Toegankelijkheid

Skip to main content

Advies Sociaal medische advisering - 9 mei 2023.

ADVIESRADEN D-6 GEMEENTEN

Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk, Zundert

Aan:     Colleges van de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert.

Onderwerp:     Aanbesteding Sociaal Medische Advisering.

Datum:              mei 2023

Geachte colleges,

Inleiding:

Op 11 april 2023 hebben wij als Adviesraden een memo ontvangen met het verzoek om voor 26 mei 2023 een gezamenlijk advies uit te brengen over de aanbesteding van Sociaal Medische Advisering voor de WMO en leerlingenvervoer.

Op maandag 8 mei 2023 is er een meeting geweest via teams overleg. Hierbij is toelichting gegeven op deze aanbesteding en werden vragen beantwoord door drie aanwezige ambtenaren van de aangesloten gemeenten en belast met de uitvoering van onder andere WMO. Deze bijeenkomst was verhelderend en duidelijk.

Opmerking:

Door afzonderlijke adviesraden is geen advies uitgebracht om dit te verwerken in de algemene advisering. Wel zijn er opmerkingen gemaakt tijdens de meating van 8 mei. Die opmerkingen worden verwerkt in onze advisering.

In de memo die aan ons was gestuurd werden enkele onderwerpen genoemd om mee te nemen in de advisering.

Advisering:

Belangrijk uitgangspunt is om de menselijke maat centraal te zetten.

Dit dient mee te worden genomen bij de organisaties die meedoen met de aanbesteding.

-          Er dient een redelijke maar wel concrete doorlooptijd te zijn tussen aanvraag en uitbrengen advies;

-          Een rapportage van een arts dient uitgangspunt te zijn van de toekenning bij het proces van aanvraag waarbij de keuringsarts niet op de stoel van de indicatiesteller moet gaan zitten;

-          Als blijkt dat de problematiek van de cliënt duidelijk is, is een medische advisering niet nodig, hiermee wordt tijd en geld bespaard. Bij een twijfelachtige situatie van de cliënt kan dan altijd nog een advies worden aangevraagd;

-          Er moet een duidelijke vraagstelling zijn aan o.a. artsen, specialisten om daarmee een goede advisering te kunnen geven;

-          De medische advisering dient zo objectief mogelijk te zijn;

-          De aanbieder dient flexibel te zijn en zich kunnen inleven in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt;

-          Het ontbreekt in de aanbesteding aan regels van een afzonderlijke klachtenregeling. Men kan zich wenden tot opdrachtgever of opdrachtnemer. De adviesraden zien graag een onafhankelijke klachtenregeling bijvoorbeeld een lokale ombudsman;

-          In de aanbesteding wordt gesproken over een boetebeding. Deze regeling is nog nooit toegepast omdat er geregeld contract beheer gesprekken plaats vinden. Het niet nakomen van afspraken dient op grond van gelijkwaardigheid en in deze gesprekken plaats te vinden. Het is dan misschien goed dit dan niet op te nemen, dan wel anders te formuleren;

-          In de uitwisseling van medische informatie dient rekening te worden gehouden met de AVG, daarbij zouden de KNMG-richtlijnen een uitgangspunt kunnen zijn;

-          Er zal meer oog mogen zijn voor cliënten met een psychische problematiek, die vaak veel energie in hun probleemstelling moeten steken. Bij de aanbesteding dient hiervoor extra aandacht te zijn;

Wij als adviesraden zouden graag een terugkoppeling ontvangen over door de ons ingebrachte adviezen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de D-6 adviesraden binnen het Sociaal Domein

Jan Koetsenruijter, Voorzitter D-6 Adviesraden/WMO raden.