Toegankelijkheid

Skip to main content

Jaarverslag Wmo-Raad Moerdijk 2021.

      
Vastgesteld,
Zevenbergen, 23 maart 2022.

    Voorwoord.

Als je in januari begint met het schrijven van een voorwoord is het niet ongewoon om eerst even te kijken naar het voorwoord van vorig jaar.

Hoe heb je toen het afgelopen jaar ervaren en hoe kijk je naar het jaar dat voor je ligt.

Het voorwoord bij het jaarverslag van 2020 teruglezende lijkt het wel of de geschiedenis zich herhaalt.

2020 Was een jaar dat nagenoeg volledig in het teken stond van Covid. Begin dit jaar sprak ik in het voorwoord de hoop uit dat met de komst van vaccinaties er spoedig weer meer mogelijk zou zijn.

Nu een jaar later is de situatie alleen maar zorglijker. Het aantal besmettingen blijft maar groeien en het is niet meer de vraag of je besmet wordt maar veel meer wanneer.

Maar ook de onrust in de samenleving groeit. Corona-demonstraties zijn aan de orde van de dag en het handhaven op de Corona-voorschriften wordt steeds moeilijker.

2021. Een jaar van net zoveel digitale vergaderingen als fysieke bijeenkomsten.

En juist dat fysiek samenkomen missen we zo.

Maar ook nu staan er weer versoepelingen voor de deur. Met waarschijnlijk voor ons weer de mogelijkheid om elkaar op een “normale” manier te ontmoeten.

2021 is ook een jaar waarin weer veel werk is verzet. Niet alleen in de adviserende zin.

Zo betekende de invoering van de WBTR veel overleg en ook het vervangen van onze website ging niet vanzelf met vele uren arbeid tot gevolg.

In dit jaarverslag kunt u nog eens teruglezen wat er allemaal op het bordje van de Wmo-raad terecht is gekomen en hoe we daarmee zijn omgegaan.

Ik bedank de leden van de Wmo-Raad dan ook zeer bedanken voor hun inzet en de getoonde flexibiliteit in het afgelopen jaar.

Ook dank aan wethouder dhr. Schoneveld, mw. Maas en mw. Van Zantvliet van de gemeente Moerdijk voor de constructieve en plezierige samenwerking.

En tenslotte dank aan alle Wmo-medewerkers van de gemeente Moerdijk en van de zorgaanbieders die ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder ze hebben moeten werken de zorg aan de doelgroep van de Wmo zo goed mogelijk hebben geleverd en mogelijk hebben gemaakt .

Met vriendelijke groet,

Kees Klasen

Voorzitter Wmo-Raad Gemeente Moerdijk

 

  2. Inhoudsopgave.

2. Inhoudsopgave. 2

3. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-Raad. 3

4. Samenstelling van de Wmo-Raad. 4

5. Werkwijze van de Wmo-Raad. 4

5.1. Samenwerking met de Gemeente. 5

5.2. Werkgroep-verdeling. 5

5.4. Leren en kennis & ervaring delen. 6

5.5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR) 6

6. Diverse ontwikkelingen. 7

6.1. De scoop van de advisering. 7

6.2. Werving. 7

6.3. Jaarlijkse zelf-evaluatie. 7

6.4. Digitale toegankelijkheid. 8

7. Behandelde onderwerpen. 8

7.1. Cliëntervaringsonderzoek. 8

7.2. Klachten. 8

7.3. Inclusie. 9

7.4. Wet inburgering. 10

7.5. Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding (BG) 10

7.6. Mantelzorgondersteuning /Scan mens en maatschappij. 10

7.7. Laaggeletterdheid. 11

7.8. Multifunctionele Accommodaties (MFA) 11

7.9. Mobiliteit. 11

7. Uitgebrachte adviezen. 11

8. Financiën. 12

8.1. Overzicht inkomsten en uitgaven 2021. 12

8.2. Toelichting op de jaarrekening. 12

 

  3. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-Raad.

Wettelijk kader.

De huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Deze wet beschrijft het begrip maatschappelijke ondersteuning als volgt:

  • Het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van

voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;

  • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met

chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;

  • Bieden beschermd wonen of opvang.

