Toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag - 10 augustus 2022.

Verslag: 10 augustus 2022

Aanwezig: mevr. A Ten Cate, mevr. E Van Adrichem, mevr. W. Tolenaars, mevr. S. Ros, dhr. B. De Jong,

dhr. F. Hendrikx, dhr. G. De Vos.

Gemeente Moerdijk: mevr. I. Maas.

Afgemeld: dhr. K. Klasen, dhr. P. Kaptein, mevr. M. Eekhout.

In verband met de afwezigheid van dhr. Klasen en dhr. Kaptein zal deze vergadering worden voorgezeten door mevr. Tolenaars. Dhr. de Vos zal zorgdragen voor de verslaglegging.

 1. Vaststelling agenda.

Conform voorstel.

 1. Verslag Wmo-Raad 13 juli 2022. (vastgesteld)

De in agendapunt 10 genoemde Multi Functionele Accommodaties (MFA) betreft alle accommodaties, waar inwoners samen kunnen komen en waar de gemeente Moerdijk bij betrokken is.

 1. Actielijst Wmo-Raad bij agenda 10 augustus 2022
 • Actiepunt 21 volgens dhr. de Jong zal dit worden doorgeschoven naar Q4. Dit bespreken met de gemeente;
 • Actiepunt 35b is toegevoegd (betrekken Wmo-Raad bij aanbesteding hulpmiddelen, bespreken bij agendapunt 9.4;
 • Actiepunt 36, aanpassen Convenant uitstellen tot oktober en bespreken in septembervergadering;
 • Actiepunt 37, bezwaartermijn HO loopt tot half november. Deze, op hoofdlijnen, bespreken in vergadering van december.
 1. Postlijst Wmo-Raad bij agenda 10 augustus 2022

Bij advies aanbesteding logeerzorg is aangegeven dat dhr. Koetsenruiter (voorzitter D6-Adviesraden), met de adviesraden wil praten over een betere afstemming over de wijze van advisering bij gevraagde adviezen vanuit D6 gemeenten. Dit overleg zal in september ingepland worden. Gedacht wordt dat dhr. Kapitein hieraan zal deelnemen, samen met nog een lid van de Wmo-Raad Moerdijk. Hier zijn meerdere belangstellenden voor. T.z.t. afstemmen.

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Concept -verslag en vervolg studieavond Missie-Visie 13 juli 2022
 • Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen op het door dhr. Kapitein samengestelde verslag. (vastgesteld).
 • Het DB zal in het gesprek met de gemeente (ambtenaren en bestuur) bespreken hoe zij aankijken tegen het ombouwen van de Wmo-Raad naar een brede Raad op het Sociale Domein.
 • Een vervolg studieavond staat voorlopig gepland op 12 oktober aansluitend aan de reguliere vergadering.
 1. Vanuit het DB
 • 1. Periodieke financiële verantwoording 15 juli 2022

Het verwachte tekort voor 2022, wat o.a. is ontstaan door extra leden en extra activiteiten zal gedekt worden vanuit de reserve. In september bespreken hoe we hiermee omgaan voor de komende jaren.

 • 2. Vaststellen begroting 2023 t.b.v. de subsidieaanvraag.

Deze wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

 • 3. Foto’s voor de website

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 1. Bespreking thema’s
 • 1. Advies logeerzorg 1 augustus 2022.

De Raad geeft complimenten aan de samenstellers van de bijdrage van de gemeente Moerdijk (mevr. Haazelager, mevr. Ten Cate en dhr. De Vos). Raad is voorstander voor het maken van afspraken over de termijnen binnen D6. (zie ook agendapunt 5).

 • 2. Advies Scan Mens en Maatschappij 1 september 2022

De Wmo-Raad geeft een NEGATIEF advies over de voorgestelde maatregelen die in de adviesaanvraag voorkomen. Dit advies is gebaseerd op de volgende argumenten:

 • Er is geen duidelijke onderbouwing;
 • Er is twijfel over de opbrengst van de voorgestelde maatregelen in combinatie met de onrust die een en ander met zich zal meebrengen, inclusief de daaruit voortvloeiende verhoging van de ambtelijke belasting uit bezwaren.
 • De voorstellen zijn in strijd met de inclusiegedachte, die sterk wordt onderschreven door onze Raad.
 • Deze voorstellen passen niet in deze tijd, waarbij met name de minderdraagkrachtigen al zwaar getroffen worden door de huidige stijging van prijzen van energie en levensmiddelen.

Nagaan of middelen nog wel gebruikt worden (m.n. scootmobiel) wordt wel onderschreven, i.v.m. doelmatig gebruik van overheidsmiddelen.

De Raad spreekt wel uit dat zij wil blijven meedenken over eventuele mogelijkheden om besparingen te bereiken.

Mevr. Tolenaars zal een concept-advies opstellen en dat rondsturen aan de leden. Graag per mail hierop reageren omdat we geen vergadering hebben om dit formeel vast te stellen.

 • 2. Advies beleidsregels en Besluit 12 september 2022

De aanvulling op de PGB’s lijkt in tegenspraak met het principe “in eigen kracht”. Dit punt even laten rusten.

Uitgangspunt is het “taakgericht werken”. Er zijn vragen over de juridische, theoretische en praktische invulling hiervan. Dit zal besproken worden met de gemeente. In overleg met mevr. Maas is besloten om deze vragen schriftelijk te stellen aan mevr. Van Zantvliet.

 • 4. De wijze van het betrekken van de Wmo-Raad bij de aanbesteding hulpmiddelen.

Op 1 juli 2023 loopt het huidige contract af.

