Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Verordening WMO 2022, 13 december 2021.

College van Burgemeester en Wethouders

T.a.v. de heer E. Schoneveld,

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Klundert, 13 december 2021

Onderwerp: Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2021.

Kenmerk: AD20211213-7WmoR

Geacht College,

De Wmo-Raad is gevraagd om advies uit te brengen bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022.

De raad heeft op 24 november de gewijzigde concept-Verordening Maatschappelijk ondersteuning Moerdijk en de zogenaamde ‘was-wordt lijst’ ontvangen en kennisgenomen van de inhoud.

Op grond hiervan is zij van mening dat in het voorliggende concept hoofdzakelijk technische wijzingen zijn opgenomen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving.

Wel een inhoudelijk punt is de het stoppen van inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) -dienstencheques.

Hierover is op 20 augustus 2020 een negatief advies uitgebracht (kenmerk AD20200820-3WmoR), maar de raad beschouwd dit punt als voldoende behandeld en afgedaan.

Er zijn derhalve geen bezwaren tegen de voorgestelde wijzigen.

Hierbij wordt opgemerkt, dat dit advies zich beperkt tot de wijzigingen in de Verordening.

Stichting Wmo-Raad Gemeente Moerdijk.

De voorzitter,                                                                                                               

Namens deze W. Tolenaars, secretaris.