Toelichting op rol en positie Wmo-Raad [1]

De raad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van de Wmo is

namelijk dat de gemeente verplicht is ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wet. Hoe dit is geregeld in de gemeente Moerdijk ligt vast in een convenant, dat u kunt nalezen op de website van de raad.

De raad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert. Met de adviezen hoopt de

raad te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarnaast is de raad een sparring- en overlegpartner van de gemeente (en meer in het bijzonder de verantwoordelijke

beleidsmedewerkers en wethouder), waarbij veel lopende zaken besproken worden.

De raad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de Wmo.

Op de website www.wmoraadmoerdijk.nl is een toelichting te vinden op de activiteiten van de raad, staan foto’s van de leden en zijn de uitgebrachte adviezen en vergader- en jaarverslagen te vinden. Ook wordt vermeld hoe u contact kunt opnemen met de raad.

 


  4. Samenstelling van de Wmo-Raad.

Op 1 januari 2021 bestond de raad uit acht leden.

Zeven leden (allen met uitzondering van dhr. De Jong) waren aftredend dit jaar en zij hebben alle zeven besloten om nog een termijn van twee jaar te aanvaarden.

In december is, na een introductieperiode van drie maanden, mw. Ros toegetreden tot de raad.

De raad is actief op zoek naar meer nieuwe leden. Bij voorkeur uit de diverse kernen, om zo een representatieve vertegenwoordiging te kunnen zijn vanuit de gemeente.

Per 31 december 2021 bestaat de raad uit de volgende acht personen:

Mevrouw M. Haazelager

Mevrouw E. Van Adrichem

Mevrouw A. Ten Cate

Mevrouw M. Eekhout

Mevrouw S. Ros.

De heer B. de Jong

De heer C. Klasen                 Voorzitter

Mevrouw W. Tolenaars          Secretaris

De heer P. Kapitein                Penningmeester / Vice-voorzitter

Vanuit de gemeente zijn de wethouder de heer E. Schoneveld en de beleidsmedewerkers mevrouw I. Maas en mevrouw M. van Zantvliet het meest of direct bij de raad betrokken.

De kascommissie voor 2021 bestond uit Mw. Van Adrichem en mw. Haazelager.

De werkgroepen zijn gelijk gebleven, mw. Ros maakt nog geen deel uit van een werkgroep.

Mw. Eekhout en Mw. Van Adrichem werken beide bij Surplus. Deze organisatie verzorgt ondermeer een groot deel van de Wmo-werkzaamheden voor de Gemeente Moerdijk. Er zijn afspraken gemaakt dat mocht er in een specifiek geval sprake zijn van mogelijke belangenverstrengeling, de dames zich zullen terugtrekken uit de discussie/vergadering en dit vastgelegd wordt in het verslag. Deze werkwijze is vastgelegd in het nieuwe huishoudelijk reglement dat op 7 juli 2021 is vastgesteld. (art. C5-2)

De aanleiding tot vernieuwing van het huishoudelijk reglement zijn de vereisten die de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) stelt. Een nadere toelichting hierop vind u op blz. 6.

  5. Werkwijze van de Wmo-Raad.

De standaard werkwijze van de raad is ook in 2021 noodgedwongen aangepast als gevolg van de maatregen om COVID-19 te onderdrukken.

Normaliter vergadert de raad maandelijks, maar in 2021 is de januari-vergadering vervallen. Omdat ook in augustus niet is vergaderd in verband met de vakanties, waren er dus tien vergaderingen. Hiervan waren er vijf fysiek en vijf digitaal.

Vanaf september is neemt mw. Ros deel aan de vergaderingen en zij is vanaf december formeel toegetreden tot de raad. 

Het dagelijks bestuur heeft wel twaalfmaal vergaderd, ook deels digitaal.

De verslagen van de vergaderingen zijn te lezen op de website.

  5.1. Samenwerking met de Gemeente.

De basis van de samenwerking is het convenant tussen B&W en de Wmo-Raad dat op 14 april 2020 is vastgesteld.

Bij een deel van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om de raad te informeren, vragen te beantwoorden en zaken te bespreken. De samenwerking is constructief en prettig en ook de tussentijdse contacten verlopen naar tevredenheid. Ook waren op diverse onderwerpen andere medewerkers van de gemeente in de vergadering om zaken toe te lichten en heeft een stagiaire van de gemeente een vergadering bijgewoond. De raads- en commissievergaderingen worden (digitaal) gevolgd en relevante documenten, zoals raadsinformatiebrieven worden gedeeld. 

