Toegankelijkheid

Skip to main content

Jaarverslag Wmo-adviesraad 2023

Jaarverslag 2023 van de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 2013376
Vastgesteld in de Wmo-adviesraadvergadering van 28 februari 2024

                                       

                   

Voorwoord.

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2023 van de Stichting Wmo-Raad Moerdijk.

In dit verslag proberen wij u een inzicht te geven in de werkzaamheden van de Wmo-adviesraad in het afgelopen jaar.

Na enkele jaren, waarin het vergaderen in het teken stond van Covid-19 hebben we in 2023 weer op de gebruikelijke wijze (rondom een tafel) kunnen vergaderen en elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Op diverse punten is 2023 een roerig jaar geweest, waarbij de wereldvrede op diverse plaatsen in gevaar is gebracht. Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op de inwoners van Moerdijk, al was het maar door de financiële gevolgen die de onrust met zich meebracht.

Als we kijken naar onze doelgroep, de mensen die vaak een flinke steun in de rug nodig hebben, dan werden die geconfronteerd met stijgende prijzen, zowel op de boodschappen als op de zo nodige energie. Maar ook werden zij getroffen door de personeelskrapte bij de zorgaanbieders, die vaak leidde tot langere wachttijden dan daarvoor gebruikelijk was. Gelukkig konden voor de meeste cliënten de gevolgen beperkt blijven door de inspanningen van de gemeente Moerdijk samen met de zorgaanbieders.

Wat betreft de adviesrol van de Wmo-adviesraad was het ook een druk jaar. Een deel van het jaar heeft in het teken gestaan van de continuïteit van de adviesraad, omdat in de loop van het jaar duidelijk werd dat een aantal leden aan het eind van het jaar de adviesraad zou verlaten.  Maar gelukkig zijn we er ook in geslaagd om de gevraagde en ook ongevraagde adviezen uit te brengen.

Vanaf deze plaats wil ik in eerste instantie, nogmaals, de in november vertrokken leden van de adviesraad erg bedanken voor hun rol die zij, vaak vele jaren, in de adviesraad hebben vervuld. Daarnaast wil ik ook die leden erg bedanken voor hun inzet  die thans deel uitmaken van de adviesraad, als lid of als aspirant-lid. Met vertrouwen dat de openheid en het onderling vertrouwen gehandhaafd mag blijven, kunnen wij de komend jaren tegemoet zien.

Tenslotte wens ik iedereen veel leesgenoegen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit de Vos
vicevoorzitter Stichting Wmo-Raad Gemeente Moerdijk

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20131376
Bankrekening: NL09 RABO 01319 95 456 t.n.v. Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk
website: https://wmoraadmoerdijk.nl
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

                                                                                                                                                                                                          


Inhoudsopgave.

(klik op de link om direct naar het gewenste hoofdstuk te gaan).

Voorwoord.
Inhoudsopgave.

1. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-adviesraad.
1.1. Wettelijk kader.
1.2. Toelichting op rol en positie Wmo-adviesraad.

2. Samenstelling van de Wmo-adviesraad Moerdijk. 

3. Werkwijze van de Wmo-adviesraad. 
3.1. Samenwerking met de Gemeente. 
3.2. Werkgroepen. 
3.3. Leren en kennis & ervaring delen. 
3.4. Bijgewoonde externe bijeenkomsten en scholingen.
3.5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR) 

4. Diverse ontwikkelingen.
4.1. De scoop van de adviesraad.
4.2. Het proces van de advisering.
4.3. Werving.
4.4. Jaarlijkse zelf-evaluatie.

5. Behandelde onderwerpen.
5.1. Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO) 
5.2. Klachten. 
5.3. Inclusie. 
5.4. Mobiliteit. 
5.5. Mantelzorg. 
5.6. Resultaat gericht werken. 
5.7. Hulpmiddelen. 
5.8. Huishoudelijke Ondersteuning. 
5.9. Pré-mantelzorgwoningen. 
5.10. Stads-, dorps- en gebiedstafels. 
5.11. Samenwerking in D-6 verband. 
5.12. Diverse onderwerpen in het kort.

6. Uitgebrachte adviezen.

7. Financiën.
7.1  Overzicht inkomsten en uitgaven 2023. 
7.2. Toelichting op de jaarrekening. 
7.3. Verklaring kascontrolecommissie. 

                                                                                                                                                                            


1. Toelichting op de Wmo en rol en positie van de Wmo-adviesraad.

1.1. Wettelijk kader.

De huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Deze wet beschrijft het begrip maatschappelijke ondersteuning als volgt:

  • Bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  • Bieden beschermd wonen of opvang.

1.2. Toelichting op rol en positie Wmo-adviesraad [1]

De Wmo-adviesraad Moerdijk is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk op het gebied van de Wmo. Onderdeel van de Wmo is namelijk dat de gemeente verplicht is ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wet. Hoe dit is geregeld in de gemeente Moerdijk ligt vast in een convenant, dat u kunt nalezen op de website van de raad.

De raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert. Met de adviezen hoopt de raad te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarnaast is de raad een sparring- en overlegpartner van de gemeente (en meer in het bijzonder de verantwoordelijke beleidsmedewerkers en wethouder), waarbij veel lopende zaken besproken worden.

De raad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen van inwoners op het gebied van de Wmo.

In de loop van 2023 is besloten om de werknaam van de Wmo-Raad te veranderen in Wmo-adviesraad Moerdijk. Gebleken is dat er bij de inwoners van de gemeente regelmatig verwarring bestond met het Wmo-loket. Zowel telefonisch als via het contactformulier werden individuele vragen ontvangen die bedoeld waren voor het Wmo-loket. Het logo is hierop aangepast. De juridische naam van de raad blijft, voorlopig, ongewijzigd namelijk Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk.

