Profiel raadslid Wmo-Raad gemeente Moerdijk

De Wmo-Raad adviseert vanuit haar zelfstandige positie (stichting) aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van gemeente Moerdijk en functioneert binnen de vigerende WMO wetgeving, als onderdeel van het wettelijk Sociaal Domein en werkafspraken met B&W.

De Wmo-Raad adviseert gevraagd en ongevraagd op alle WMO verantwoordelijkheden van B&W en de direct WMO gelieerde zaken voor inwoners van gemeente Moerdijk.

De Wmo-Raad heeft geen eigen uitvoeringsbureau, dit betekent dat leden actief zijn op het niveau van bestuurlijk en ambtelijk overleg, beleid en uitvoering; wel kan ondersteuning gevraagd worden bij de verantwoordelijke beleidsambtenaar of voert zij zelf nader onderzoek uit. De leden van de Wmo-Raad zijn vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen met uitzondering van een onkostenvergoeding.

De Wmo-Raad functioneert vooral als collectief; leden treden ook individueel op. De Wmo-Raad heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor de gegeven adviezen, waarbij elk lid medeverantwoordelijk is voor een goed functionerende Wmo-Raad.

Als persoonsgebonden eigenschappen worden gehanteerd:  

 • heeft affiniteit, ervaring, kennis en/of kunde met maatschappelijke vragen, begeleiding, ondersteuning en zorgverlening in gemeente Moerdijk,
 • is teamspeler, steunt medeleden, heeft durf en creativiteit en is actief lid in zijn/haar verantwoordelijkheid voor het totaal van het functioneren van de Wmo-Raad,
 • heeft respect en toont invoelend vermogen voor de mening van gesprekspartners,
 • is integer, representatief en onafhankelijk in denken en doen,
 • heeft tijd en kan tijd vrijmaken voor invulling van de verantwoordelijkheden en taken.
Werkwijze Wmo-Raad

De Wmo-Raad werkt collegiaal binnen de contouren van een onderlinge taak-en werkverdeling, die gelinkt is aan de wettelijke (deel)gebieden van de WMO wet- en regelgeving en zo mogelijk de afspraken met B&W. Zij treedt niet op als behartiger van belangen van groeperingen, maar voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk. Er wordt maandelijks vergaderd, een deel van de vergadering samen met de verantwoordelijke wethouder en beleidsambtenaar.

Als vakgerichte eigenschappen kunnen worden gehanteerd: 

 • kien zijn op lokale en landelijke ontwikkelingen en gemeentelijke initiatieven, op maatschappelijk -, zorg - en politiek terrein, voor inwoners van gemeente Moerdijk,
 • doorgronden, doorzien, bespreken en zien van betekenis en impact van ambtelijke stukken en B&W beleid naar effecten voor inwoners van gemeente Moerdijk,
 • kennis en inzicht hebben in het belang voor en de impact van de Wmo-Raad op de inwoners van de gemeente Moerdijk en daarbij het Wmo-raadslidmaatschap positief uitdragen,
 • Wmo successen en probleemsituaties kunnen typeren en positioneren in relatie tot de vigerende wet- en regelgeving en het gemeentelijk uitvoeringsbeleid,
 • praktijk- of beleidservaring hebben binnen het werkveld van: Wmo en/of jeugd en/of participatie,
 • ervaring hebben met o.a. burgerinitiatieven, kennis en inzicht van sturing en besluitvorming,
 • toegankelijk zijn voor inwoners van gemeente Moerdijk en Wmo-belanghebbenden in relatie tot het Sociaal Domein van de gemeente Moerdijk.
01 Januari 2018

Wmo-Raad gemeente Moerdijk