 

  5.2. Werkgroep-verdeling.

Om alle gebieden van de Wmo voldoende te kunnen volgen is een verdeling van producten en diensten

gemaakt over de leden. De aldus ontstane werkgroepen specialiseren zich op enkele onderwerpen van de Wmo en behandelen deze binnen hun werkgroep, waarna zij conceptvoorstellen inbrengen in de vergadering. Onderstaand een schema van de samenstelling van de werkgroepen per 31 december 2021. Mevr. Ros maakt nog geen deel uit van een werkgroep.

Product of Dienst

Inhoud

Mevr. Eekhout & Dhr. De Jong

1- Vervoer

- Parkeerbeleid en vergunningen

 - Toegankelijkheid stad en dorp

- Alle openbare gebouwen en terreinen, maar ook een beleid voor alle andere gebouwen zoals winkels, restaurants etc.

 - Inclusiemaatschappij

 
   

Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate

2- Hulpmiddelen

- Traplift en overige woningaanpassingen

 

- Loophulpmiddelen - Rolstoelen - Scootmobielen - Driewielfietsen

   

Mevr. Eekhout & Mevr. Haazelager

3 - Week op orde

- Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf – Begeleiding -Wijkzuster - Beschermd wonen

  - Mantelzorg mogelijk maken

- Mantelzorg

 

 

Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate

 4 - Huishoudelijke hulp

- Schoonmaak in huis, in natura of met PGB

   

Mevr. Haazelager & Dhr. De Jong

5 - Cliëntondersteuning

- Wmo-loket

- (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

  - Communicatie

- Voorlichting

   

 De werkgroepen zijn volledig bemenst en weten elkaar te vinden en de werkgroepen streven er naar om zelf zoveel mogelijk de adviezen te schrijven en woordvoering te verzorgen.

 5.4. Leren en kennis & ervaring delen.

De raad is aangesloten bij de Koepel adviesraden Sociaal domein en ontvangt diverse nieuwsbrieven van

deze Koepel en van andere relevante brancheorganisaties. Afgelopen jaar zijn diverse cursussen en webinars gevolgd door de leden van de raad. Ieder lid heeft toegang tot de website en de bibliotheek/ladekast van

De Koepel, dit is een bron van informatie die voor het advieswerk veel nut heeft.

Ook heeft de raad contact met de collega-raden van de De6-gemeenten[2]. Dit contact wordt als prettig en nuttig ervaren. Men is betrokken en gericht op verbinding en het leren van elkaar.

Een aspect dat de aandacht van de raad heeft is dat in deze regionale samenwerking in de toekomst vaker gevraagd zal gaan worden naar een gezamenlijk advies van de De6-raden. Bij de aanbestedingen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is bijvoorbeeld gebleken dat het plannen van gezamenlijke overleggen problemen kan geven, zeker als er korte termijnen van advisering zijn. Een ander gevolg is dat er weinig tijd is voor afstemming met de eigen raad en dat het gevaar dreigt dat het eigen advies niet of beperkt terug te zien is in het uiteindelijke advies.

Uiteraard is een lokaal (ongevraagd) advies altijd mogelijk, maar het is onduidelijk hoe dit gewogen zal worden in een regionaal traject.

In incidentele gevallen is er overleg met andere raden en/of wordt er met de raad contact gezocht om kennis en ervaringen uit te wisselen.

De stadstafels van Willemstad, Standaardbuiten, Zevenbergen en Klundert worden actief gevolgd.

Een eerder door de Wmo-Raad ingezet initiatief tot samenwerking met de Senioren Adviesraad Moerdijk heeft helaas geen vervolg gekregen. De werkgroep communicatie gaat zich oriënteren op andere mogelijkheden voor meer contact met onze doelgroep.

Verder hebben verschillende leden van de raad een aantal (digitale) bijeenkomsten en scholingen bijgewoond zoals:

- Ledenontmoeting van de Koepel;

- De ledenvergaderingen van de Koepel;

- Startbijeenkomst Gezond Moerdijk;

- Inspiratiesessie ‘Signalen ophalen bij inwoners; proactief en in de voorhoede’, van de Koepel;

- Seminars van De Koepel betreffende de jeugdwet en de participatiewet.