Op de website www.wmoraadmoerdijk.nl is een toelichting te vinden op de activiteiten van de raad, staan foto’s van de leden en zijn de uitgebrachte adviezen en vergader- en jaarverslagen te vinden. Ook wordt vermeld hoe contact opgenomen kan worden met de raad.

                                                                   

                                                               


2. Samenstelling van de Wmo-adviesraad Moerdijk

Op 1 januari 2023 bestond de raad uit de volgende tien leden:
mw. A. ten Cate
mw. M. Eekhout.
mw. M. Haazelager
mw. S. Ros
mw. E. van Adrichem
dhr. B. de Jong
dhr. G. de Vos
dhr. P. Kapitein (penningmeester en vice-voorzitter)
mw. W. Tolenaars (secretaris)
dhr. C. Klasen (voorzitter)

In de juni vergadering heeft dhr. P. Kapitein zijn vicevoorzitterschap neergelegd en is, in deze functie, opgevolgd door dhr. G. de Vos.

In september heeft mw. S. Ros haar lidmaatschap opgezegd. 

In de  loop van het jaar kondigden mw. M. Haazelager, mw. W. Tolenaars, dhr. C. Klasen, dhr. B. de Jong en dhr. P. Kapitein aan hun lidmaatschap van de raad op 1 november te beëindigen. Om de continuïteit van de raad te borgen is besloten om actief op zoek te gaan naar nieuwe leden. Bij voorkeur uit de diverse kernen, om zo een representatieve vertegenwoordiging te kunnen zijn vanuit de gemeente. Uit deze wervingsactie zijn een 6-tal aspirant-leden voor de raad naar voren gekomen. Helaas hebben 2 aspirant-leden zich eind van het jaar teruggetrokken. Het streven is om de overige aspirant-leden, na een introductieperiode van drie vergaderingen, toe te laten tot het Stichtingsbestuur.

Door het vertrek van de leden van het Dagelijks Bestuur is gezocht naar nieuwe DB-leden bij de leden die zowel in de “oude” als de “nieuwe” raad zitting hadden/hebben. Voor de functie van voorzitter is dat, helaas, niet gelukt. Daarom is besloten om op zoek te gaan naar een interim-voorzitter. Voor de periode van 1 november 2023 tot 1 november 2024 zal dhr. E. Bouwsma optreden als interim-voorzitter van de raad. Omdat dhr. Bouwsma niet woonachtig is de gemeente Moerdijk zal hij uitsluitend optreden als technisch voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als de Wmo-adviesraad.

Op 31 december 2023 bestond de raad uit de volgende personen:
Mevrouw A. ten Cate
Mevrouw M. Eekhout
Mevrouw E. van Adrichem    Penningmeester
De heer G. de Vos.   Secretaris / Vicevoorzitter
De heer E. Bouwsma   Interim-voorzitter

Tevens waren er op 31 december 2023 een viertal aspirant-leden die nog in de introductieperiode van drie vergaderingen zaten.

Wethouder mevrouw P. Joosten is sinds 2022 als portefeuillehouder Wmo werkzaam. Zij is samen met de beleidsmedewerkers mevrouw M. van Zantvliet, mevrouw I. Maas en dhr. Bouchekourte, het meest of direct bij de raad betrokken.

De kascontrolecommissie bestond tot 6 december uit mw. Van Adrichem en mw. Haazelager. In de vergadering van die dag zijn de leden mw. A. ten Cate  en mw. G. Molewijk  benoemd in de kascontrolecommissie.

De werkgroepen zijn tot 1 november 2023 niet gewijzigd. In begin 2024 zullen door de raad in nieuwe samenstelling de werkgroepen opnieuw worden samengesteld.

Twee leden van de Wmo-adviesraad werken bij Surplus. Deze organisatie verzorgt onder meer een deel van de Wmo-werkzaamheden voor de Gemeente Moerdijk. Er zijn afspraken gemaakt dat mocht er in een specifiek geval sprake zijn van mogelijke belangenverstrengeling, deze leden zich zullen terugtrekken uit de discussie/vergadering. Dit zal worden vastgelegd wordt in het verslag. Deze werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. (art. C5-2)
Eén van de aspirant-leden is werkzaam bij een andere organisatie die diensten verleent aan de gemeente Moerdijk. Ook in dit geval is een dergelijke constructie afgesproken.

Bij de overige leden zijn geen werkzaamheden die, op dit moment, tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

 

                                                      

                                                       


3. Werkwijze van de Wmo-adviesraad.

De raad heeft in 2023 11 maal vergaderd, meestal op de tweede woensdagmiddag van de maand, doordat een aantal aspirant-leden werkzaam zijn, is in de loop van het jaar besloten ook op andere dagen te vergaderen.

Op 8 maart heeft er aansluitend aan de reguliere vergadering een studiemiddag plaats gevonden over de door ontwikkeling van de Wmo-adviesraad naar een brede Adviesraad Sociaal Domein. De onderzoeken vanuit de Wmo-adviesraad naar deze doorontwikkeling zijn, op advies van de gemeente Moerdijk, tijdelijk stilgezet.

Het Dagelijks bestuur heeft 11 maal regulier vergaderd meestal  9 kalenderdagen vóór de reguliere vergadering van de adviesraad.

In 2022 is besloten dat een DB-vergadering uit minimaal drie personen dient te bestaan. De afspraak is gemaakt dat het DB bij ontstentenis van één van de leden zal worden aangevuld door een lid van de raad. Ook is de aantredingsdatum van de leden gewijzigd in het rooster van aan- en aftreden. Voortaan wordt iedereen geacht op 1 november te beginnen c.q. begonnen te zijn. Dit om verwarring te voorkomen. Deze punten zijn op 12 april 2023 opgenomen in het toen herziene Huishoudelijk Reglement (HHR) van de Stichting.

