Toegankelijkheid

Skip to main content

Ongevraagd advies ‘Scan mens en maatschappij', 25 september 2021

College van Burgemeester en Wethouders

Pastoor van Kessellaan 15 -4761 BJ Zevenbergen

 

Klundert, 25 oktober 2021

Onderwerp: Ongevraagd advies ‘Scan mens en maatschappij, september 2021’.

Kenmerk: AD202110256WmoR

 

Geacht College,

Op 29 september jl. ontving de Wmo-Raad de ‘Scan mens en maatschappij, september 2021’, waarvoor dank.

In de reguliere vergadering van de Wmo-Raad op 13 oktober hebben wij deze scan met dhr. Schoneveld besproken. Zowel het doorlopen proces om tot deze scan te komen, alsmede de status van het document en de relatie hiertoe met de Wmo-Raad.

Wij betreuren het niet eerder betrokken te zijn, maar ondanks de definitieve status van het document zien wij het als onze taak alsnog een inhoudelijk advies te geven op één van de door u aan de gemeenteraad voorgestelde maatregelen.

Het betreft ‘Aanpassing wijze van Mantelzorgwaardering’, maatregel 15 op pagina 30.

Wij zien hierin een terugtrekkende beweging in de ondersteuning van de mantelzorgers en zijn van mening dat het huidige budget voor mantelzorgwaardering tenminste gehandhaafd dient te worden.

Na adviezen omtrent mantelzorg(-ondersteuning) in augustus 2015, mei 2016 en september 2019, heeft de Wmo-Raad in november 2019 een advies uitgebracht naar aanleiding van het Mantelzorgonderzoek van augustus 2019 en in oktober 2020 heeft u van ons een ongevraagd advies ontvangen betreffende de mantelzorgwaardering[1]. In alle gevallen is ons uitgangspunt dat mantelzorgers niet alleen ondersteund, maar zeker ook gepast gewaardeerd dienen te worden. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele.

In de scan zien wij geen verwijzing naar onderzoeken, bijeenkomsten en ontvangen adviezen uit het verleden. Onze vraag was steeds om aandacht en slimme keuzes in het kader van mantelzorgsteun en waardering.

Als eerste punt op de actielijst van de Wmo-Raad staat een integraal Plan van Aanpak omtrent mantelzorgbeleid. Gericht op de toekomst, omdat we naar verwachting mantelzorgers steeds meer nodig zullen hebben, ook gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing.

Bovendien heeft effectieve mantelzorgondersteuning een financieel positief effect. De landelijk geconstateerde druk op de thuiszorg, waardoor ook de druk op de mantelzorg steeds heviger wordt, is in Moerdijk nog niet gesignaleerd maar wel te verwachten. Uitvallende mantelzorgers verhogen vervolgens de druk op de thuiszorg nog meer.

Het financieel effect van deze maatregel (€ 11.000 voor 2022) is klein, in relatie tot opdracht van € 500.000,

maar kan wel een onevenredig groot effect hebben op de belastbaarheid van de mantelzorger.

Verder zijn wij van mening dat door het treffen van deze maatregel een verkeerd signaal richting de mantelzorgers wordt afgegeven waar het gaat om de waardering vanuit de gemeente.

Dat er gezocht wordt naar een efficiëntere en effectievere manier van ondersteuning juichen wij toe.

Hoe dit vorm zou kunnen krijgen vinden wij een lastig vraagstuk.

Ondanks dat veel zorgvragers worden ondersteund door meerdere mantelzorgers, kunnen wij een beperking van het aantal mantelzorgers per zorgvrager die een waardering krijgen wel begrijpen bijvoorbeeld en daar zijn wij ook in beginsel niet tegen.

Wel is de Wmo-Raad van mening dat, zoals ook in de scan is geconstateerd, ook hier preventief werken een positief effect kan hebben, zowel op het welzijn van de zorgvrager en de mantelzorger, als op de financiën.

Hoe dit vorm dient te krijgen is een vervolgvraag, waarbij wij aanbieden om mee te denken. Ons advies is een integraal plan waarbij de ondersteuning, waardering en erkenning van de mantelzorger is geborgd, in combinatie met slim en verstandig omgaan met publieke middelen en geen ad hoc maatregel.

Uitgangspunt is dat er nu en in de toekomst afdoende financiële ruimte is om andere en mogelijk meer passende vormen van waardering in te zetten.

Tenslotte vragen wij u de gemeenteraad in kennis te stellen van dit advies in het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2022, waar de scan en de voorgestelde maatregelen onderdeel van zijn.

Met vriendelijke groet,  

Namens de Wmo-Raad Gemeente Moerdijk,

secretaris, W. Tolenaars.

 

[1] Zie www.wmoraadmoerdijk.nl