De al voor 1 april 2021 geplande cursusdag ‘Adviseren, kun je leren’ van de Koepel is diverse keren uitgesteld. Vooralsnog is besloten om een ook al eerder geplande studiedag betreffende de scoop van de raad, voorrang te geven.

 5.5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR)

Deze nieuwe wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren en is ook op de Wmo-Raad van toepassing. De raad heeft via de Koepel een zelfscan aangeschaft en deze is na voorbereiding door het DB, met de leden in de vergadering besproken.

 

Behalve een zeer nuttige exercitie over het eigen functioneren, is het resultaat een aangepast Huishoudelijk reglement dat op 7 juli 2021 is vastgesteld. Eén van de veranderingen is de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad met onder andere een risico-inventarisatie. In november is deze evaluatie voor het eerst uitgevoerd.

Wat nog rest is het punt van om te bepalen wie bij ‘belet en ontstentenis’ van alle leden de

verantwoordelijkheid heeft over de stichting. We zijn bij een aantal instanties en deskundigen te rade gegaan, maar hebben nog geen oplossing gevonden. Dit laatste onderwerp en enkele alinea’s over tegenstrijdig belang dienen te worden aangepast in de statuten. Hiervoor staat een termijn van 5 jaar dus deze twee punten staan genoteerd voor het moment dat een statutenwijziging aan de orde is. (uiterlijk 1 juli 2026)

 6. Diverse ontwikkelingen

 6.1. De scoop van de advisering.

Een onderwerp dat is doorgeschoven is de oriëntatie op een brede adviesraad sociaal domein in relatie tot onze missie en visie. Een adviesraad sociaal domein is een raad waarbij de advisering zich ook uitstrekt over de Jeugdwet en de Participatiewet. De voor- en nadelen van een brede adviesraad dienen te worden geïnventariseerd met alle betrokkenen en belanghebbenden, maar dit proces vraagt niet alleen tijd maar ook zorgvuldigheid. Hiervoor was in december een studiedag gepland onder leiding van een deskundige van de Koepel adviesraden Sociaal domein[3]. Net als in het voorgaande jaar was er ook in 2021 geen gelegenheid om in alle rust met elkaar hierover in gesprek te gaan en is het steeds in de kantlijn besproken.

Onderwerpen blijken niet altijd binnen de Wmo te vallen en in het regionaal verband van De6 zijn meerdere raden sociaal domein actief. Na het opheffen van de cliëntenraad gaf de gemeente aan om een voorkeur te hebben voor een adviesraad sociaal domein, maar dat werd een maand later afgezwakt in het kader van het stellen van prioriteiten. We hopen in 2022 stappen te kunnen maken in dit proces.

 6.2. Werving

De raad bestaat momenteel uit negen personen en het is de wens om te groeien. Zeker als er besluiten genomen moeten gaan worden over de ontwikkeling tot een adviesraad sociaal domein, zijn meer leden en leden met andere deskundigheden welkom. Tijdens de werving zal daarom de mogelijke overgang naar adviesraad sociaal domein onderwerp zijn van gesprek, maar er zal niet specifiek op geworven gaan worden. Wel is er een voorkeur voor leden uit het oostelijk deel van onze gemeente, aangezien dit deel momenteel niet is vertegenwoordigd. Een advertentie in de Moerdijkse bode en de plaatselijke bladen van Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek heeft enkele reacties opgeleverd. Als gevolg hiervan is mw. Ros toegetreden tot de raad. Er is besloten om andere kanalen te gaan inzetten voor verdere werving.

 6.3. Jaarlijkse zelf-evaluatie.

Tijdens de vergadering van 10 november heeft de raad tijd ingeruimd om haar functioneren te evalueren.

Dhr. Kapitein heeft de evaluatie geleid omdat ook het functioneren van de voorzitter en de secretaris besproken dienden te worden. De verslaglegging is uitsluitend bestemd voor de leden.