Via de website (https://wmoraadmoerdijk.nl) is informatie over doel, werkwijze en samenstelling van de Wmo-adviesraad te lezen. Jaarverslagen, de vergaderverslagen van de Wmo-adviesraad en de uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen worden op deze website gepubliceerd. Er is een contactformulier beschikbaar alsmede overige contactinformatie.
Het afgesloten leden-gedeelte van de website wordt gebruikt voor het publiceren en archiveren van de vergaderstukken.
Het beheer van de website ligt bij een lid van de werkgroep communicatie en de secretaris.
In het laatste kwartaal van 2023 is de website geactualiseerd, waarbij ook op de site is getracht de verwarring tussen het Wmo-Loket en de Wmo-adviesraad tot een minimum te beperken.

3.1. Samenwerking met de Gemeente.

De samenwerking tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Wmo-Raad Moerdijk is gebaseerd op een convenant, dat op 14 april 2020 is vastgesteld. In het convenant is geregeld dat deze elke twee jaar wordt geëvalueerd. In 2023 heeft de evaluatie plaats gevonden in een gesprek tussen de gemeente en het dagelijks bestuur van de adviesraad. Besloten is om het convenant op enkele punten aan te passen. Het herziene convenant is ingegaan op 1 oktober 2023 en zal in de loop van 2025 wederom geëvalueerd worden. Bij het convenant is een bijlage gevoegd waarin de procedure geregeld wordt op de wijze waarop de Wmo-adviesraad aan de voorkant betrokken wordt bij lokale beleidsonderwerpen die de Wmo raken.

Bij een deel van de vergadering van de adviesraad zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om de raad te informeren, vragen te beantwoorden en onderwerpen te bespreken. Ook waren regelmatig andere medewerkers van de gemeente in de vergadering aanwezig om specifieke onderwerpen  toe te lichten die te maken hebben met het werkgebied van de adviesraad.

De gemeenteraads- en commissievergaderingen worden (digitaal) gevolgd en relevante documenten, zoals raadsinformatiebrieven worden gedeeld.

 3.2. Werkgroepen.

Om alle gebieden van de Wmo voldoende te kunnen volgen is een verdeling van producten en diensten gemaakt over de leden. De aldus ontstane werkgroepen specialiseren zich op enkele onderwerpen van de Wmo en behandelen deze binnen hun werkgroep, waarna zij conceptvoorstellen inbrengen in de vergadering.

Onderstaand een schema van de samenstelling van de werkgroepen tussen 1 januari en 1 november 2023

Product of Dienst

Inhoud

Werkgroep 1:   Mevr. Eekhout & Dhr. De Jong

 - Vervoer

- Parkeerbeleid en vergunningen

 - Toegankelijkheid stad en dorp

- Alle openbare gebouwen en terreinen, maar ook een beleid voor alle andere gebouwen zoals winkels, restaurants etc.

 - Inclusiemaatschappij

 
   

Werkgroep 2:  Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate

 - Hulpmiddelen

- Traplift en overige woningaanpassingen

 

- Loophulpmiddelen - Rolstoelen - Scootmobielen - Driewielfietsen

   

Werkgroep 3:   Mevr. Eekhout & Mevr. Haazelager

 - Week op orde

- Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf – Begeleiding -Wijkzuster - Beschermd wonen

 - Mantelzorg mogelijk maken

- Mantelzorg

 

 

Werkgroep 4Mevr. Van Adrichem & Mevr. Ten Cate

 - Huishoudelijke hulp

- Schoonmaak in huis, in natura of met PGB

   

Werkgroep 5Mevr. Haazelager & Dhr. De Jong

- Cliëntondersteuning

- Wmo-loket

- (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

- Communicatie

- Voorlichting

   

                                            Indien onderwerpen aan de orde komen, die niet duidelijk onder te brengen zijn bij een van de bovengenoemde werkgroepen wordt een ad-hoc werkgroep in het leven geroepen.  In 2023 was dat het geval bij het op voorhand bespreken van het onderwerp pré-mantelzorgwoningen. Mw. E. Van Adrichem en dhr. G. de Vos hebben dit onderwerp opgepakt.

De werkgroepen waren volledig bemenst en wisten elkaar te vinden en de werkgroepen streefden er naar om zelf zoveel mogelijk de adviezen te schrijven en woordvoering te verzorgen. De afspraak is gemaakt dat bij afwezigheid van een lid van een werkgroep een beroep gedaan kan worden op andere leden van de adviesraad om tijdelijk in te vallen, om de werkzaamheden niet te vertragen.

Begin 2024 zullen de werkgroepen opnieuw samengesteld worden, omdat een aantal van de genoemde werkgroep leden sinds 1 november geen lid meer is van de Wmo-adviesraad.

3.3. Leren en kennis & ervaring delen.

De raad is aangesloten bij de Koepel adviesraden Sociaal Domein[2] en ontvangt diverse nieuwsbrieven van deze Koepel en van andere relevante brancheorganisaties. Afgelopen jaar zijn enkele cursussen en webinars gevolgd door de leden van de raad. Ieder lid heeft toegang tot de website en de bibliotheek/ladekast van De Koepel, dit is een bron van informatie die voor het advieswerk onontbeerlijk is.

De Wmo-adviesraad heeft contact met adviesraden van de D-6 gemeenten[3] en heeft in 2023 diverse malen deel genomen aan de overlegvergaderingen van deze adviesraden. Door deel te nemen aan de overleggen kan gebruik gemaakt worden van elkaars ervaringen op het adviesterrein.