Afgesproken wordt om deze aanbesteding te gaan gebruiken om ervaring op te doen met proactief.  Dit zal besproken worden met de vertegenwoordiging van de gemeente. Gedacht wordt om ervaringen te gaan verzamelen vanuit:

 • Andere gemeenten / adviesraden;
 • Brancheorganisaties;
 • De Koepel.
 1. Bespreking acties uit werkgroepen.

De bijeenkomst van het reizigersoverleg van 4 oktober kan niet bijgewoond worden door dhr. De Jong. Afgesproken wordt dat, als zijn plaatsvervangster mevr. Eekhout niet kan, aan dhr. Kapitein gevraagd zal worden om de Wmo-Raad Moerdijk te vertegenwoordigen.

 1. Voorbereiding bespreking met gemeente.

Zie de agendapunten hierboven.

 1. Voorbereiding van vragen aan de gemeente

Zie de agendapunten hierboven.

DEEL 2 MET DE GEMEENTE

 1. Reactie op het verslag.

Mevr. Maas geeft aan dat er binnen het gemeentelijk apparaat nog steeds capaciteitsproblemen zijn. Voor het werkgebied van de Wmo-Raad geldt dit voor het WMO-loket en het vervoer. Afgesproken is dat de meldingsformulieren tot 1 oktober gebruikt zullen worden. Bij de volgende vergadering zal de laatste stand van zaken besproken worden.

 1. Reactie op actiepuntenlijst.
 • Maas adviseert om de implementatie van de Huishoudelijke Ondersteuning volgende keer te bespreken met mevr. van Zantvliet, omdat zij beter is ingewerkt in dit onderwerp.
 • Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) zal mogelijk worden doorgeschoven naar 2023, met een eenmalige partij. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gekeken op welke wijze er beter gebruik gemaakt kan worden van de uitkomsten van dit onderzoek. In Q4 zal de Wmo-Raad hier verder over worden geïnformeerd.
 1. Mededelingen vanuit de gemeente.

De gunning van de Begeleiding (BG) van cliënten is nog niet helemaal afgerond. Een aantal percelen zijn al afgerond en gegund. Andere zitten nog in een mogelijke bezwaartermijn (Alcatel periode). Hierover kunnen nog geen duidelijke uitspraken gedaan worden. (Aantallen gelden voor de totale regio).

 • Dagbesteding senioren: 12 partijen gegund.(alle in Moerdijk werkzame partijen zijn hierbij);
 • Arbeidsmatige dagbesteding (korte trajecten met Werkplein) 5 partijen gegund;
 • Arbeidsmatige dagbesteding (lange trajecten) 8 partijen gegund.
 • Individuele begeleiding, stabilisatie hoog: 6 partijen.

In totaal zijn er 409 inwoners van de gemeente Moerdijk die gebruik maken van BG. Voor enkele tientallen zal er een andere aanbieder nodig zijn, deze zullen apart benaderd worden. Alle cliënten krijgen een nieuwe beschikking, vanwege een aangepaste definitie van de hulpverlening. Bij verreweg de meeste zal dit op basis van een dossierstudie kunnen.

Het beleid voor de Eigen Bijdrage zal aangepast worden. Er zal ook een eigen bijdrage gevraagd worden bij een waakvlam hulpverlening (meestal enkele uren). De Eigen Bijdrage bij arbeidsmatige dagbesteding zal komen te vervallen omdat het mensen betreft die werkzaamheden verrichten. Ook zal de drempel voor de Participatiewet dan wegvallen.

 • De nieuwe verordening zal naar de Wmo-Raad komen.
 • Maas adviseert om de vragen over “Taakgericht werken” bij de Huishoudelijke Ondersteuning schriftelijk in te dienen bij mevr. Van Zantvliet.
 • Het eerder in de vergadering uitgebrachte advies over de Scan Mens en Maatschappij wordt mondeling aan mevr. Maas meegedeeld. (zie agendapunt 9.2).
 1. Vragen aan de gemeente.
 • Ten aanzien van de advisering logeerzorg wordt door de Wmo-Raad aangegeven dat er een overleg komt met adviesraden van andere gemeenten om te komen tot een goede procedure. Mevr. Maas geeft aan, dat ook de ambtelijke organisaties en de besturen hier mee bezig zijn.
 • Het DB heeft een mail verstuurd met het verzoek om het Convenant in oktober te bespreken met de gemeente, i.p.v. in september. Ook wil de Wmo-Raad bij die gelegenheid met gemeente bespreken hoe er aan gekeken wordt om de Wmo-Raad te verbreden tot een Raad op Sociaal Domein.
 • Tolenaars geeft uitleg over hoe de Wmo-Raad de aanbesteding hulpmiddelen wil benaderen (zie agendapunt 9.4).
 • Maas doet een oproep aan de leden om te zien of zij mensen in de buurt hebben die deel willen nemen aan de Buurtkamers.
 1. Bespreking van inhoudelijke onderwerpen.

Deze zijn besproken in de voorliggende agendapunten.

DEEL 3

 1. Nabespreking overleg en verdelen van acties die voorvloeien uit deel 2
 • Gevraagd wordt om een meerjarenplanning van de aanbestedingen op het gebied van de Wmo en van andere belangrijke beslissingen die genomen gaan worden. Hierdoor kunnen wij als Wmo-Raad ons beter voorbereiden en proactiever opstellen. Het DB zal dit meenemen in het overleg met de gemeente.
 • Ten Cate zal met dhr. Kapitein overleggen of het zinvol is om een mail te sturen naar dhr. Koetsenruiter over onze voorgenomen werkwijze met betrekking tot hulpmiddelen.

W. Tolenaars                                                                   G. de Vos

(vervangend voorzitter)                                               (notulist)

.