De volgende onderwerpen zijn besproken en aandachtspunten geformuleerd:

a. de aanwezigheid en bijdrage van elk bestuurslid;

b. de frequentie, organisatie en voorbereiding van de vergaderingen;

c. de relatie met en het functioneren van het dagelijks bestuur;

d. de naleving door de bestuursleden van de statuten, huishoudelijk reglement,

convenant, missie en verdere werkafspraken;

e. mogelijke risico’s, zowel financieel als niet- financieel.

Het tweede deel van de evaluatie zal in 2022 plaatsvinden. Dit betreft de resultaten van de Wmo-Raad, in relatie tot de gemaakte afspraken ondermeer op de studiedag in 2019.

 6.4. Digitale toegankelijkheid

De wens om zo veel als mogelijk toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking heeft de raad doen besluiten een nieuwe website te implementeren. Deze website is grotendeels conform de vereisten van het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Er is gekozen voor een nieuwe website omdat de oude niet zodanig was gebouwd dat de gewenste aanpassingen mogelijk waren. Bovendien was ook de samenwerking met de host moeizaam.

Zowel de selectie van de leverancier, als de bouw en inrichting zijn projectmatig aangepakt, deels door het DB en deels door samenwerking van een lid van de werkgroep communicatie en de secretaris. De site kan nu voorgelezen worden, is rustig en overzichtelijk en er is een ruime keuze aan lettertype en lay-out.

Het afgesloten leden-gedeelte zal voortaan structureel gebruikt worden voor het publiceren en archiveren van de vergaderstukken. Het beheer blijft bij het werkgroep lid en de secretaris.

  7. Behandelde onderwerpen.

Onderstaand treft u een opsomming aan van de meest relevante onderwerpen die in 2021 zijn behandeld.

Dit overzicht is niet volledig. Daarvoor verwijzen wij naar de vergaderverslagen op de website.

Een aandachtspunt is dat de looptijd van het gemeentelijk beleidsplan Wmo is verlopen. Omdat het (kader)Beleidsplan Maatschappij van de gemeente Moerdijk is uitgesteld door prioritering van andere onderwerpen, kan er ook niet aan het beleidsplan Wmo gewerkt worden. Dit punt staat sinds december 2017 op de actielijst van de Wmo-Raad.

  

 7.1. Cliëntervaringsonderzoek

In 2020 is op verzoek van Mevr. Maas gesproken over het gewenste niveau van tevredenheid. Voortschrijdend inzicht over het onderwerp is de reden dat dit verder niet is uitgewerkt. De cijfers geven geen aanleiding om kostbare verbeteracties in te zetten, die alleen voor onevenredig kleine verbeteringen zouden kunnen zorgen. Tevredenheid is en blijft een aandachtpunt van zowel de gemeente als de Wmo-Raad en wordt gezien als een belangrijke kwaliteitsindicator.

De resultaten van de meting over 2020 zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar en allen ruim voldoende. Positief is dat de tevredenheid ondanks Corona gelijk is aan vorig jaar. Ook de respons (56%) is hoger dan gemiddeld (49%). Intussen is er alweer overleg geweest over de meting over 2021. Het zal de laatste tevredenheidsmeting zijn in deze vorm. Daarna moet er nieuwe aanbesteding opgestart worden. Zowel vorm als inhoud hiervan zal met de Wmo-Raad worden besproken.

Aangezien de coronacrisis nog steeds voortduurt is er nog geen aparte evaluatie van het Meldpunt voor hulp, zorg en ondersteuning geweest, maar de algemene tevredenheidsresultaten geven geen aanleiding tot zorg.

 7.2. Klachten

Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag zijn er nog geen gegevens van klachten 2021 beschikbaar.

De nagekomen gegevens van de klachten van 2020 zijn opgesplitst in klachten (twee) en bezwaren (dertien)

Van de bezwaren waren er drie gegrond, de overige zijn ingetrokken of niet ontvankelijk verklaard.

Uitgaande van ongeveer 825 cliënten, met vaak meerdere contactmomenten per week, zijn dit 3 gegronde klachten teveel, maar is er relatief weinig aanleiding tot zorg hieromtrent.

Ook bij de raad komen signalen binnen. Deze signalen worden meegenomen in de gesprekken met de beleidsmedewerkers en verantwoordelijk wethouder en in de advisering. De feitelijke afhandeling van meldingen en signalen is voorbehouden aan de gemeente.