Door de regionale samenwerking van de gemeenten in D-6 verband of nog groter (D-9, D-12) wordt vaker een gezamenlijk advies gevraagd aan de betrokken adviesraden. Hierdoor is het plannen van gezamenlijke overleggen vaak lastig, zeker als er op korte termijn een advies wordt gevraagd. Ook is het belangrijk dat elke raad voldoende tijd heeft om het advies in eigen kring kort te sluiten. Bij  een korte voorbereidingstijd voor de advisering bij deze samenwerkingsverbanden dreigt het inbrengen van de “Couleur Locale” in gevaar te komen.
In juni 2023 is door de overlegvergadering van de D-6 adviesraden een memo besproken, opgesteld vanuit de deelnemende gemeenten, waarbij een aantal afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop de adviesraden betrokken zullen worden bij zaken die in samenwerkingsverband worden opgesteld. Belangrijk punt in deze afspraken is het tijdig betrekken van de adviesraden in het proces. In de afgelopen maanden is nog geen ervaring opgedaan met deze werkwijze.  

In 2023 heeft de Wmo-adviesraad ook enkele gesprekken gevoerd met collega adviesraden om ervaringen op te doen over een mogelijke doorontwikkeling van de Wmo-adviesraad naar een Brede Adviesraad Sociaal Domein. In de zomer van 2023 zijn deze gesprekken stop gezet, nadat de gemeente Moerdijk had aangegeven dat zij zich eerst wil beraden over de wijze waarop zij de wettelijke participatie in de gemeente vorm wil geven. Door personeelsgebrek aan de zijde van de gemeente is dit proces nog niet opgestart.  Aangegeven is dat de Wmo-adviesraad betrokken zal worden.

De Wmo-adviesraad heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan een tweetal bijeenkomsten om te trachten in contact te komen met cliënten van de Wmo en/of hun mantelzorgers om van hen ervaringen te vernemen. Ten eerste was dit de Gezondheidsmarkt in Fijnaart op 7 oktober en de bijeenkomst van de Voorzitterssociëteit Zevenbergen, die door de Wmo-adviesraad was georganiseerd en die in het teken stond van inclusiviteit. De bij deze bijeenkomsten ontvangen reacties zijn met de gemeente gedeeld.

In 2023 is besloten om meer zichtbaar te worden in de Moerdijkse samenleving. Een eerste stap hierbij is dat leden van de Wmo-adviesraad aanwezig zijn bij de gebiedstafels in de 11 kernen en het buitengebied. Er is een verdeling gemaakt, zodanig dat voor elke gebiedstafel een vaste vertegenwoordiger is vanuit de Wmo-adviesraad en een plaatsvervanger. In de meeste bijeenkomsten is een korte presentatie gehouden over het werk van de Wmo-adviesraad.

Een andere methode om meer bekendheid te verkrijgen voor het werk van onze raad is het samenstellen van een flyer, die gebruikt wordt bij bijeenkomsten zoals de gebiedstafels, de Gezondheidsmarkt en de bijeenkomst van de Voorzitterssociëteit Zevenbergen. Ook bij volgende bijeenkomsten met externen zullen deze flyers worden ingezet.

Voor grote bijeenkomsten zoals de gezondheidsmarkt, of door de adviesraad georganiseerde bijeenkomsten is een spandoek gemaakt om aan een kraam te bevestigen of ergens anders in een ruimte op te hangen. Dit spandoek bevat uitsluitend het logo van de Wmo-adviesraad, zoals dat ook linksboven deze pagina is afgedrukt.

De Wmo-adviesraad maakt momenteel nog geen gebruik van de Sociale Media om bekendheid te krijgen voor de werkzaamheden. Eén van de leden heeft hierover een notitie samengesteld, maar het onderwerp is in 2023 even geparkeerd, omdat de nadruk lag op het werven van nieuwe leden. De afspraak is gemaakt om, met de nieuwe leden, een nieuwe start te maken.

3.4.  Bijgewoonde externe bijeenkomsten en scholingen.

Verschillende leden van de raad hebben een aantal extern georganiseerde bijeenkomsten en scholingen bijgewoond. Terugkoppeling van deze bijeenkomsten vindt meestal plaats via een kort verslag, wat bij de vergaderagenda wordt gevoegd. Vragen en opmerkingen over deze terugkoppelingen komen aan de orde tijdens de vergadering.

   • Themabijeenkomst armoede;
   • Diverse stads-, dorps- en gebiedstafels;
   • Reizigersoverleg Deeltaxi;
   • Webinars van de Koepel “Burger(be)raden” en “Samen vitaal ouder worden”;
   • Overleg met Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM);
   • Diverse overleggen Adviesraden D-6 gemeenten;
   • Overleg met gemeente Moerdijk over: ontwikkeling Mobiliteits- en Verkeersplan Moerdijk en over pré-mantelzorgwoningen;
   • Presentatie implementatie Hulpmiddelen door de bedrijven die een contract gegund hebben gekregen.
   • Gezondheidsmarkt Fijnaart, door de Kruisvereniging;
   • Bijeenkomst Voorzitterssociëteit Zevenbergen over het onderwerp inclusiviteit. (georganiseerd door Wmo-adviesraad Moerdijk).3.5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR)

3.5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

In 2021 heeft de raad een traject doorlopen om te inventariseren of zij voldoet aan de vereisten van WBTR.
De eigen werkwijze is aangepast en gedocumenteerd.
Wat nog rest is bepalen wie bij ‘belet en ontstentenis’ van alle leden de verantwoordelijkheid heeft over de Stichting. We zijn bij een aantal instanties en deskundigen te rade gegaan, maar hebben ook in 2023 nog geen oplossing gevonden. Dit laatste onderwerp en enkele alinea’s over tegenstrijdig belang dienen te worden aangepast in de statuten. Hiervoor staat een termijn van 5 jaar dus deze twee punten staan genoteerd voor het moment dat een statutenwijziging aan de orde is. (uiterlijk 1 juli 2026). 

