda en de bijlagen voor de studiedag. De leden wordt verzocht deze stukken te gebruiken ter voorbereiding op de studiedag.  

 1. Jaarlijkse evaluatie van de Wmo-Raad

Dhr. Kapitein treedt tijdens dit deel op als gespreksleider, aangezien het functioneren van voorzitter en secretaris onderdeel is van de evaluatie.

- Deel één van de evaluatie betreft het functioneren van de raad, in relatie tot de regels van ons nieuwe huishoudelijk reglement.

- Deel twee zal door tijdsgebrek op een later tijdstip worden besproken. Dit betreft de evaluatie van de actiepunten uit de voorgaande studiedag.  

Van de evaluatie van de Wmo-Raad is/wordt een separaat verslag gemaakt voor intern gebruik.

C. Klasen                                                                   W. Tolenaars

(voorzitter)                                                                  (secretaris)