 

  7.3. Inclusie

In juli 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag beoogt de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Inclusie, mee kunnen doen, is voor iedereen en voor ons samen van wezenlijk belang. Om stappen te maken op het gebied van inclusie, participatie en toegankelijkheid zijn

gemeenten verplicht een plan op te stellen waaruit blijkt hoe zij invulling geven aan het VN-verdrag, op alle

beleidsterreinen waarop ze verantwoordelijkheden hebben. (lokale inclusie agenda).

Het onderwerp inclusie is in het jaarverslagen 2019 en 2020 afgesloten met de zin:’ De raad volgt de ontwikkelingen met belangstelling’.

Inclusie is vooral toegankelijkheid en de mogelijkheid om met een beperking ook volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij. Vaak wordt dit versmald tot fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen.

De raad heeft het onderwerp inclusie in elke vergadering op de agenda gehad. We hebben meegewerkt aan een onderzoek van de gemeente de zgn. VN-Monitor, geadviseerd betreffende een herinrichting bij het project Synchroon (gebied Markt, Molenstraat en Doelstraat in Zevenbergen en geparticipeerd in een burgerschouw die ondermeer moet leiden tot een integraal inzetbaar instrument voor een innovatieve burgerschouw in de gehele gemeente.

De resultaten van de burgerschouw zelf geven reden tot zorg, gezien het grote aantal verbeterpunten. Ook het preventief werken blijkt een probleem en dit is gerelateerd aan bewustzijn van de problematiek.

Het instrument voor de burgerschouw is nog bij de gemeente in ontwikkeling.

De raad onderschrijft het streven van de gemeente voor een inclusiebeleid met als hoofdsporen toegankelijkheid en bewustwording. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat aandacht wordt besteed aan bewustwording in de gemeentelijke organisatie. Helaas kon het idee van wethouder Schoneveld, om op ieder besluitenblad voor raads- en collegevergaderingen door ambtenaren te laten beschrijven wat het voorgenomen besluit bijdraagt aan het inclusief beleid binnen onze gemeente, niet gerealiseerd worden. Het onderwerp wordt wel in projectplannen en startnotities meegenomen

De raad heeft contact gehad met KBO Zevenbergschen Hoek om de ervaringen te delen die zij hebben opgedaan tijdens hun op eigen initiatief opgezette burgerschouw. Het instrument voor de burgerschouw is nog bij de gemeente in ontwikkeling.

De Teamleider Openbare Ruimte heeft de Wmo-Raad nader geïnformeerd over de wijze waarop het team inclusie interpreteert en over de werkwijze van het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Hij geeft aan

dat nog niet alle medewerkers op de hoogte zijn van het VN-verdrag, de term inclusie en de implicaties hiervan. Er is een afspraak gemaakt met de teamleider voor regulier contact met de raad.

Gezien de activiteiten, beraadslagingen met de diverse betrokkenen en de gesprekken met de wethouder betreffende de bewustwording van de term inclusie en de implicaties hiervan bij de ambtelijke organisatie, is de raad voorzichtig positief gestemd over de ontwikkelingen en volgt deze met belangstelling.

 

   

 

7.4. Wet inburgering

Op 15 april heeft de raad een positief advies aangeboden op het regionale beleidsplan inburgering, met daarin de opmerking dat het een ambitieus beleidsstuk is. Het proces onder begeleiding van de projectgroep inburgering is als effectief en prettig ervaren.  Vanaf een voorafgaande vragenlijst om prioriteiten aan te geven, informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en een snelle en adequate beantwoording van vragen. De kanttekeningen van de raad op de inhoud van het beleid betreffen de toetsingscriteria voor het slagen van de inburgering, de financiële ontzorging om ruimte voor inburgering te geven en de handhaving van gemaakte afspraken.

 7.5. Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding (BG)

De raad heeft tweemaal een advies gegeven betreffende de aanbesteding van de nieuwe contracten

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding (BG). Dit betreft gezamenlijke adviezen van de D5 /D6 raden aangezien het een regionaal aanbestedingstraject was.

Het eerste advies in maart betreft de producten en kwaliteits- en opleidingseisen die gesteld worden aan de aanbieders en aan hun medewerkers voor de nieuwe contracten .