                                       


4. Diverse ontwikkelingen

4.1. De scoop van de adviesraad.

In het verslagjaar 2022 zijn een aantal studiebijeenkomsten gewijd aan de oriëntatie op een brede Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in relatie tot onze missie en visie.  Een ASD is een raad waarbij de advisering zich ook uitstrekt over de Jeugdwet en de Participatiewet.
Er blijkt regelmatig overlap tussen de drie wetten van het Sociaal domein, waardoor de scoop van de Wmo-adviesraad dus eigenlijk te smal is. Bovendien zijn in het regionaal verband van D-6 meerdere ASD’s actief wat een complicerende factor is bij gezamenlijke advisering. Er is bovendien in onze gemeente geen cliëntenraad meer en de Senioren Adviesraad Moerdijk is in de loop van 2023 opgeheven.

Na de stappen in 2022 zijn in het begin van 2023 vervolgstappen gezet. Er hebben o.a. gesprekken plaats gevonden met ervaringsdeskundigen vanuit andere adviesraden, die ook het proces van de doorontwikkeling hebben doorgemaakt.

In de loop van 2023 zijn deze werkzaamheden (tijdelijk) gestaakt omdat de gemeente aangaf eerst zelf een breed inzicht te willen krijgen over de burgerparticipatie binnen de gemeente.

4.2. Het proces van de advisering.

Het is een algemeen streven om te zoeken naar een werkwijze waarbij de Wmo-adviesraad meer vooraan in het proces is betrokken en proactief adviseert. Dit heeft zowel voor de gemeente als voor de raad het voordeel dat meer op grote lijnen kan worden gewerkt en er niet na uitwerking door de gemeente nog allerlei details ter tafel komen.  Een vereiste in dit verband  is een planning van onderwerpen die in het komende jaar op de agenda van de gemeente komen, zodat de raad zich vroegtijdig kan oriënteren en de belangrijkste uitgangspunten van/voor de adviezen tijdig kan formuleren.
Bij de herziening van het convenant is een bijlage toegevoegd waarin afspraken zijn gemaakt, met name ook op het gebied van termijnen e.d. die een gedegen advisering door onze raad mogelijk moeten maken.

4.3. Werving

Aan het begin van het verslagjaar 2023 bestond de adviesraad uit tien personen.  In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat een aantal leden in november 2023, om diverse redenen afscheid zouden nemen van de Wmo-adviesraad. Het vinden van voldoende nieuwe leden heeft een aanzienlijke impact gehad op de werkzaamheden van de raad. Besloten is om in te zetten op continuïteit van de raad, waarvoor diverse middelen zijn gebruikt om nieuwe leden te vinden: 

 • contacten van de leden van de adviesraad;
 • advertenties / artikelen in diverse huis aan huisbladen, zowel van de gehele gemeente als ook huis-aan-huisbladen die in specifieke kernen verschijnen;
 • publicatie van een oproep op de website van de Wmo-adviesraad via een pop-up;
 • publicatie op de website van de “Vrijwilligerscentrale Moerdijk – Halderberge”.[4]

Deze activiteiten hebben een zevental aanmeldingen opgeleverd. Met deze mensen is een gesprek gevoerd door twee leden van de adviesraad die ook na 1 november 2023 deel uitmaken van de advies raad. Na deze gesprekken zijn zes kandidaten uitgenodigd om drie vergaderingen van de raad bij te wonen als aspirant-lid. Aan het eind van het jaar hebben twee aspirant-leden aangegeven geen lid van de adviesraad te willen worden.
Aan het begin van 2024 worden besluiten genomen over de overige aspirant-leden, omdat zij nog geen drie vergaderingen hebben bijgewoond.
Bij de werving was het, helaas, nog niet mogelijk om rekening te houden met de doorontwikkeling tot een Adviesraad Sociaal Domein. Om deze reden zijn er nog geen leden geselecteerd met kennis op het gebied van jongeren en participatie.

4.4. Jaarlijkse zelf-evaluatie.

In de laatste maanden van 2022 is een uitgebreide evaluatie gestart, waarvan het laatste deel heeft plaats gevonden in januari 2023. Dhr. Kapitein en dhr. De Vos hebben de evaluatie geleid omdat ook het functioneren van de voorzitter en de secretaris besproken dienden te worden. De verslaglegging is uitsluitend bestemd voor de leden.
De volgende onderwerpen zijn besproken en er zijn aandachtspunten geformuleerd:

 • de aanwezigheid en bijdrage van elk bestuurslid;
 • de frequentie, organisatie en voorbereiding van de vergaderingen;
 • de relatie met en het functioneren van het dagelijks bestuur;
 • de naleving door de bestuursleden van de statuten, het huishoudelijk reglement, het convenant, de missie en verdere werkafspraken;
 • mogelijke risico’s, zowel financieel als niet- financieel.

Omdat in 2022/2023 een uitgebreide evaluatie heeft plaatsgevonden en in 2023 veel tijd is besteedt aan de continuïteit van de raad heeft er in 2023 geen evaluatie plaats gevonden. Deze zal in 2024 wel plaats moeten vinden.

                            

                              


5. Behandelde onderwerpen.

Onderstaand treft u een opsomming aan van de meest relevante onderwerpen die in 2023 zijn behandeld. Dit overzicht is niet volledig. Daarvoor verwijst de adviesraad naar de vergaderverslagen op de website. (https://wmoraadmoerdijk.nl/publicaties/vergaderverslagen)

Een aandachtspunt is dat de looptijd van het gemeentelijk beleidsplan Wmo reeds geruime tijd is verlopen. Het (kader)Beleidsplan Maatschappij van de gemeente Moerdijk is uitgesteld door prioritering van andere onderwerpen, kan er ook niet aan het beleidsplan Wmo gewerkt worden.

Dit punt staat sinds december 2017 op de actielijst van de Wmo-adviesraad.

