Werkwijze Wmo-Raad gemeente Moerdijk

De Wmo-Raad bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de gemeente Moerdijk. Zij behartigen vanuit hun ervaring, kennis of deskundigheid, de belangen van de burgers die een beroep moeten doen op de Wmo.

De Wmo-Raad vergadert één keer per maand en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Verder fungeert er een dagelijks bestuur, die de vergadering voorbereidt en de financiën beheert.

Om de veelheid van taken en contacten goed te kunnen beheren zijn werkgroepen gevormd, die gelinkt zijn aan de wettelijke (deel)gebieden van de Wmo wet- en regelgeving.

Werkgroep 1. Vervoer en Toegankelijkheid stad en dorp

Mw. Eekhout en dhr. De Jong.

- Deeltaxivervoer, Valys - Parkeerbeleid en vergunningen - Alle openbare gebouwen, maar ook een beleid voor alle andere gebouwen zoals winkels, restaurants etc. - Inclusiemaatschappij

Werkgroep 2. Hulpmiddelen

Mw. Van Andrichem en mw. Ten Cate

- Traplift en overige woningaanpassingen

- Loophulpmiddelen - Rolstoelen - Scootmobielen – Driewielfietsen

Werkgroep 3. Week op orde en Mantelzorg mogelijk maken

Mw. Haazelager en mw. Eekhout

- Dagbesteding - Respijtzorg - Kortdurend verblijf - Begeleiding - Wijkzuster - Beschermd wonen - Mantelzorg

Werkgroep 4. Huishoudelijke hulp

Mw. Van Andrichem en mw. Ten Cate

- Schoonmaak in huis, in natura of met PGB

Werkgroep 5. Cliëntondersteuning en Communicatie

Mw. Haazelager en dhr. De Jong

- Wmo-loket -Voorlichting, - Communicatie - (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

Bestuursfuncties

- Voorzitter dhr. C. Klasen voorbereiden vergaderingen

- Secretaris mw. W. Tolenaars PR, leden, website, secretariaat, politieke partijen,

- Penningmeester dhr. P. Kapitein regionale ontwikkelingen