Het tweede advies in november betreft de implementatie en HO en BG en wel specifiek de volgende onderwerpen:

  • Communicatie met de cliënt
  • Zorgcontinuïteit/ Overdracht/ Overgang naar nieuwe overeenkomst
  • Service & dienstverlening
  • Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Het waren geen eenvoudig adviestrajecten gezien de vele partijen, met vaak eigen invalshoeken op verschillende niveaus en de hoofdzakelijk digitale communicatie via mail en Teams-bijeenkomsten. Ook de beschikbare tijd en de planning was een complicerende factor. Onze werkgroep heeft zich hier volop voor ingezet en binnen de De6 de standpunten van de onze raad goed kunnen verwoorden.

Een discussiepunt gedurende het gehele jaar is het vervallen van de dienstencheques. De raad is van mening dat de mantelzorgers hiermee ontlast worden en betreurt het dat het niet mogelijk bleek om deze vorm van ondersteuning te continueren. Het alternatief HO-light is uitgebreid toegelicht door mevrouw van Zantvliet, evenals het proces van de overgang van de ene vorm van dienstverlening naar de andere.

Ondanks het uitstellen van de nieuwe overeenkomst HO zal de dienstverlening aan de huidige gebruikers van dienstencheques, middels een overgangscontract eerder worden vervangen door HO-light.

 7.6. Mantelzorgondersteuning /Scan mens en maatschappij.

Eind 2020 zijn er bij de bespreking van dreigende tekorten afspraken gemaakt over een breed en diep onderzoek om grip te krijgen op het maatschappelijk domein, om beter te sturen op resultaat en samenhang van de ondersteuning vanuit de gemeente. Bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024 heeft de

gemeenteraad bovendien de opdracht gegeven aan het college tot een structurele taakstelling voor het domein Mens en Maatschappij van in totaal 1.7 miljoen euro tot en met 2024. Deze financiële opdracht is inhoudelijk benaderd door het opzetten van de Scan Mens en Maatschappij, waarbij de Wmo-Raad betrokken zou worden.

Opgenomen in deze scan zijn een aantal maatregelen om aan de taakstelling te voldoen. De raad is hierbij niet betrokken geweest en heeft ondanks de definitieve status van het document alsnog in september een ongevraagd inhoudelijk advies gegeven aan het college van B&W.

Wij zien in ‘de aanpassing wijze van Mantelzorgwaardering’ een terugtrekkende beweging in de ondersteuning van de mantelzorgers en zijn van mening dat het huidige budget voor mantelzorgwaardering tenminste gehandhaafd dient te worden.

 

Na adviezen omtrent mantelzorg(-ondersteuning) in augustus 2015, mei 2016 en september 2019, heeft de Wmo-Raad in november 2019 een advies uitgebracht naar aanleiding van het Mantelzorgonderzoek van augustus 2019 en in oktober 2020 hebben wij een ongevraagd advies gegeven betreffende de mantelzorgwaardering. Net als in al deze gevallen is ook bij het advies van 15 november 2021, het uitgangspunt dat mantelzorgers niet alleen ondersteund, maar zeker ook gepast gewaardeerd dienen te worden. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele.

 

 7.7. Laaggeletterdheid

De Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning heeft de raad geïnformeerd over een nieuw te ontwikkelen werkplan ter bestrijding van laaggeletterdheid. Ook mensen met lage reken- en/of digitale vaardigheden horen tot de doelgroep. Er komt ondermeer een regionale website waarop het aanbod van de voorzieningen overzichtelijk wordt weergegeven.

 7.8. Multifunctionele Accommodaties (MFA)

De raad hecht veel waarde aan de beschikbaarheid van ontmoetingsplekken voor met name onze doelgroep. Het wegvallen van de ontmoetingsfunctie zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het welbevinden van de mensen die deze functie juist zo hard nodig hebben. Gevolgen die op het eerste gezicht onzichtbaar zijn en waarvan, naast alle leed, de zonder meer forse financiële gevolgen niet in geld zijn uit te drukken.

Omdat de gemeente had aangekondigd onderzoek te gaan doen naar nut, noodzaak en kosten van alle MFA in de gemeente en de meest gewenste beheersvorm daarvan heeft de raad een ongevraagd advies uitgebracht. In vervolg hierop zal de raad betrokken worden bij het onderzoek.