5.1. Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO)

In 2023 heeft de Wmo-adviesraad een aantal vragen ingebracht bij het CEO die betrekking hadden op de aanmeldprocedure en het gebruik van meldingsformulieren hierbij. Ook is een vraag toegevoegd over het keukentafelgesprek en hoe serieus de cliënt zich genomen voelt.
In april 2023 zijn 692 cliënten schriftelijk benaderd om deel te nemen aan het CEO. De respons was met 456 cliënten (66%) hoger dan het jaar hiervoor. De resultaten hebben met name betrekking op het jaar 2022. De Wmo-adviesraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek zijn zorgen geuit over de “wachttermijn” bij de Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Deze loopt op door het tekort aan voldoende kwalitatief personeel bij de HO. Door dit tekort wordt in sommige gevallen minder gelet op het kwaliteitsniveau van de medewerkers. Dit baart zorgen bij de Wmo-adviesraad. Bij  het onderzoek over 2022 is gebleken dat de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning iets is toegenomen ten opzichte van het jaar hiervoor, maar een bekendheid van 43% is in onze ogen te laag, ondanks de informatie hierover.
In het begin van 2024 zal een CEO worden uitgevoerd, met dezelfde vragen als over het jaar 2022.

5.2. Klachten

Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag zijn er nog geen gegevens van klachten 2023 beschikbaar.
Op bijeenkomsten waar de Wmo-adviesraad aanwezig was, kregen de leden van de adviesraad opmerkingen van cliënten of hun mantelzorgers. Met name bij de Gezondheidsmarkt in Fijnaart zijn opmerkingen door cliënten en mantelzorgers gemaakt over het inlevingsvermogen van medewerkers bij het Wmo-loket.  Deze signalen zijn meegenomen in de gesprekken met de beleidsmedewerkers en de wethouder en in de advisering. De feitelijke afhandeling van meldingen en signalen is voorbehouden aan de gemeente.

5.3. Inclusie

In juli 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag beoogt de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Inclusie, mee kunnen doen, is voor iedereen en voor ons samen van wezenlijk belang. Inclusie is vooral toegankelijkheid en de mogelijkheid om met een beperking ook volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij. Vaak wordt dit versmald tot fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen.

Inclusie is de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en van de beoogde resultaten van de Wmo-adviesraad. De adviesraad heeft het onderwerp inclusie in bijna elke vergadering op de agenda gehad.

De afspraak in het verleden gemaakt, dat inclusiebeleid wordt meegenomen in projectplannen en startnotities is nog niet geheel uit de verf gekomen en ook de voorgenomen ontwikkeling van een integraal inzetbaar instrument voor een innovatieve burgerschouw in de gehele gemeente, is niet gerealiseerd.

In oktober van 2023 heeft de Wmo-adviesraad in samenwerking met de Voorzitterssociëteit Zevenbergen een avond georganiseerd die in het teken stond van inclusiviteit en wat de aanwezigen hieraan konden bijdragen in hun dagelijkse activiteiten bij bedrijven en organisaties in de kern Zevenbergen.

In december heeft de adviesraad kennis gemaakt met de ambtenaar die tijdelijk is aangetrokken om het inclusiebeleid in de gemeente Moerdijk gestalte te geven. Na deze kennismaking heeft er een gesprek plaats gevonden met een van de adviesraadsleden met deze ambtenaar om onderwerpen nader te bespreken. Naast praktische zaken rondom inclusiviteit is in de gesprekken ook aangegeven dat bewustwording bij de ambtenaren noodzakelijk is om een succesvol beleid te kunnen ontwikkelen.  De adviesraad is wel bezorgd over de continuïteit van beleid op het moment dat de huidige opdracht is afgelopen en er een rapport ligt.  Voorkomen moet worden dat dit rapport ongebruikt in een lade verdwijnt.

5.4. Mobiliteit.

De raad participeert in het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant. Ook hier zijn zorgen over de personeelscapaciteit besproken. Verder is in dit verband geadviseerd op de Nota van uitgangspunten Bravoflex West-Brabant 2024-2027. Op basis van deze uitgangspunten is er in de zomer van 2023 een openbare aanbesteding uitgeschreven, waarvan de definitieve gunning is uitgesteld, omdat één van de gegadigden in beroep is gegaan bij de kantonrechter tegen de voorlopige gunning. Het lopende contract zal vermoedelijk verlengd worden, omdat na de uitspraak de ingangstermijn te kort is voor een nieuwe vervoerder.

In dit kader heeft de Wmo-adviesraad zijn zorgen geuit over het Wmo-vervoer in de richting van de Hoekse Waard en Rotterdam door de langdurige afsluitingen van de A29 in beide richtingen.

Ook zijn vragen gesteld over het ontbreken van treinvervoer vanuit Zevenbergen voor een periode van 6 weken door werkzaamheden aan het spoor.

5.5. Mantelzorg.

De raad is van mening dat mantelzorgers niet alleen ondersteund, maar zeker ook gepast gewaardeerd dienen te worden. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele. Het mantelzorgcompliment en de ondersteuning van mantelzorgers is dan ook regelmatig besproken. De raad heeft geconstateerd dat er bij de mantelzorgers onrust is ontstaan, doordat gekozen is voor een nieuwe manier voor het verstrekken van de mantelzorgwaardering. De raad heeft aangegeven dat zij  het positief vindt dat de bonnen op meer plaatsen besteedt kunnen worden in de eigen gemeente, maar pleit voor een laagdrempeliger en minder zakelijke aanpak bij de besteding.

Net als, in voorgaande jaren is de geplande herijking van het mantelzorgbeleid niet gerealiseerd omdat het beleidsplan Wmo waarvan het mantelzorgbeleid een onderdeel is niet is geactualiseerd,.

Leden van de adviesraad zijn bij de jaarlijkse “Dag van de Mantelzorger” geweest. De adviesraad heeft bij de betreffende wethouder aangedrongen op nadere actie op de, door mantelzorgers, naar voren gebrachte punten.  

5.6. Resultaat gericht werken.

Vooruitlopend op een wetsontwerp wat resultaat gericht werken bij o.a. de huishoudelijke ondersteuning (HO) mogelijk maakt, is o.a. de gemeente Moerdijk al begonnen met het resultaat gericht werken. Hierbij wordt de HO niet geïndiceerd door toekenning van een tijdseenheid, maar op basis van een leefbare woning. Begin 2023 heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat het wetsontwerp niet bij de Staten Generaal zal worden ingediend. Hierop heeft de gemeente Moerdijk aangegeven dat de werkwijze voorlopig wordt gehandhaafd totdat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met een nieuwe handleiding komt.  Dit onderwerp wordt door de Wmo-adviesraad verder gevolgd.

5.7. Hulpmiddelen

In 2022 is er een aanbesteding voor Wmo gerelateerde hulpmiddelen uitgeschreven. Deze aanbesteding is in 2023 gegund aan 2 gegadigden.  De werkgroep hulpmiddelen van de Wmo-adviesraad is via een online bijeenkomst geïnformeerd over de implementatie. Uit de presentatie is gebleken dat er geen bijzondere problemen zijn ontstaat bij de overgang naar de nieuwe contracten.
De adviesraad is in september geïnformeerd over leveringsproblemen bij één van de contractanten, veroorzaakt door een interne verhuizing. Hierbij heeft de communicatie, vanuit de contractant, naar de gemeenten en de cliënten niet goed gefunctioneerd.

5.8. Huishoudelijke Ondersteuning

De Huishoudelijke Ondersteuning (HO) is regelmatig onderwerp geweest op de agenda van de Wmo-adviesraad. Met name de personeelstekorten bij de contractanten zijn een zorg om de continuïteit van de HO te waarborgen.
De gemeente Moerdijk heeft aangegeven dat er over het jaar 2023 minder (nieuwe) aanvragen zijn gedaan voor HO dan in de jaren daarvoor. De gemeente geeft aan dat wellicht de inzet van een ergotherapeut bij de advisering van aanvragers een rol kan spelen. Hierbij wordt gewezen op de mogelijkheid van hulpmiddelen en van de werkzaamheden door de aanvrager over diverse dagen te spreiden.
De HO is één van de meest zichtbare voorzieningen binnen de Wmo en is dan ook een onderwerp die het meest leidt tot opmerkingen.

5.9. Pré-mantelzorgwoningen.

In de zomer van 2023 is een tijdelijke werkgroep gevraagd om een eerste advies uit te brengen over de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen. In een gesprek met de behandelend ambtenaar is hierover een voorlopig advies uitgebracht over een aantal punten. Het belangrijkste punt voor de Wmo-adviesraad was de vraag of een leeftijdsgrens voor de aanvrager(s) gewenst zou zijn. De adviesraad is principieel tegenstander van het invoeren van leeftijdsgrenzen en heeft dan ook mondeling volgens deze lijn geadviseerd.
Vlak voor de decembervergadering is de concept beleidsregel ontvangen, waarbij tijdens de vergadering bleek dat de beleidsregel nog voor 1 januari 2024 ingevoerd moest worden in verband met de invoering van de Omgevingswet.
Helaas is in de beleidsregel wel een leeftijdsgrens opgenomen, waarbij extra regels van toepassing zijn voor aanvragen die niet aan de leeftijdsgrens voldoen.

5.10. Stads-, dorps- en gebiedstafels.

Om meer bekendheid aan de Wmo-adviesraad te geven en om eventuele signalen uit de samenleving op te vangen is in 2022 besloten dat leden van de Wmo-adviesraad, zoveel als mogelijk, aanwezig zijn bij de diverse stads-, dorps- en gebiedstafels in de diverse kernen en het buitengebied. Verreweg de meeste onderwerpen die bij de tafels aan de orde komen zijn van fysieke aard (verkeer, wonen, onderhoud openbare ruimte etc). Het is gebleken dat het moeilijk is om onderwerpen vanuit het sociale domein op de agenda te krijgen. Het Dagelijks Bestuur van de Wmo-adviesraad heeft in 2023 over dit  onderwerp gesproken met één van de gebiedscoördinatoren, die tot eenzelfde conclusie kwam. Dit zou verder met de overige gebiedscoördinatoren besproken worden.

Om tijdens de bijeenkomsten waar de Wmo-adviesraad vertegenwoordigd is, bekendheid aan de adviesraad te geven, is een flyer samengesteld. Hierin wordt in het kort uitgelegd wat de Wmo-adviesraad doet en waar deze voor staat.

Omdat de leden, door het naar buiten treden van de Wmo-adviesraad, meer risico lopen op ongewenste situaties, is de afspraak dat leden die hiermee te maken krijgen, dit onverwijld melden bij de secretaris van de Wmo-adviesraad, die dit dan zo spoedig mogelijk bij de gemeente zal melden.

5.11. Samenwerking in D-6 verband.

De Wmo-adviesraad Moerdijk heeft in 2023 deelgenomen aan  diverse regionale overleggen met adviesraden van de gemeenten: Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Roosendaal en Moerdijk, het zogenaamde D-6 verband. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over onderwerpen die het Sociaal Domein raken. Dit is breder dan alleen Wmo gerichte onderwerpen, omdat een aantal adviesraden ook het gehele Sociale Domein als werkgebied hebben.
Eind 2023 is besloten om deze overlegvergaderingen uit te breiden met de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten van het samenwerkingsverband Brabantse Wal[5].
Deze overleggen zijn zeer nuttig omdat hier ook ervaringen uitgewisseld kunnen worden waar een ieder zijn voordeel mee kan doen.

Ook werken de gemeenten in dit D-6 verband samen bij regionale aanbestedingen voor Wmo gerelateerde diensten of middelen. De advisering hierover vindt dan ook gezamenlijk plaats. In 2023 zijn hierover nadere afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de adviesraden. Deze afspraken hebben voor de Wmo-adviesraad Moerdijk geleid tot de bijlage bij het convenant, zoals besproken in 5.4.