In november heeft een delegatie van de raad de gewenste toegankelijkheid van ‘De nieuwe Niervaert’ in Klundert besproken met de projectleider. Hierbij is vooral aandacht gegeven aan de diversiteit van toegankelijkheidsproblematiek en de eisen die het VN-Verdrag aan de gemeente stelt. Ook is geparticipeerd in de bijeenkomst van de stadstafel hieromtrent.

  7.9. Mobiliteit.

De raad participeert in het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant. In april heeft dit overleg mede een regionaal advies uitgebracht betreffende de ‘Nota van Uitgangspunten Bravo Flex’. Deze nota staat aan de basis van het contract voor deeltaxivervoer in onze regio. De gebruiksmogelijkheden voor de cliënten Wmo zijn in dit contract verruimd.

  

  7. Uitgebrachte adviezen[4].

18 maart 2021            Advies aanbesteding HO en BG (regionaal advies)

25 maart 2022            Advies vormgeving inclusief beleid

15 april 2021              Advies beleidsplan inburgering

22 april 2021              Ongevraagd advies Multifunctionele accommodaties

30 april 2021              Advies Nota van Uitgangspunten BravoFlex (regionaal advies)

21 juni 2021                Advies gebouw Synchroon hoogteverschil Zevenbergen

25 oktober 2021         Ongevraagd advies Scan mens en maatschappij

15 november 2021     Advies implementatie HO en BG (regionaal advies)

  8. Financiën.

 8.1. Overzicht inkomsten en uitgaven 2021.

Overzicht inkomsten en uitgaven 2021
           
Uitgaven Werkelijk Begroot Inkomsten Werkelijk Begroot
Uitgaven tbv leden              
Reiskosten € 66,92 € 500,00 Subsidie gemeente  € 4.960,00 € 4.960,00
Bureaukosten € 850,00 € 1.000,00                 
Cursussen € 265,20 € 1.000,00      
Organisatiekosten            
Lid Koepel WMO € 510,00 € 500,00      
Secretariaat € 400,00 € 400,00      
Bankkosten € 119,35 € 150,00      
Huur/catering € 275,25 € 50,00      
Abonnementen € 0,00 € 90,00      
PR en marketing          
Drukwerk en advertenties € 428,34 € 150,00      
Website  € 1.294,16 € 500,00      
Representatie € 345,43 € 500,00      
Projecten          
Reservering onvoorzien € 0,00 € 120,00      
Positief saldo € 405,35          
TOTAAL  € 4.960,00 € 4.960,00   € 4.960,00 € 4.960,00

 

 8.2. Toelichting op de jaarrekening.

De jaarrekening 2021 laat ten opzichte van de begroting van 2021 een positief resultaat zien van

€ 405,35. Voor dit positieve resultaat zijn de volgende verklaringen te geven:

A.  De inkomstenkant laat het gangbare beeld zien.

B.  Aan de kant van de uitgaven:

-    Er is aanzienlijk minder uitgegeven aan cursussen, representatie en reiskosten. Door Corona waren er minder fysieke bijeenkomsten en de geplande cursussen moesten worden geannuleerd.

-    Er is meer uitgegeven aan advertenties en aan de website.

De hogere uitgaven voor advertenties worden verklaard door de wervingsactie voor nieuwe leden voor de Wmo-Raad.

De uitgaven voor de nieuwe website waren begroot als p.m. post, omdat we bij het vaststellen van de begroting geen idee hadden van de kosten. De website is inmiddels afgebouwd en geïmplementeerd. De aanbetaling voor deze website heeft in 2021 plaatsgevonden. De reguliere kosten voor onze voormalige webbeheerder waren minder dan begroot, omdat gedurende het boekjaar afscheid is genomen van deze beheerder.

 

[1] Voor de leesbaarheid van dit verslag wordt de benaming ‘raad’ ook gebruikt als de Wmo-Raad wordt bedoeld.

[2] Samenwerkingsverband op het terrein van het sociaal domein van de gemeenten Halderberge, Rucphen, Zundert, Etten-Leur,

Roosendaal en Moerdijk.

[3] https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

[4] (De adviezen zijn in te zien op www.wmoraadmoerdijk.nl / publicaties.)