5.12. Diverse onderwerpen in het kort.

Aanpak Ouderenmishandeling

In 2022 heeft de adviesraad informatie ontvangen over de versterking van de aanpak van ouderenmishandeling. Het Plan van Aanpak om tot een adviesnota te komen heeft in 2023 vertraging opgelopen door personeelstekorten.
In maart 2023 zijn diverse adviesraadleden aanwezig geweest bij een, door de gemeente Moerdijk, georganiseerde voorstelling over ouderenmishandeling. Doel hiervan was om het taboe op dit onderwerp weg te halen. Bij deze bijeenkomst waren zowel professionele krachten uit het veld als mantelzorgers aanwezig.

SPUK/GALA

De Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK/GALA) is een onderwerp waar de gemeente in het jaar 2023 de nodige energie in gestoken heeft. De Wmo-adviesraad heeft over dit onderwerp besloten om de inbreng hierover even te “parkeren” door de personele wijzigingen binnen de adviesraad. Wel is besloten om het onderwerp in 2024 op te gaan pakken.
In de laatste vergadering van  2023 is door de desbetreffende ambtenaar een presentatie verzorgd over de stand van zaken tot op dat moment.

Beschermd wonen / Wijk GGZ.

In de regio Breda is een gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen actief, waarvan de gemeente Breda centrumgemeente is. De gemeente Moerdijk maakt deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. In 2020 heeft de raad al geadviseerd op zowel het beleidskader als op de lokale aanpak. Onderdeel hiervan was de rol en taak van de in 2022 begonnen Wijk-GGZ-er. In 2023 is een tussentijdse evaluatie besproken van deze wijk-GGZ-er. De pilot is na ongeveer een jaar als een succes beoordeeld en is voor een jaar verlengt. Naast de wijk-GGZ-er komt er ook een Kennisnetwerk Onbegrepen gedrag in de regio.

Toegankelijkheid vesting Willemstad

Op uitnodiging van GroenLInks-PvdA hebben 2 leden van de Wmo-adviesraad deel genomen aan een georganiseerde wandeling door Willemstad, waarbij de nadruk lag op problemen die mensen met een lichamelijke of visuele handicap ondervinden bij een dergelijke wandeling. Het ontvangen verslag van deze wandeling zal in 2024 in een vergadering worden besproken.

Stichting BUS

In 2022 heeft stichting BUS contact gezocht voor een overleg. BUS is een Brabantse belangenorganisatie voor burgers en organisaties die met de uitkeringswereld te maken hebben. Zij informeerden naar specifieke problemen en hoe dingen geregeld zijn in de gemeente Moerdijk. Omdat de doorontwikkeling naar een brede adviesraad is vertraagd, zijn de contacten momenteel even op een laag pitje gezet

        

        


6. Uitgebrachte adviezen.

  1. Ongevraagd advies met betrekking tot toegankelijkheid stembureau’s – 25 april 2023
  2. Advies Sociaal Medische Advisering – 9 mei 2023
  3. Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen – 13 december 2023

Bovenstaande adviezen zijn gepubliceerd op de website van de Wmo-adviesraad: (https://wmoraadmoerdijk.nl/publicaties/uitgebrachte-adviezen)

Verder heeft de adviesraad, samen met adviesraden van andere gemeenten, meegewerkt aan het  gezamenlijk formuleren van onderstaande adviezen:

  1. Sociaal Medische Advisering
  2. Aanbesteding regio taxi

 

    


7.   Financiën.

7.1 Overzicht inkomsten en uitgaven 2023

uitgaven

begroot

werkelijk

 

inkomsten

begroot

werkelijk

uitgaven tbv leden

           

reiskosten

500

817,06

 

subsidie gemeente

4960

4960

bureaukosten

1650

1500,00

       

cursussen

2200

         0,00

       

organisatiekosten

           

lid koepel WMO

520

585,00

       

secretariaat

400

500,00

       

bankkosten

150

196,75

       

huur/catering

pm

         

advertenties

pm

         

pr en Marketing

           

drukwerk en advertenties

pm

         

website

365

1067,83

       

representatie

750

841,43

       

projecten

           

reservering onvoorzien

465

141,26

       
             

totaal

7000

5649,33

 

totaal

4960

4960

saldo

-689,33

         

 7.2. Toelichting op de jaarrekening.

De jaarrekening van 2023 laat ten opzichte van de begroting van 2023 een negatief resultaat zien van €689,66 voor dit negatieve resultaat zijn de volgende verklaringen te geven.

   • Ondanks prijsstijgingen is het subsidie bedrag het zelfde gebleven, daarom is €689.33 uit de reserve betaald
   • Er is meer uitgegeven aan reiskosten, dit komt door verschillende oorzaken, meer gesprekken op locatie met nieuwe leden. Verschillende bijeenkomsten/ vergaderingen op andere locaties, waardoor er meer gereisd werd.
   • De website is weer up to date gemaakt wat meer kosten met zich meebracht. O.a. de pop-up en spam filter.
   • De representatie kosten waren in 2023 iets meer vanwege het afscheid van 6 leden, en bloemen i.v.m. privé omstandigheden.

 

7.3. Verklaring kascontrolecommissie.

Voor deze verklaring wordt verwezen naar het pdf bestand van dit jaarverslag boven aan deze pagina. 

 

Voetnoten:

[1] Voor de leesbaarheid van dit verslag wordt de benaming ‘raad’ of ‘adviesraad’ gebruikt als de Wmo-adviesraad Moerdijk wordt bedoeld.

[2] https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

[3] Samenwerkingsverband op het terrein van het sociaal domein van de gemeenten Halderberge, Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk.

[4] De website “Vrijwilligerscentrale Moerdijk-Halderberge” is inmiddels vervangen door “Moerdijk voor elkaar”.

[5] Het betreft de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.